Visa allt om Carl Byggare Aktiebolag

Bolagets redovisning

Bisgraf
Tillgångar
Eget kapital & skulder
Kostnader
Intäkter

Lås upp Bisgraf & få bättre insyn med Allabolag PLUS

I samarbete med Bonanza så finns mer detaljerade grafer på det flesta organisationers sidor.

Resultaträkning (tkr)
2022-08 2021-08 2020-08 2019-08 2018-08 2017-08 2016-08 2015-08 2014-08 2013-08
Nettoomsättning 25 387 17 308 30 112 55 322 52 781 53 955 86 408 57 882 32 132 51 208
Övrig omsättning 572 422 196 309 396 37 0 91 80 3
Rörelseresultat (EBIT) 1 534 507 1 978 1 875 1 580 -355 1 911 1 620 -365 2 361
Resultat efter finansnetto 1 572 380 1 980 1 877 1 657 -426 1 985 1 807 -290 2 476
Årets resultat 1 248 553 1 924 1 987 1 301 -336 956 969 2 1 250
Balansräkningar (tkr)
2022-08 2021-08 2020-08 2019-08 2018-08 2017-08 2016-08 2015-08 2014-08 2013-08
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 2 360 2 355 2 521 2 505 2 441 2 557 2 419 2 092 1 663 1 668
Omsättningstillgångar 21 971 20 052 20 174 23 027 29 040 25 172 38 433 25 773 21 895 22 144
Tillgångar 24 331 22 407 22 696 25 531 31 481 27 730 40 852 27 865 23 558 23 812
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 15 595 14 348 13 795 11 871 9 884 8 583 13 919 14 463 13 694 14 342
Obeskattade reserver 815 830 1 170 1 673 2 358 2 377 2 467 1 831 1 331 1 720
Avsättningar (tkr) 2 287 2 257 2 382 2 353 2 323 2 294 2 076 1 765 1 445 1 164
Långfristiga skulder 0 0 0 0 0 0 0 51 101 0
Kortfristiga skulder 5 634 4 972 5 349 9 635 16 915 14 476 22 391 9 755 6 988 6 586
Skulder och eget kapital 24 331 22 407 22 696 25 531 31 481 27 730 40 852 27 865 23 558 23 812
Löner & utdelning (tkr)
2022-08
2021-08
2020-08
2019-08
2018-08
2017-08
2016-08
2015-08
2014-08
2013-08
Löner till styrelse & VD - - - - - - - - 0 -
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - - - 0 -
Löner till övriga anställda - - - - - - 5 623 5 191 5 325 5 875
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - - - - 0 -
Sociala kostnader - - - - - - 2 291 1 925 2 059 2 024
Utdelning till aktieägare 500 0 0 0 0 0 5 000 1 500 200 650
Omsättning 25 959 17 730 30 308 55 631 53 177 53 992 86 408 57 973 32 212 51 211
Sedan 2016 behöver företag som redovisar enligt K2 modellen inte uppge lönekostnader i årsredovisningen, därför kan dessa uppgifter saknas.
Nyckeltal
Antal anställda Det totala antalet anställda i företaget. För aktiebolag redovisas ett medelvärde av antalet anställda under den senaste bokslutsperioden. Övriga bolagsformer redovisas antal anställda som ett intervall. 6 6 8 11 13 14 15 14 15 17
Nettoomsättning per anställd (tkr) Nyckeltalet är ofta använt och kan användas för att bedöma ett företags effektivitet. Beräknas: Nettoomsättning dividerat med medelantalet anställda. 4 231 2 885 3 764 5 029 4 060 3 854 5 761 4 134 2 142 3 012
Personalkostnader per anställd (tkr) Anger ett företags nivå på löner och förmåner till de anställda. Innehåller bruttolöner inkl. sociala avgifter, pensioner samt löneskatt för dessa. Det kan också innehålla friskvård och andra liknande personalförmåner. Du kan alltid hitta en not som förklarar personalkostnader i årsredovisningen. Där brukar du kunna se siffran nedbruten. Detta nyckeltal styrs dock mycket av företagets definition av personalkostnader, löneutveckling och hur man har beräknat medelantalet anställda. Beräknas: Personalkostnader dividerat med medelantalet anställda. 656 632 635 552 481 484 548 528 519 491
Rörelseresultat, EBITDA Rörelseresultat före avskrivningar eller EBITDA (Earnings before interest, taxes, depreciation and amortization) är ett mått på ett företags rörelseresultat före räntor, skatt, amorteringar, avskrivningar och goodwillavskrivningar. Beräknas: Rörelseresultat plus avskrivningar 1 559 532 1 991 1 888 1 589 -275 1 988 1 681 -327 2 502
Nettoomsättningförändring Visar i procent hur företagets nettoomsättning förändras mellan de senaste bokslutsperioderna. Bra nyckeltal att använda vid t.ex. prospektering av nya kunder. Företag som växer snabbt är ofta investeringsbenägna. Nystartade företag kan ofta ha stora omsättningsökningar under de första åren medan s.k. ""mogna"" företag har en lägre men stabilare tillväxttakt. Beräknas: Senaste årets nettoomsättning dividerat med föregående års nettoomsättning. 46,68% -42,52% -45,57% 4,81% -2,18% -37,56% 49,28% 80,14% -37,25% -
Du Pont-modellen Du Pont-modellen är ett överskådligt sätt att sammanfatta och förklara ett företags lönsamhet. Namnet kommer från det amerikanska företag som först systematiskt använde den. Modellen kallas ibland också för lönsamhetsträdet eller räntabilitetsmodellen. Beräknas: Avkastning på totalt kapital (sysselsatt kapital)= vinstprocent * kapitalets omsättningshastighet 6,47% 2,39% 8,72% 7,36% 5,27% -1,24% 4,89% 6,53% -1,20% 10,41%
Vinstmarginal Nyckeltalet anger i procent företagets vinst i förhållande till nettoomsättning. Man räknar på vinsten innan räntekostnaderna är betalda vilket gör att finansieringen av verksamheten är ovidkommande vid beräkningen av vinstmarginalen. Beräknas: Rörelseresultat plus finansiella intäkter dividerat med nettoomsättning. 6,20% 3,10% 6,58% 3,39% 3,14% -0,64% 2,31% 3,14% -0,88% 4,84%
Bruttovinstmarginal Bruttovinstmarginalen kallas även för bruttovinstprocent. Nyckeltalet används framför allt i handelsföretag och anger hur stor del av varje omsatt hundralapp som blir över för att täcka övriga kostnader. Bruttovinstmarginalen varierar mycket mellan olika branscher beroende på olika pålägg, rabatter, svinn m.m. Beräknas: Omsättning av handelsvaror och tjänster minus inköpsvärdet för sålda handelsvaror och tjänster i procent av nettoomsättning. 27,05% 33,26% 28,72% 20,61% 21,49% 2,89% 20,92% 19,65% 76,52% 77,11%
Rörelsekapital/omsättning 64,35% 87,13% 49,23% 24,21% 22,97% 19,82% 18,57% 27,67% 46,39% 30,38%
Soliditet Ett företags soliditet visar i procent hur stor del av de totala tillgångarna som har kunnat finansieras med eget kapital. Måttet ger en indikation på företagets stabilitet och förmåga att motstå förluster och klara sig på längre sikt. Om företagets tillväxt ökar väldigt mycket så kan en tillfällig försämring av soliditeten vara acceptabel. Varning om företaget både uppvisar försämrad soliditet och dålig tillväxt. Om ett företag ingår i en koncern kan det ha lägre soliditet om kapital har förts upp till moderbolaget t.ex genom ett koncernbidrag. Beräknas enligt: Justerat eget kapital i procent av totala tillgångar. 66,71% 66,92% 64,80% 51,61% 37,24% 37,64% 38,78% 57,03% 62,54% 65,55%
Kassalikviditet Nyckeltalet visar i procent företagets betalningsförmåga på kort sikt. Om kassalikviditeten överstiger 100 procent är det möjligt att betala av de kortfristiga skulderna omgående under förutsättning att omsättningstillgångarna kan omsättas direkt. Beräknas: Omsättningstillgångar exklusive lager och pågående arbeten i procent av de kortfristiga skulderna. 389,97% 403,30% 377,15% 238,99% 171,68% 173,89% 171,64% 264,20% 313,32% 336,23%

Laddar koncern ...
Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...
Laddar handelser ...
Laddar fordon ...
Pssst
Boosta din företagssida på allabolag.se
Med en personlig text samt logga kommer ditt företag sticka ut bland mängden.
Kom igång!