Visa allt om Louis Poulsen Sweden AB

Bolagets redovisning

Bisgraf
Tillgångar
Eget kapital & skulder
Kostnader
Intäkter

Lås upp Bisgraf & få bättre insyn med Allabolag PLUS

I samarbete med Bonanza så finns mer detaljerade grafer på det flesta organisationers sidor.

Resultaträkning (tkr)
2021-12 2020-12 2019-12 2018-12 2017-12 2016-12 2015-12 2014-12 2013-12 2012-12
Nettoomsättning 136 036 146 498 109 687 105 838 113 007 100 619 85 486 75 616 66 998 66 256
Övrig omsättning 0 0 0 0 0 0 11 0 0 0
Rörelseresultat (EBIT) 6 455 6 366 7 389 6 174 5 803 4 862 5 049 4 413 2 767 2 311
Resultat efter finansnetto 6 864 6 498 7 338 6 175 5 865 4 937 5 252 4 732 3 072 2 527
Årets resultat 4 599 5 068 5 642 4 817 4 517 3 767 3 807 3 691 2 262 1 717
Balansräkningar (tkr)
2021-12 2020-12 2019-12 2018-12 2017-12 2016-12 2015-12 2014-12 2013-12 2012-12
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 3 197 59 056 1 084 1 203 3 780 9 247 9 372 15 782 11 419 9 206
Omsättningstillgångar 21 018 29 317 28 864 17 864 19 628 21 027 18 916 14 693 13 018 11 246
Tillgångar 24 215 88 372 29 948 19 068 23 409 30 274 28 288 30 475 24 436 20 453
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 7 083 12 485 7 416 5 774 5 457 7 440 9 673 16 866 13 175 10 912
Obeskattade reserver 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kortfristiga skulder 17 132 75 888 22 532 13 294 17 951 22 834 18 615 13 609 11 262 9 540
Skulder och eget kapital 24 215 88 372 29 948 19 068 23 409 30 274 28 288 30 475 24 436 20 453
Löner & utdelning (tkr)
2021-12
2020-12
2019-12
2018-12
2017-12
2016-12
2015-12
2014-12
2013-12
2012-12
Löner till styrelse & VD - 0 0 0 - - 1 490 1 491 1 418 1 206
Varav tantiem till styrelse & VD - 0 0 0 - - - - 185 300
Löner till övriga anställda - 0 0 0 - - 6 232 5 295 5 601 5 463
Varav resultatlön till övriga anställda - 0 0 0 - - - - - -
Sociala kostnader - 0 0 0 0 - 3 753 3 297 3 558 3 458
Utdelning till aktieägare 5 000 0 0 0 4 500 6 500 6 000 11 000 0 0
Omsättning 136 036 146 498 109 687 105 838 113 007 100 619 85 497 75 616 66 998 66 256
Sedan 2016 behöver företag som redovisar enligt K2 modellen inte uppge lönekostnader i årsredovisningen, därför kan dessa uppgifter saknas.
Nyckeltal
Antal anställda Det totala antalet anställda i företaget. För aktiebolag redovisas ett medelvärde av antalet anställda under den senaste bokslutsperioden. Övriga bolagsformer redovisas antal anställda som ett intervall. 9 8 11 14 14 13 15 13 13 13
Nettoomsättning per anställd (tkr) Nyckeltalet är ofta använt och kan användas för att bedöma ett företags effektivitet. Beräknas: Nettoomsättning dividerat med medelantalet anställda. 15 115 18 312 9 972 7 560 8 072 7 740 5 699 5 817 5 154 5 097
Personalkostnader per anställd (tkr) Anger ett företags nivå på löner och förmåner till de anställda. Innehåller bruttolöner inkl. sociala avgifter, pensioner samt löneskatt för dessa. Det kan också innehålla friskvård och andra liknande personalförmåner. Du kan alltid hitta en not som förklarar personalkostnader i årsredovisningen. Där brukar du kunna se siffran nedbruten. Detta nyckeltal styrs dock mycket av företagets definition av personalkostnader, löneutveckling och hur man har beräknat medelantalet anställda. Beräknas: Personalkostnader dividerat med medelantalet anställda. 968 1 291 1 170 1 005 993 980 813 843 873 841
Rörelseresultat, EBITDA Rörelseresultat före avskrivningar eller EBITDA (Earnings before interest, taxes, depreciation and amortization) är ett mått på ett företags rörelseresultat före räntor, skatt, amorteringar, avskrivningar och goodwillavskrivningar. Beräknas: Rörelseresultat plus avskrivningar 6 822 7 141 8 099 6 794 6 273 5 232 5 593 4 997 3 409 2 717
Nettoomsättningförändring Visar i procent hur företagets nettoomsättning förändras mellan de senaste bokslutsperioderna. Bra nyckeltal att använda vid t.ex. prospektering av nya kunder. Företag som växer snabbt är ofta investeringsbenägna. Nystartade företag kan ofta ha stora omsättningsökningar under de första åren medan s.k. ""mogna"" företag har en lägre men stabilare tillväxttakt. Beräknas: Senaste årets nettoomsättning dividerat med föregående års nettoomsättning. -7,14% 33,56% 3,64% -6,34% 12,31% 17,70% 13,05% 12,86% 1,12% -
Du Pont-modellen Du Pont-modellen är ett överskådligt sätt att sammanfatta och förklara ett företags lönsamhet. Namnet kommer från det amerikanska företag som först systematiskt använde den. Modellen kallas ibland också för lönsamhetsträdet eller räntabilitetsmodellen. Beräknas: Avkastning på totalt kapital (sysselsatt kapital)= vinstprocent * kapitalets omsättningshastighet 29,16% 7,47% 24,88% 32,95% 25,74% 16,75% 18,87% 15,84% 12,68% 12,57%
Vinstmarginal Nyckeltalet anger i procent företagets vinst i förhållande till nettoomsättning. Man räknar på vinsten innan räntekostnaderna är betalda vilket gör att finansieringen av verksamheten är ovidkommande vid beräkningen av vinstmarginalen. Beräknas: Rörelseresultat plus finansiella intäkter dividerat med nettoomsättning. 5,19% 4,50% 6,79% 5,94% 5,33% 5,04% 6,24% 6,38% 4,62% 3,88%
Bruttovinstmarginal Bruttovinstmarginalen kallas även för bruttovinstprocent. Nyckeltalet används framför allt i handelsföretag och anger hur stor del av varje omsatt hundralapp som blir över för att täcka övriga kostnader. Bruttovinstmarginalen varierar mycket mellan olika branscher beroende på olika pålägg, rabatter, svinn m.m. Beräknas: Omsättning av handelsvaror och tjänster minus inköpsvärdet för sålda handelsvaror och tjänster i procent av nettoomsättning. 15,52% 17,26% 25,30% 26,72% 24,76% 25,34% 28,78% 29,75% 30,79% 29,27%
Rörelsekapital/omsättning 2,86% -31,79% 5,77% 4,32% 1,48% -1,80% 0,35% 1,43% 2,62% 2,57%
Soliditet Ett företags soliditet visar i procent hur stor del av de totala tillgångarna som har kunnat finansieras med eget kapital. Måttet ger en indikation på företagets stabilitet och förmåga att motstå förluster och klara sig på längre sikt. Om företagets tillväxt ökar väldigt mycket så kan en tillfällig försämring av soliditeten vara acceptabel. Varning om företaget både uppvisar försämrad soliditet och dålig tillväxt. Om ett företag ingår i en koncern kan det ha lägre soliditet om kapital har förts upp till moderbolaget t.ex genom ett koncernbidrag. Beräknas enligt: Justerat eget kapital i procent av totala tillgångar. 29,25% 14,13% 24,76% 30,28% 23,31% 24,58% 34,19% 55,34% 53,92% 53,35%
Kassalikviditet Nyckeltalet visar i procent företagets betalningsförmåga på kort sikt. Om kassalikviditeten överstiger 100 procent är det möjligt att betala av de kortfristiga skulderna omgående under förutsättning att omsättningstillgångarna kan omsättas direkt. Beräknas: Omsättningstillgångar exklusive lager och pågående arbeten i procent av de kortfristiga skulderna. 122,58% 38,63% 128,03% 134,04% 109,02% 91,77% 100,89% 102,95% 111,94% 112,75%

Laddar koncern ...
Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...
Laddar handelser ...
Pssst
Boosta din företagssida på allabolag.se
Med en personlig text samt logga kommer ditt företag sticka ut bland mängden.
Kom igång!