Visa allt om AB Byggbeslag Lås & Säkerhet

Bolagets redovisning

Tillgångar
Eget kapital & skulder
Kostnader
Intäkter
Bisgraf

Lås upp Bisgraf & få bättre insyn med Allabolag PLUS

I samarbete med Bonanza så finns mer detaljerade grafer på det flesta organisationers sidor.

Logga in
Resultaträkning (tkr)
2020-12 2019-12 2018-12 2017-12 2016-12 2015-12 2014-12 2014-04 2013-04 2012-04
Nettoomsättning 69 547 3 075 11 072 12 591 9 509 9 851 4 755 10 235 13 078 17 185
Övrig omsättning 0 0 0 0 0 0 0 21 25 40
Rörelseresultat (EBIT) -5 158 -593 -3 298 -658 -583 -182 -2 497 481 -440 714
Resultat efter finansnetto -5 274 -637 -3 371 -728 -654 -208 -2 499 559 -471 712
Årets resultat -213 831 -16 -2 -2 -4 -864 391 9 341
Balansräkningar (tkr)
2020-12 2019-12 2018-12 2017-12 2016-12 2015-12 2014-12 2014-04 2013-04 2012-04
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 1 044 0 511 422 462 354 431 244 877 638
Omsättningstillgångar 60 484 1 778 7 014 5 222 5 732 5 822 4 828 5 472 7 361 8 977
Tillgångar 61 528 1 778 7 525 5 644 6 193 6 175 5 259 5 716 8 238 9 615
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 15 931 1 244 413 429 430 432 437 901 3 570 3 560
Obeskattade reserver 219 0 0 0 0 0 0 1 397 1 327 1 807
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 0 0 0 0 0 0 0 0 136 0
Kortfristiga skulder 45 378 534 7 112 5 216 5 763 5 743 4 822 3 418 3 206 4 248
Skulder och eget kapital 61 528 1 778 7 525 5 644 6 193 6 175 5 259 5 716 8 238 9 615
Löner & utdelning (tkr)
2020-12
2019-12
2018-12
2017-12
2016-12
2015-12
2014-12
2014-04
2013-04
2012-04
Löner till styrelse & VD - - - - - - - - - -
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - - - - -
Löner till övriga anställda - - - - - 2 143 1 337 2 480 3 390 4 455
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - - - - - 0
Sociala kostnader - - - - - 968 434 98 1 400 1 624
Utdelning till aktieägare 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Omsättning 69 547 3 075 11 072 12 591 9 509 9 851 4 755 10 256 13 103 17 225
Sedan 2016 behöver företag som redovisar enligt K2 modellen inte uppge lönekostnader i årsredovisningen, därför kan dessa uppgifter saknas.
Nyckeltal
Antal anställda Det totala antalet anställda i företaget. För aktiebolag redovisas ett medelvärde av antalet anställda under den senaste bokslutsperioden. Övriga bolagsformer redovisas antal anställda som ett intervall. 31 0 9 6 7 7 6 6 10 11
Nettoomsättning per anställd (tkr) Nyckeltalet är ofta använt och kan användas för att bedöma ett företags effektivitet. Beräknas: Nettoomsättning dividerat med medelantalet anställda. 2 243 - 1 230 2 099 1 358 1 407 793 1 706 1 308 1 562
Personalkostnader per anställd (tkr) Anger ett företags nivå på löner och förmåner till de anställda. Innehåller bruttolöner inkl. sociala avgifter, pensioner samt löneskatt för dessa. Det kan också innehålla friskvård och andra liknande personalförmåner. Du kan alltid hitta en not som förklarar personalkostnader i årsredovisningen. Där brukar du kunna se siffran nedbruten. Detta nyckeltal styrs dock mycket av företagets definition av personalkostnader, löneutveckling och hur man har beräknat medelantalet anställda. Beräknas: Personalkostnader dividerat med medelantalet anställda. 0 - 0 0 0 444 295 574 514 564
Rörelseresultat, EBITDA Rörelseresultat före avskrivningar eller EBITDA (Earnings before interest, taxes, depreciation and amortization) är ett mått på ett företags rörelseresultat före räntor, skatt, amorteringar, avskrivningar och goodwillavskrivningar. Beräknas: Rörelseresultat plus avskrivningar -5 072 -569 -3 234 -590 -459 -106 -2 446 558 -375 724
Nettoomsättningförändring Visar i procent hur företagets nettoomsättning förändras mellan de senaste bokslutsperioderna. Bra nyckeltal att använda vid t.ex. prospektering av nya kunder. Företag som växer snabbt är ofta investeringsbenägna. Nystartade företag kan ofta ha stora omsättningsökningar under de första åren medan s.k. ""mogna"" företag har en lägre men stabilare tillväxttakt. Beräknas: Senaste årets nettoomsättning dividerat med föregående års nettoomsättning. 2 161,69% -72,23% -12,06% 32,41% -3,47% 107,17% - -21,74% -23,90% -
Du Pont-modellen Du Pont-modellen är ett överskådligt sätt att sammanfatta och förklara ett företags lönsamhet. Namnet kommer från det amerikanska företag som först systematiskt använde den. Modellen kallas ibland också för lönsamhetsträdet eller räntabilitetsmodellen. Beräknas: Avkastning på totalt kapital (sysselsatt kapital)= vinstprocent * kapitalets omsättningshastighet -8,37% -33,35% -43,83% -11,66% -9,41% -2,90% -47,48% 11,81% -3,93% 8,77%
Vinstmarginal Nyckeltalet anger i procent företagets vinst i förhållande till nettoomsättning. Man räknar på vinsten innan räntekostnaderna är betalda vilket gör att finansieringen av verksamheten är ovidkommande vid beräkningen av vinstmarginalen. Beräknas: Rörelseresultat plus finansiella intäkter dividerat med nettoomsättning. -7,40% -19,28% -29,79% -5,23% -6,13% -1,82% -52,51% 6,60% -2,48% 4,91%
Bruttovinstmarginal Bruttovinstmarginalen kallas även för bruttovinstprocent. Nyckeltalet används framför allt i handelsföretag och anger hur stor del av varje omsatt hundralapp som blir över för att täcka övriga kostnader. Bruttovinstmarginalen varierar mycket mellan olika branscher beroende på olika pålägg, rabatter, svinn m.m. Beräknas: Omsättning av handelsvaror och tjänster minus inköpsvärdet för sålda handelsvaror och tjänster i procent av nettoomsättning. 21,72% -1,37% -6,39% 17,73% 17,03% 18,01% -26,79% 59,11% 56,29% 56,92%
Rörelsekapital/omsättning 21,72% 40,46% -0,89% 0,05% -0,33% 0,80% 0,13% 20,07% 31,77% 27,52%
Soliditet Ett företags soliditet visar i procent hur stor del av de totala tillgångarna som har kunnat finansieras med eget kapital. Måttet ger en indikation på företagets stabilitet och förmåga att motstå förluster och klara sig på längre sikt. Om företagets tillväxt ökar väldigt mycket så kan en tillfällig försämring av soliditeten vara acceptabel. Varning om företaget både uppvisar försämrad soliditet och dålig tillväxt. Om ett företag ingår i en koncern kan det ha lägre soliditet om kapital har förts upp till moderbolaget t.ex genom ett koncernbidrag. Beräknas enligt: Justerat eget kapital i procent av totala tillgångar. 26,17% 69,97% 5,49% 7,60% 6,94% 7,00% 8,31% 34,83% 55,21% 50,88%
Kassalikviditet Nyckeltalet visar i procent företagets betalningsförmåga på kort sikt. Om kassalikviditeten överstiger 100 procent är det möjligt att betala av de kortfristiga skulderna omgående under förutsättning att omsättningstillgångarna kan omsättas direkt. Beräknas: Omsättningstillgångar exklusive lager och pågående arbeten i procent av de kortfristiga skulderna. 88,62% 332,96% 71,48% 61,12% 56,78% 52,67% 45,81% 69,43% 144,51% 130,16%

Obs! boksluten har olika längd.
Siffrorna som visas i grafen normaliseras till 12 månader.

Bokslutet 2014 är 8 månader och har därför blivit justerat uppåt.

Laddar koncern ...
Laddar valuation ...
Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...
Laddar handelser ...
Laddar varumarken ...
Laddar fordon ...