Visa allt om Havilog AB

Bolagets redovisning

Bisgraf
Tillgångar
Eget kapital & skulder
Kostnader
Intäkter

Lås upp Bisgraf & få bättre insyn med Allabolag PLUS

I samarbete med Bonanza så finns mer detaljerade grafer på det flesta organisationers sidor.

Resultaträkning (tkr)
2021-12 2020-12 2019-12 2018-12 2017-12 2016-12 2015-12 2014-12 2013-12 2012-12
Nettoomsättning 2 324 114 2 166 654 2 404 773 2 255 962 1 804 188 1 788 841 1 775 107 1 644 718 1 595 965 1 577 172
Övrig omsättning 8 916 6 813 5 550 7 069 5 189 4 855 4 554 14 129 3 239 2 220
Rörelseresultat (EBIT) 12 577 3 658 5 937 -2 905 8 495 15 384 15 920 18 586 14 555 12 865
Resultat efter finansnetto 12 466 3 731 6 085 -2 603 9 128 16 791 17 539 18 308 11 901 10 961
Årets resultat 9 373 3 783 4 191 -546 7 142 13 771 14 454 16 561 11 880 6 705
Balansräkningar (tkr)
2021-12 2020-12 2019-12 2018-12 2017-12 2016-12 2015-12 2014-12 2013-12 2012-12
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 11 277 12 431 12 990 10 620 11 042 8 273 8 605 8 897 59 581 64 373
Omsättningstillgångar 303 529 236 486 233 259 218 402 161 973 153 809 172 959 186 716 117 217 136 834
Tillgångar 314 805 248 917 246 249 229 022 173 015 162 082 181 564 195 613 176 798 201 207
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 20 401 11 028 7 245 3 054 13 851 21 154 23 306 27 102 23 624 17 779
Obeskattade reserver 3 233 2 920 4 015 3 398 5 455 5 399 5 999 6 609 9 279 12 728
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 3 823 3 172 3 127 2 422 1 599 1 070 519 0 0 30 216
Kortfristiga skulder 287 348 231 797 231 862 220 148 152 111 134 459 151 741 161 902 143 894 140 483
Skulder och eget kapital 314 805 248 917 246 249 229 022 173 015 162 082 181 564 195 613 176 798 201 207
Löner & utdelning (tkr)
2021-12
2020-12
2019-12
2018-12
2017-12
2016-12
2015-12
2014-12
2013-12
2012-12
Löner till styrelse & VD 3 057 3 246 2 432 2 740 2 924 2 748 2 721 2 216 3 478 3 452
Varav tantiem till styrelse & VD 0 - - - - - - - - -
Löner till övriga anställda 63 329 60 523 69 647 65 494 47 193 47 335 43 885 42 605 37 024 33 817
Varav resultatlön till övriga anställda 0 - - - - - - - - -
Sociala kostnader 27 655 26 238 22 229 26 758 20 212 19 769 18 067 16 883 16 166 15 107
Utdelning till aktieägare 9 390 0 0 0 10 250 14 445 15 922 18 250 11 880 6 035
Omsättning 2 333 030 2 173 467 2 410 323 2 263 031 1 809 377 1 793 696 1 779 661 1 658 847 1 599 204 1 579 392
Sedan 2016 behöver företag som redovisar enligt K2 modellen inte uppge lönekostnader i årsredovisningen, därför kan dessa uppgifter saknas.
Nyckeltal
Antal anställda Det totala antalet anställda i företaget. För aktiebolag redovisas ett medelvärde av antalet anställda under den senaste bokslutsperioden. Övriga bolagsformer redovisas antal anställda som ett intervall. 128 143 143 139 112 112 104 102 94 92
Nettoomsättning per anställd (tkr) Nyckeltalet är ofta använt och kan användas för att bedöma ett företags effektivitet. Beräknas: Nettoomsättning dividerat med medelantalet anställda. 18 157 15 151 16 817 16 230 16 109 15 972 17 068 16 125 16 978 17 143
Personalkostnader per anställd (tkr) Anger ett företags nivå på löner och förmåner till de anställda. Innehåller bruttolöner inkl. sociala avgifter, pensioner samt löneskatt för dessa. Det kan också innehålla friskvård och andra liknande personalförmåner. Du kan alltid hitta en not som förklarar personalkostnader i årsredovisningen. Där brukar du kunna se siffran nedbruten. Detta nyckeltal styrs dock mycket av företagets definition av personalkostnader, löneutveckling och hur man har beräknat medelantalet anställda. Beräknas: Personalkostnader dividerat med medelantalet anställda. 872 734 787 711 678 654 658 632 623 591
Rörelseresultat, EBITDA Rörelseresultat före avskrivningar eller EBITDA (Earnings before interest, taxes, depreciation and amortization) är ett mått på ett företags rörelseresultat före räntor, skatt, amorteringar, avskrivningar och goodwillavskrivningar. Beräknas: Rörelseresultat plus avskrivningar 15 127 6 811 8 930 -208 10 227 16 960 17 454 20 246 19 922 18 430
Nettoomsättningförändring Visar i procent hur företagets nettoomsättning förändras mellan de senaste bokslutsperioderna. Bra nyckeltal att använda vid t.ex. prospektering av nya kunder. Företag som växer snabbt är ofta investeringsbenägna. Nystartade företag kan ofta ha stora omsättningsökningar under de första åren medan s.k. ""mogna"" företag har en lägre men stabilare tillväxttakt. Beräknas: Senaste årets nettoomsättning dividerat med föregående års nettoomsättning. 7,27% -9,90% 6,60% 25,04% 0,86% 0,77% 7,93% 3,05% 1,19% -
Du Pont-modellen Du Pont-modellen är ett överskådligt sätt att sammanfatta och förklara ett företags lönsamhet. Namnet kommer från det amerikanska företag som först systematiskt använde den. Modellen kallas ibland också för lönsamhetsträdet eller räntabilitetsmodellen. Beräknas: Avkastning på totalt kapital (sysselsatt kapital)= vinstprocent * kapitalets omsättningshastighet 4,44% 6,05% 2,85% -0,58% 5,42% 10,41% 9,75% 10,61% 8,56% 6,87%
Vinstmarginal Nyckeltalet anger i procent företagets vinst i förhållande till nettoomsättning. Man räknar på vinsten innan räntekostnaderna är betalda vilket gör att finansieringen av verksamheten är ovidkommande vid beräkningen av vinstmarginalen. Beräknas: Rörelseresultat plus finansiella intäkter dividerat med nettoomsättning. 0,60% 0,69% 0,29% -0,06% 0,52% 0,94% 1,00% 1,26% 0,95% 0,88%
Bruttovinstmarginal Bruttovinstmarginalen kallas även för bruttovinstprocent. Nyckeltalet används framför allt i handelsföretag och anger hur stor del av varje omsatt hundralapp som blir över för att täcka övriga kostnader. Bruttovinstmarginalen varierar mycket mellan olika branscher beroende på olika pålägg, rabatter, svinn m.m. Beräknas: Omsättning av handelsvaror och tjänster minus inköpsvärdet för sålda handelsvaror och tjänster i procent av nettoomsättning. 12,88% 12,55% 11,93% 11,95% 12,29% 11,95% 11,46% 11,64% 11,25% 11,22%
Rörelsekapital/omsättning 0,70% 0,22% 0,06% -0,08% 0,55% 1,08% 1,20% 1,51% -1,67% -0,23%
Soliditet Ett företags soliditet visar i procent hur stor del av de totala tillgångarna som har kunnat finansieras med eget kapital. Måttet ger en indikation på företagets stabilitet och förmåga att motstå förluster och klara sig på längre sikt. Om företagets tillväxt ökar väldigt mycket så kan en tillfällig försämring av soliditeten vara acceptabel. Varning om företaget både uppvisar försämrad soliditet och dålig tillväxt. Om ett företag ingår i en koncern kan det ha lägre soliditet om kapital har förts upp till moderbolaget t.ex genom ett koncernbidrag. Beräknas enligt: Justerat eget kapital i procent av totala tillgångar. 7,28% 5,35% 4,21% 2,49% 10,46% 15,65% 15,41% 16,49% 17,46% 13,50%
Kassalikviditet Nyckeltalet visar i procent företagets betalningsförmåga på kort sikt. Om kassalikviditeten överstiger 100 procent är det möjligt att betala av de kortfristiga skulderna omgående under förutsättning att omsättningstillgångarna kan omsättas direkt. Beräknas: Omsättningstillgångar exklusive lager och pågående arbeten i procent av de kortfristiga skulderna. 72,53% 66,74% 61,33% 63,40% 69,39% 75,39% 77,35% 81,52% 49,76% 61,94%

Laddar koncern ...
Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...
Laddar handelser ...
Pssst
Boosta din företagssida på allabolag.se
Med en personlig text samt logga kommer ditt företag sticka ut bland mängden.
Kom igång!