Visa allt om Villaägarnas Affärsservice Aktiebolag
Visa allt om Villaägarnas Affärsservice Aktiebolag

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2016-12 2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12
Nettoomsättning 9 923 14 028 11 005 10 683 10 862 10 126 7 384 5 493 5 137 4 259
Övrig omsättning - - - 31 - - - - - -
Rörelseresultat (EBIT) -194 4 251 1 344 1 599 2 206 2 714 1 549 2 044 1 668 714
Resultat efter finansnetto -142 4 301 1 414 1 641 2 256 2 727 1 553 2 046 1 701 735
Årets resultat -349 3 354 738 0 0 0 0 2 046 1 -1 516
Balansräkningar (tkr)
2016-12 2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 124 124 124 124 194 244 324 455 454 544
Omsättningstillgångar 8 277 9 565 6 870 5 982 3 648 4 415 5 077 2 359 896 2 829
Tillgångar 8 400 9 689 6 994 6 106 3 842 4 659 5 400 2 814 1 350 3 372
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 5 933 6 282 2 928 2 190 2 190 2 190 2 190 2 190 144 143
Obeskattade reserver 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kortfristiga skulder 2 467 3 407 4 065 3 915 1 652 2 468 3 210 624 1 206 3 229
Skulder och eget kapital 8 400 9 689 6 994 6 106 3 842 4 659 5 400 2 814 1 350 3 372
Löner & utdelning (tkr)
2016-12
2015-12
2014-12
2013-12
2012-12
2011-12
2010-12
2009-12
2008-12
2007-12
Löner till styrelse & VD 958 964 955 907 923 680 718 748 637 698
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - - - - -
Löner till övriga anställda 1 951 1 855 1 786 1 731 1 697 1 205 827 394 430 491
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - - - - - -
Sociala kostnader 1 472 1 450 1 385 1 336 1 359 943 735 421 525 504
Utdelning till aktieägare 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Omsättning 9 923 14 028 11 005 10 714 10 862 10 126 7 384 5 493 5 137 4 259
Sedan 2016 behöver företag som redovisar enligt K2 modellen inte uppge lönekostnader i årsredovisningen, därför kan dessa uppgifter saknas.
Nyckeltal
Antal anställda Det totala antalet anställda i företaget. För aktiebolag redovisas ett medelvärde av antalet anställda under den senaste bokslutsperioden. Övriga bolagsformer redovisas antal anställda som ett intervall. 5 5 5 5 5 4 3 2 2 2
Nettoomsättning per anställd (tkr) Nyckeltalet är ofta använt och kan användas för att bedöma ett företags effektivitet. Beräknas: Nettoomsättning dividerat med medelantalet anställda. 1 985 2 806 2 201 2 137 2 172 2 532 2 461 2 747 2 569 2 130
Personalkostnader per anställd (tkr) Anger ett företags nivå på löner och förmåner till de anställda. Innehåller bruttolöner inkl. sociala avgifter, pensioner samt löneskatt för dessa. Det kan också innehålla friskvård och andra liknande personalförmåner. Du kan alltid hitta en not som förklarar personalkostnader i årsredovisningen. Där brukar du kunna se siffran nedbruten. Detta nyckeltal styrs dock mycket av företagets definition av personalkostnader, löneutveckling och hur man har beräknat medelantalet anställda. Beräknas: Personalkostnader dividerat med medelantalet anställda. 920 866 830 802 805 729 766 850 798 870
Rörelseresultat, EBITDA Rörelseresultat före avskrivningar eller EBITDA (Earnings before interest, taxes, depreciation and amortization) är ett mått på ett företags rörelseresultat före räntor, skatt, amorteringar, avskrivningar och goodwillavskrivningar. Beräknas: Rörelseresultat plus avskrivningar -194 4 251 1 344 1 599 2 256 2 794 1 605 2 122 1 758 744
Nettoomsättningförändring Visar i procent hur företagets nettoomsättning förändras mellan de senaste bokslutsperioderna. Bra nyckeltal att använda vid t.ex. prospektering av nya kunder. Företag som växer snabbt är ofta investeringsbenägna. Nystartade företag kan ofta ha stora omsättningsökningar under de första åren medan s.k. ""mogna"" företag har en lägre men stabilare tillväxttakt. Beräknas: Senaste årets nettoomsättning dividerat med föregående års nettoomsättning. -29,26% 27,47% 3,01% -1,65% 7,27% 37,13% 34,43% 6,93% 20,62% -
Du Pont-modellen Du Pont-modellen är ett överskådligt sätt att sammanfatta och förklara ett företags lönsamhet. Namnet kommer från det amerikanska företag som först systematiskt använde den. Modellen kallas ibland också för lönsamhetsträdet eller räntabilitetsmodellen. Beräknas: Avkastning på totalt kapital (sysselsatt kapital)= vinstprocent * kapitalets omsättningshastighet -1,08% 45,26% 20,88% 26,92% 58,69% 58,53% 28,76% 72,71% 126,00% 21,80%
Vinstmarginal Nyckeltalet anger i procent företagets vinst i förhållande till nettoomsättning. Man räknar på vinsten innan räntekostnaderna är betalda vilket gör att finansieringen av verksamheten är ovidkommande vid beräkningen av vinstmarginalen. Beräknas: Rörelseresultat plus finansiella intäkter dividerat med nettoomsättning. -0,92% 31,26% 13,27% 15,39% 20,76% 26,93% 21,03% 37,25% 33,11% 17,26%
Bruttovinstmarginal Bruttovinstmarginalen kallas även för bruttovinstprocent. Nyckeltalet används framför allt i handelsföretag och anger hur stor del av varje omsatt hundralapp som blir över för att täcka övriga kostnader. Bruttovinstmarginalen varierar mycket mellan olika branscher beroende på olika pålägg, rabatter, svinn m.m. Beräknas: Omsättning av handelsvaror och tjänster minus inköpsvärdet för sålda handelsvaror och tjänster i procent av nettoomsättning. 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00%
Rörelsekapital/omsättning 58,55% 43,90% 25,49% 19,35% 18,38% 19,23% 25,28% 31,59% -6,03% -9,39%
Soliditet Ett företags soliditet visar i procent hur stor del av de totala tillgångarna som har kunnat finansieras med eget kapital. Måttet ger en indikation på företagets stabilitet och förmåga att motstå förluster och klara sig på längre sikt. Om företagets tillväxt ökar väldigt mycket så kan en tillfällig försämring av soliditeten vara acceptabel. Varning om företaget både uppvisar försämrad soliditet och dålig tillväxt. Om ett företag ingår i en koncern kan det ha lägre soliditet om kapital har förts upp till moderbolaget t.ex genom ett koncernbidrag. Beräknas enligt: Justerat eget kapital i procent av totala tillgångar. 70,63% 64,84% 41,86% 35,87% 57,00% 47,01% 40,56% 77,83% 10,67% 4,24%
Kassalikviditet Nyckeltalet visar i procent företagets betalningsförmåga på kort sikt. Om kassalikviditeten överstiger 100 procent är det möjligt att betala av de kortfristiga skulderna omgående under förutsättning att omsättningstillgångarna kan omsättas direkt. Beräknas: Omsättningstillgångar exklusive lager och pågående arbeten i procent av de kortfristiga skulderna. 335,51% 280,75% 169,00% 152,80% 220,82% 178,89% 158,16% 378,04% 74,30% 87,61%

Laddar koncern ...
Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...