Visa allt om ART Projekt AB

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2018-08 2017-08 2016-08 2015-08 2014-08 2013-08 2012-08 2011-08 2010-08 2009-08
Nettoomsättning 5 279 5 410 4 347 4 847 7 120 10 953 17 018 56 157 89 288 48 525
Övrig omsättning 5 - 67 382 1 086 1 279 793 678 779 368
Rörelseresultat (EBIT) 274 496 238 310 235 699 1 590 4 579 5 636 3 663
Resultat efter finansnetto 274 497 238 309 244 717 1 671 4 587 5 995 3 864
Årets resultat 207 384 183 238 186 525 1 241 3 427 4 598 3 456
Balansräkningar (tkr)
2018-08 2017-08 2016-08 2015-08 2014-08 2013-08 2012-08 2011-08 2010-08 2009-08
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 17 25 33 9 22 34 46 59 0 2 003
Omsättningstillgångar 1 225 1 482 1 122 1 195 1 639 3 435 7 035 14 996 16 289 20 752
Tillgångar 1 242 1 507 1 155 1 204 1 661 3 469 7 081 15 054 16 289 22 756
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 704 797 553 608 631 895 4 215 6 990 7 562 10 664
Obeskattade reserver 0 0 0 0 0 0 0 15 100 230
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kortfristiga skulder 538 710 602 596 1 030 2 575 2 866 8 050 8 627 11 862
Skulder och eget kapital 1 242 1 507 1 155 1 204 1 661 3 469 7 081 15 054 16 289 22 756
Löner & utdelning (tkr)
2018-08
2017-08
2016-08
2015-08
2014-08
2013-08
2012-08
2011-08
2010-08
2009-08
Löner till styrelse & VD - - - - - 1 099 1 286 1 221 732 720
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - - - - 0
Löner till övriga anställda - - 1 255 1 847 2 830 1 787 1 962 1 739 2 027 2 040
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - - - - - 189
Sociala kostnader - - 581 864 1 331 1 401 1 510 940 1 125 999
Utdelning till aktieägare 200 300 140 0 261 450 3 845 3 000 4 000 3 000
Omsättning 5 284 5 410 4 414 5 229 8 206 12 232 17 811 56 835 90 067 48 893
Sedan 2016 behöver företag som redovisar enligt K2 modellen inte uppge lönekostnader i årsredovisningen, därför kan dessa uppgifter saknas.
Nyckeltal
Antal anställda Det totala antalet anställda i företaget. För aktiebolag redovisas ett medelvärde av antalet anställda under den senaste bokslutsperioden. Övriga bolagsformer redovisas antal anställda som ett intervall. 3 2 2 4 5 6 7 6 6 6
Nettoomsättning per anställd (tkr) Nyckeltalet är ofta använt och kan användas för att bedöma ett företags effektivitet. Beräknas: Nettoomsättning dividerat med medelantalet anställda. 1 760 2 705 2 174 1 212 1 424 1 826 2 431 9 360 14 881 8 088
Personalkostnader per anställd (tkr) Anger ett företags nivå på löner och förmåner till de anställda. Innehåller bruttolöner inkl. sociala avgifter, pensioner samt löneskatt för dessa. Det kan också innehålla friskvård och andra liknande personalförmåner. Du kan alltid hitta en not som förklarar personalkostnader i årsredovisningen. Där brukar du kunna se siffran nedbruten. Detta nyckeltal styrs dock mycket av företagets definition av personalkostnader, löneutveckling och hur man har beräknat medelantalet anställda. Beräknas: Personalkostnader dividerat med medelantalet anställda. 759 1 023 949 694 848 731 699 725 673 635
Rörelseresultat, EBITDA Rörelseresultat före avskrivningar eller EBITDA (Earnings before interest, taxes, depreciation and amortization) är ett mått på ett företags rörelseresultat före räntor, skatt, amorteringar, avskrivningar och goodwillavskrivningar. Beräknas: Rörelseresultat plus avskrivningar 282 504 256 322 247 711 1 602 4 582 5 636 3 675
Nettoomsättningförändring Visar i procent hur företagets nettoomsättning förändras mellan de senaste bokslutsperioderna. Bra nyckeltal att använda vid t.ex. prospektering av nya kunder. Företag som växer snabbt är ofta investeringsbenägna. Nystartade företag kan ofta ha stora omsättningsökningar under de första åren medan s.k. ""mogna"" företag har en lägre men stabilare tillväxttakt. Beräknas: Senaste årets nettoomsättning dividerat med föregående års nettoomsättning. -2,42% 24,45% -10,32% -31,92% -34,99% -35,64% -69,70% -37,11% 84,00% -
Du Pont-modellen Du Pont-modellen är ett överskådligt sätt att sammanfatta och förklara ett företags lönsamhet. Namnet kommer från det amerikanska företag som först systematiskt använde den. Modellen kallas ibland också för lönsamhetsträdet eller räntabilitetsmodellen. Beräknas: Avkastning på totalt kapital (sysselsatt kapital)= vinstprocent * kapitalets omsättningshastighet 22,06% 32,98% 20,69% 25,91% 14,69% 20,70% 23,61% 30,48% 36,80% 16,98%
Vinstmarginal Nyckeltalet anger i procent företagets vinst i förhållande till nettoomsättning. Man räknar på vinsten innan räntekostnaderna är betalda vilket gör att finansieringen av verksamheten är ovidkommande vid beräkningen av vinstmarginalen. Beräknas: Rörelseresultat plus finansiella intäkter dividerat med nettoomsättning. 5,19% 9,19% 5,50% 6,44% 3,43% 6,56% 9,82% 8,17% 6,71% 7,96%
Bruttovinstmarginal Bruttovinstmarginalen kallas även för bruttovinstprocent. Nyckeltalet används framför allt i handelsföretag och anger hur stor del av varje omsatt hundralapp som blir över för att täcka övriga kostnader. Bruttovinstmarginalen varierar mycket mellan olika branscher beroende på olika pålägg, rabatter, svinn m.m. Beräknas: Omsättning av handelsvaror och tjänster minus inköpsvärdet för sålda handelsvaror och tjänster i procent av nettoomsättning. 63,61% 61,07% 74,05% 84,13% 67,82% 50,54% 38,24% 18,01% 11,15% 19,39%
Rörelsekapital/omsättning 13,01% 14,27% 11,96% 12,36% 8,55% 7,85% 24,50% 12,37% 8,58% 18,32%
Soliditet Ett företags soliditet visar i procent hur stor del av de totala tillgångarna som har kunnat finansieras med eget kapital. Måttet ger en indikation på företagets stabilitet och förmåga att motstå förluster och klara sig på längre sikt. Om företagets tillväxt ökar väldigt mycket så kan en tillfällig försämring av soliditeten vara acceptabel. Varning om företaget både uppvisar försämrad soliditet och dålig tillväxt. Om ett företag ingår i en koncern kan det ha lägre soliditet om kapital har förts upp till moderbolaget t.ex genom ett koncernbidrag. Beräknas enligt: Justerat eget kapital i procent av totala tillgångar. 56,68% 52,89% 47,88% 50,50% 37,99% 25,80% 59,53% 46,51% 46,88% 47,59%
Kassalikviditet Nyckeltalet visar i procent företagets betalningsförmåga på kort sikt. Om kassalikviditeten överstiger 100 procent är det möjligt att betala av de kortfristiga skulderna omgående under förutsättning att omsättningstillgångarna kan omsättas direkt. Beräknas: Omsättningstillgångar exklusive lager och pågående arbeten i procent av de kortfristiga skulderna. 227,70% 208,73% 186,38% 200,50% 159,13% 133,40% 245,46% 186,29% 188,81% 174,95%

Laddar valuation ...
Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...
Laddar handelser ...
Laddar fordon ...