Visa allt om Möbelkedjan i Skillingaryd Aktiebolag
Visa allt om Möbelkedjan i Skillingaryd Aktiebolag

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12 2006-12
Nettoomsättning 950 631 1 111 1 888 1 761 1 138 878 1 170 1 731 2 002
Övrig omsättning - - 1 294 248 1 195 18 815 29 317 27 926 930 -
Rörelseresultat (EBIT) -30 -313 583 168 198 477 427 -933 907 140
Resultat efter finansnetto -79 -503 440 28 51 328 235 -1 059 926 -36
Årets resultat -79 -313 120 27 51 328 235 -787 469 0
Balansräkningar (tkr)
2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12 2006-12
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 1 804 1 908 2 045 2 913 3 114 3 069 3 344 3 288 3 460 3 483
Omsättningstillgångar 768 987 1 737 1 812 1 832 579 755 1 511 2 025 1 566
Tillgångar 2 572 2 894 3 783 4 725 4 946 3 648 4 098 4 798 5 486 5 049
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 760 839 1 152 1 031 1 005 953 655 421 1 208 739
Obeskattade reserver 0 0 190 0 0 0 0 0 271 6
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 1 360 1 554 1 645 2 684 3 133 2 014 2 731 2 551 2 883 3 638
Kortfristiga skulder 453 502 795 1 009 809 680 712 1 827 1 123 666
Skulder och eget kapital 2 572 2 894 3 783 4 725 4 946 3 648 4 098 4 798 5 486 5 049
Löner & utdelning (tkr)
2015-12
2014-12
2013-12
2012-12
2011-12
2010-12
2009-12
2008-12
2007-12
2006-12
Löner till styrelse & VD - - - 0 24 25 24 26 0 0
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - - - 0 -
Löner till övriga anställda 18 19 24 144 261 0 0 0 125 218
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - - - - - -
Sociala kostnader 6 6 7 62 107 26 25 28 47 61
Utdelning till aktieägare 0 0 0 0 0 0 30 0 0 0
Omsättning 950 631 2 405 2 136 2 956 19 953 30 195 29 096 2 661 2 002
Sedan 2016 behöver företag som redovisar enligt K2 modellen inte uppge lönekostnader i årsredovisningen, därför kan dessa uppgifter saknas.
Nyckeltal
Antal anställda Det totala antalet anställda i företaget. För aktiebolag redovisas ett medelvärde av antalet anställda under den senaste bokslutsperioden. Övriga bolagsformer redovisas antal anställda som ett intervall. 1 1 1 2 2 1 1 1 1 1
Nettoomsättning per anställd (tkr) Nyckeltalet är ofta använt och kan användas för att bedöma ett företags effektivitet. Beräknas: Nettoomsättning dividerat med medelantalet anställda. 950 631 1 111 944 881 1 138 878 1 170 1 731 2 002
Personalkostnader per anställd (tkr) Anger ett företags nivå på löner och förmåner till de anställda. Innehåller bruttolöner inkl. sociala avgifter, pensioner samt löneskatt för dessa. Det kan också innehålla friskvård och andra liknande personalförmåner. Du kan alltid hitta en not som förklarar personalkostnader i årsredovisningen. Där brukar du kunna se siffran nedbruten. Detta nyckeltal styrs dock mycket av företagets definition av personalkostnader, löneutveckling och hur man har beräknat medelantalet anställda. Beräknas: Personalkostnader dividerat med medelantalet anställda. 24 26 32 104 196 51 535 54 172 279
Rörelseresultat, EBITDA Rörelseresultat före avskrivningar eller EBITDA (Earnings before interest, taxes, depreciation and amortization) är ett mått på ett företags rörelseresultat före räntor, skatt, amorteringar, avskrivningar och goodwillavskrivningar. Beräknas: Rörelseresultat plus avskrivningar 115 -175 1 045 368 477 664 477 -766 1 088 273
Nettoomsättningförändring Visar i procent hur företagets nettoomsättning förändras mellan de senaste bokslutsperioderna. Bra nyckeltal att använda vid t.ex. prospektering av nya kunder. Företag som växer snabbt är ofta investeringsbenägna. Nystartade företag kan ofta ha stora omsättningsökningar under de första åren medan s.k. ""mogna"" företag har en lägre men stabilare tillväxttakt. Beräknas: Senaste årets nettoomsättning dividerat med föregående års nettoomsättning. 50,55% -43,20% -41,15% 7,21% 54,75% 29,61% -24,96% -32,41% -13,54% -
Du Pont-modellen Du Pont-modellen är ett överskådligt sätt att sammanfatta och förklara ett företags lönsamhet. Namnet kommer från det amerikanska företag som först systematiskt använde den. Modellen kallas ibland också för lönsamhetsträdet eller räntabilitetsmodellen. Beräknas: Avkastning på totalt kapital (sysselsatt kapital)= vinstprocent * kapitalets omsättningshastighet -1,17% -10,82% 15,41% 3,56% 4,00% 13,08% 10,42% -18,28% 21,93% 2,77%
Vinstmarginal Nyckeltalet anger i procent företagets vinst i förhållande till nettoomsättning. Man räknar på vinsten innan räntekostnaderna är betalda vilket gör att finansieringen av verksamheten är ovidkommande vid beräkningen av vinstmarginalen. Beräknas: Rörelseresultat plus finansiella intäkter dividerat med nettoomsättning. -3,16% -49,60% 52,48% 8,90% 11,24% 41,92% 48,63% -74,96% 69,50% 6,99%
Bruttovinstmarginal Bruttovinstmarginalen kallas även för bruttovinstprocent. Nyckeltalet används framför allt i handelsföretag och anger hur stor del av varje omsatt hundralapp som blir över för att täcka övriga kostnader. Bruttovinstmarginalen varierar mycket mellan olika branscher beroende på olika pålägg, rabatter, svinn m.m. Beräknas: Omsättning av handelsvaror och tjänster minus inköpsvärdet för sålda handelsvaror och tjänster i procent av nettoomsättning. 100,00% 100,00% 90,55% 94,49% 6,25% -1 553,78% 82,57% -2 378,89% 92,61% 100,00%
Rörelsekapital/omsättning 33,16% 76,86% 84,79% 42,53% 58,09% -8,88% 4,90% -27,01% 52,11% 44,96%
Soliditet Ett företags soliditet visar i procent hur stor del av de totala tillgångarna som har kunnat finansieras med eget kapital. Måttet ger en indikation på företagets stabilitet och förmåga att motstå förluster och klara sig på längre sikt. Om företagets tillväxt ökar väldigt mycket så kan en tillfällig försämring av soliditeten vara acceptabel. Varning om företaget både uppvisar försämrad soliditet och dålig tillväxt. Om ett företag ingår i en koncern kan det ha lägre soliditet om kapital har förts upp till moderbolaget t.ex genom ett koncernbidrag. Beräknas enligt: Justerat eget kapital i procent av totala tillgångar. 29,55% 28,99% 34,37% 21,82% 20,32% 26,12% 15,98% 8,77% 25,58% 14,72%
Kassalikviditet Nyckeltalet visar i procent företagets betalningsförmåga på kort sikt. Om kassalikviditeten överstiger 100 procent är det möjligt att betala av de kortfristiga skulderna omgående under förutsättning att omsättningstillgångarna kan omsättas direkt. Beräknas: Omsättningstillgångar exklusive lager och pågående arbeten i procent av de kortfristiga skulderna. 160,71% 188,65% 213,46% 169,87% 91,72% 79,26% 100,42% 72,14% 163,13% 181,68%

Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...