Visa allt om Furulind i Köping Aktiebolag
Visa allt om Furulind i Köping Aktiebolag

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2016-08 2015-08 2014-08 2013-08 2012-08 2011-08 2010-08 2009-08 2008-08 2007-08
Nettoomsättning 1 005 979 1 143 1 355 1 538 1 670 1 985 2 206 2 238 2 493
Övrig omsättning - - - 38 - - - - - -
Rörelseresultat (EBIT) 24 48 -25 123 32 45 -5 35 43 38
Resultat efter finansnetto 20 40 -30 117 22 33 -21 19 29 22
Årets resultat 12 22 -18 74 19 17 -10 11 28 2
Balansräkningar (tkr)
2016-08 2015-08 2014-08 2013-08 2012-08 2011-08 2010-08 2009-08 2008-08 2007-08
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 15 26 42 54 0 6 12 18 23 42
Omsättningstillgångar 422 417 322 435 501 474 446 497 555 567
Tillgångar 437 443 364 489 501 481 458 515 578 609
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 273 261 239 331 257 238 221 231 220 193
Obeskattade reserver 10 10 0 12 0 6 0 12 12 24
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 21 19 24 29 24 29 98 33 54 79
Kortfristiga skulder 133 153 101 116 220 208 139 239 291 313
Skulder och eget kapital 437 443 364 489 501 481 458 515 578 609
Löner & utdelning (tkr)
2016-08
2015-08
2014-08
2013-08
2012-08
2011-08
2010-08
2009-08
2008-08
2007-08
Löner till styrelse & VD 0 - 278 263 330 285 233 228 263 276
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - - 0 - -
Löner till övriga anställda 355 360 93 105 92 126 192 189 194 243
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - - - 0 - -
Sociala kostnader 107 114 176 173 208 191 215 214 226 210
Utdelning till aktieägare 0 0 0 75 0 0 0 0 0 0
Omsättning 1 005 979 1 143 1 393 1 538 1 670 1 985 2 206 2 238 2 493
Sedan 2016 behöver företag som redovisar enligt K2 modellen inte uppge lönekostnader i årsredovisningen, därför kan dessa uppgifter saknas.
Nyckeltal
Antal anställda Det totala antalet anställda i företaget. För aktiebolag redovisas ett medelvärde av antalet anställda under den senaste bokslutsperioden. Övriga bolagsformer redovisas antal anställda som ett intervall. 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2
Nettoomsättning per anställd (tkr) Nyckeltalet är ofta använt och kan användas för att bedöma ett företags effektivitet. Beräknas: Nettoomsättning dividerat med medelantalet anställda. 503 490 572 678 769 835 993 1 103 1 119 1 247
Personalkostnader per anställd (tkr) Anger ett företags nivå på löner och förmåner till de anställda. Innehåller bruttolöner inkl. sociala avgifter, pensioner samt löneskatt för dessa. Det kan också innehålla friskvård och andra liknande personalförmåner. Du kan alltid hitta en not som förklarar personalkostnader i årsredovisningen. Där brukar du kunna se siffran nedbruten. Detta nyckeltal styrs dock mycket av företagets definition av personalkostnader, löneutveckling och hur man har beräknat medelantalet anställda. Beräknas: Personalkostnader dividerat med medelantalet anställda. 240 56 298 297 328 321 340 332 362 382
Rörelseresultat, EBITDA Rörelseresultat före avskrivningar eller EBITDA (Earnings before interest, taxes, depreciation and amortization) är ett mått på ett företags rörelseresultat före räntor, skatt, amorteringar, avskrivningar och goodwillavskrivningar. Beräknas: Rörelseresultat plus avskrivningar 35 536 -13 129 34 51 1 41 49 44
Nettoomsättningförändring Visar i procent hur företagets nettoomsättning förändras mellan de senaste bokslutsperioderna. Bra nyckeltal att använda vid t.ex. prospektering av nya kunder. Företag som växer snabbt är ofta investeringsbenägna. Nystartade företag kan ofta ha stora omsättningsökningar under de första åren medan s.k. ""mogna"" företag har en lägre men stabilare tillväxttakt. Beräknas: Senaste årets nettoomsättning dividerat med föregående års nettoomsättning. 2,66% -14,35% -15,65% -11,90% -7,90% -15,87% -10,02% -1,43% -10,23% -
Du Pont-modellen Du Pont-modellen är ett överskådligt sätt att sammanfatta och förklara ett företags lönsamhet. Namnet kommer från det amerikanska företag som först systematiskt använde den. Modellen kallas ibland också för lönsamhetsträdet eller räntabilitetsmodellen. Beräknas: Avkastning på totalt kapital (sysselsatt kapital)= vinstprocent * kapitalets omsättningshastighet 5,49% 10,84% -6,87% 25,15% 6,39% 9,36% -1,09% 6,80% 7,44% 6,24%
Vinstmarginal Nyckeltalet anger i procent företagets vinst i förhållande till nettoomsättning. Man räknar på vinsten innan räntekostnaderna är betalda vilket gör att finansieringen av verksamheten är ovidkommande vid beräkningen av vinstmarginalen. Beräknas: Rörelseresultat plus finansiella intäkter dividerat med nettoomsättning. 2,39% 4,90% -2,19% 9,08% 2,08% 2,69% -0,25% 1,59% 1,92% 1,52%
Bruttovinstmarginal Bruttovinstmarginalen kallas även för bruttovinstprocent. Nyckeltalet används framför allt i handelsföretag och anger hur stor del av varje omsatt hundralapp som blir över för att täcka övriga kostnader. Bruttovinstmarginalen varierar mycket mellan olika branscher beroende på olika pålägg, rabatter, svinn m.m. Beräknas: Omsättning av handelsvaror och tjänster minus inköpsvärdet för sålda handelsvaror och tjänster i procent av nettoomsättning. 64,18% 67,62% 62,99% 62,95% 57,80% 51,86% 44,74% 40,93% 44,55% 40,35%
Rörelsekapital/omsättning 28,76% 26,97% 19,34% 23,54% 18,27% 15,93% 15,47% 11,70% 11,80% 10,19%
Soliditet Ett företags soliditet visar i procent hur stor del av de totala tillgångarna som har kunnat finansieras med eget kapital. Måttet ger en indikation på företagets stabilitet och förmåga att motstå förluster och klara sig på längre sikt. Om företagets tillväxt ökar väldigt mycket så kan en tillfällig försämring av soliditeten vara acceptabel. Varning om företaget både uppvisar försämrad soliditet och dålig tillväxt. Om ett företag ingår i en koncern kan det ha lägre soliditet om kapital har förts upp till moderbolaget t.ex genom ett koncernbidrag. Beräknas enligt: Justerat eget kapital i procent av totala tillgångar. 64,26% 60,68% 65,66% 69,50% 51,30% 50,40% 48,25% 46,53% 39,56% 34,53%
Kassalikviditet Nyckeltalet visar i procent företagets betalningsförmåga på kort sikt. Om kassalikviditeten överstiger 100 procent är det möjligt att betala av de kortfristiga skulderna omgående under förutsättning att omsättningstillgångarna kan omsättas direkt. Beräknas: Omsättningstillgångar exklusive lager och pågående arbeten i procent av de kortfristiga skulderna. 281,95% 222,22% 234,65% 306,90% 177,27% 170,19% 228,06% 126,78% 125,77% 128,12%

Laddar offentliga-varden ...
Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...