Visa allt om Köpings Elektriska AB

Bolagets redovisning

Tillgångar
Eget kapital & skulder
Kostnader
Intäkter
Bisgraf

Lås upp Bisgraf & få bättre insyn med Allabolag PLUS

I samarbete med Bonanza så finns mer detaljerade grafer på det flesta organisationers sidor.

Logga in
Resultaträkning (tkr)
2019-12 2018-12 2017-12 2016-12 2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12
Nettoomsättning 41 367 33 342 27 684 26 109 24 266 31 012 31 339 33 370 27 525 26 063
Övrig omsättning 404 286 293 279 129 238 25 - 91 21
Rörelseresultat (EBIT) 4 553 1 661 526 604 1 988 -181 -2 205 -31 169 304
Resultat efter finansnetto 4 462 1 564 1 542 431 1 681 -481 -2 418 -243 -54 211
Årets resultat 2 519 512 1 542 206 1 681 -481 -2 418 -252 83 421
Balansräkningar (tkr)
2019-12 2018-12 2017-12 2016-12 2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 6 195 2 615 2 703 1 679 1 711 1 898 2 331 2 559 3 141 2 409
Omsättningstillgångar 9 985 9 162 8 632 7 810 8 461 8 806 9 581 13 003 11 032 8 199
Tillgångar 16 180 11 777 11 334 9 489 10 171 10 705 11 912 15 562 14 173 10 608
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 6 011 3 491 2 979 1 438 1 231 -450 387 2 770 3 132 3 049
Obeskattade reserver 1 263 37 0 0 0 59 0 0 0 200
Avsättningar (tkr) 57 78 45 43 76 0 63 82 96 59
Långfristiga skulder 1 504 2 370 2 702 2 326 3 608 4 045 2 722 2 188 5 170 2 982
Kortfristiga skulder 7 346 5 800 5 608 5 683 5 256 7 050 8 740 10 522 5 776 4 318
Skulder och eget kapital 16 180 11 777 11 334 9 489 10 171 10 705 11 912 15 562 14 173 10 608
Löner & utdelning (tkr)
2019-12
2018-12
2017-12
2016-12
2015-12
2014-12
2013-12
2012-12
2011-12
2010-12
Löner till styrelse & VD - - - - 0 - 0 0 730 787
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - - - - -
Löner till övriga anställda - - - 9 649 8 905 10 314 9 897 10 383 8 792 7 999
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - - - - - -
Sociala kostnader - - - 3 697 3 449 3 603 3 653 3 513 3 289 3 199
Utdelning till aktieägare 0 0 0 0 0 0 0 0 111 0
Omsättning 41 771 33 628 27 977 26 388 24 395 31 250 31 364 33 370 27 616 26 084
Sedan 2016 behöver företag som redovisar enligt K2 modellen inte uppge lönekostnader i årsredovisningen, därför kan dessa uppgifter saknas.
Nyckeltal
Antal anställda Det totala antalet anställda i företaget. För aktiebolag redovisas ett medelvärde av antalet anställda under den senaste bokslutsperioden. Övriga bolagsformer redovisas antal anställda som ett intervall. 26 25 25 26 26 31 30 30 30 30
Nettoomsättning per anställd (tkr) Nyckeltalet är ofta använt och kan användas för att bedöma ett företags effektivitet. Beräknas: Nettoomsättning dividerat med medelantalet anställda. 1 591 1 334 1 107 1 004 933 1 000 1 045 1 112 918 869
Personalkostnader per anställd (tkr) Anger ett företags nivå på löner och förmåner till de anställda. Innehåller bruttolöner inkl. sociala avgifter, pensioner samt löneskatt för dessa. Det kan också innehålla friskvård och andra liknande personalförmåner. Du kan alltid hitta en not som förklarar personalkostnader i årsredovisningen. Där brukar du kunna se siffran nedbruten. Detta nyckeltal styrs dock mycket av företagets definition av personalkostnader, löneutveckling och hur man har beräknat medelantalet anställda. Beräknas: Personalkostnader dividerat med medelantalet anställda. 640 546 542 523 486 470 464 437 436 404
Rörelseresultat, EBITDA Rörelseresultat före avskrivningar eller EBITDA (Earnings before interest, taxes, depreciation and amortization) är ett mått på ett företags rörelseresultat före räntor, skatt, amorteringar, avskrivningar och goodwillavskrivningar. Beräknas: Rörelseresultat plus avskrivningar 4 648 1 749 614 748 2 215 48 -1 977 225 405 474
Nettoomsättningförändring Visar i procent hur företagets nettoomsättning förändras mellan de senaste bokslutsperioderna. Bra nyckeltal att använda vid t.ex. prospektering av nya kunder. Företag som växer snabbt är ofta investeringsbenägna. Nystartade företag kan ofta ha stora omsättningsökningar under de första åren medan s.k. ""mogna"" företag har en lägre men stabilare tillväxttakt. Beräknas: Senaste årets nettoomsättning dividerat med föregående års nettoomsättning. 24,07% 20,44% 6,03% 7,59% -21,75% -1,04% -6,09% 21,24% 5,61% -
Du Pont-modellen Du Pont-modellen är ett överskådligt sätt att sammanfatta och förklara ett företags lönsamhet. Namnet kommer från det amerikanska företag som först systematiskt använde den. Modellen kallas ibland också för lönsamhetsträdet eller räntabilitetsmodellen. Beräknas: Avkastning på totalt kapital (sysselsatt kapital)= vinstprocent * kapitalets omsättningshastighet 28,16% 14,13% 14,53% 6,40% 19,61% -1,45% -18,48% 0,00% 1,39% 3,11%
Vinstmarginal Nyckeltalet anger i procent företagets vinst i förhållande till nettoomsättning. Man räknar på vinsten innan räntekostnaderna är betalda vilket gör att finansieringen av verksamheten är ovidkommande vid beräkningen av vinstmarginalen. Beräknas: Rörelseresultat plus finansiella intäkter dividerat med nettoomsättning. 11,01% 4,99% 5,95% 2,32% 8,22% -0,50% -7,02% 0,00% 0,72% 1,27%
Bruttovinstmarginal Bruttovinstmarginalen kallas även för bruttovinstprocent. Nyckeltalet används framför allt i handelsföretag och anger hur stor del av varje omsatt hundralapp som blir över för att täcka övriga kostnader. Bruttovinstmarginalen varierar mycket mellan olika branscher beroende på olika pålägg, rabatter, svinn m.m. Beräknas: Omsättning av handelsvaror och tjänster minus inköpsvärdet för sålda handelsvaror och tjänster i procent av nettoomsättning. 59,47% 59,36% 53,97% 62,65% 64,30% 49,89% 47,54% 53,86% 58,53% 61,35%
Rörelsekapital/omsättning 6,38% 10,08% 10,92% 8,15% 13,21% 5,66% 2,68% 7,43% 19,10% 14,89%
Soliditet Ett företags soliditet visar i procent hur stor del av de totala tillgångarna som har kunnat finansieras med eget kapital. Måttet ger en indikation på företagets stabilitet och förmåga att motstå förluster och klara sig på längre sikt. Om företagets tillväxt ökar väldigt mycket så kan en tillfällig försämring av soliditeten vara acceptabel. Varning om företaget både uppvisar försämrad soliditet och dålig tillväxt. Om ett företag ingår i en koncern kan det ha lägre soliditet om kapital har förts upp till moderbolaget t.ex genom ett koncernbidrag. Beräknas enligt: Justerat eget kapital i procent av totala tillgångar. 43,24% 29,89% 26,28% 15,15% 12,10% -3,77% 3,25% 17,80% 22,10% 30,13%
Kassalikviditet Nyckeltalet visar i procent företagets betalningsförmåga på kort sikt. Om kassalikviditeten överstiger 100 procent är det möjligt att betala av de kortfristiga skulderna omgående under förutsättning att omsättningstillgångarna kan omsättas direkt. Beräknas: Omsättningstillgångar exklusive lager och pågående arbeten i procent av de kortfristiga skulderna. 124,38% 148,02% 141,71% 125,04% 142,62% 112,17% 99,34% 114,54% 176,80% 164,29%

Laddar koncern ...
Laddar valuation ...
Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...
Laddar handelser ...
Laddar fordon ...