Visa allt om Hessling & Lilja Aktiebolag

Bolagets redovisning

Bisgraf
Tillgångar
Eget kapital & skulder
Kostnader
Intäkter

Lås upp Bisgraf & få bättre insyn med Allabolag PLUS

I samarbete med Bonanza så finns mer detaljerade grafer på det flesta organisationers sidor.

Resultaträkning (tkr)
2022-12 2021-12 2020-12 2019-12 2018-12 2017-12 2016-12 2015-12 2014-12 2013-12
Nettoomsättning 3 982 4 581 3 987 3 537 4 888 4 735 5 524 5 746 5 408 5 951
Övrig omsättning 0 0 0 0 0 0 220 108 0 49
Rörelseresultat (EBIT) 352 740 66 -568 -105 -375 565 97 -191 295
Resultat efter finansnetto 353 740 66 -569 -106 -377 562 99 -186 301
Årets resultat 214 470 -179 -188 -102 -184 161 44 -124 97
Balansräkningar (tkr)
2022-12 2021-12 2020-12 2019-12 2018-12 2017-12 2016-12 2015-12 2014-12 2013-12
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 2 024 1 986 1 941 1 935 1 963 2 046 2 140 1 750 1 160 1 277
Omsättningstillgångar 2 533 2 311 1 476 1 303 1 851 2 161 2 380 2 212 2 523 2 631
Tillgångar 4 557 4 298 3 417 3 238 3 814 4 207 4 520 3 962 3 683 3 908
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 1 048 834 364 543 731 833 1 517 1 356 1 412 1 536
Obeskattade reserver 743 705 605 361 742 769 962 658 666 730
Avsättningar (tkr) 1 690 1 510 1 330 1 150 970 790 610 430 250 124
Långfristiga skulder 0 0 0 0 49 102 155 208 0 0
Kortfristiga skulder 1 075 1 248 1 118 1 184 1 323 1 714 1 277 1 311 1 355 1 518
Skulder och eget kapital 4 557 4 298 3 417 3 238 3 814 4 207 4 520 3 962 3 683 3 908
Löner & utdelning (tkr)
2022-12
2021-12
2020-12
2019-12
2018-12
2017-12
2016-12
2015-12
2014-12
2013-12
Löner till styrelse & VD - - - - - - - 0 - 0
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - - - - -
Löner till övriga anställda - - - - - - - 2 236 2 305 2 026
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - - - - - -
Sociala kostnader - - - - - - - 1 029 956 959
Utdelning till aktieägare 0 0 0 0 0 0 500 0 100 0
Omsättning 3 982 4 581 3 987 3 537 4 888 4 735 5 744 5 854 5 408 6 000
Sedan 2016 behöver företag som redovisar enligt K2 modellen inte uppge lönekostnader i årsredovisningen, därför kan dessa uppgifter saknas.
Nyckeltal
Antal anställda Det totala antalet anställda i företaget. För aktiebolag redovisas ett medelvärde av antalet anställda under den senaste bokslutsperioden. Övriga bolagsformer redovisas antal anställda som ett intervall. 4 5 5 5 6 6 6 7 7 7
Nettoomsättning per anställd (tkr) Nyckeltalet är ofta använt och kan användas för att bedöma ett företags effektivitet. Beräknas: Nettoomsättning dividerat med medelantalet anställda. 996 916 797 707 815 789 921 821 773 850
Personalkostnader per anställd (tkr) Anger ett företags nivå på löner och förmåner till de anställda. Innehåller bruttolöner inkl. sociala avgifter, pensioner samt löneskatt för dessa. Det kan också innehålla friskvård och andra liknande personalförmåner. Du kan alltid hitta en not som förklarar personalkostnader i årsredovisningen. Där brukar du kunna se siffran nedbruten. Detta nyckeltal styrs dock mycket av företagets definition av personalkostnader, löneutveckling och hur man har beräknat medelantalet anställda. Beräknas: Personalkostnader dividerat med medelantalet anställda. 563 451 486 525 502 498 479 471 469 429
Rörelseresultat, EBITDA Rörelseresultat före avskrivningar eller EBITDA (Earnings before interest, taxes, depreciation and amortization) är ett mått på ett företags rörelseresultat före räntor, skatt, amorteringar, avskrivningar och goodwillavskrivningar. Beräknas: Rörelseresultat plus avskrivningar 494 924 240 -360 158 -71 994 405 77 567
Nettoomsättningförändring Visar i procent hur företagets nettoomsättning förändras mellan de senaste bokslutsperioderna. Bra nyckeltal att använda vid t.ex. prospektering av nya kunder. Företag som växer snabbt är ofta investeringsbenägna. Nystartade företag kan ofta ha stora omsättningsökningar under de första åren medan s.k. ""mogna"" företag har en lägre men stabilare tillväxttakt. Beräknas: Senaste årets nettoomsättning dividerat med föregående års nettoomsättning. -13,08% 14,90% 12,72% -27,64% 3,23% -14,28% -3,86% 6,25% -9,12% -
Du Pont-modellen Du Pont-modellen är ett överskådligt sätt att sammanfatta och förklara ett företags lönsamhet. Namnet kommer från det amerikanska företag som först systematiskt använde den. Modellen kallas ibland också för lönsamhetsträdet eller räntabilitetsmodellen. Beräknas: Avkastning på totalt kapital (sysselsatt kapital)= vinstprocent * kapitalets omsättningshastighet 7,75% 17,24% 1,93% -17,51% -2,73% -8,87% 12,54% 2,52% -5,02% 7,83%
Vinstmarginal Nyckeltalet anger i procent företagets vinst i förhållande till nettoomsättning. Man räknar på vinsten innan räntekostnaderna är betalda vilket gör att finansieringen av verksamheten är ovidkommande vid beräkningen av vinstmarginalen. Beräknas: Rörelseresultat plus finansiella intäkter dividerat med nettoomsättning. 8,86% 16,18% 1,66% -16,03% -2,13% -7,88% 10,26% 1,74% -3,42% 5,14%
Bruttovinstmarginal Bruttovinstmarginalen kallas även för bruttovinstprocent. Nyckeltalet används framför allt i handelsföretag och anger hur stor del av varje omsatt hundralapp som blir över för att täcka övriga kostnader. Bruttovinstmarginalen varierar mycket mellan olika branscher beroende på olika pålägg, rabatter, svinn m.m. Beräknas: Omsättning av handelsvaror och tjänster minus inköpsvärdet för sålda handelsvaror och tjänster i procent av nettoomsättning. 89,13% 87,86% 86,08% 89,48% 85,47% 86,78% 84,67% 80,35% 82,69% 76,71%
Rörelsekapital/omsättning 36,61% 23,20% 8,98% 3,36% 10,80% 9,44% 19,97% 15,68% 21,60% 18,70%
Soliditet Ett företags soliditet visar i procent hur stor del av de totala tillgångarna som har kunnat finansieras med eget kapital. Måttet ger en indikation på företagets stabilitet och förmåga att motstå förluster och klara sig på längre sikt. Om företagets tillväxt ökar väldigt mycket så kan en tillfällig försämring av soliditeten vara acceptabel. Varning om företaget både uppvisar försämrad soliditet och dålig tillväxt. Om ett företag ingår i en koncern kan det ha lägre soliditet om kapital har förts upp till moderbolaget t.ex genom ett koncernbidrag. Beräknas enligt: Justerat eget kapital i procent av totala tillgångar. 35,72% 32,20% 24,46% 25,47% 34,34% 34,06% 50,16% 47,18% 52,44% 53,87%
Kassalikviditet Nyckeltalet visar i procent företagets betalningsförmåga på kort sikt. Om kassalikviditeten överstiger 100 procent är det möjligt att betala av de kortfristiga skulderna omgående under förutsättning att omsättningstillgångarna kan omsättas direkt. Beräknas: Omsättningstillgångar exklusive lager och pågående arbeten i procent av de kortfristiga skulderna. 234,42% 183,65% 129,87% 108,02% 138,10% 124,68% 184,49% 166,90% 184,28% 171,28%

Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...
Laddar handelser ...
Pssst
Boosta din företagssida på allabolag.se
Med en personlig text samt logga kommer ditt företag sticka ut bland mängden.
Kom igång!