Visa allt om Axjo Plastic Aktiebolag

Bolagets redovisning

Bisgraf
Tillgångar
Eget kapital & skulder
Kostnader
Intäkter

Lås upp Bisgraf & få bättre insyn med Allabolag PLUS

I samarbete med Bonanza så finns mer detaljerade grafer på det flesta organisationers sidor.

Resultaträkning (tkr)
2022-12 2021-12 2020-12 2019-12 2018-12 2017-12 2016-12 2015-12 2014-12 2013-12
Nettoomsättning 270 604 201 821 167 228 157 802 160 241 138 600 142 471 136 781 116 628 104 307
Övrig omsättning 1 839 18 507 94 267 144 681 305 426 595 644 1 319 30
Rörelseresultat (EBIT) 25 326 21 575 44 578 59 499 9 849 11 511 12 720 10 722 7 623 4 916
Resultat efter finansnetto 27 069 23 094 46 246 56 741 9 064 7 852 13 594 12 534 7 059 4 143
Årets resultat 16 650 12 161 5 497 2 775 4 055 4 290 7 315 7 173 4 187 2 034
Balansräkningar (tkr)
2022-12 2021-12 2020-12 2019-12 2018-12 2017-12 2016-12 2015-12 2014-12 2013-12
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 219 522 206 698 164 647 90 202 55 201 57 817 52 427 38 075 32 389 30 986
Omsättningstillgångar 130 874 136 521 124 094 131 638 80 006 68 556 72 547 65 883 53 773 44 526
Tillgångar 350 396 343 218 288 740 221 841 135 208 126 374 124 974 103 958 86 162 75 512
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 69 202 52 552 40 391 34 893 32 119 28 064 23 774 17 259 21 086 16 750
Obeskattade reserver 115 503 112 816 107 881 72 336 20 171 17 678 16 115 12 591 10 229 8 929
Avsättningar (tkr) 2 832 2 191 1 646 1 285 956 637 205 952 910 834
Långfristiga skulder 94 827 102 275 68 072 30 952 42 782 44 017 39 401 35 222 31 054 25 276
Kortfristiga skulder 68 032 73 385 70 751 82 375 39 179 35 978 45 481 37 935 22 883 23 724
Skulder och eget kapital 350 396 343 218 288 740 221 841 135 208 126 374 124 974 103 958 86 162 75 512
Löner & utdelning (tkr)
2022-12
2021-12
2020-12
2019-12
2018-12
2017-12
2016-12
2015-12
2014-12
2013-12
Löner till styrelse & VD 2 075 1 928 1 899 1 906 1 636 1 203 1 082 1 114 841 706
Varav tantiem till styrelse & VD - - - 0 - - - - - -
Löner till övriga anställda 33 891 28 923 23 654 21 308 21 011 18 842 16 659 15 411 14 282 14 626
Varav resultatlön till övriga anställda - - - 0 - - - - - -
Sociala kostnader 14 937 12 487 11 058 3 038 10 013 8 804 7 522 6 551 5 466 5 705
Utdelning till aktieägare 0 0 0 0 0 0 0 800 11 000 0
Omsättning 272 443 220 328 261 495 302 483 160 546 139 026 143 066 137 425 117 947 104 337
Sedan 2016 behöver företag som redovisar enligt K2 modellen inte uppge lönekostnader i årsredovisningen, därför kan dessa uppgifter saknas.
Nyckeltal
Antal anställda Det totala antalet anställda i företaget. För aktiebolag redovisas ett medelvärde av antalet anställda under den senaste bokslutsperioden. Övriga bolagsformer redovisas antal anställda som ett intervall. 72 61 52 46 47 45 41 41 38 41
Nettoomsättning per anställd (tkr) Nyckeltalet är ofta använt och kan användas för att bedöma ett företags effektivitet. Beräknas: Nettoomsättning dividerat med medelantalet anställda. 3 758 3 309 3 216 3 430 3 409 3 080 3 475 3 336 3 069 2 544
Personalkostnader per anställd (tkr) Anger ett företags nivå på löner och förmåner till de anställda. Innehåller bruttolöner inkl. sociala avgifter, pensioner samt löneskatt för dessa. Det kan också innehålla friskvård och andra liknande personalförmåner. Du kan alltid hitta en not som förklarar personalkostnader i årsredovisningen. Där brukar du kunna se siffran nedbruten. Detta nyckeltal styrs dock mycket av företagets definition av personalkostnader, löneutveckling och hur man har beräknat medelantalet anställda. Beräknas: Personalkostnader dividerat med medelantalet anställda. 707 710 704 571 695 641 616 563 542 513
Rörelseresultat, EBITDA Rörelseresultat före avskrivningar eller EBITDA (Earnings before interest, taxes, depreciation and amortization) är ett mått på ett företags rörelseresultat före räntor, skatt, amorteringar, avskrivningar och goodwillavskrivningar. Beräknas: Rörelseresultat plus avskrivningar 37 976 31 837 45 200 60 299 14 593 7 164 16 228 14 142 8 282 9 361
Nettoomsättningförändring Visar i procent hur företagets nettoomsättning förändras mellan de senaste bokslutsperioderna. Bra nyckeltal att använda vid t.ex. prospektering av nya kunder. Företag som växer snabbt är ofta investeringsbenägna. Nystartade företag kan ofta ha stora omsättningsökningar under de första åren medan s.k. ""mogna"" företag har en lägre men stabilare tillväxttakt. Beräknas: Senaste årets nettoomsättning dividerat med föregående års nettoomsättning. 34,08% 20,69% 5,97% -1,52% 15,61% -2,72% 4,16% 17,28% 11,81% -
Du Pont-modellen Du Pont-modellen är ett överskådligt sätt att sammanfatta och förklara ett företags lönsamhet. Namnet kommer från det amerikanska företag som först systematiskt använde den. Modellen kallas ibland också för lönsamhetsträdet eller räntabilitetsmodellen. Beräknas: Avkastning på totalt kapital (sysselsatt kapital)= vinstprocent * kapitalets omsättningshastighet 8,89% 7,52% 17,35% 27,91% 9,65% 9,74% 12,22% 13,33% 9,64% 7,16%
Vinstmarginal Nyckeltalet anger i procent företagets vinst i förhållande till nettoomsättning. Man räknar på vinsten innan räntekostnaderna är betalda vilket gör att finansieringen av verksamheten är ovidkommande vid beräkningen av vinstmarginalen. Beräknas: Rörelseresultat plus finansiella intäkter dividerat med nettoomsättning. 11,51% 12,80% 29,95% 39,23% 8,14% 8,88% 10,72% 10,13% 7,12% 5,19%
Bruttovinstmarginal Bruttovinstmarginalen kallas även för bruttovinstprocent. Nyckeltalet används framför allt i handelsföretag och anger hur stor del av varje omsatt hundralapp som blir över för att täcka övriga kostnader. Bruttovinstmarginalen varierar mycket mellan olika branscher beroende på olika pålägg, rabatter, svinn m.m. Beräknas: Omsättning av handelsvaror och tjänster minus inköpsvärdet för sålda handelsvaror och tjänster i procent av nettoomsättning. 29,99% 28,00% 23,19% 27,10% 29,12% 28,34% 27,48% 25,72% 23,02% 21,78%
Rörelsekapital/omsättning 23,22% 31,28% 31,90% 31,22% 25,48% 23,51% 19,00% 20,43% 26,49% 19,94%
Soliditet Ett företags soliditet visar i procent hur stor del av de totala tillgångarna som har kunnat finansieras med eget kapital. Måttet ger en indikation på företagets stabilitet och förmåga att motstå förluster och klara sig på längre sikt. Om företagets tillväxt ökar väldigt mycket så kan en tillfällig försämring av soliditeten vara acceptabel. Varning om företaget både uppvisar försämrad soliditet och dålig tillväxt. Om ett företag ingår i en koncern kan det ha lägre soliditet om kapital har förts upp till moderbolaget t.ex genom ett koncernbidrag. Beräknas enligt: Justerat eget kapital i procent av totala tillgångar. 45,46% 40,95% 43,13% 41,16% 35,39% 33,12% 29,08% 26,05% 33,73% 31,41%
Kassalikviditet Nyckeltalet visar i procent företagets betalningsförmåga på kort sikt. Om kassalikviditeten överstiger 100 procent är det möjligt att betala av de kortfristiga skulderna omgående under förutsättning att omsättningstillgångarna kan omsättas direkt. Beräknas: Omsättningstillgångar exklusive lager och pågående arbeten i procent av de kortfristiga skulderna. 132,28% 143,22% 137,69% 130,29% 149,18% 138,37% 115,46% 120,51% 149,26% 122,25%

Laddar koncern ...
Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...
Laddar handelser ...
Laddar fordon ...
Pssst
Boosta din företagssida på allabolag.se
Med en personlig text samt logga kommer ditt företag sticka ut bland mängden.
Kom igång!