Visa allt om Leja-Touring Aktiebolag
Visa allt om Leja-Touring Aktiebolag

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2016-12 2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-06 2007-06
Nettoomsättning 59 713 53 389 51 815 38 851 27 452 25 745 23 702 33 178 22 133 22 275
Övrig omsättning 931 780 1 080 161 176 222 179 218 - 129
Rörelseresultat (EBIT) 4 712 3 607 5 388 2 714 1 492 970 1 043 474 171 1 038
Resultat efter finansnetto 5 022 2 962 4 463 1 615 426 215 747 -384 -474 579
Årets resultat 4 130 2 278 2 001 918 2 11 52 27 4 83
Balansräkningar (tkr)
2016-12 2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-06 2007-06
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 42 705 33 484 37 921 35 322 32 325 32 362 17 510 16 177 20 690 15 285
Omsättningstillgångar 9 641 9 250 9 622 9 489 6 470 5 838 5 433 4 209 5 518 5 167
Tillgångar 52 345 42 734 47 544 44 811 38 795 38 200 22 944 20 387 26 208 20 451
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 6 182 4 051 3 774 2 273 1 355 1 353 1 342 1 290 1 262 1 258
Obeskattade reserver 8 877 8 877 8 877 7 027 6 607 6 212 6 042 5 392 5 892 6 422
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 24 320 18 009 24 286 23 380 23 776 23 781 9 649 9 443 13 027 7 088
Kortfristiga skulder 12 967 11 797 10 607 12 132 7 057 6 854 5 911 4 262 6 026 5 683
Skulder och eget kapital 52 345 42 734 47 544 44 811 38 795 38 200 22 944 20 387 26 208 20 451
Löner & utdelning (tkr)
2016-12
2015-12
2014-12
2013-12
2012-12
2011-12
2010-12
2009-12
2008-06
2007-06
Löner till styrelse & VD 1 025 - - - - 0 520 736 394 345
Varav tantiem till styrelse & VD 0 - - - - - - - - 0
Löner till övriga anställda 17 456 17 398 16 116 11 153 7 221 6 858 5 810 8 787 6 289 6 442
Varav resultatlön till övriga anställda 0 - - - - - - - - 0
Sociala kostnader 6 870 6 281 5 591 3 956 2 495 2 353 2 324 3 697 2 490 2 495
Utdelning till aktieägare 0 2 000 2 000 500 0 0 0 0 0 0
Omsättning 60 644 54 169 52 895 39 012 27 628 25 967 23 881 33 396 22 133 22 404
Sedan 2016 behöver företag som redovisar enligt K2 modellen inte uppge lönekostnader i årsredovisningen, därför kan dessa uppgifter saknas.
Nyckeltal
Antal anställda Det totala antalet anställda i företaget. För aktiebolag redovisas ett medelvärde av antalet anställda under den senaste bokslutsperioden. Övriga bolagsformer redovisas antal anställda som ett intervall. 62 59 55 38 24 22 21 24 23 24
Nettoomsättning per anställd (tkr) Nyckeltalet är ofta använt och kan användas för att bedöma ett företags effektivitet. Beräknas: Nettoomsättning dividerat med medelantalet anställda. 963 905 942 1 022 1 144 1 170 1 129 1 382 962 928
Personalkostnader per anställd (tkr) Anger ett företags nivå på löner och förmåner till de anställda. Innehåller bruttolöner inkl. sociala avgifter, pensioner samt löneskatt för dessa. Det kan också innehålla friskvård och andra liknande personalförmåner. Du kan alltid hitta en not som förklarar personalkostnader i årsredovisningen. Där brukar du kunna se siffran nedbruten. Detta nyckeltal styrs dock mycket av företagets definition av personalkostnader, löneutveckling och hur man har beräknat medelantalet anställda. Beräknas: Personalkostnader dividerat med medelantalet anställda. 423 415 412 410 438 449 451 598 428 411
Rörelseresultat, EBITDA Rörelseresultat före avskrivningar eller EBITDA (Earnings before interest, taxes, depreciation and amortization) är ett mått på ett företags rörelseresultat före räntor, skatt, amorteringar, avskrivningar och goodwillavskrivningar. Beräknas: Rörelseresultat plus avskrivningar 9 844 8 107 9 594 6 759 5 029 4 465 3 999 4 993 2 609 3 235
Nettoomsättningförändring Visar i procent hur företagets nettoomsättning förändras mellan de senaste bokslutsperioderna. Bra nyckeltal att använda vid t.ex. prospektering av nya kunder. Företag som växer snabbt är ofta investeringsbenägna. Nystartade företag kan ofta ha stora omsättningsökningar under de första åren medan s.k. ""mogna"" företag har en lägre men stabilare tillväxttakt. Beräknas: Senaste årets nettoomsättning dividerat med föregående års nettoomsättning. 11,85% 3,04% 33,37% 41,52% 6,63% 8,62% -28,56% 49,90% -0,64% -
Du Pont-modellen Du Pont-modellen är ett överskådligt sätt att sammanfatta och förklara ett företags lönsamhet. Namnet kommer från det amerikanska företag som först systematiskt använde den. Modellen kallas ibland också för lönsamhetsträdet eller räntabilitetsmodellen. Beräknas: Avkastning på totalt kapital (sysselsatt kapital)= vinstprocent * kapitalets omsättningshastighet 11,07% 8,44% 11,33% 6,06% 3,85% 2,56% 4,55% 2,42% 0,70% 5,13%
Vinstmarginal Nyckeltalet anger i procent företagets vinst i förhållande till nettoomsättning. Man räknar på vinsten innan räntekostnaderna är betalda vilket gör att finansieringen av verksamheten är ovidkommande vid beräkningen av vinstmarginalen. Beräknas: Rörelseresultat plus finansiella intäkter dividerat med nettoomsättning. 9,71% 6,76% 10,40% 6,99% 5,44% 3,80% 4,40% 1,49% 0,83% 4,71%
Bruttovinstmarginal Bruttovinstmarginalen kallas även för bruttovinstprocent. Nyckeltalet används framför allt i handelsföretag och anger hur stor del av varje omsatt hundralapp som blir över för att täcka övriga kostnader. Bruttovinstmarginalen varierar mycket mellan olika branscher beroende på olika pålägg, rabatter, svinn m.m. Beräknas: Omsättning av handelsvaror och tjänster minus inköpsvärdet för sålda handelsvaror och tjänster i procent av nettoomsättning. 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00%
Rörelsekapital/omsättning -5,57% -4,77% -1,90% -6,80% -2,14% -3,95% -2,02% -0,16% -2,30% -2,32%
Soliditet Ett företags soliditet visar i procent hur stor del av de totala tillgångarna som har kunnat finansieras med eget kapital. Måttet ger en indikation på företagets stabilitet och förmåga att motstå förluster och klara sig på längre sikt. Om företagets tillväxt ökar väldigt mycket så kan en tillfällig försämring av soliditeten vara acceptabel. Varning om företaget både uppvisar försämrad soliditet och dålig tillväxt. Om ett företag ingår i en koncern kan det ha lägre soliditet om kapital har förts upp till moderbolaget t.ex genom ett koncernbidrag. Beräknas enligt: Justerat eget kapital i procent av totala tillgångar. 25,04% 25,68% 22,50% 17,30% 16,04% 15,53% 25,26% 25,37% 21,00% 28,76%
Kassalikviditet Nyckeltalet visar i procent företagets betalningsförmåga på kort sikt. Om kassalikviditeten överstiger 100 procent är det möjligt att betala av de kortfristiga skulderna omgående under förutsättning att omsättningstillgångarna kan omsättas direkt. Beräknas: Omsättningstillgångar exklusive lager och pågående arbeten i procent av de kortfristiga skulderna. 74,35% 78,41% 90,71% 78,21% 91,68% 85,18% 91,91% 98,76% 91,57% 90,92%

Obs! boksluten har olika längd.
Siffrorna som visas i grafen normaliseras till 12 månader.

Bokslutet 2009 är 18 månader och har därför blivit justerat nedåt.

Laddar offentliga-varden ...
Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...
Laddar varumarken ...