Visa allt om Hessling & Lilja Aktiebolag

Bolagets redovisning

Tillgångar
Eget kapital & skulder
Kostnader
Intäkter
Bisgraf

Lås upp Bisgraf & få bättre insyn med Allabolag PLUS

I samarbete med Bonanza så finns mer detaljerade grafer på det flesta organisationers sidor.

Logga in
Resultaträkning (tkr)
2020-12 2019-12 2018-12 2017-12 2016-12 2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12
Nettoomsättning 3 987 3 537 4 888 4 735 5 524 5 746 5 408 5 951 5 477 5 626
Övrig omsättning 0 0 0 0 220 108 0 49 17 0
Rörelseresultat (EBIT) 66 -568 -105 -375 565 97 -191 295 126 323
Resultat efter finansnetto 66 -569 -106 -377 562 99 -186 301 127 309
Årets resultat -179 -188 -102 -184 161 44 -124 97 6 109
Balansräkningar (tkr)
2020-12 2019-12 2018-12 2017-12 2016-12 2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 1 941 1 935 1 963 2 046 2 140 1 750 1 160 1 277 1 094 873
Omsättningstillgångar 1 476 1 303 1 851 2 161 2 380 2 212 2 523 2 631 2 732 2 667
Tillgångar 3 417 3 238 3 814 4 207 4 520 3 962 3 683 3 908 3 826 3 541
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 364 543 731 833 1 517 1 356 1 412 1 536 1 439 1 508
Obeskattade reserver 605 361 742 769 962 658 666 730 590 472
Avsättningar (tkr) 1 330 1 150 970 790 610 430 250 124 0 0
Långfristiga skulder 0 0 49 102 155 208 0 0 73 161
Kortfristiga skulder 1 118 1 184 1 323 1 714 1 277 1 311 1 355 1 518 1 724 1 400
Skulder och eget kapital 3 417 3 238 3 814 4 207 4 520 3 962 3 683 3 908 3 826 3 541
Löner & utdelning (tkr)
2020-12
2019-12
2018-12
2017-12
2016-12
2015-12
2014-12
2013-12
2012-12
2011-12
Löner till styrelse & VD - - - - - 0 - 0 - 0
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - - - - -
Löner till övriga anställda - - - - - 2 236 2 305 2 026 1 896 1 807
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - - - - - -
Sociala kostnader - - - - - 1 029 956 959 778 669
Utdelning till aktieägare 0 0 0 0 500 0 100 0 0 0
Omsättning 3 987 3 537 4 888 4 735 5 744 5 854 5 408 6 000 5 494 5 626
Sedan 2016 behöver företag som redovisar enligt K2 modellen inte uppge lönekostnader i årsredovisningen, därför kan dessa uppgifter saknas.
Nyckeltal
Antal anställda Det totala antalet anställda i företaget. För aktiebolag redovisas ett medelvärde av antalet anställda under den senaste bokslutsperioden. Övriga bolagsformer redovisas antal anställda som ett intervall. 5 5 6 6 6 7 7 7 6 5
Nettoomsättning per anställd (tkr) Nyckeltalet är ofta använt och kan användas för att bedöma ett företags effektivitet. Beräknas: Nettoomsättning dividerat med medelantalet anställda. 797 707 815 789 921 821 773 850 913 1 125
Personalkostnader per anställd (tkr) Anger ett företags nivå på löner och förmåner till de anställda. Innehåller bruttolöner inkl. sociala avgifter, pensioner samt löneskatt för dessa. Det kan också innehålla friskvård och andra liknande personalförmåner. Du kan alltid hitta en not som förklarar personalkostnader i årsredovisningen. Där brukar du kunna se siffran nedbruten. Detta nyckeltal styrs dock mycket av företagets definition av personalkostnader, löneutveckling och hur man har beräknat medelantalet anställda. Beräknas: Personalkostnader dividerat med medelantalet anställda. 486 525 502 498 479 471 469 429 447 498
Rörelseresultat, EBITDA Rörelseresultat före avskrivningar eller EBITDA (Earnings before interest, taxes, depreciation and amortization) är ett mått på ett företags rörelseresultat före räntor, skatt, amorteringar, avskrivningar och goodwillavskrivningar. Beräknas: Rörelseresultat plus avskrivningar 240 -360 158 -71 994 405 77 567 344 499
Nettoomsättningförändring Visar i procent hur företagets nettoomsättning förändras mellan de senaste bokslutsperioderna. Bra nyckeltal att använda vid t.ex. prospektering av nya kunder. Företag som växer snabbt är ofta investeringsbenägna. Nystartade företag kan ofta ha stora omsättningsökningar under de första åren medan s.k. ""mogna"" företag har en lägre men stabilare tillväxttakt. Beräknas: Senaste årets nettoomsättning dividerat med föregående års nettoomsättning. 12,72% -27,64% 3,23% -14,28% -3,86% 6,25% -9,12% 8,65% -2,65% -
Du Pont-modellen Du Pont-modellen är ett överskådligt sätt att sammanfatta och förklara ett företags lönsamhet. Namnet kommer från det amerikanska företag som först systematiskt använde den. Modellen kallas ibland också för lönsamhetsträdet eller räntabilitetsmodellen. Beräknas: Avkastning på totalt kapital (sysselsatt kapital)= vinstprocent * kapitalets omsättningshastighet 1,93% -17,51% -2,73% -8,87% 12,54% 2,52% -5,02% 7,83% 3,55% 9,15%
Vinstmarginal Nyckeltalet anger i procent företagets vinst i förhållande till nettoomsättning. Man räknar på vinsten innan räntekostnaderna är betalda vilket gör att finansieringen av verksamheten är ovidkommande vid beräkningen av vinstmarginalen. Beräknas: Rörelseresultat plus finansiella intäkter dividerat med nettoomsättning. 1,66% -16,03% -2,13% -7,88% 10,26% 1,74% -3,42% 5,14% 2,48% 5,76%
Bruttovinstmarginal Bruttovinstmarginalen kallas även för bruttovinstprocent. Nyckeltalet används framför allt i handelsföretag och anger hur stor del av varje omsatt hundralapp som blir över för att täcka övriga kostnader. Bruttovinstmarginalen varierar mycket mellan olika branscher beroende på olika pålägg, rabatter, svinn m.m. Beräknas: Omsättning av handelsvaror och tjänster minus inköpsvärdet för sålda handelsvaror och tjänster i procent av nettoomsättning. 86,08% 89,48% 85,47% 86,78% 84,67% 80,35% 82,69% 76,71% 77,87% 79,86%
Rörelsekapital/omsättning 8,98% 3,36% 10,80% 9,44% 19,97% 15,68% 21,60% 18,70% 18,40% 22,52%
Soliditet Ett företags soliditet visar i procent hur stor del av de totala tillgångarna som har kunnat finansieras med eget kapital. Måttet ger en indikation på företagets stabilitet och förmåga att motstå förluster och klara sig på längre sikt. Om företagets tillväxt ökar väldigt mycket så kan en tillfällig försämring av soliditeten vara acceptabel. Varning om företaget både uppvisar försämrad soliditet och dålig tillväxt. Om ett företag ingår i en koncern kan det ha lägre soliditet om kapital har förts upp till moderbolaget t.ex genom ett koncernbidrag. Beräknas enligt: Justerat eget kapital i procent av totala tillgångar. 24,46% 25,47% 34,34% 34,06% 50,16% 47,18% 52,44% 53,87% 48,98% 52,41%
Kassalikviditet Nyckeltalet visar i procent företagets betalningsförmåga på kort sikt. Om kassalikviditeten överstiger 100 procent är det möjligt att betala av de kortfristiga skulderna omgående under förutsättning att omsättningstillgångarna kan omsättas direkt. Beräknas: Omsättningstillgångar exklusive lager och pågående arbeten i procent av de kortfristiga skulderna. 129,87% 108,02% 138,10% 124,68% 184,49% 166,90% 184,28% 171,28% 156,67% 188,29%

Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...
Laddar handelser ...
Laddar fordon ...
Pssst
Boosta din företagssida på allabolag.se
Med en personlig text samt logga kommer ditt företag sticka ut bland mängden.
Kom igång!