Visa allt om WiLLY:S AB

Bolagets redovisning

Bisgraf
Tillgångar
Eget kapital & skulder
Kostnader
Intäkter

Lås upp Bisgraf & få bättre insyn med Allabolag PLUS

I samarbete med Bonanza så finns mer detaljerade grafer på det flesta organisationers sidor.

Resultaträkning (tkr)
2021-12 2020-12 2019-12 2018-12 2017-12 2016-12 2015-12 2014-12 2013-12 2012-12
Nettoomsättning 31 723 786 31 145 013 27 480 118 25 618 585 24 315 952 23 163 956 22 320 145 20 974 190 20 393 798 19 406 905
Övrig omsättning 320 598 174 616 154 999 150 326 151 945 141 842 122 170 109 441 102 739 91 136
Rörelseresultat (EBIT) 1 604 164 1 573 785 1 234 165 1 111 250 953 998 898 088 869 142 845 943 784 375 772 985
Resultat efter finansnetto 1 603 931 1 573 457 1 234 063 1 111 251 953 836 897 988 869 353 846 970 784 129 770 753
Årets resultat 12 711 1 776 1 793 4 481 993 2 601 3 156 1 182 587 272 539 320
Balansräkningar (tkr)
2021-12 2020-12 2019-12 2018-12 2017-12 2016-12 2015-12 2014-12 2013-12 2012-12
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 1 072 534 1 003 087 874 218 795 824 812 096 848 849 878 049 913 258 953 831 949 410
Omsättningstillgångar 2 900 790 1 370 943 1 302 935 1 433 955 2 265 267 2 096 506 1 845 161 1 607 343 1 334 407 1 306 430
Tillgångar 3 973 324 2 374 030 2 177 153 2 229 779 3 077 363 2 945 355 2 723 210 2 520 601 2 288 238 2 255 840
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 63 516 47 186 42 897 38 739 33 032 31 649 29 048 25 892 24 710 23 998
Obeskattade reserver 355 443 355 253 332 412 324 762 330 666 350 154 378 396 389 943 359 257 329 468
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kortfristiga skulder 3 554 365 1 971 591 1 801 844 1 866 278 2 713 665 2 563 552 2 315 766 2 104 766 1 904 271 1 902 374
Skulder och eget kapital 3 973 324 2 374 030 2 177 153 2 229 779 3 077 363 2 945 355 2 723 210 2 520 601 2 288 238 2 255 840
Löner & utdelning (tkr)
2021-12
2020-12
2019-12
2018-12
2017-12
2016-12
2015-12
2014-12
2013-12
2012-12
Löner till styrelse & VD 3 990 3 824 8 173 8 240 7 878 6 176 7 429 - 0 6 152
Varav tantiem till styrelse & VD 3 471 2 909 - - 2 207 - 2 225 - - 1 350
Löner till övriga anställda 2 504 174 2 391 818 2 101 306 1 945 346 1 815 941 1 718 331 1 619 388 1 518 521 1 441 433 1 306 045
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - 0 - - - - 26 083
Sociala kostnader 861 198 876 779 779 793 748 215 692 720 638 302 566 073 483 827 472 260 428 817
Utdelning till aktieägare 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Omsättning 32 044 384 31 319 629 27 635 117 25 768 911 24 467 897 23 305 798 22 442 315 21 083 631 20 496 537 19 498 041
Sedan 2016 behöver företag som redovisar enligt K2 modellen inte uppge lönekostnader i årsredovisningen, därför kan dessa uppgifter saknas.
Nyckeltal
Antal anställda Det totala antalet anställda i företaget. För aktiebolag redovisas ett medelvärde av antalet anställda under den senaste bokslutsperioden. Övriga bolagsformer redovisas antal anställda som ett intervall. 6 306 5 916 5 354 5 093 4 861 4 685 4 464 4 255 4 107 3 494
Nettoomsättning per anställd (tkr) Nyckeltalet är ofta använt och kan användas för att bedöma ett företags effektivitet. Beräknas: Nettoomsättning dividerat med medelantalet anställda. 5 031 5 265 5 133 5 030 5 002 4 944 5 000 4 929 4 966 5 554
Personalkostnader per anställd (tkr) Anger ett företags nivå på löner och förmåner till de anställda. Innehåller bruttolöner inkl. sociala avgifter, pensioner samt löneskatt för dessa. Det kan också innehålla friskvård och andra liknande personalförmåner. Du kan alltid hitta en not som förklarar personalkostnader i årsredovisningen. Där brukar du kunna se siffran nedbruten. Detta nyckeltal styrs dock mycket av företagets definition av personalkostnader, löneutveckling och hur man har beräknat medelantalet anställda. Beräknas: Personalkostnader dividerat med medelantalet anställda. 534 553 540 530 518 504 491 471 466 498
Rörelseresultat, EBITDA Rörelseresultat före avskrivningar eller EBITDA (Earnings before interest, taxes, depreciation and amortization) är ett mått på ett företags rörelseresultat före räntor, skatt, amorteringar, avskrivningar och goodwillavskrivningar. Beräknas: Rörelseresultat plus avskrivningar 1 872 332 1 573 785 1 234 165 1 111 250 954 249 1 161 060 1 142 563 1 107 817 1 032 049 1 007 738
Nettoomsättningförändring Visar i procent hur företagets nettoomsättning förändras mellan de senaste bokslutsperioderna. Bra nyckeltal att använda vid t.ex. prospektering av nya kunder. Företag som växer snabbt är ofta investeringsbenägna. Nystartade företag kan ofta ha stora omsättningsökningar under de första åren medan s.k. ""mogna"" företag har en lägre men stabilare tillväxttakt. Beräknas: Senaste årets nettoomsättning dividerat med föregående års nettoomsättning. 1,86% 13,34% 7,27% 5,36% 4,97% 3,78% 6,42% 2,85% 5,09% -
Du Pont-modellen Du Pont-modellen är ett överskådligt sätt att sammanfatta och förklara ett företags lönsamhet. Namnet kommer från det amerikanska företag som först systematiskt använde den. Modellen kallas ibland också för lönsamhetsträdet eller räntabilitetsmodellen. Beräknas: Avkastning på totalt kapital (sysselsatt kapital)= vinstprocent * kapitalets omsättningshastighet 40,37% 66,29% 56,69% 49,84% 31,06% 30,49% 31,93% 33,61% 34,28% 34,27%
Vinstmarginal Nyckeltalet anger i procent företagets vinst i förhållande till nettoomsättning. Man räknar på vinsten innan räntekostnaderna är betalda vilket gör att finansieringen av verksamheten är ovidkommande vid beräkningen av vinstmarginalen. Beräknas: Rörelseresultat plus finansiella intäkter dividerat med nettoomsättning. 5,06% 5,05% 4,49% 4,34% 3,93% 3,88% 3,90% 4,04% 3,85% 3,98%
Bruttovinstmarginal Bruttovinstmarginalen kallas även för bruttovinstprocent. Nyckeltalet används framför allt i handelsföretag och anger hur stor del av varje omsatt hundralapp som blir över för att täcka övriga kostnader. Bruttovinstmarginalen varierar mycket mellan olika branscher beroende på olika pålägg, rabatter, svinn m.m. Beräknas: Omsättning av handelsvaror och tjänster minus inköpsvärdet för sålda handelsvaror och tjänster i procent av nettoomsättning. 14,84% 14,99% 14,86% 14,70% 14,10% 14,05% 13,96% 13,99% 13,69% 13,73%
Rörelsekapital/omsättning -2,06% -1,93% -1,82% -1,69% -1,84% -2,02% -2,11% -2,37% -2,79% -3,07%
Soliditet Ett företags soliditet visar i procent hur stor del av de totala tillgångarna som har kunnat finansieras med eget kapital. Måttet ger en indikation på företagets stabilitet och förmåga att motstå förluster och klara sig på längre sikt. Om företagets tillväxt ökar väldigt mycket så kan en tillfällig försämring av soliditeten vara acceptabel. Varning om företaget både uppvisar försämrad soliditet och dålig tillväxt. Om ett företag ingår i en koncern kan det ha lägre soliditet om kapital har förts upp till moderbolaget t.ex genom ett koncernbidrag. Beräknas enligt: Justerat eget kapital i procent av totala tillgångar. 8,58% 13,66% 13,88% 13,10% 9,45% 10,35% 11,90% 13,09% 13,33% 11,83%
Kassalikviditet Nyckeltalet visar i procent företagets betalningsförmåga på kort sikt. Om kassalikviditeten överstiger 100 procent är det möjligt att betala av de kortfristiga skulderna omgående under förutsättning att omsättningstillgångarna kan omsättas direkt. Beräknas: Omsättningstillgångar exklusive lager och pågående arbeten i procent av de kortfristiga skulderna. 51,00% 18,93% 20,78% 29,33% 50,59% 46,26% 43,30% 36,98% 27,56% 28,54%

Laddar koncern ...
Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...
Laddar handelser ...
Laddar fordon ...
Pssst
Boosta din företagssida på allabolag.se
Med en personlig text samt logga kommer ditt företag sticka ut bland mängden.
Kom igång!