Visa allt om Sommer Aperto Scandinavia AB

Bolagets redovisning

Bisgraf
Tillgångar
Eget kapital & skulder
Kostnader
Intäkter

Lås upp Bisgraf & få bättre insyn med Allabolag PLUS

I samarbete med Bonanza så finns mer detaljerade grafer på det flesta organisationers sidor.

Resultaträkning (tkr)
2021-12 2020-12 2019-12 2018-12 2017-12 2016-12 2015-12 2014-12 2013-12 2012-12
Nettoomsättning 46 923 40 895 36 846 29 644 25 636 24 903 22 457 19 114 16 195 15 322
Övrig omsättning 119 229 106 157 167 109 166 43 12 56
Rörelseresultat (EBIT) 3 304 3 209 1 922 1 030 897 331 1 138 543 766 447
Resultat efter finansnetto 3 741 3 209 1 922 1 030 897 330 1 247 651 881 657
Årets resultat 2 609 1 982 1 207 956 487 294 784 262 543 429
Balansräkningar (tkr)
2021-12 2020-12 2019-12 2018-12 2017-12 2016-12 2015-12 2014-12 2013-12 2012-12
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 2 948 2 334 915 896 789 798 780 1 202 725 743
Omsättningstillgångar 15 661 12 549 10 959 8 742 8 345 8 839 5 983 6 800 8 135 6 820
Tillgångar 18 609 14 883 11 874 9 639 9 134 9 637 6 764 8 003 8 861 7 564
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 6 881 4 272 2 290 2 083 1 127 940 1 646 1 361 1 599 1 556
Obeskattade reserver 2 710 2 168 1 493 1 172 1 423 1 221 1 335 1 143 881 706
Avsättningar (tkr) 0 895 895 783 634 485 336 186 0 0
Långfristiga skulder 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kortfristiga skulder 9 018 7 549 7 196 5 601 5 950 6 992 3 448 5 312 6 381 5 301
Skulder och eget kapital 18 609 14 883 11 874 9 639 9 134 9 637 6 764 8 003 8 861 7 564
Löner & utdelning (tkr)
2021-12
2020-12
2019-12
2018-12
2017-12
2016-12
2015-12
2014-12
2013-12
2012-12
Löner till styrelse & VD - - - - - - 0 - 0 -
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - - - - -
Löner till övriga anställda - - - - - - 1 367 1 167 1 180 1 281
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - - - - - -
Sociala kostnader - - - - - 0 979 963 797 729
Utdelning till aktieägare 4 000 0 0 1 000 0 300 1 000 500 500 500
Omsättning 47 042 41 124 36 952 29 801 25 803 25 012 22 623 19 157 16 207 15 378
Sedan 2016 behöver företag som redovisar enligt K2 modellen inte uppge lönekostnader i årsredovisningen, därför kan dessa uppgifter saknas.
Nyckeltal
Antal anställda Det totala antalet anställda i företaget. För aktiebolag redovisas ett medelvärde av antalet anställda under den senaste bokslutsperioden. Övriga bolagsformer redovisas antal anställda som ett intervall. 11 7 6 5 4 4 3 3 3 3
Nettoomsättning per anställd (tkr) Nyckeltalet är ofta använt och kan användas för att bedöma ett företags effektivitet. Beräknas: Nettoomsättning dividerat med medelantalet anställda. 4 266 5 842 6 141 5 929 6 409 6 226 7 486 6 371 5 398 5 107
Personalkostnader per anställd (tkr) Anger ett företags nivå på löner och förmåner till de anställda. Innehåller bruttolöner inkl. sociala avgifter, pensioner samt löneskatt för dessa. Det kan också innehålla friskvård och andra liknande personalförmåner. Du kan alltid hitta en not som förklarar personalkostnader i årsredovisningen. Där brukar du kunna se siffran nedbruten. Detta nyckeltal styrs dock mycket av företagets definition av personalkostnader, löneutveckling och hur man har beräknat medelantalet anställda. Beräknas: Personalkostnader dividerat med medelantalet anställda. 493 668 745 750 772 723 807 743 696 697
Rörelseresultat, EBITDA Rörelseresultat före avskrivningar eller EBITDA (Earnings before interest, taxes, depreciation and amortization) är ett mått på ett företags rörelseresultat före räntor, skatt, amorteringar, avskrivningar och goodwillavskrivningar. Beräknas: Rörelseresultat plus avskrivningar 3 337 3 244 1 994 1 141 1 060 495 1 299 720 871 537
Nettoomsättningförändring Visar i procent hur företagets nettoomsättning förändras mellan de senaste bokslutsperioderna. Bra nyckeltal att använda vid t.ex. prospektering av nya kunder. Företag som växer snabbt är ofta investeringsbenägna. Nystartade företag kan ofta ha stora omsättningsökningar under de första åren medan s.k. ""mogna"" företag har en lägre men stabilare tillväxttakt. Beräknas: Senaste årets nettoomsättning dividerat med föregående års nettoomsättning. 14,74% 10,99% 24,29% 15,63% 2,94% 10,89% 17,49% 18,02% 5,70% -
Du Pont-modellen Du Pont-modellen är ett överskådligt sätt att sammanfatta och förklara ett företags lönsamhet. Namnet kommer från det amerikanska företag som först systematiskt använde den. Modellen kallas ibland också för lönsamhetsträdet eller räntabilitetsmodellen. Beräknas: Avkastning på totalt kapital (sysselsatt kapital)= vinstprocent * kapitalets omsättningshastighet 20,11% 21,56% 16,19% 10,69% 9,82% 3,45% 18,44% 8,13% 9,95% 8,70%
Vinstmarginal Nyckeltalet anger i procent företagets vinst i förhållande till nettoomsättning. Man räknar på vinsten innan räntekostnaderna är betalda vilket gör att finansieringen av verksamheten är ovidkommande vid beräkningen av vinstmarginalen. Beräknas: Rörelseresultat plus finansiella intäkter dividerat med nettoomsättning. 7,97% 7,85% 5,22% 3,47% 3,50% 1,33% 5,55% 3,41% 5,45% 4,29%
Bruttovinstmarginal Bruttovinstmarginalen kallas även för bruttovinstprocent. Nyckeltalet används framför allt i handelsföretag och anger hur stor del av varje omsatt hundralapp som blir över för att täcka övriga kostnader. Bruttovinstmarginalen varierar mycket mellan olika branscher beroende på olika pålägg, rabatter, svinn m.m. Beräknas: Omsättning av handelsvaror och tjänster minus inköpsvärdet för sålda handelsvaror och tjänster i procent av nettoomsättning. 31,72% 29,75% 28,58% 28,03% 28,56% 27,85% 29,50% 29,72% 31,63% 30,34%
Rörelsekapital/omsättning 14,16% 12,23% 10,21% 10,60% 9,34% 7,42% 11,29% 7,78% 10,83% 9,91%
Soliditet Ett företags soliditet visar i procent hur stor del av de totala tillgångarna som har kunnat finansieras med eget kapital. Måttet ger en indikation på företagets stabilitet och förmåga att motstå förluster och klara sig på längre sikt. Om företagets tillväxt ökar väldigt mycket så kan en tillfällig försämring av soliditeten vara acceptabel. Varning om företaget både uppvisar försämrad soliditet och dålig tillväxt. Om ett företag ingår i en koncern kan det ha lägre soliditet om kapital har förts upp till moderbolaget t.ex genom ett koncernbidrag. Beräknas enligt: Justerat eget kapital i procent av totala tillgångar. 48,34% 40,07% 29,09% 31,09% 24,49% 19,64% 39,73% 28,15% 25,80% 27,45%
Kassalikviditet Nyckeltalet visar i procent företagets betalningsförmåga på kort sikt. Om kassalikviditeten överstiger 100 procent är det möjligt att betala av de kortfristiga skulderna omgående under förutsättning att omsättningstillgångarna kan omsättas direkt. Beräknas: Omsättningstillgångar exklusive lager och pågående arbeten i procent av de kortfristiga skulderna. 128,09% 119,10% 95,64% 87,27% 89,29% 82,98% 109,19% 94,86% 104,07% 102,96%

Laddar koncern ...
Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...
Laddar handelser ...
Laddar fordon ...
Pssst
Boosta din företagssida på allabolag.se
Med en personlig text samt logga kommer ditt företag sticka ut bland mängden.
Kom igång!