Visa allt om Rållia Fastighetsbolag AB
Visa allt om Rållia Fastighetsbolag AB

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2017-04 2016-04 2015-04 2014-04 2013-04 2012-04 2011-04 2010-04 2009-04 2008-04
Nettoomsättning 4 233 4 034 4 027 14 155 10 091 17 362 13 523 16 794 17 788 20 880
Övrig omsättning - 17 23 868 639 241 87 74 48 26
Rörelseresultat (EBIT) 825 1 619 1 854 2 856 1 426 3 743 4 273 3 150 2 349 1 583
Resultat efter finansnetto 5 524 614 2 077 2 723 1 805 3 384 3 953 2 871 1 724 1 149
Årets resultat 5 769 778 1 543 1 727 1 524 2 120 2 111 1 835 773 549
Balansräkningar (tkr)
2017-04 2016-04 2015-04 2014-04 2013-04 2012-04 2011-04 2010-04 2009-04 2008-04
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 38 531 31 924 33 280 27 969 28 235 26 777 20 925 21 210 21 734 22 042
Omsättningstillgångar 2 287 4 869 3 901 5 031 3 108 2 447 7 631 6 428 4 283 7 048
Tillgångar 40 819 36 793 37 181 33 000 31 343 29 224 28 556 27 639 26 017 29 090
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 19 817 14 132 13 354 12 310 11 533 10 459 8 789 7 155 5 770 5 347
Obeskattade reserver 3 830 4 379 4 846 4 745 4 344 4 417 3 953 2 905 2 602 2 032
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 15 734 16 534 17 334 9 934 10 534 11 534 13 051 13 784 14 254 15 311
Kortfristiga skulder 1 437 1 747 1 647 6 010 4 932 2 813 2 762 3 795 3 390 6 401
Skulder och eget kapital 40 819 36 793 37 181 33 000 31 343 29 224 28 556 27 639 26 017 29 090
Löner & utdelning (tkr)
2017-04
2016-04
2015-04
2014-04
2013-04
2012-04
2011-04
2010-04
2009-04
2008-04
Löner till styrelse & VD - - - 0 0 0 265 400 419 304
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - - - - -
Löner till övriga anställda - 622 437 1 736 2 104 1 802 1 405 1 392 1 395 1 139
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - - - - - -
Sociala kostnader 0 160 105 695 833 776 649 1 068 771 782
Utdelning till aktieägare 0 84 0 500 450 450 450 477 450 350
Omsättning 4 233 4 051 4 050 15 023 10 730 17 603 13 610 16 868 17 836 20 906
Sedan 2016 behöver företag som redovisar enligt K2 modellen inte uppge lönekostnader i årsredovisningen, därför kan dessa uppgifter saknas.
Nyckeltal
Antal anställda Det totala antalet anställda i företaget. För aktiebolag redovisas ett medelvärde av antalet anställda under den senaste bokslutsperioden. Övriga bolagsformer redovisas antal anställda som ett intervall. 3 2 2 7 7 6 6 6 6 6
Nettoomsättning per anställd (tkr) Nyckeltalet är ofta använt och kan användas för att bedöma ett företags effektivitet. Beräknas: Nettoomsättning dividerat med medelantalet anställda. 1 411 2 017 2 014 2 022 1 442 2 894 2 254 2 799 2 965 3 480
Personalkostnader per anställd (tkr) Anger ett företags nivå på löner och förmåner till de anställda. Innehåller bruttolöner inkl. sociala avgifter, pensioner samt löneskatt för dessa. Det kan också innehålla friskvård och andra liknande personalförmåner. Du kan alltid hitta en not som förklarar personalkostnader i årsredovisningen. Där brukar du kunna se siffran nedbruten. Detta nyckeltal styrs dock mycket av företagets definition av personalkostnader, löneutveckling och hur man har beräknat medelantalet anställda. Beräknas: Personalkostnader dividerat med medelantalet anställda. 443 406 312 365 430 456 412 490 402 360
Rörelseresultat, EBITDA Rörelseresultat före avskrivningar eller EBITDA (Earnings before interest, taxes, depreciation and amortization) är ett mått på ett företags rörelseresultat före räntor, skatt, amorteringar, avskrivningar och goodwillavskrivningar. Beräknas: Rörelseresultat plus avskrivningar 1 269 2 185 2 382 3 384 2 120 4 519 5 024 3 861 3 008 2 155
Nettoomsättningförändring Visar i procent hur företagets nettoomsättning förändras mellan de senaste bokslutsperioderna. Bra nyckeltal att använda vid t.ex. prospektering av nya kunder. Företag som växer snabbt är ofta investeringsbenägna. Nystartade företag kan ofta ha stora omsättningsökningar under de första åren medan s.k. ""mogna"" företag har en lägre men stabilare tillväxttakt. Beräknas: Senaste årets nettoomsättning dividerat med föregående års nettoomsättning. 4,93% 0,17% -71,55% 40,27% -41,88% 28,39% -19,48% -5,59% -14,81% -
Du Pont-modellen Du Pont-modellen är ett överskådligt sätt att sammanfatta och förklara ett företags lönsamhet. Namnet kommer från det amerikanska företag som först systematiskt använde den. Modellen kallas ibland också för lönsamhetsträdet eller räntabilitetsmodellen. Beräknas: Avkastning på totalt kapital (sysselsatt kapital)= vinstprocent * kapitalets omsättningshastighet 13,88% 4,28% 6,30% 9,05% 6,81% 13,08% 15,03% 11,50% 9,56% 6,61%
Vinstmarginal Nyckeltalet anger i procent företagets vinst i förhållande till nettoomsättning. Man räknar på vinsten innan räntekostnaderna är betalda vilket gör att finansieringen av verksamheten är ovidkommande vid beräkningen av vinstmarginalen. Beräknas: Rörelseresultat plus finansiella intäkter dividerat med nettoomsättning. 133,88% 39,07% 58,21% 21,10% 21,14% 22,01% 31,73% 18,93% 13,99% 9,21%
Bruttovinstmarginal Bruttovinstmarginalen kallas även för bruttovinstprocent. Nyckeltalet används framför allt i handelsföretag och anger hur stor del av varje omsatt hundralapp som blir över för att täcka övriga kostnader. Bruttovinstmarginalen varierar mycket mellan olika branscher beroende på olika pålägg, rabatter, svinn m.m. Beräknas: Omsättning av handelsvaror och tjänster minus inköpsvärdet för sålda handelsvaror och tjänster i procent av nettoomsättning. 98,63% 99,31% 98,68% 50,99% 64,01% 51,58% 66,73% 48,26% 33,31% 28,28%
Rörelsekapital/omsättning 20,08% 77,39% 55,97% -6,92% -18,08% -2,11% 36,01% 15,68% 5,02% 3,10%
Soliditet Ett företags soliditet visar i procent hur stor del av de totala tillgångarna som har kunnat finansieras med eget kapital. Måttet ger en indikation på företagets stabilitet och förmåga att motstå förluster och klara sig på längre sikt. Om företagets tillväxt ökar väldigt mycket så kan en tillfällig försämring av soliditeten vara acceptabel. Varning om företaget både uppvisar försämrad soliditet och dålig tillväxt. Om ett företag ingår i en koncern kan det ha lägre soliditet om kapital har förts upp till moderbolaget t.ex genom ett koncernbidrag. Beräknas enligt: Justerat eget kapital i procent av totala tillgångar. 55,87% 47,69% 46,08% 48,52% 47,01% 46,93% 40,98% 33,63% 29,38% 23,41%
Kassalikviditet Nyckeltalet visar i procent företagets betalningsförmåga på kort sikt. Om kassalikviditeten överstiger 100 procent är det möjligt att betala av de kortfristiga skulderna omgående under förutsättning att omsättningstillgångarna kan omsättas direkt. Beräknas: Omsättningstillgångar exklusive lager och pågående arbeten i procent av de kortfristiga skulderna. 159,15% 278,71% 236,85% 83,71% 60,36% 82,69% 21,40% 34,84% 17,91% 39,31%

Laddar offentliga-varden ...
Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...
Laddar fordon ...