Visa allt om Bokförlaget Opal Aktiebolag
Visa allt om Bokförlaget Opal Aktiebolag

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2017-03 2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12
Nettoomsättning 22 061 19 589 19 247 15 643 20 764 15 456 17 257 16 760 20 511 18 812
Övrig omsättning 1 009 1 312 927 1 040 672 1 000 801 661 1 137 915
Rörelseresultat (EBIT) -2 943 -695 391 1 024 109 -1 757 463 -91 1 888 2 271
Resultat efter finansnetto 781 -364 873 3 982 1 248 -7 1 950 4 074 3 834 5 826
Årets resultat 357 460 879 2 348 789 -7 2 628 4 396 4 195 5 558
Balansräkningar (tkr)
2017-03 2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 3 335 4 974 4 135 4 140 4 147 4 173 4 178 4 199 2 711 2 718
Omsättningstillgångar 28 105 26 371 28 985 28 126 32 011 28 648 29 649 28 773 69 222 71 030
Tillgångar 31 440 31 345 33 120 32 266 36 158 32 820 33 826 32 971 71 932 73 748
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 26 154 26 797 27 337 27 459 26 111 26 321 27 328 25 700 62 296 62 101
Obeskattade reserver 0 0 980 1 236 256 0 0 1 435 2 604 4 602
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kortfristiga skulder 5 285 4 547 4 803 3 572 9 791 6 499 6 498 5 837 7 032 7 045
Skulder och eget kapital 31 440 31 345 33 120 32 266 36 158 32 820 33 826 32 971 71 932 73 748
Löner & utdelning (tkr)
2017-03
2015-12
2014-12
2013-12
2012-12
2011-12
2010-12
2009-12
2008-12
2007-12
Löner till styrelse & VD - - - - 1 091 1 055 1 009 984 744 602
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - - - 0 -
Löner till övriga anställda - 3 186 2 851 2 898 1 763 1 858 1 693 1 461 1 837 1 551
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - - - - 0 -
Sociala kostnader - 987 857 880 876 912 843 531 626 779
Utdelning till aktieägare 1 000 1 000 1 000 1 000 1 000 1 000 1 000 1 000 0 4 000
Omsättning 23 070 20 901 20 174 16 683 21 436 16 456 18 058 17 421 21 648 19 727
Sedan 2016 behöver företag som redovisar enligt K2 modellen inte uppge lönekostnader i årsredovisningen, därför kan dessa uppgifter saknas.
Nyckeltal
Antal anställda Det totala antalet anställda i företaget. För aktiebolag redovisas ett medelvärde av antalet anställda under den senaste bokslutsperioden. Övriga bolagsformer redovisas antal anställda som ett intervall. 8 7 8 8 7 7 7 7 7 7
Nettoomsättning per anställd (tkr) Nyckeltalet är ofta använt och kan användas för att bedöma ett företags effektivitet. Beräknas: Nettoomsättning dividerat med medelantalet anställda. 2 758 2 798 2 406 1 955 2 966 2 208 2 465 2 394 2 930 2 687
Personalkostnader per anställd (tkr) Anger ett företags nivå på löner och förmåner till de anställda. Innehåller bruttolöner inkl. sociala avgifter, pensioner samt löneskatt för dessa. Det kan också innehålla friskvård och andra liknande personalförmåner. Du kan alltid hitta en not som förklarar personalkostnader i årsredovisningen. Där brukar du kunna se siffran nedbruten. Detta nyckeltal styrs dock mycket av företagets definition av personalkostnader, löneutveckling och hur man har beräknat medelantalet anställda. Beräknas: Personalkostnader dividerat med medelantalet anställda. 677 606 481 492 548 562 520 438 478 417
Rörelseresultat, EBITDA Rörelseresultat före avskrivningar eller EBITDA (Earnings before interest, taxes, depreciation and amortization) är ett mått på ett företags rörelseresultat före räntor, skatt, amorteringar, avskrivningar och goodwillavskrivningar. Beräknas: Rörelseresultat plus avskrivningar -2 910 -687 396 1 032 122 -1 739 484 -65 1 917 2 299
Nettoomsättningförändring Visar i procent hur företagets nettoomsättning förändras mellan de senaste bokslutsperioderna. Bra nyckeltal att använda vid t.ex. prospektering av nya kunder. Företag som växer snabbt är ofta investeringsbenägna. Nystartade företag kan ofta ha stora omsättningsökningar under de första åren medan s.k. ""mogna"" företag har en lägre men stabilare tillväxttakt. Beräknas: Senaste årets nettoomsättning dividerat med föregående års nettoomsättning. - 1,78% 23,04% -24,66% 34,34% -10,44% 2,97% -18,29% 9,03% -
Du Pont-modellen Du Pont-modellen är ett överskådligt sätt att sammanfatta och förklara ett företags lönsamhet. Namnet kommer från det amerikanska företag som först systematiskt använde den. Modellen kallas ibland också för lönsamhetsträdet eller räntabilitetsmodellen. Beräknas: Avkastning på totalt kapital (sysselsatt kapital)= vinstprocent * kapitalets omsättningshastighet 2,50% -1,14% 2,64% 12,34% 3,45% -0,02% 5,76% 12,37% 9,00% 7,91%
Vinstmarginal Nyckeltalet anger i procent företagets vinst i förhållande till nettoomsättning. Man räknar på vinsten innan räntekostnaderna är betalda vilket gör att finansieringen av verksamheten är ovidkommande vid beräkningen av vinstmarginalen. Beräknas: Rörelseresultat plus finansiella intäkter dividerat med nettoomsättning. 3,57% -1,82% 4,54% 25,46% 6,01% -0,05% 11,30% 24,34% 31,58% 31,01%
Bruttovinstmarginal Bruttovinstmarginalen kallas även för bruttovinstprocent. Nyckeltalet används framför allt i handelsföretag och anger hur stor del av varje omsatt hundralapp som blir över för att täcka övriga kostnader. Bruttovinstmarginalen varierar mycket mellan olika branscher beroende på olika pålägg, rabatter, svinn m.m. Beräknas: Omsättning av handelsvaror och tjänster minus inköpsvärdet för sålda handelsvaror och tjänster i procent av nettoomsättning. 41,11% 45,02% 46,32% 57,38% 41,70% 37,41% 43,11% 46,20% 41,89% 41,85%
Rörelsekapital/omsättning 103,44% 111,41% 125,64% 156,96% 107,01% 143,30% 134,15% 136,85% 303,20% 340,13%
Soliditet Ett företags soliditet visar i procent hur stor del av de totala tillgångarna som har kunnat finansieras med eget kapital. Måttet ger en indikation på företagets stabilitet och förmåga att motstå förluster och klara sig på längre sikt. Om företagets tillväxt ökar väldigt mycket så kan en tillfällig försämring av soliditeten vara acceptabel. Varning om företaget både uppvisar försämrad soliditet och dålig tillväxt. Om ett företag ingår i en koncern kan det ha lägre soliditet om kapital har förts upp till moderbolaget t.ex genom ett koncernbidrag. Beräknas enligt: Justerat eget kapital i procent av totala tillgångar. 83,19% 85,49% 84,85% 88,09% 72,74% 80,20% 80,79% 81,15% 89,21% 88,70%
Kassalikviditet Nyckeltalet visar i procent företagets betalningsförmåga på kort sikt. Om kassalikviditeten överstiger 100 procent är det möjligt att betala av de kortfristiga skulderna omgående under förutsättning att omsättningstillgångarna kan omsättas direkt. Beräknas: Omsättningstillgångar exklusive lager och pågående arbeten i procent av de kortfristiga skulderna. 442,89% 499,45% 543,79% 696,56% 280,91% 375,35% 384,40% 405,16% 912,43% 948,18%

Obs! boksluten har olika längd.
Siffrorna som visas i grafen normaliseras till 12 månader.

Bokslutet 2017 är 15 månader och har därför blivit justerat nedåt.

Laddar offentliga-varden ...
Laddar koncern ...
Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...
Laddar fordon ...