Visa allt om P O Service Bygg & Måleri AB

Bolagets redovisning

Bisgraf
Tillgångar
Eget kapital & skulder
Kostnader
Intäkter

Lås upp Bisgraf & få bättre insyn med Allabolag PLUS

I samarbete med Bonanza så finns mer detaljerade grafer på det flesta organisationers sidor.

Observera att inte alla bokslut avser 12 månader.

Bokslutet 2018 är 8 månader.

Bokslutet 2016 är 16 månader.

Bokslutet 2013 är 18 månader.

Resultaträkning (tkr)
2020-12 2019-12 2018-12 2018-04 2017-04 2016-04 2014-12 2013-12 2012-06 2011-06
Nettoomsättning 145 444 179 334 79 371 75 940 124 504 109 892 100 847 127 513 134 418 111 051
Övrig omsättning 1 407 857 428 442 238 639 798 0 519 0
Rörelseresultat (EBIT) 3 440 2 665 4 105 -11 017 7 261 -807 5 041 5 121 11 672 11 415
Resultat efter finansnetto 3 317 2 548 4 095 -11 151 7 184 -974 4 917 5 139 11 662 11 359
Årets resultat 1 935 1 830 4 095 -5 600 4 036 187 2 550 2 487 6 415 8 267
Balansräkningar (tkr)
2020-12 2019-12 2018-12 2018-04 2017-04 2016-04 2014-12 2013-12 2012-06 2011-06
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 3 478 3 086 66 71 3 155 238 455 699 2 471
Omsättningstillgångar 40 166 64 215 57 214 33 564 33 709 25 131 27 576 27 977 38 784 59 191
Tillgångar 43 644 67 302 57 279 33 634 33 713 25 286 27 814 28 432 39 483 61 662
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 18 540 16 605 14 775 10 680 10 280 6 243 6 057 3 507 7 435 9 287
Obeskattade reserver 1 051 209 0 0 5 551 3 827 5 332 4 151 3 080 138
Avsättningar (tkr) 1 566 349 349 374 374 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 3 303 0 4 785 4 899 0 3 653 1 264 1 596 0 3 440
Kortfristiga skulder 19 184 50 138 37 370 17 681 17 508 11 562 15 161 19 178 28 969 48 796
Skulder och eget kapital 43 644 67 302 57 279 33 634 33 713 25 286 27 814 28 432 39 483 61 662
Löner & utdelning (tkr)
2020-12
2019-12
2018-12
2018-04
2017-04
2016-04
2014-12
2013-12
2012-06
2011-06
Löner till styrelse & VD - 0 - - - - - - - 0
Varav tantiem till styrelse & VD - 0 - - - - - - - -
Löner till övriga anställda - 0 - - - 12 583 11 696 14 884 7 850 3 873
Varav resultatlön till övriga anställda - 0 - - - - - - - -
Sociala kostnader - 0 - - - 4 771 4 178 5 275 2 775 1 301
Utdelning till aktieägare 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Omsättning 146 851 180 191 79 799 76 382 124 742 110 531 101 645 127 513 134 937 111 051
Sedan 2016 behöver företag som redovisar enligt K2 modellen inte uppge lönekostnader i årsredovisningen, därför kan dessa uppgifter saknas.
Nyckeltal
Antal anställda Det totala antalet anställda i företaget. För aktiebolag redovisas ett medelvärde av antalet anställda under den senaste bokslutsperioden. Övriga bolagsformer redovisas antal anställda som ett intervall. 20 22 20 21 16 16 28 29 21 9
Nettoomsättning per anställd (tkr) Nyckeltalet är ofta använt och kan användas för att bedöma ett företags effektivitet. Beräknas: Nettoomsättning dividerat med medelantalet anställda. 7 272 8 152 3 969 3 616 7 782 6 868 3 602 4 397 6 401 12 339
Personalkostnader per anställd (tkr) Anger ett företags nivå på löner och förmåner till de anställda. Innehåller bruttolöner inkl. sociala avgifter, pensioner samt löneskatt för dessa. Det kan också innehålla friskvård och andra liknande personalförmåner. Du kan alltid hitta en not som förklarar personalkostnader i årsredovisningen. Där brukar du kunna se siffran nedbruten. Detta nyckeltal styrs dock mycket av företagets definition av personalkostnader, löneutveckling och hur man har beräknat medelantalet anställda. Beräknas: Personalkostnader dividerat med medelantalet anställda. 617 549 437 586 542 1 122 583 699 514 584
Rörelseresultat, EBITDA Rörelseresultat före avskrivningar eller EBITDA (Earnings before interest, taxes, depreciation and amortization) är ett mått på ett företags rörelseresultat före räntor, skatt, amorteringar, avskrivningar och goodwillavskrivningar. Beräknas: Rörelseresultat plus avskrivningar 3 496 2 706 4 124 -11 003 7 300 -696 5 149 5 396 11 921 11 484
Nettoomsättningförändring Visar i procent hur företagets nettoomsättning förändras mellan de senaste bokslutsperioderna. Bra nyckeltal att använda vid t.ex. prospektering av nya kunder. Företag som växer snabbt är ofta investeringsbenägna. Nystartade företag kan ofta ha stora omsättningsökningar under de första åren medan s.k. ""mogna"" företag har en lägre men stabilare tillväxttakt. Beräknas: Senaste årets nettoomsättning dividerat med föregående års nettoomsättning. -18,90% 125,94% - -39,01% 13,30% - -20,91% -5,14% 21,04% -
Du Pont-modellen Du Pont-modellen är ett överskådligt sätt att sammanfatta och förklara ett företags lönsamhet. Namnet kommer från det amerikanska företag som först systematiskt använde den. Modellen kallas ibland också för lönsamhetsträdet eller räntabilitetsmodellen. Beräknas: Avkastning på totalt kapital (sysselsatt kapital)= vinstprocent * kapitalets omsättningshastighet 7,88% 3,96% 7,52% -32,76% 21,56% -3,13% 18,18% 18,20% 29,80% 18,60%
Vinstmarginal Nyckeltalet anger i procent företagets vinst i förhållande till nettoomsättning. Man räknar på vinsten innan räntekostnaderna är betalda vilket gör att finansieringen av verksamheten är ovidkommande vid beräkningen av vinstmarginalen. Beräknas: Rörelseresultat plus finansiella intäkter dividerat med nettoomsättning. 2,37% 1,49% 5,43% -14,51% 5,84% -0,72% 5,01% 4,06% 8,75% 10,33%
Bruttovinstmarginal Bruttovinstmarginalen kallas även för bruttovinstprocent. Nyckeltalet används framför allt i handelsföretag och anger hur stor del av varje omsatt hundralapp som blir över för att täcka övriga kostnader. Bruttovinstmarginalen varierar mycket mellan olika branscher beroende på olika pålägg, rabatter, svinn m.m. Beräknas: Omsättning av handelsvaror och tjänster minus inköpsvärdet för sålda handelsvaror och tjänster i procent av nettoomsättning. 16,99% 14,65% 20,59% 5,38% 15,97% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00%
Rörelsekapital/omsättning 14,43% 7,85% 25,00% 20,92% 13,01% 12,35% 12,31% 6,90% 7,30% 9,36%
Soliditet Ett företags soliditet visar i procent hur stor del av de totala tillgångarna som har kunnat finansieras med eget kapital. Måttet ger en indikation på företagets stabilitet och förmåga att motstå förluster och klara sig på längre sikt. Om företagets tillväxt ökar väldigt mycket så kan en tillfällig försämring av soliditeten vara acceptabel. Varning om företaget både uppvisar försämrad soliditet och dålig tillväxt. Om ett företag ingår i en koncern kan det ha lägre soliditet om kapital har förts upp till moderbolaget t.ex genom ett koncernbidrag. Beräknas enligt: Justerat eget kapital i procent av totala tillgångar. 44,36% 24,91% 25,79% 31,75% 43,34% 36,49% 36,73% 23,09% 24,58% 15,23%
Kassalikviditet Nyckeltalet visar i procent företagets betalningsförmåga på kort sikt. Om kassalikviditeten överstiger 100 procent är det möjligt att betala av de kortfristiga skulderna omgående under förutsättning att omsättningstillgångarna kan omsättas direkt. Beräknas: Omsättningstillgångar exklusive lager och pågående arbeten i procent av de kortfristiga skulderna. 209,37% 128,08% 153,10% 189,83% 192,53% 217,36% 181,89% 145,88% 133,88% 47,89%

Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...
Laddar handelser ...
Pssst
Boosta din företagssida på allabolag.se
Med en personlig text samt logga kommer ditt företag sticka ut bland mängden.
Kom igång!