Visa allt om Aktiebolaget Malmbäcks Grus
Visa allt om Aktiebolaget Malmbäcks Grus

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2016-08 2015-08 2014-08 2013-08 2012-08 2011-08 2010-08 2009-08 2008-08 2007-08
Nettoomsättning 3 548 2 288 1 729 2 471 2 604 1 919 2 026 1 813 1 947 1 653
Övrig omsättning 13 - - - 300 55 - - - -
Rörelseresultat (EBIT) 486 317 318 157 259 119 134 30 20 41
Resultat efter finansnetto 485 317 312 140 246 106 121 29 21 37
Årets resultat 293 183 209 71 1 17 28 28 15 11
Balansräkningar (tkr)
2016-08 2015-08 2014-08 2013-08 2012-08 2011-08 2010-08 2009-08 2008-08 2007-08
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 619 700 882 1 067 1 253 687 578 163 180 198
Omsättningstillgångar 1 342 899 685 731 418 278 477 610 579 600
Tillgångar 1 961 1 599 1 567 1 797 1 671 965 1 056 773 758 799
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 646 603 420 211 391 390 372 379 351 336
Obeskattade reserver 788 681 601 558 514 271 189 109 119 122
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 0 0 261 541 415 94 94 78 66 66
Kortfristiga skulder 526 315 286 487 352 210 399 207 223 276
Skulder och eget kapital 1 961 1 599 1 567 1 797 1 671 965 1 056 773 758 799
Löner & utdelning (tkr)
2016-08
2015-08
2014-08
2013-08
2012-08
2011-08
2010-08
2009-08
2008-08
2007-08
Löner till styrelse & VD - - 0 0 507 508 520 488 488 487
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - - - - -
Löner till övriga anställda 328 212 151 522 26 35 0 0 0 0
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - - - - - -
Sociala kostnader 107 77 30 149 151 153 152 158 183 164
Utdelning till aktieägare 0 250 0 0 0 0 0 35 0 0
Omsättning 3 561 2 288 1 729 2 471 2 904 1 974 2 026 1 813 1 947 1 653
Sedan 2016 behöver företag som redovisar enligt K2 modellen inte uppge lönekostnader i årsredovisningen, därför kan dessa uppgifter saknas.
Nyckeltal
Antal anställda Det totala antalet anställda i företaget. För aktiebolag redovisas ett medelvärde av antalet anställda under den senaste bokslutsperioden. Övriga bolagsformer redovisas antal anställda som ett intervall. 1 1 1 2 2 2 2 2 2 2
Nettoomsättning per anställd (tkr) Nyckeltalet är ofta använt och kan användas för att bedöma ett företags effektivitet. Beräknas: Nettoomsättning dividerat med medelantalet anställda. 3 548 2 288 1 729 1 236 1 302 960 1 013 907 974 827
Personalkostnader per anställd (tkr) Anger ett företags nivå på löner och förmåner till de anställda. Innehåller bruttolöner inkl. sociala avgifter, pensioner samt löneskatt för dessa. Det kan också innehålla friskvård och andra liknande personalförmåner. Du kan alltid hitta en not som förklarar personalkostnader i årsredovisningen. Där brukar du kunna se siffran nedbruten. Detta nyckeltal styrs dock mycket av företagets definition av personalkostnader, löneutveckling och hur man har beräknat medelantalet anställda. Beräknas: Personalkostnader dividerat med medelantalet anställda. 436 294 185 336 342 351 336 323 338 326
Rörelseresultat, EBITDA Rörelseresultat före avskrivningar eller EBITDA (Earnings before interest, taxes, depreciation and amortization) är ett mått på ett företags rörelseresultat före räntor, skatt, amorteringar, avskrivningar och goodwillavskrivningar. Beräknas: Rörelseresultat plus avskrivningar 667 499 503 343 397 214 197 47 38 68
Nettoomsättningförändring Visar i procent hur företagets nettoomsättning förändras mellan de senaste bokslutsperioderna. Bra nyckeltal att använda vid t.ex. prospektering av nya kunder. Företag som växer snabbt är ofta investeringsbenägna. Nystartade företag kan ofta ha stora omsättningsökningar under de första åren medan s.k. ""mogna"" företag har en lägre men stabilare tillväxttakt. Beräknas: Senaste årets nettoomsättning dividerat med föregående års nettoomsättning. 55,07% 32,33% -30,03% -5,11% 35,70% -5,28% 11,75% -6,88% 17,79% -
Du Pont-modellen Du Pont-modellen är ett överskådligt sätt att sammanfatta och förklara ett företags lönsamhet. Namnet kommer från det amerikanska företag som först systematiskt använde den. Modellen kallas ibland också för lönsamhetsträdet eller räntabilitetsmodellen. Beräknas: Avkastning på totalt kapital (sysselsatt kapital)= vinstprocent * kapitalets omsättningshastighet 24,78% 19,82% 20,29% 8,74% 15,50% 12,33% 12,69% 4,40% 3,56% 5,51%
Vinstmarginal Nyckeltalet anger i procent företagets vinst i förhållande till nettoomsättning. Man räknar på vinsten innan räntekostnaderna är betalda vilket gör att finansieringen av verksamheten är ovidkommande vid beräkningen av vinstmarginalen. Beräknas: Rörelseresultat plus finansiella intäkter dividerat med nettoomsättning. 13,70% 13,85% 18,39% 6,35% 9,95% 6,20% 6,61% 1,88% 1,39% 2,66%
Bruttovinstmarginal Bruttovinstmarginalen kallas även för bruttovinstprocent. Nyckeltalet används framför allt i handelsföretag och anger hur stor del av varje omsatt hundralapp som blir över för att täcka övriga kostnader. Bruttovinstmarginalen varierar mycket mellan olika branscher beroende på olika pålägg, rabatter, svinn m.m. Beräknas: Omsättning av handelsvaror och tjänster minus inköpsvärdet för sålda handelsvaror och tjänster i procent av nettoomsättning. 33,51% 40,25% 45,92% 47,75% 35,64% 52,37% 50,99% 46,17% 45,66% 52,81%
Rörelsekapital/omsättning 23,00% 25,52% 23,08% 9,87% 2,53% 3,54% 3,85% 22,23% 18,28% 19,60%
Soliditet Ett företags soliditet visar i procent hur stor del av de totala tillgångarna som har kunnat finansieras med eget kapital. Måttet ger en indikation på företagets stabilitet och förmåga att motstå förluster och klara sig på längre sikt. Om företagets tillväxt ökar väldigt mycket så kan en tillfällig försämring av soliditeten vara acceptabel. Varning om företaget både uppvisar försämrad soliditet och dålig tillväxt. Om ett företag ingår i en koncern kan det ha lägre soliditet om kapital har förts upp till moderbolaget t.ex genom ett koncernbidrag. Beräknas enligt: Justerat eget kapital i procent av totala tillgångar. 64,29% 70,93% 56,72% 34,63% 46,07% 61,11% 48,42% 59,18% 57,61% 53,05%
Kassalikviditet Nyckeltalet visar i procent företagets betalningsförmåga på kort sikt. Om kassalikviditeten överstiger 100 procent är det möjligt att betala av de kortfristiga skulderna omgående under förutsättning att omsättningstillgångarna kan omsättas direkt. Beräknas: Omsättningstillgångar exklusive lager och pågående arbeten i procent av de kortfristiga skulderna. 240,49% 262,22% 195,45% 122,38% 71,59% 69,52% 77,19% 207,73% 181,17% 154,35%

Laddar offentliga-varden ...
Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...