Visa allt om Lennart Lovén Byggnads Aktiebolag

Bolagets redovisning

Bisgraf
Tillgångar
Eget kapital & skulder
Kostnader
Intäkter

Lås upp Bisgraf & få bättre insyn med Allabolag PLUS

I samarbete med Bonanza så finns mer detaljerade grafer på det flesta organisationers sidor.

Resultaträkning (tkr)
2023-06 2022-06 2021-06 2020-06 2019-06 2018-06 2017-06 2016-06 2015-06 2014-06
Nettoomsättning 22 396 22 389 20 976 20 527 20 513 19 242 20 543 19 607 19 724 21 910
Övrig omsättning 16 4 41 0 12 360 60 479 219 28
Rörelseresultat (EBIT) 7 866 1 549 5 012 -155 6 150 -1 326 73 85 -132 3 520
Resultat efter finansnetto 7 386 1 421 5 118 -1 786 6 260 -2 981 -11 23 -367 4 074
Årets resultat 5 735 1 092 4 084 -1 786 4 560 -2 176 -75 21 48 2 737
Balansräkningar (tkr)
2023-06 2022-06 2021-06 2020-06 2019-06 2018-06 2017-06 2016-06 2015-06 2014-06
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 26 015 27 939 28 248 27 692 29 457 29 938 31 492 35 003 38 934 41 346
Omsättningstillgångar 4 343 4 336 5 075 3 952 5 529 12 039 13 003 12 041 13 076 10 793
Tillgångar 30 357 32 275 33 323 31 644 34 987 41 977 44 495 47 044 52 011 52 139
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 18 146 20 011 19 918 15 834 17 620 13 060 17 737 21 892 26 871 30 696
Obeskattade reserver 0 0 0 0 0 0 805 805 805 1 232
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 139
Långfristiga skulder 1 320 3 192 4 525 8 570 7 881 10 221 11 336 12 254 13 501 14 945
Kortfristiga skulder 10 891 9 072 8 880 7 240 9 485 18 696 14 617 12 094 10 834 5 128
Skulder och eget kapital 30 357 32 275 33 323 31 644 34 987 41 977 44 495 47 044 52 011 52 139
Löner & utdelning (tkr)
2023-06
2022-06
2021-06
2020-06
2019-06
2018-06
2017-06
2016-06
2015-06
2014-06
Löner till styrelse & VD - - - - - - - - - 6 660
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - - - - -
Löner till övriga anställda - - - - - - - 9 976 8 016 194
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - - - - - -
Sociala kostnader - - - - - - - 419 416 361
Utdelning till aktieägare 0 0 0 0 0 0 0 5 000 0 0
Omsättning 22 412 22 393 21 017 20 527 20 525 19 602 20 603 20 086 19 943 21 938
Sedan 2016 behöver företag som redovisar enligt K2 modellen inte uppge lönekostnader i årsredovisningen, därför kan dessa uppgifter saknas.
Nyckeltal
Antal anställda Det totala antalet anställda i företaget. För aktiebolag redovisas ett medelvärde av antalet anställda under den senaste bokslutsperioden. Övriga bolagsformer redovisas antal anställda som ett intervall. 3 5 5 4 4 4 4 4 4 4
Nettoomsättning per anställd (tkr) Nyckeltalet är ofta använt och kan användas för att bedöma ett företags effektivitet. Beräknas: Nettoomsättning dividerat med medelantalet anställda. 7 465 4 478 4 195 5 132 5 128 4 811 5 136 4 902 4 931 5 478
Personalkostnader per anställd (tkr) Anger ett företags nivå på löner och förmåner till de anställda. Innehåller bruttolöner inkl. sociala avgifter, pensioner samt löneskatt för dessa. Det kan också innehålla friskvård och andra liknande personalförmåner. Du kan alltid hitta en not som förklarar personalkostnader i årsredovisningen. Där brukar du kunna se siffran nedbruten. Detta nyckeltal styrs dock mycket av företagets definition av personalkostnader, löneutveckling och hur man har beräknat medelantalet anställda. Beräknas: Personalkostnader dividerat med medelantalet anställda. 789 1 148 932 1 888 338 1 425 2 216 2 604 2 113 1 824
Rörelseresultat, EBITDA Rörelseresultat före avskrivningar eller EBITDA (Earnings before interest, taxes, depreciation and amortization) är ett mått på ett företags rörelseresultat före räntor, skatt, amorteringar, avskrivningar och goodwillavskrivningar. Beräknas: Rörelseresultat plus avskrivningar 8 815 2 597 5 868 849 7 131 -426 905 921 1 257 4 929
Nettoomsättningförändring Visar i procent hur företagets nettoomsättning förändras mellan de senaste bokslutsperioderna. Bra nyckeltal att använda vid t.ex. prospektering av nya kunder. Företag som växer snabbt är ofta investeringsbenägna. Nystartade företag kan ofta ha stora omsättningsökningar under de första åren medan s.k. ""mogna"" företag har en lägre men stabilare tillväxttakt. Beräknas: Senaste årets nettoomsättning dividerat med föregående års nettoomsättning. 0,03% 6,74% 2,19% 0,07% 6,61% -6,33% 4,77% -0,59% -9,98% -
Du Pont-modellen Du Pont-modellen är ett överskådligt sätt att sammanfatta och förklara ett företags lönsamhet. Namnet kommer från det amerikanska företag som först systematiskt använde den. Modellen kallas ibland också för lönsamhetsträdet eller räntabilitetsmodellen. Beräknas: Avkastning på totalt kapital (sysselsatt kapital)= vinstprocent * kapitalets omsättningshastighet 26,48% 5,21% 15,84% -0,24% 18,03% -2,61% 0,52% 0,44% 0,00% 8,79%
Vinstmarginal Nyckeltalet anger i procent företagets vinst i förhållande till nettoomsättning. Man räknar på vinsten innan räntekostnaderna är betalda vilket gör att finansieringen av verksamheten är ovidkommande vid beräkningen av vinstmarginalen. Beräknas: Rörelseresultat plus finansiella intäkter dividerat med nettoomsättning. 35,89% 7,52% 25,16% -0,38% 30,76% -5,70% 1,12% 1,07% 0,01% 20,92%
Bruttovinstmarginal Bruttovinstmarginalen kallas även för bruttovinstprocent. Nyckeltalet används framför allt i handelsföretag och anger hur stor del av varje omsatt hundralapp som blir över för att täcka övriga kostnader. Bruttovinstmarginalen varierar mycket mellan olika branscher beroende på olika pålägg, rabatter, svinn m.m. Beräknas: Omsättning av handelsvaror och tjänster minus inköpsvärdet för sålda handelsvaror och tjänster i procent av nettoomsättning. 100,00% 100,00% 100,00% 99,67% 94,66% 93,58% 91,01% 98,78% 95,72% 89,40%
Rörelsekapital/omsättning -29,24% -21,15% -18,14% -16,02% -19,29% -34,60% -7,86% -0,27% 11,37% 25,86%
Soliditet Ett företags soliditet visar i procent hur stor del av de totala tillgångarna som har kunnat finansieras med eget kapital. Måttet ger en indikation på företagets stabilitet och förmåga att motstå förluster och klara sig på längre sikt. Om företagets tillväxt ökar väldigt mycket så kan en tillfällig försämring av soliditeten vara acceptabel. Varning om företaget både uppvisar försämrad soliditet och dålig tillväxt. Om ett företag ingår i en koncern kan det ha lägre soliditet om kapital har förts upp till moderbolaget t.ex genom ett koncernbidrag. Beräknas enligt: Justerat eget kapital i procent av totala tillgångar. 59,78% 62,00% 59,77% 50,04% 50,36% 31,11% 41,27% 47,87% 52,87% 60,72%
Kassalikviditet Nyckeltalet visar i procent företagets betalningsförmåga på kort sikt. Om kassalikviditeten överstiger 100 procent är det möjligt att betala av de kortfristiga skulderna omgående under förutsättning att omsättningstillgångarna kan omsättas direkt. Beräknas: Omsättningstillgångar exklusive lager och pågående arbeten i procent av de kortfristiga skulderna. 34,11% 42,88% 50,62% 48,83% 44,97% 51,77% 64,85% 63,68% 92,17% 158,01%

Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...
Laddar handelser ...
Laddar fordon ...
Pssst
Boosta din företagssida på allabolag.se
Med en personlig text samt logga kommer ditt företag sticka ut bland mängden.
Kom igång!