Visa allt om Aktiebolaget Erikssons VVS Shop
Visa allt om Aktiebolaget Erikssons VVS Shop

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2016-12 2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12
Nettoomsättning 9 930 9 329 7 109 7 044 6 358 6 551 8 345 6 263 6 056 6 221
Övrig omsättning 87 3 13 21 16 38 60 144 58 73
Rörelseresultat (EBIT) 96 563 -38 479 -11 -259 478 69 340 219
Resultat efter finansnetto 187 659 1 482 -12 -262 469 67 339 219
Årets resultat 213 432 30 260 3 1 259 42 195 83
Balansräkningar (tkr)
2016-12 2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 139 108 108 111 118 137 180 228 238 284
Omsättningstillgångar 3 148 3 036 2 124 2 010 1 512 1 698 2 106 1 851 1 722 1 530
Tillgångar 3 286 3 144 2 231 2 121 1 630 1 834 2 285 2 079 1 961 1 815
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 1 094 1 081 749 819 560 556 555 696 853 858
Obeskattade reserver 361 433 312 349 214 240 516 425 432 385
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 0 0 0 120 120 170 220 0 0 0
Kortfristiga skulder 1 831 1 630 1 170 832 736 868 995 958 676 572
Skulder och eget kapital 3 286 3 144 2 231 2 121 1 630 1 834 2 285 2 079 1 961 1 815
Löner & utdelning (tkr)
2016-12
2015-12
2014-12
2013-12
2012-12
2011-12
2010-12
2009-12
2008-12
2007-12
Löner till styrelse & VD - - - - - 0 286 132 132 288
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - - - - -
Löner till övriga anställda - 1 781 1 487 1 383 1 249 1 460 995 812 726 526
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - - - - - -
Sociala kostnader - 668 497 483 442 546 466 346 329 292
Utdelning till aktieägare 200 200 100 100 0 0 0 400 200 200
Omsättning 10 017 9 332 7 122 7 065 6 374 6 589 8 405 6 407 6 114 6 294
Sedan 2016 behöver företag som redovisar enligt K2 modellen inte uppge lönekostnader i årsredovisningen, därför kan dessa uppgifter saknas.
Nyckeltal
Antal anställda Det totala antalet anställda i företaget. För aktiebolag redovisas ett medelvärde av antalet anställda under den senaste bokslutsperioden. Övriga bolagsformer redovisas antal anställda som ett intervall. 7 5 4 4 5 5 5 5 5 4
Nettoomsättning per anställd (tkr) Nyckeltalet är ofta använt och kan användas för att bedöma ett företags effektivitet. Beräknas: Nettoomsättning dividerat med medelantalet anställda. 1 419 1 866 1 777 1 761 1 272 1 310 1 669 1 253 1 211 1 555
Personalkostnader per anställd (tkr) Anger ett företags nivå på löner och förmåner till de anställda. Innehåller bruttolöner inkl. sociala avgifter, pensioner samt löneskatt för dessa. Det kan också innehålla friskvård och andra liknande personalförmåner. Du kan alltid hitta en not som förklarar personalkostnader i årsredovisningen. Där brukar du kunna se siffran nedbruten. Detta nyckeltal styrs dock mycket av företagets definition av personalkostnader, löneutveckling och hur man har beräknat medelantalet anställda. Beräknas: Personalkostnader dividerat med medelantalet anställda. 501 516 534 495 353 411 371 271 253 296
Rörelseresultat, EBITDA Rörelseresultat före avskrivningar eller EBITDA (Earnings before interest, taxes, depreciation and amortization) är ett mått på ett företags rörelseresultat före räntor, skatt, amorteringar, avskrivningar och goodwillavskrivningar. Beräknas: Rörelseresultat plus avskrivningar 97 563 -35 486 8 -216 526 114 386 254
Nettoomsättningförändring Visar i procent hur företagets nettoomsättning förändras mellan de senaste bokslutsperioderna. Bra nyckeltal att använda vid t.ex. prospektering av nya kunder. Företag som växer snabbt är ofta investeringsbenägna. Nystartade företag kan ofta ha stora omsättningsökningar under de första åren medan s.k. ""mogna"" företag har en lägre men stabilare tillväxttakt. Beräknas: Senaste årets nettoomsättning dividerat med föregående års nettoomsättning. 6,44% 31,23% 0,92% 10,79% -2,95% -21,50% 33,24% 3,42% -2,65% -
Du Pont-modellen Du Pont-modellen är ett överskådligt sätt att sammanfatta och förklara ett företags lönsamhet. Namnet kommer från det amerikanska företag som först systematiskt använde den. Modellen kallas ibland också för lönsamhetsträdet eller räntabilitetsmodellen. Beräknas: Avkastning på totalt kapital (sysselsatt kapital)= vinstprocent * kapitalets omsättningshastighet 5,81% 21,09% 0,22% 23,15% -0,43% -14,01% 20,92% 3,32% 17,39% 12,18%
Vinstmarginal Nyckeltalet anger i procent företagets vinst i förhållande till nettoomsättning. Man räknar på vinsten innan räntekostnaderna är betalda vilket gör att finansieringen av verksamheten är ovidkommande vid beräkningen av vinstmarginalen. Beräknas: Rörelseresultat plus finansiella intäkter dividerat med nettoomsättning. 1,92% 7,11% 0,07% 6,97% -0,11% -3,92% 5,73% 1,10% 5,63% 3,55%
Bruttovinstmarginal Bruttovinstmarginalen kallas även för bruttovinstprocent. Nyckeltalet används framför allt i handelsföretag och anger hur stor del av varje omsatt hundralapp som blir över för att täcka övriga kostnader. Bruttovinstmarginalen varierar mycket mellan olika branscher beroende på olika pålägg, rabatter, svinn m.m. Beräknas: Omsättning av handelsvaror och tjänster minus inköpsvärdet för sålda handelsvaror och tjänster i procent av nettoomsättning. 52,48% 51,60% 50,91% 51,42% 44,24% 44,37% 40,77% 34,17% 39,38% 35,70%
Rörelsekapital/omsättning 13,26% 15,07% 13,42% 16,72% 12,21% 12,67% 13,31% 14,26% 17,27% 15,40%
Soliditet Ett företags soliditet visar i procent hur stor del av de totala tillgångarna som har kunnat finansieras med eget kapital. Måttet ger en indikation på företagets stabilitet och förmåga att motstå förluster och klara sig på längre sikt. Om företagets tillväxt ökar väldigt mycket så kan en tillfällig försämring av soliditeten vara acceptabel. Varning om företaget både uppvisar försämrad soliditet och dålig tillväxt. Om ett företag ingår i en koncern kan det ha lägre soliditet om kapital har förts upp till moderbolaget t.ex genom ett koncernbidrag. Beräknas enligt: Justerat eget kapital i procent av totala tillgångar. 41,86% 45,13% 44,48% 51,45% 44,03% 39,96% 40,93% 48,54% 59,36% 62,55%
Kassalikviditet Nyckeltalet visar i procent företagets betalningsförmåga på kort sikt. Om kassalikviditeten överstiger 100 procent är det möjligt att betala av de kortfristiga skulderna omgående under förutsättning att omsättningstillgångarna kan omsättas direkt. Beräknas: Omsättningstillgångar exklusive lager och pågående arbeten i procent av de kortfristiga skulderna. 95,52% 122,45% 113,59% 142,67% 100,00% 98,85% 129,15% 105,11% 129,29% 111,01%

Laddar offentliga-varden ...
Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...