Visa allt om Impulsteknik Elinstallation Aktiebolag
Visa allt om Impulsteknik Elinstallation Aktiebolag

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2016-12 2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12
Nettoomsättning 4 066 4 794 3 360 3 663 3 394 4 420 5 140 5 511 3 341 5 044
Övrig omsättning 70 4 - - - - - - - -
Rörelseresultat (EBIT) -133 178 -465 85 34 -450 227 132 -187 -146
Resultat efter finansnetto -156 150 -480 460 -48 -501 179 104 -219 -154
Årets resultat -156 150 -480 441 -48 -414 99 62 5 37
Balansräkningar (tkr)
2016-12 2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 68 64 8 20 143 190 211 238 256 157
Omsättningstillgångar 747 857 796 1 385 1 170 1 185 2 173 1 804 1 040 1 240
Tillgångar 816 921 804 1 406 1 313 1 374 2 384 2 042 1 296 1 398
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 73 328 178 659 217 266 679 580 518 613
Obeskattade reserver 0 0 0 0 0 0 87 46 28 265
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 139 0 177 0 756 532 734 161 285 0
Kortfristiga skulder 604 592 449 747 339 577 884 1 255 465 519
Skulder och eget kapital 816 921 804 1 406 1 313 1 374 2 384 2 042 1 296 1 398
Löner & utdelning (tkr)
2016-12
2015-12
2014-12
2013-12
2012-12
2011-12
2010-12
2009-12
2008-12
2007-12
Löner till styrelse & VD - 0 - - - 0 726 694 617 646
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - - - - -
Löner till övriga anställda - 1 452 1 270 1 063 1 151 1 367 610 928 351 1 121
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - - - - - -
Sociala kostnader - 653 544 593 458 546 516 632 446 727
Utdelning till aktieägare 0 100 0 0 0 0 0 0 0 100
Omsättning 4 136 4 798 3 360 3 663 3 394 4 420 5 140 5 511 3 341 5 044
Sedan 2016 behöver företag som redovisar enligt K2 modellen inte uppge lönekostnader i årsredovisningen, därför kan dessa uppgifter saknas.
Nyckeltal
Antal anställda Det totala antalet anställda i företaget. För aktiebolag redovisas ett medelvärde av antalet anställda under den senaste bokslutsperioden. Övriga bolagsformer redovisas antal anställda som ett intervall. 4 4 4 4 4 5 5 5 4 5
Nettoomsättning per anställd (tkr) Nyckeltalet är ofta använt och kan användas för att bedöma ett företags effektivitet. Beräknas: Nettoomsättning dividerat med medelantalet anställda. 1 017 1 199 840 916 849 884 1 028 1 102 835 1 009
Personalkostnader per anställd (tkr) Anger ett företags nivå på löner och förmåner till de anställda. Innehåller bruttolöner inkl. sociala avgifter, pensioner samt löneskatt för dessa. Det kan också innehålla friskvård och andra liknande personalförmåner. Du kan alltid hitta en not som förklarar personalkostnader i årsredovisningen. Där brukar du kunna se siffran nedbruten. Detta nyckeltal styrs dock mycket av företagets definition av personalkostnader, löneutveckling och hur man har beräknat medelantalet anställda. Beräknas: Personalkostnader dividerat med medelantalet anställda. 523 535 462 421 408 386 373 459 364 512
Rörelseresultat, EBITDA Rörelseresultat före avskrivningar eller EBITDA (Earnings before interest, taxes, depreciation and amortization) är ett mått på ett företags rörelseresultat före räntor, skatt, amorteringar, avskrivningar och goodwillavskrivningar. Beräknas: Rörelseresultat plus avskrivningar -118 197 -452 107 81 -390 280 196 -160 -90
Nettoomsättningförändring Visar i procent hur företagets nettoomsättning förändras mellan de senaste bokslutsperioderna. Bra nyckeltal att använda vid t.ex. prospektering av nya kunder. Företag som växer snabbt är ofta investeringsbenägna. Nystartade företag kan ofta ha stora omsättningsökningar under de första åren medan s.k. ""mogna"" företag har en lägre men stabilare tillväxttakt. Beräknas: Senaste årets nettoomsättning dividerat med föregående års nettoomsättning. -15,19% 42,68% -8,27% 7,93% -23,21% -14,01% -6,73% 64,95% -33,76% -
Du Pont-modellen Du Pont-modellen är ett överskådligt sätt att sammanfatta och förklara ett företags lönsamhet. Namnet kommer från det amerikanska företag som först systematiskt använde den. Modellen kallas ibland också för lönsamhetsträdet eller räntabilitetsmodellen. Beräknas: Avkastning på totalt kapital (sysselsatt kapital)= vinstprocent * kapitalets omsättningshastighet -15,69% 19,87% -57,34% 37,55% 2,67% -32,61% 9,52% 6,71% -14,43% -10,44%
Vinstmarginal Nyckeltalet anger i procent företagets vinst i förhållande till nettoomsättning. Man räknar på vinsten innan räntekostnaderna är betalda vilket gör att finansieringen av verksamheten är ovidkommande vid beräkningen av vinstmarginalen. Beräknas: Rörelseresultat plus finansiella intäkter dividerat med nettoomsättning. -3,15% 3,82% -13,72% 14,41% 1,03% -10,14% 4,42% 2,49% -5,60% -2,89%
Bruttovinstmarginal Bruttovinstmarginalen kallas även för bruttovinstprocent. Nyckeltalet används framför allt i handelsföretag och anger hur stor del av varje omsatt hundralapp som blir över för att täcka övriga kostnader. Bruttovinstmarginalen varierar mycket mellan olika branscher beroende på olika pålägg, rabatter, svinn m.m. Beräknas: Omsättning av handelsvaror och tjänster minus inköpsvärdet för sålda handelsvaror och tjänster i procent av nettoomsättning. 63,94% 63,75% 68,30% 79,14% 72,01% 64,32% 56,81% 65,56% 60,82% 65,82%
Rörelsekapital/omsättning 3,52% 5,53% 10,33% 17,42% 24,48% 13,76% 25,08% 9,96% 17,21% 14,29%
Soliditet Ett företags soliditet visar i procent hur stor del av de totala tillgångarna som har kunnat finansieras med eget kapital. Måttet ger en indikation på företagets stabilitet och förmåga att motstå förluster och klara sig på längre sikt. Om företagets tillväxt ökar väldigt mycket så kan en tillfällig försämring av soliditeten vara acceptabel. Varning om företaget både uppvisar försämrad soliditet och dålig tillväxt. Om ett företag ingår i en koncern kan det ha lägre soliditet om kapital har förts upp till moderbolaget t.ex genom ett koncernbidrag. Beräknas enligt: Justerat eget kapital i procent av totala tillgångar. 8,95% 35,61% 22,14% 46,87% 16,53% 19,36% 31,17% 30,06% 41,52% 57,50%
Kassalikviditet Nyckeltalet visar i procent företagets betalningsförmåga på kort sikt. Om kassalikviditeten överstiger 100 procent är det möjligt att betala av de kortfristiga skulderna omgående under förutsättning att omsättningstillgångarna kan omsättas direkt. Beräknas: Omsättningstillgångar exklusive lager och pågående arbeten i procent av de kortfristiga skulderna. 72,02% 92,74% 113,14% 149,00% 245,72% 126,17% 189,59% 102,15% 106,45% 117,53%

Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...
Laddar fordon ...