Visa allt om Aktiebolaget American-Racing
Visa allt om Aktiebolaget American-Racing

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2016-12 2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12
Nettoomsättning 3 245 3 824 4 237 4 775 5 074 5 720 5 977 6 377 6 578 6 334
Övrig omsättning 143 143 143 75 - - - - - -
Rörelseresultat (EBIT) -328 -284 -283 -448 -59 215 -183 497 139 393
Resultat efter finansnetto -331 -286 -284 -450 -69 196 -202 465 100 346
Årets resultat -331 -286 -162 -21 101 213 16 357 135 177
Balansräkningar (tkr)
2016-12 2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 1 583 1 660 1 738 1 819 1 900 1 983 2 067 2 149 2 220 2 321
Omsättningstillgångar 2 206 2 354 2 666 2 902 3 226 3 579 3 467 3 894 3 693 3 972
Tillgångar 3 789 4 014 4 404 4 721 5 126 5 562 5 534 6 042 5 913 6 292
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 2 825 3 157 3 442 3 604 3 625 3 524 3 311 3 295 2 938 3 203
Obeskattade reserver 0 0 0 122 551 766 870 1 107 1 139 1 244
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 0 0 0 0 0 20 170 320 470 620
Kortfristiga skulder 964 858 962 994 950 1 253 1 183 1 321 1 366 1 225
Skulder och eget kapital 3 789 4 014 4 404 4 721 5 126 5 562 5 534 6 042 5 913 6 292
Löner & utdelning (tkr)
2016-12
2015-12
2014-12
2013-12
2012-12
2011-12
2010-12
2009-12
2008-12
2007-12
Löner till styrelse & VD - 0 - 55 57 108 105 87 75 185
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - - - - -
Löner till övriga anställda - 1 088 1 111 1 123 1 029 1 082 1 151 1 269 1 238 1 063
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - - - - - -
Sociala kostnader 0 386 384 328 315 350 373 407 430 375
Utdelning till aktieägare 0 0 0 0 0 0 0 0 0 400
Omsättning 3 388 3 967 4 380 4 850 5 074 5 720 5 977 6 377 6 578 6 334
Sedan 2016 behöver företag som redovisar enligt K2 modellen inte uppge lönekostnader i årsredovisningen, därför kan dessa uppgifter saknas.
Nyckeltal
Antal anställda Det totala antalet anställda i företaget. För aktiebolag redovisas ett medelvärde av antalet anställda under den senaste bokslutsperioden. Övriga bolagsformer redovisas antal anställda som ett intervall. 5 5 6 6 6 6 7 7 6 6
Nettoomsättning per anställd (tkr) Nyckeltalet är ofta använt och kan användas för att bedöma ett företags effektivitet. Beräknas: Nettoomsättning dividerat med medelantalet anställda. 649 765 706 796 846 953 854 911 1 096 1 056
Personalkostnader per anställd (tkr) Anger ett företags nivå på löner och förmåner till de anställda. Innehåller bruttolöner inkl. sociala avgifter, pensioner samt löneskatt för dessa. Det kan också innehålla friskvård och andra liknande personalförmåner. Du kan alltid hitta en not som förklarar personalkostnader i årsredovisningen. Där brukar du kunna se siffran nedbruten. Detta nyckeltal styrs dock mycket av företagets definition av personalkostnader, löneutveckling och hur man har beräknat medelantalet anställda. Beräknas: Personalkostnader dividerat med medelantalet anställda. 284 297 251 252 233 258 233 252 291 272
Rörelseresultat, EBITDA Rörelseresultat före avskrivningar eller EBITDA (Earnings before interest, taxes, depreciation and amortization) är ett mått på ett företags rörelseresultat före räntor, skatt, amorteringar, avskrivningar och goodwillavskrivningar. Beräknas: Rörelseresultat plus avskrivningar -250 -206 -202 -367 24 299 -96 583 246 503
Nettoomsättningförändring Visar i procent hur företagets nettoomsättning förändras mellan de senaste bokslutsperioderna. Bra nyckeltal att använda vid t.ex. prospektering av nya kunder. Företag som växer snabbt är ofta investeringsbenägna. Nystartade företag kan ofta ha stora omsättningsökningar under de första åren medan s.k. ""mogna"" företag har en lägre men stabilare tillväxttakt. Beräknas: Senaste årets nettoomsättning dividerat med föregående års nettoomsättning. -15,14% -9,75% -11,27% -5,89% -11,29% -4,30% -6,27% -3,06% 3,85% -
Du Pont-modellen Du Pont-modellen är ett överskådligt sätt att sammanfatta och förklara ett företags lönsamhet. Namnet kommer från det amerikanska företag som först systematiskt använde den. Modellen kallas ibland också för lönsamhetsträdet eller räntabilitetsmodellen. Beräknas: Avkastning på totalt kapital (sysselsatt kapital)= vinstprocent * kapitalets omsättningshastighet -8,66% -7,05% -6,40% -9,47% -1,13% 3,90% -3,31% 8,26% 2,52% 6,34%
Vinstmarginal Nyckeltalet anger i procent företagets vinst i förhållande till nettoomsättning. Man räknar på vinsten innan räntekostnaderna är betalda vilket gör att finansieringen av verksamheten är ovidkommande vid beräkningen av vinstmarginalen. Beräknas: Rörelseresultat plus finansiella intäkter dividerat med nettoomsättning. -10,11% -7,40% -6,66% -9,36% -1,14% 3,79% -3,06% 7,82% 2,27% 6,30%
Bruttovinstmarginal Bruttovinstmarginalen kallas även för bruttovinstprocent. Nyckeltalet används framför allt i handelsföretag och anger hur stor del av varje omsatt hundralapp som blir över för att täcka övriga kostnader. Bruttovinstmarginalen varierar mycket mellan olika branscher beroende på olika pålägg, rabatter, svinn m.m. Beräknas: Omsättning av handelsvaror och tjänster minus inköpsvärdet för sålda handelsvaror och tjänster i procent av nettoomsättning. 48,17% 45,27% 43,57% 42,45% 44,25% 47,80% 41,19% 52,67% 48,19% 48,36%
Rörelsekapital/omsättning 38,27% 39,12% 40,22% 39,96% 44,86% 40,66% 38,21% 40,35% 35,38% 43,37%
Soliditet Ett företags soliditet visar i procent hur stor del av de totala tillgångarna som har kunnat finansieras med eget kapital. Måttet ger en indikation på företagets stabilitet och förmåga att motstå förluster och klara sig på längre sikt. Om företagets tillväxt ökar väldigt mycket så kan en tillfällig försämring av soliditeten vara acceptabel. Varning om företaget både uppvisar försämrad soliditet och dålig tillväxt. Om ett företag ingår i en koncern kan det ha lägre soliditet om kapital har förts upp till moderbolaget t.ex genom ett koncernbidrag. Beräknas enligt: Justerat eget kapital i procent av totala tillgångar. 74,56% 78,65% 78,16% 78,36% 78,64% 73,51% 71,42% 68,04% 63,56% 65,14%
Kassalikviditet Nyckeltalet visar i procent företagets betalningsförmåga på kort sikt. Om kassalikviditeten överstiger 100 procent är det möjligt att betala av de kortfristiga skulderna omgående under förutsättning att omsättningstillgångarna kan omsättas direkt. Beräknas: Omsättningstillgångar exklusive lager och pågående arbeten i procent av de kortfristiga skulderna. 19,29% 24,94% 32,54% 35,81% 51,47% 60,26% 48,35% 51,78% 64,49% 93,14%

Laddar offentliga-varden ...
Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...