Visa allt om WiLLY:S AB
Visa allt om WiLLY:S AB

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2017-12 2016-12 2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12
Nettoomsättning 24 315 952 23 163 956 22 320 145 20 974 190 20 393 798 19 406 905 18 904 332 18 613 072 17 588 943 16 776 498
Övrig omsättning 151 945 141 842 122 170 109 441 102 739 91 136 81 210 78 630 80 726 62 877
Rörelseresultat (EBIT) 953 998 898 088 869 142 845 943 784 375 772 985 753 936 751 902 705 584 691 583
Resultat efter finansnetto 953 836 897 988 869 353 846 970 784 129 770 753 750 147 750 899 705 320 687 830
Årets resultat 993 2 601 3 156 1 182 587 272 539 320 505 903 529 946 507 721 483 665
Balansräkningar (tkr)
2017-12 2016-12 2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 812 096 848 849 878 049 913 258 953 831 949 410 935 034 737 818 618 822 601 991
Omsättningstillgångar 2 265 267 2 096 506 1 845 161 1 607 343 1 334 407 1 306 430 1 134 294 1 343 103 1 387 504 1 296 539
Tillgångar 3 077 363 2 945 355 2 723 210 2 520 601 2 288 238 2 255 840 2 069 328 2 080 921 2 006 326 1 898 530
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 33 032 31 649 29 048 25 892 24 710 23 998 23 425 23 104 22 324 21 659
Obeskattade reserver 330 666 350 154 378 396 389 943 359 257 329 468 292 103 230 206 200 190 185 720
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kortfristiga skulder 2 713 665 2 563 552 2 315 766 2 104 766 1 904 271 1 902 374 1 753 800 1 827 611 1 783 812 1 691 151
Skulder och eget kapital 3 077 363 2 945 355 2 723 210 2 520 601 2 288 238 2 255 840 2 069 328 2 080 921 2 006 326 1 898 530
Löner & utdelning (tkr)
2017-12
2016-12
2015-12
2014-12
2013-12
2012-12
2011-12
2010-12
2009-12
2008-12
Löner till styrelse & VD 7 878 6 176 7 429 - 0 6 152 5 098 5 912 6 241 4 110
Varav tantiem till styrelse & VD 2 207 - 2 225 - - 1 350 530 1 088 1 867 886
Löner till övriga anställda 1 815 941 1 718 331 1 619 388 1 518 521 1 441 433 1 306 045 1 239 262 1 173 633 1 076 850 1 025 711
Varav resultatlön till övriga anställda 0 - - - - 26 083 26 597 24 357 27 175 27 880
Sociala kostnader 692 720 638 302 566 073 483 827 472 260 428 817 410 048 381 683 352 434 351 051
Utdelning till aktieägare 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Omsättning 24 467 897 23 305 798 22 442 315 21 083 631 20 496 537 19 498 041 18 985 542 18 691 702 17 669 669 16 839 375
Sedan 2016 behöver företag som redovisar enligt K2 modellen inte uppge lönekostnader i årsredovisningen, därför kan dessa uppgifter saknas.
Nyckeltal
Antal anställda Det totala antalet anställda i företaget. För aktiebolag redovisas ett medelvärde av antalet anställda under den senaste bokslutsperioden. Övriga bolagsformer redovisas antal anställda som ett intervall. 4 861 4 685 4 464 4 255 4 107 3 494 3 410 3 266 3 110 3 077
Nettoomsättning per anställd (tkr) Nyckeltalet är ofta använt och kan användas för att bedöma ett företags effektivitet. Beräknas: Nettoomsättning dividerat med medelantalet anställda. 5 002 4 944 5 000 4 929 4 966 5 554 5 544 5 699 5 656 5 452
Personalkostnader per anställd (tkr) Anger ett företags nivå på löner och förmåner till de anställda. Innehåller bruttolöner inkl. sociala avgifter, pensioner samt löneskatt för dessa. Det kan också innehålla friskvård och andra liknande personalförmåner. Du kan alltid hitta en not som förklarar personalkostnader i årsredovisningen. Där brukar du kunna se siffran nedbruten. Detta nyckeltal styrs dock mycket av företagets definition av personalkostnader, löneutveckling och hur man har beräknat medelantalet anställda. Beräknas: Personalkostnader dividerat med medelantalet anställda. 518 504 491 471 466 498 485 478 462 449
Rörelseresultat, EBITDA Rörelseresultat före avskrivningar eller EBITDA (Earnings before interest, taxes, depreciation and amortization) är ett mått på ett företags rörelseresultat före räntor, skatt, amorteringar, avskrivningar och goodwillavskrivningar. Beräknas: Rörelseresultat plus avskrivningar 954 249 1 161 060 1 142 563 1 107 817 1 032 049 1 007 738 965 082 938 265 884 796 884 969
Nettoomsättningförändring Visar i procent hur företagets nettoomsättning förändras mellan de senaste bokslutsperioderna. Bra nyckeltal att använda vid t.ex. prospektering av nya kunder. Företag som växer snabbt är ofta investeringsbenägna. Nystartade företag kan ofta ha stora omsättningsökningar under de första åren medan s.k. ""mogna"" företag har en lägre men stabilare tillväxttakt. Beräknas: Senaste årets nettoomsättning dividerat med föregående års nettoomsättning. 4,97% 3,78% 6,42% 2,85% 5,09% 2,66% 1,56% 5,82% 4,84% -
Du Pont-modellen Du Pont-modellen är ett överskådligt sätt att sammanfatta och förklara ett företags lönsamhet. Namnet kommer från det amerikanska företag som först systematiskt använde den. Modellen kallas ibland också för lönsamhetsträdet eller räntabilitetsmodellen. Beräknas: Avkastning på totalt kapital (sysselsatt kapital)= vinstprocent * kapitalets omsättningshastighet 31,06% 30,49% 31,93% 33,61% 34,28% 34,27% 36,44% 36,14% 35,18% 36,46%
Vinstmarginal Nyckeltalet anger i procent företagets vinst i förhållande till nettoomsättning. Man räknar på vinsten innan räntekostnaderna är betalda vilket gör att finansieringen av verksamheten är ovidkommande vid beräkningen av vinstmarginalen. Beräknas: Rörelseresultat plus finansiella intäkter dividerat med nettoomsättning. 3,93% 3,88% 3,90% 4,04% 3,85% 3,98% 3,99% 4,04% 4,01% 4,13%
Bruttovinstmarginal Bruttovinstmarginalen kallas även för bruttovinstprocent. Nyckeltalet används framför allt i handelsföretag och anger hur stor del av varje omsatt hundralapp som blir över för att täcka övriga kostnader. Bruttovinstmarginalen varierar mycket mellan olika branscher beroende på olika pålägg, rabatter, svinn m.m. Beräknas: Omsättning av handelsvaror och tjänster minus inköpsvärdet för sålda handelsvaror och tjänster i procent av nettoomsättning. 14,10% 14,05% 13,96% 13,99% 13,69% 13,73% 13,63% 13,23% 13,09% 12,86%
Rörelsekapital/omsättning -1,84% -2,02% -2,11% -2,37% -2,79% -3,07% -3,28% -2,60% -2,25% -2,35%
Soliditet Ett företags soliditet visar i procent hur stor del av de totala tillgångarna som har kunnat finansieras med eget kapital. Måttet ger en indikation på företagets stabilitet och förmåga att motstå förluster och klara sig på längre sikt. Om företagets tillväxt ökar väldigt mycket så kan en tillfällig försämring av soliditeten vara acceptabel. Varning om företaget både uppvisar försämrad soliditet och dålig tillväxt. Om ett företag ingår i en koncern kan det ha lägre soliditet om kapital har förts upp till moderbolaget t.ex genom ett koncernbidrag. Beräknas enligt: Justerat eget kapital i procent av totala tillgångar. 9,45% 10,35% 11,90% 13,09% 13,33% 11,83% 11,54% 9,26% 8,47% 8,18%
Kassalikviditet Nyckeltalet visar i procent företagets betalningsförmåga på kort sikt. Om kassalikviditeten överstiger 100 procent är det möjligt att betala av de kortfristiga skulderna omgående under förutsättning att omsättningstillgångarna kan omsättas direkt. Beräknas: Omsättningstillgångar exklusive lager och pågående arbeten i procent av de kortfristiga skulderna. 50,59% 46,26% 43,30% 36,98% 27,56% 28,54% 19,90% 33,05% 40,29% 39,72%

Laddar koncern ...
Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...
Laddar fordon ...