Visa allt om Einar Dahl Byggnads Aktiebolag

Bolagets redovisning

Bisgraf
Tillgångar
Eget kapital & skulder
Kostnader
Intäkter

Lås upp Bisgraf & få bättre insyn med Allabolag PLUS

I samarbete med Bonanza så finns mer detaljerade grafer på det flesta organisationers sidor.

Resultaträkning (tkr)
2021-12 2020-12 2019-12 2018-12 2017-12 2016-12 2015-12 2014-12 2013-12 2012-12
Nettoomsättning 141 914 175 952 130 867 117 904 111 317 101 176 85 502 85 792 120 930 52 732
Övrig omsättning 1 539 595 274 649 283 32 135 322 704 46
Rörelseresultat (EBIT) -868 6 756 8 683 12 082 15 066 5 022 871 -713 4 654 2 812
Resultat efter finansnetto -943 6 672 8 568 12 052 15 049 5 013 859 -777 4 669 2 783
Årets resultat 16 3 863 4 935 7 035 11 710 3 893 1 532 0 2 704 1 815
Balansräkningar (tkr)
2021-12 2020-12 2019-12 2018-12 2017-12 2016-12 2015-12 2014-12 2013-12 2012-12
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 57 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Omsättningstillgångar 29 142 38 959 36 236 34 034 34 874 20 329 19 375 17 920 24 787 18 685
Tillgångar 29 199 38 959 36 236 34 034 34 874 20 329 19 375 17 920 24 787 18 685
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 3 704 10 688 6 825 7 530 11 995 5 085 4 129 3 597 6 297 6 592
Obeskattade reserver 5 880 6 900 5 200 3 000 0 0 0 1 134 2 170 990
Avsättningar (tkr) 342 271 87 284 954 906 101 150 279 442
Långfristiga skulder 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kortfristiga skulder 19 273 21 101 24 124 23 220 21 925 14 338 15 145 13 039 16 041 10 661
Skulder och eget kapital 29 199 38 959 36 236 34 034 34 874 20 329 19 375 17 920 24 787 18 685
Löner & utdelning (tkr)
2021-12
2020-12
2019-12
2018-12
2017-12
2016-12
2015-12
2014-12
2013-12
2012-12
Löner till styrelse & VD 783 120 - - 801 1 130 1 161 1 171 1 125 1 045
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - - - - -
Löner till övriga anställda 25 018 23 229 19 528 18 623 18 648 15 583 14 299 14 493 14 414 15 611
Varav resultatlön till övriga anställda - - - 0 - - - - - -
Sociala kostnader 9 388 8 385 7 467 7 136 7 365 5 919 5 169 5 204 5 401 5 890
Utdelning till aktieägare 0 7 000 0 5 640 11 500 3 800 3 937 1 000 2 700 3 000
Omsättning 143 453 176 547 131 141 118 553 111 600 101 208 85 637 86 114 121 634 52 778
Sedan 2016 behöver företag som redovisar enligt K2 modellen inte uppge lönekostnader i årsredovisningen, därför kan dessa uppgifter saknas.
Nyckeltal
Antal anställda Det totala antalet anställda i företaget. För aktiebolag redovisas ett medelvärde av antalet anställda under den senaste bokslutsperioden. Övriga bolagsformer redovisas antal anställda som ett intervall. 61 56 49 48 53 44 42 44 45 50
Nettoomsättning per anställd (tkr) Nyckeltalet är ofta använt och kan användas för att bedöma ett företags effektivitet. Beräknas: Nettoomsättning dividerat med medelantalet anställda. 2 326 3 142 2 671 2 456 2 100 2 299 2 036 1 950 2 687 1 055
Personalkostnader per anställd (tkr) Anger ett företags nivå på löner och förmåner till de anställda. Innehåller bruttolöner inkl. sociala avgifter, pensioner samt löneskatt för dessa. Det kan också innehålla friskvård och andra liknande personalförmåner. Du kan alltid hitta en not som förklarar personalkostnader i årsredovisningen. Där brukar du kunna se siffran nedbruten. Detta nyckeltal styrs dock mycket av företagets definition av personalkostnader, löneutveckling och hur man har beräknat medelantalet anställda. Beräknas: Personalkostnader dividerat med medelantalet anställda. 597 602 592 567 545 545 521 502 487 462
Rörelseresultat, EBITDA Rörelseresultat före avskrivningar eller EBITDA (Earnings before interest, taxes, depreciation and amortization) är ett mått på ett företags rörelseresultat före räntor, skatt, amorteringar, avskrivningar och goodwillavskrivningar. Beräknas: Rörelseresultat plus avskrivningar -868 6 756 8 683 12 082 15 066 5 022 871 -713 4 654 2 812
Nettoomsättningförändring Visar i procent hur företagets nettoomsättning förändras mellan de senaste bokslutsperioderna. Bra nyckeltal att använda vid t.ex. prospektering av nya kunder. Företag som växer snabbt är ofta investeringsbenägna. Nystartade företag kan ofta ha stora omsättningsökningar under de första åren medan s.k. ""mogna"" företag har en lägre men stabilare tillväxttakt. Beräknas: Senaste årets nettoomsättning dividerat med föregående års nettoomsättning. -19,35% 34,45% 10,99% 5,92% 10,02% 18,33% -0,34% -29,06% 129,33% -
Du Pont-modellen Du Pont-modellen är ett överskådligt sätt att sammanfatta och förklara ett företags lönsamhet. Namnet kommer från det amerikanska företag som först systematiskt använde den. Modellen kallas ibland också för lönsamhetsträdet eller räntabilitetsmodellen. Beräknas: Avkastning på totalt kapital (sysselsatt kapital)= vinstprocent * kapitalets omsättningshastighet -2,97% 17,34% 23,96% 35,50% 43,20% 24,71% 4,52% -3,93% 18,95% 15,45%
Vinstmarginal Nyckeltalet anger i procent företagets vinst i förhållande till nettoomsättning. Man räknar på vinsten innan räntekostnaderna är betalda vilket gör att finansieringen av verksamheten är ovidkommande vid beräkningen av vinstmarginalen. Beräknas: Rörelseresultat plus finansiella intäkter dividerat med nettoomsättning. -0,61% 3,84% 6,63% 10,25% 13,53% 4,97% 1,02% -0,82% 3,88% 5,47%
Bruttovinstmarginal Bruttovinstmarginalen kallas även för bruttovinstprocent. Nyckeltalet används framför allt i handelsföretag och anger hur stor del av varje omsatt hundralapp som blir över för att täcka övriga kostnader. Bruttovinstmarginalen varierar mycket mellan olika branscher beroende på olika pålägg, rabatter, svinn m.m. Beräknas: Omsättning av handelsvaror och tjänster minus inköpsvärdet för sålda handelsvaror och tjänster i procent av nettoomsättning. 30,92% 27,57% 34,60% 38,87% 43,90% 34,76% 31,28% 29,83% 36,90% 15,11%
Rörelsekapital/omsättning 6,95% 10,15% 9,26% 9,17% 11,63% 5,92% 4,95% 5,69% 7,23% 15,22%
Soliditet Ett företags soliditet visar i procent hur stor del av de totala tillgångarna som har kunnat finansieras med eget kapital. Måttet ger en indikation på företagets stabilitet och förmåga att motstå förluster och klara sig på längre sikt. Om företagets tillväxt ökar väldigt mycket så kan en tillfällig försämring av soliditeten vara acceptabel. Varning om företaget både uppvisar försämrad soliditet och dålig tillväxt. Om ett företag ingår i en koncern kan det ha lägre soliditet om kapital har förts upp till moderbolaget t.ex genom ett koncernbidrag. Beräknas enligt: Justerat eget kapital i procent av totala tillgångar. 28,39% 41,25% 30,03% 29,00% 34,40% 25,01% 21,31% 25,01% 32,23% 39,18%
Kassalikviditet Nyckeltalet visar i procent företagets betalningsförmåga på kort sikt. Om kassalikviditeten överstiger 100 procent är det möjligt att betala av de kortfristiga skulderna omgående under förutsättning att omsättningstillgångarna kan omsättas direkt. Beräknas: Omsättningstillgångar exklusive lager och pågående arbeten i procent av de kortfristiga skulderna. 144,26% 182,64% 148,13% 143,76% 155,81% 136,66% 122,61% 132,15% 131,00% 169,51%

Laddar koncern ...
Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...
Laddar handelser ...
Pssst
Boosta din företagssida på allabolag.se
Med en personlig text samt logga kommer ditt företag sticka ut bland mängden.
Kom igång!