Visa allt om Miljöteknik Byggentreprenader MT AB

Bolagets redovisning

Tillgångar
Eget kapital & skulder
Kostnader
Intäkter
Bisgraf

Lås upp Bisgraf & få bättre insyn med Allabolag PLUS

I samarbete med Bonanza så finns mer detaljerade grafer på det flesta organisationers sidor.

Logga in
Resultaträkning (tkr)
2020-12 2019-12 2018-12 2017-12 2016-12 2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12
Nettoomsättning 115 397 87 883 116 266 56 271 59 328 29 387 32 462 29 134 35 159 22 652
Övrig omsättning 114 142 405 362 264 156 79 126 76 120
Rörelseresultat (EBIT) 7 046 7 232 7 414 3 574 4 712 2 107 568 1 765 262 2 238
Resultat efter finansnetto 7 039 7 213 7 408 3 570 4 713 2 085 565 1 908 291 2 276
Årets resultat 4 190 4 227 4 313 2 119 2 720 1 194 310 3 034 91 1 221
Balansräkningar (tkr)
2020-12 2019-12 2018-12 2017-12 2016-12 2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 372 93 144 104 89 125 80 223 2 582 2 074
Omsättningstillgångar 35 367 24 877 37 020 22 369 17 780 9 067 6 328 8 324 7 565 7 796
Tillgångar 35 739 24 970 37 164 22 473 17 869 9 193 6 408 8 547 10 147 9 869
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 5 194 5 004 4 777 2 464 3 844 1 625 431 4 056 1 522 2 431
Obeskattade reserver 8 030 6 362 4 562 2 719 1 877 681 142 0 1 980 1 869
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kortfristiga skulder 22 515 13 604 27 825 17 289 12 148 6 887 5 835 4 491 6 645 5 569
Skulder och eget kapital 35 739 24 970 37 164 22 473 17 869 9 193 6 408 8 547 10 147 9 869
Löner & utdelning (tkr)
2020-12
2019-12
2018-12
2017-12
2016-12
2015-12
2014-12
2013-12
2012-12
2011-12
Löner till styrelse & VD - - - - - - 0 - 0 0
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - - - - -
Löner till övriga anställda - - - - 0 4 175 3 483 3 805 3 622 3 688
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - - - - - -
Sociala kostnader - - - 0 0 1 436 1 065 1 688 1 298 1 352
Utdelning till aktieägare 5 000 4 000 4 000 2 000 3 500 0 0 3 935 500 1 000
Omsättning 115 511 88 025 116 671 56 633 59 592 29 543 32 541 29 260 35 235 22 772
Sedan 2016 behöver företag som redovisar enligt K2 modellen inte uppge lönekostnader i årsredovisningen, därför kan dessa uppgifter saknas.
Nyckeltal
Antal anställda Det totala antalet anställda i företaget. För aktiebolag redovisas ett medelvärde av antalet anställda under den senaste bokslutsperioden. Övriga bolagsformer redovisas antal anställda som ett intervall. 25 21 19 15 13 12 12 10 10 10
Nettoomsättning per anställd (tkr) Nyckeltalet är ofta använt och kan användas för att bedöma ett företags effektivitet. Beräknas: Nettoomsättning dividerat med medelantalet anställda. 4 616 4 185 6 119 3 751 4 564 2 449 2 705 2 913 3 516 2 265
Personalkostnader per anställd (tkr) Anger ett företags nivå på löner och förmåner till de anställda. Innehåller bruttolöner inkl. sociala avgifter, pensioner samt löneskatt för dessa. Det kan också innehålla friskvård och andra liknande personalförmåner. Du kan alltid hitta en not som förklarar personalkostnader i årsredovisningen. Där brukar du kunna se siffran nedbruten. Detta nyckeltal styrs dock mycket av företagets definition av personalkostnader, löneutveckling och hur man har beräknat medelantalet anställda. Beräknas: Personalkostnader dividerat med medelantalet anställda. 549 554 540 514 558 486 399 552 516 525
Rörelseresultat, EBITDA Rörelseresultat före avskrivningar eller EBITDA (Earnings before interest, taxes, depreciation and amortization) är ett mått på ett företags rörelseresultat före räntor, skatt, amorteringar, avskrivningar och goodwillavskrivningar. Beräknas: Rörelseresultat plus avskrivningar 7 095 7 267 7 485 3 623 4 748 2 143 588 1 812 328 2 304
Nettoomsättningförändring Visar i procent hur företagets nettoomsättning förändras mellan de senaste bokslutsperioderna. Bra nyckeltal att använda vid t.ex. prospektering av nya kunder. Företag som växer snabbt är ofta investeringsbenägna. Nystartade företag kan ofta ha stora omsättningsökningar under de första åren medan s.k. ""mogna"" företag har en lägre men stabilare tillväxttakt. Beräknas: Senaste årets nettoomsättning dividerat med föregående års nettoomsättning. 31,31% -24,41% 106,62% -5,15% 101,89% -9,47% 11,42% -17,14% 55,21% -
Du Pont-modellen Du Pont-modellen är ett överskådligt sätt att sammanfatta och förklara ett företags lönsamhet. Namnet kommer från det amerikanska företag som först systematiskt använde den. Modellen kallas ibland också för lönsamhetsträdet eller räntabilitetsmodellen. Beräknas: Avkastning på totalt kapital (sysselsatt kapital)= vinstprocent * kapitalets omsättningshastighet 19,72% 28,96% 19,95% 15,90% 26,39% 22,94% 9,02% 22,37% 2,96% 23,15%
Vinstmarginal Nyckeltalet anger i procent företagets vinst i förhållande till nettoomsättning. Man räknar på vinsten innan räntekostnaderna är betalda vilket gör att finansieringen av verksamheten är ovidkommande vid beräkningen av vinstmarginalen. Beräknas: Rörelseresultat plus finansiella intäkter dividerat med nettoomsättning. 6,11% 8,23% 6,38% 6,35% 7,95% 7,18% 1,78% 6,56% 0,85% 10,09%
Bruttovinstmarginal Bruttovinstmarginalen kallas även för bruttovinstprocent. Nyckeltalet används framför allt i handelsföretag och anger hur stor del av varje omsatt hundralapp som blir över för att täcka övriga kostnader. Bruttovinstmarginalen varierar mycket mellan olika branscher beroende på olika pålägg, rabatter, svinn m.m. Beräknas: Omsättning av handelsvaror och tjänster minus inköpsvärdet för sålda handelsvaror och tjänster i procent av nettoomsättning. 20,83% 24,69% 16,34% 22,51% 24,53% 38,51% 14,68% 70,78% 79,99% 77,36%
Rörelsekapital/omsättning 11,14% 12,83% 7,91% 9,03% 9,49% 7,42% 1,52% 13,16% 2,62% 9,83%
Soliditet Ett företags soliditet visar i procent hur stor del av de totala tillgångarna som har kunnat finansieras med eget kapital. Måttet ger en indikation på företagets stabilitet och förmåga att motstå förluster och klara sig på längre sikt. Om företagets tillväxt ökar väldigt mycket så kan en tillfällig försämring av soliditeten vara acceptabel. Varning om företaget både uppvisar försämrad soliditet och dålig tillväxt. Om ett företag ingår i en koncern kan det ha lägre soliditet om kapital har förts upp till moderbolaget t.ex genom ett koncernbidrag. Beräknas enligt: Justerat eget kapital i procent av totala tillgångar. 32,06% 39,91% 22,43% 20,40% 29,71% 23,45% 8,45% 47,46% 29,38% 38,59%
Kassalikviditet Nyckeltalet visar i procent företagets betalningsförmåga på kort sikt. Om kassalikviditeten överstiger 100 procent är det möjligt att betala av de kortfristiga skulderna omgående under förutsättning att omsättningstillgångarna kan omsättas direkt. Beräknas: Omsättningstillgångar exklusive lager och pågående arbeten i procent av de kortfristiga skulderna. 157,08% 182,87% 133,05% 129,38% 146,36% 131,65% 108,45% 185,35% 113,84% 139,99%

Laddar koncern ...
Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...
Laddar handelser ...
Laddar fordon ...
Pssst
Boosta din företagssida på allabolag.se
Med en personlig text samt logga kommer ditt företag sticka ut bland mängden.
Kom igång!