Visa allt om Provobis Holding Aktiebolag

Koncernredovisning

Bisgraf
Tillgångar
Eget kapital & skulder
Kostnader
Intäkter

Lås upp Bisgraf & få bättre insyn med Allabolag PLUS

I samarbete med Bonanza så finns mer detaljerade grafer på det flesta organisationers sidor.

Resultaträkning (tkr)
2021-12 2020-12 2019-12 2018-12 2017-12 2016-12 2015-12 2014-12 2013-12 2012-12
Nettoomsättning 100 110 86 255 85 398 74 401 67 617 58 885 44 611 32 580 23 526 19 976
Övrig omsättning 140 869 112 783 90 444 77 033 237 1 127 47 955 30 572 18 150
Rörelseresultat (EBIT) -23 635 -27 476 71 872 49 385 40 825 -35 279 -29 706 19 948 4 226 -7 076
Resultat efter finansnetto 364 489 -723 324 140 065 135 784 171 292 87 507 600 315 14 061 26 111 8 288
Årets resultat 363 404 -718 211 163 283 87 161 156 078 84 619 601 091 6 505 26 032 4 004
Balansräkningar (tkr)
2021-12 2020-12 2019-12 2018-12 2017-12 2016-12 2015-12 2014-12 2013-12 2012-12
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 2 246 296 1 816 893 3 623 674 3 433 488 3 801 335 3 446 237 2 982 738 1 818 154 900 692 535 809
Omsättningstillgångar 63 391 266 455 83 579 497 559 162 619 244 017 308 501 59 677 16 312 20 830
Tillgångar 2 309 687 2 083 348 3 707 253 3 931 047 3 963 954 3 690 254 3 291 239 1 877 831 917 004 556 639
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 2 099 702 1 729 477 2 454 161 2 311 606 2 214 294 2 046 399 1 952 732 950 090 231 681 205 643
Minoritetsintressen 0 3 093 0 -2 985 0 0 2 285 341 109 309 193 105 421
Avsättningar (tkr) 17 144 16 658 36 884 36 884 39 739 41 787 41 939 26 885 17 35
Långfristiga skulder 3 379 15 914 1 049 412 1 448 962 1 591 150 1 301 332 1 125 830 279 118 178 210 150 446
Kortfristiga skulder 189 462 318 206 166 796 136 581 118 771 300 736 168 453 280 629 197 903 95 094
Skulder och eget kapital 2 309 687 2 083 348 3 707 253 3 931 047 3 963 954 3 690 254 3 291 239 1 877 831 917 004 556 639
Löner & utdelning (tkr)
2021-12
2020-12
2019-12
2018-12
2017-12
2016-12
2015-12
2014-12
2013-12
2012-12
Löner till styrelse & VD 3 692 3 804 5 952 5 683 5 613 5 112 4 317 - 3 595 2 189
Varav tantiem till styrelse & VD - - - 0 - - - - - -
Löner till övriga anställda 9 040 9 529 17 669 16 785 15 823 13 942 14 175 15 569 9 570 9 563
Varav resultatlön till övriga anställda - - - 0 - - - - - -
Sociala kostnader 3 766 3 398 7 074 7 130 6 512 6 703 5 839 4 615 4 843 4 175
Utdelning till aktieägare 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Omsättning 100 250 87 124 198 181 164 845 144 650 59 122 45 738 80 535 54 098 38 126
Sedan 2016 behöver företag som redovisar enligt K2 modellen inte uppge lönekostnader i årsredovisningen, därför kan dessa uppgifter saknas.
Nyckeltal
Antal anställda Det totala antalet anställda i företaget. För aktiebolag redovisas ett medelvärde av antalet anställda under den senaste bokslutsperioden. Övriga bolagsformer redovisas antal anställda som ett intervall. 21 23 44 41 45 44 37 34 29 28
Nettoomsättning per anställd (tkr) Nyckeltalet är ofta använt och kan användas för att bedöma ett företags effektivitet. Beräknas: Nettoomsättning dividerat med medelantalet anställda. 4 767 3 750 1 941 1 815 1 503 1 338 1 206 958 811 713
Personalkostnader per anställd (tkr) Anger ett företags nivå på löner och förmåner till de anställda. Innehåller bruttolöner inkl. sociala avgifter, pensioner samt löneskatt för dessa. Det kan också innehålla friskvård och andra liknande personalförmåner. Du kan alltid hitta en not som förklarar personalkostnader i årsredovisningen. Där brukar du kunna se siffran nedbruten. Detta nyckeltal styrs dock mycket av företagets definition av personalkostnader, löneutveckling och hur man har beräknat medelantalet anställda. Beräknas: Personalkostnader dividerat med medelantalet anställda. 844 886 767 770 643 604 631 585 597 571
Rörelseresultat, EBITDA Rörelseresultat före avskrivningar eller EBITDA (Earnings before interest, taxes, depreciation and amortization) är ett mått på ett företags rörelseresultat före räntor, skatt, amorteringar, avskrivningar och goodwillavskrivningar. Beräknas: Rörelseresultat plus avskrivningar -22 558 -26 405 73 006 50 593 41 909 -33 763 -27 945 21 612 5 851 -5 699
Nettoomsättningförändring Visar i procent hur företagets nettoomsättning förändras mellan de senaste bokslutsperioderna. Bra nyckeltal att använda vid t.ex. prospektering av nya kunder. Företag som växer snabbt är ofta investeringsbenägna. Nystartade företag kan ofta ha stora omsättningsökningar under de första åren medan s.k. ""mogna"" företag har en lägre men stabilare tillväxttakt. Beräknas: Senaste årets nettoomsättning dividerat med föregående års nettoomsättning. 16,06% 1,00% 14,78% 10,03% 14,83% 32,00% 36,93% 38,49% 17,77% -
Du Pont-modellen Du Pont-modellen är ett överskådligt sätt att sammanfatta och förklara ett företags lönsamhet. Namnet kommer från det amerikanska företag som först systematiskt använde den. Modellen kallas ibland också för lönsamhetsträdet eller räntabilitetsmodellen. Beräknas: Avkastning på totalt kapital (sysselsatt kapital)= vinstprocent * kapitalets omsättningshastighet 15,83% 0,25% 4,28% 4,12% 5,35% 2,88% 18,65% 1,34% 3,71% 2,43%
Vinstmarginal Nyckeltalet anger i procent företagets vinst i förhållande till nettoomsättning. Man räknar på vinsten innan räntekostnaderna är betalda vilket gör att finansieringen av verksamheten är ovidkommande vid beräkningen av vinstmarginalen. Beräknas: Rörelseresultat plus finansiella intäkter dividerat med nettoomsättning. 365,27% 6,01% 185,66% 217,45% 313,38% 180,44% 1 375,71% 77,00% 144,62% 67,59%
Bruttovinstmarginal Bruttovinstmarginalen kallas även för bruttovinstprocent. Nyckeltalet används framför allt i handelsföretag och anger hur stor del av varje omsatt hundralapp som blir över för att täcka övriga kostnader. Bruttovinstmarginalen varierar mycket mellan olika branscher beroende på olika pålägg, rabatter, svinn m.m. Beräknas: Omsättning av handelsvaror och tjänster minus inköpsvärdet för sålda handelsvaror och tjänster i procent av nettoomsättning. 38,73% 40,45% 40,14% 39,66% 41,88% 40,83% 52,88% 100,00% 100,00% 100,00%
Rörelsekapital/omsättning -125,93% -60,00% -97,45% 485,18% 64,85% -96,32% 313,93% -678,18% -771,87% -371,77%
Soliditet Ett företags soliditet visar i procent hur stor del av de totala tillgångarna som har kunnat finansieras med eget kapital. Måttet ger en indikation på företagets stabilitet och förmåga att motstå förluster och klara sig på längre sikt. Om företagets tillväxt ökar väldigt mycket så kan en tillfällig försämring av soliditeten vara acceptabel. Varning om företaget både uppvisar försämrad soliditet och dålig tillväxt. Om ett företag ingår i en koncern kan det ha lägre soliditet om kapital har förts upp till moderbolaget t.ex genom ett koncernbidrag. Beräknas enligt: Justerat eget kapital i procent av totala tillgångar. 90,91% 83,01% 66,20% 58,80% 55,86% 55,45% 59,33% 50,60% 25,26% 36,94%
Kassalikviditet Nyckeltalet visar i procent företagets betalningsförmåga på kort sikt. Om kassalikviditeten överstiger 100 procent är det möjligt att betala av de kortfristiga skulderna omgående under förutsättning att omsättningstillgångarna kan omsättas direkt. Beräknas: Omsättningstillgångar exklusive lager och pågående arbeten i procent av de kortfristiga skulderna. 22,26% 77,54% 40,92% 353,72% 126,20% 77,66% 176,22% 18,84% 6,78% 17,90%

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2021-12 2020-12 2019-12 2018-12 2017-12 2016-12 2015-12 2014-12 2013-12 2012-12
Nettoomsättning 0 340 94 0 54 28 47 310 44 1 245
Övrig omsättning 140 437 14 126 0 0 500 299 179 0
Rörelseresultat (EBIT) -10 089 -12 282 -13 590 -13 574 -12 839 -14 554 -11 122 -11 345 -10 560 -11 407
Resultat efter finansnetto 130 093 2 707 526 171 205 227 -34 627 -4 885 -31 127 12 870 -11 549 -3 327
Årets resultat 129 827 14 543 552 524 193 117 -34 458 -4 631 -33 083 8 815 -12 915 -5 681
Balansräkningar (tkr)
2021-12 2020-12 2019-12 2018-12 2017-12 2016-12 2015-12 2014-12 2013-12 2012-12
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 1 114 059 1 184 044 1 159 368 751 824 750 031 764 469 711 590 351 989 309 039 350 972
Omsättningstillgångar 49 207 11 719 29 413 25 132 24 741 41 239 248 811 20 927 6 218 6 945
Tillgångar 1 163 266 1 195 763 1 188 781 776 956 774 772 805 708 960 401 372 916 315 257 357 917
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 1 136 784 829 093 814 790 262 266 69 149 103 607 108 238 141 321 132 506 145 421
Obeskattade reserver 76 76 76 76 76 76 76 76 76 132
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 20 554 364 980 371 572 512 475 703 795 694 844 844 657 221 004 103 757 102 644
Kortfristiga skulder 5 852 1 614 2 343 2 139 1 752 7 181 7 430 10 515 78 918 109 720
Skulder och eget kapital 1 163 266 1 195 763 1 188 781 776 956 774 772 805 708 960 401 372 916 315 257 357 917
Löner & utdelning (tkr)
2021-12
2020-12
2019-12
2018-12
2017-12
2016-12
2015-12
2014-12
2013-12
2012-12
Löner till styrelse & VD 840 910 1 372 1 176 910 910 910 - 910 840
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - - - - -
Löner till övriga anställda 2 791 3 828 4 263 4 281 3 957 3 842 3 442 3 955 2 707 3 817
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - - - - - -
Sociala kostnader 702 882 1 286 1 342 1 381 1 409 1 042 949 937 1 829
Utdelning till aktieägare 60 000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Omsättning 140 777 108 126 54 28 547 609 223 1 245
Sedan 2016 behöver företag som redovisar enligt K2 modellen inte uppge lönekostnader i årsredovisningen, därför kan dessa uppgifter saknas.
Nyckeltal
Antal anställda Det totala antalet anställda i företaget. För aktiebolag redovisas ett medelvärde av antalet anställda under den senaste bokslutsperioden. Övriga bolagsformer redovisas antal anställda som ett intervall. 6 9 9 9 9 9 8 6 6 9
Nettoomsättning per anställd (tkr) Nyckeltalet är ofta använt och kan användas för att bedöma ett företags effektivitet. Beräknas: Nettoomsättning dividerat med medelantalet anställda. - 38 10 - 6 3 6 52 7 138
Personalkostnader per anställd (tkr) Anger ett företags nivå på löner och förmåner till de anställda. Innehåller bruttolöner inkl. sociala avgifter, pensioner samt löneskatt för dessa. Det kan också innehålla friskvård och andra liknande personalförmåner. Du kan alltid hitta en not som förklarar personalkostnader i årsredovisningen. Där brukar du kunna se siffran nedbruten. Detta nyckeltal styrs dock mycket av företagets definition av personalkostnader, löneutveckling och hur man har beräknat medelantalet anställda. Beräknas: Personalkostnader dividerat med medelantalet anställda. 787 678 820 816 718 697 698 810 790 747
Rörelseresultat, EBITDA Rörelseresultat före avskrivningar eller EBITDA (Earnings before interest, taxes, depreciation and amortization) är ett mått på ett företags rörelseresultat före räntor, skatt, amorteringar, avskrivningar och goodwillavskrivningar. Beräknas: Rörelseresultat plus avskrivningar -9 966 -12 154 -13 461 -13 468 -12 746 -14 470 -11 004 -11 090 -10 379 -11 221
Nettoomsättningförändring Visar i procent hur företagets nettoomsättning förändras mellan de senaste bokslutsperioderna. Bra nyckeltal att använda vid t.ex. prospektering av nya kunder. Företag som växer snabbt är ofta investeringsbenägna. Nystartade företag kan ofta ha stora omsättningsökningar under de första åren medan s.k. ""mogna"" företag har en lägre men stabilare tillväxttakt. Beräknas: Senaste årets nettoomsättning dividerat med föregående års nettoomsättning. -100,00% 261,70% - -100,00% 92,86% -40,43% -84,84% 604,55% -96,47% -
Du Pont-modellen Du Pont-modellen är ett överskådligt sätt att sammanfatta och förklara ett företags lönsamhet. Namnet kommer från det amerikanska företag som först systematiskt använde den. Modellen kallas ibland också för lönsamhetsträdet eller räntabilitetsmodellen. Beräknas: Avkastning på totalt kapital (sysselsatt kapital)= vinstprocent * kapitalets omsättningshastighet - 0,68% 44,91% - -3,01% 0,77% -2,21% 5,55% -2,18% 0,71%
Vinstmarginal Nyckeltalet anger i procent företagets vinst i förhållande till nettoomsättning. Man räknar på vinsten innan räntekostnaderna är betalda vilket gör att finansieringen av verksamheten är ovidkommande vid beräkningen av vinstmarginalen. Beräknas: Rörelseresultat plus finansiella intäkter dividerat med nettoomsättning. - 2 388,82% 567 913,83% - -43 187,04% 22 292,86% -45 236,17% 6 680,97% -15 606,82% 204,82%
Bruttovinstmarginal Bruttovinstmarginalen kallas även för bruttovinstprocent. Nyckeltalet används framför allt i handelsföretag och anger hur stor del av varje omsatt hundralapp som blir över för att täcka övriga kostnader. Bruttovinstmarginalen varierar mycket mellan olika branscher beroende på olika pålägg, rabatter, svinn m.m. Beräknas: Omsättning av handelsvaror och tjänster minus inköpsvärdet för sålda handelsvaror och tjänster i procent av nettoomsättning. - 100,00% 100,00% - 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00%
Rörelsekapital/omsättning - 2 972,06% 28 797,87% - 42 572,22% 121 635,71% 513 576,60% 3 358,71% -165 227,27% -8 255,02%
Soliditet Ett företags soliditet visar i procent hur stor del av de totala tillgångarna som har kunnat finansieras med eget kapital. Måttet ger en indikation på företagets stabilitet och förmåga att motstå förluster och klara sig på längre sikt. Om företagets tillväxt ökar väldigt mycket så kan en tillfällig försämring av soliditeten vara acceptabel. Varning om företaget både uppvisar försämrad soliditet och dålig tillväxt. Om ett företag ingår i en koncern kan det ha lägre soliditet om kapital har förts upp till moderbolaget t.ex genom ett koncernbidrag. Beräknas enligt: Justerat eget kapital i procent av totala tillgångar. 97,73% 69,34% 68,54% 33,76% 8,93% 12,87% 11,28% 37,91% 42,05% 40,66%
Kassalikviditet Nyckeltalet visar i procent företagets betalningsförmåga på kort sikt. Om kassalikviditeten överstiger 100 procent är det möjligt att betala av de kortfristiga skulderna omgående under förutsättning att omsättningstillgångarna kan omsättas direkt. Beräknas: Omsättningstillgångar exklusive lager och pågående arbeten i procent av de kortfristiga skulderna. 840,86% 726,08% 1 255,36% 1 174,94% 1 412,16% 574,28% 3 348,73% 199,02% 7,88% 6,33%

Laddar koncern ...
Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...
Laddar handelser ...
Pssst
Boosta din företagssida på allabolag.se
Med en personlig text samt logga kommer ditt företag sticka ut bland mängden.
Kom igång!