Visa allt om Helens för körkort AB
Visa allt om Helens för körkort AB

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2016-12 2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12
Nettoomsättning 8 594 9 462 8 665 8 275 8 579 7 619 6 271 5 801 4 142 4 379
Övrig omsättning 197 272 280 117 50 63 43 73 - 33
Rörelseresultat (EBIT) -131 310 124 848 1 195 631 667 662 256 906
Resultat efter finansnetto -111 332 144 867 1 214 639 665 680 285 896
Årets resultat 36 228 2 577 689 350 355 355 111 415
Balansräkningar (tkr)
2016-12 2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 3 505 3 576 3 188 1 373 1 503 1 541 2 214 1 598 967 991
Omsättningstillgångar 2 406 2 375 2 698 4 245 3 852 2 789 1 449 1 372 1 479 880
Tillgångar 5 911 5 951 5 887 5 619 5 356 4 330 3 663 2 970 2 446 1 872
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 244 408 480 1 033 1 456 1 044 825 660 465 512
Obeskattade reserver 1 351 1 520 1 485 1 357 1 235 962 819 642 448 318
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 0 0 0 0 0 30 160 260 0 0
Kortfristiga skulder 4 317 4 024 3 922 3 229 2 665 2 294 1 859 1 408 1 532 1 041
Skulder och eget kapital 5 911 5 951 5 887 5 619 5 356 4 330 3 663 2 970 2 446 1 872
Löner & utdelning (tkr)
2016-12
2015-12
2014-12
2013-12
2012-12
2011-12
2010-12
2009-12
2008-12
2007-12
Löner till styrelse & VD - - - - 0 0 288 285 271 244
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - - - - -
Löner till övriga anställda - 3 936 3 438 2 902 2 732 2 087 1 487 1 480 1 231 1 177
Varav resultatlön till övriga anställda - - 0 - - - - - - -
Sociala kostnader - 1 598 1 053 1 012 1 062 950 789 753 697 540
Utdelning till aktieägare 100 200 300 555 1 000 277 131 190 160 158
Omsättning 8 791 9 734 8 945 8 392 8 629 7 682 6 314 5 874 4 142 4 412
Sedan 2016 behöver företag som redovisar enligt K2 modellen inte uppge lönekostnader i årsredovisningen, därför kan dessa uppgifter saknas.
Nyckeltal
Antal anställda Det totala antalet anställda i företaget. För aktiebolag redovisas ett medelvärde av antalet anställda under den senaste bokslutsperioden. Övriga bolagsformer redovisas antal anställda som ett intervall. 12 13 12 9 9 7 7 7 7 9
Nettoomsättning per anställd (tkr) Nyckeltalet är ofta använt och kan användas för att bedöma ett företags effektivitet. Beräknas: Nettoomsättning dividerat med medelantalet anställda. 716 728 722 919 953 1 088 896 829 592 487
Personalkostnader per anställd (tkr) Anger ett företags nivå på löner och förmåner till de anställda. Innehåller bruttolöner inkl. sociala avgifter, pensioner samt löneskatt för dessa. Det kan också innehålla friskvård och andra liknande personalförmåner. Du kan alltid hitta en not som förklarar personalkostnader i årsredovisningen. Där brukar du kunna se siffran nedbruten. Detta nyckeltal styrs dock mycket av företagets definition av personalkostnader, löneutveckling och hur man har beräknat medelantalet anställda. Beräknas: Personalkostnader dividerat med medelantalet anställda. 446 435 409 467 411 438 375 353 330 223
Rörelseresultat, EBITDA Rörelseresultat före avskrivningar eller EBITDA (Earnings before interest, taxes, depreciation and amortization) är ett mått på ett företags rörelseresultat före räntor, skatt, amorteringar, avskrivningar och goodwillavskrivningar. Beräknas: Rörelseresultat plus avskrivningar 516 1 058 785 1 380 1 828 1 265 1 206 1 079 561 1 154
Nettoomsättningförändring Visar i procent hur företagets nettoomsättning förändras mellan de senaste bokslutsperioderna. Bra nyckeltal att använda vid t.ex. prospektering av nya kunder. Företag som växer snabbt är ofta investeringsbenägna. Nystartade företag kan ofta ha stora omsättningsökningar under de första åren medan s.k. ""mogna"" företag har en lägre men stabilare tillväxttakt. Beräknas: Senaste årets nettoomsättning dividerat med föregående års nettoomsättning. -9,17% 9,20% 4,71% -3,54% 12,60% 21,50% 8,10% 40,05% -5,41% -
Du Pont-modellen Du Pont-modellen är ett överskådligt sätt att sammanfatta och förklara ett företags lönsamhet. Namnet kommer från det amerikanska företag som först systematiskt använde den. Modellen kallas ibland också för lönsamhetsträdet eller räntabilitetsmodellen. Beräknas: Avkastning på totalt kapital (sysselsatt kapital)= vinstprocent * kapitalets omsättningshastighet -1,88% 5,60% 2,46% 15,43% 22,65% 14,83% 18,29% 23,06% 11,65% 48,66%
Vinstmarginal Nyckeltalet anger i procent företagets vinst i förhållande till nettoomsättning. Man räknar på vinsten innan räntekostnaderna är betalda vilket gör att finansieringen av verksamheten är ovidkommande vid beräkningen av vinstmarginalen. Beräknas: Rörelseresultat plus finansiella intäkter dividerat med nettoomsättning. -1,29% 3,52% 1,67% 10,48% 14,14% 8,43% 10,68% 11,81% 6,88% 20,80%
Bruttovinstmarginal Bruttovinstmarginalen kallas även för bruttovinstprocent. Nyckeltalet används framför allt i handelsföretag och anger hur stor del av varje omsatt hundralapp som blir över för att täcka övriga kostnader. Bruttovinstmarginalen varierar mycket mellan olika branscher beroende på olika pålägg, rabatter, svinn m.m. Beräknas: Omsättning av handelsvaror och tjänster minus inköpsvärdet för sålda handelsvaror och tjänster i procent av nettoomsättning. 79,68% 82,26% 78,07% 79,92% 81,33% 76,28% 79,84% 80,37% 89,72% 90,29%
Rörelsekapital/omsättning -22,24% -17,43% -14,13% 12,28% 13,84% 6,50% -6,54% -0,62% -1,28% -3,68%
Soliditet Ett företags soliditet visar i procent hur stor del av de totala tillgångarna som har kunnat finansieras med eget kapital. Måttet ger en indikation på företagets stabilitet och förmåga att motstå förluster och klara sig på längre sikt. Om företagets tillväxt ökar väldigt mycket så kan en tillfällig försämring av soliditeten vara acceptabel. Varning om företaget både uppvisar försämrad soliditet och dålig tillväxt. Om ett företag ingår i en koncern kan det ha lägre soliditet om kapital har förts upp till moderbolaget t.ex genom ett koncernbidrag. Beräknas enligt: Justerat eget kapital i procent av totala tillgångar. 21,96% 26,78% 27,83% 37,22% 44,18% 40,48% 39,00% 38,15% 32,20% 39,58%
Kassalikviditet Nyckeltalet visar i procent företagets betalningsförmåga på kort sikt. Om kassalikviditeten överstiger 100 procent är det möjligt att betala av de kortfristiga skulderna omgående under förutsättning att omsättningstillgångarna kan omsättas direkt. Beräknas: Omsättningstillgångar exklusive lager och pågående arbeten i procent av de kortfristiga skulderna. 55,73% 59,02% 68,79% 131,46% 144,54% 121,58% 77,95% 97,44% 96,54% 84,53%

Laddar offentliga-varden ...
Laddar koncern ...
Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...