Visa allt om Hema Service Aktiebolag
Visa allt om Hema Service Aktiebolag

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2017-06 2016-06 2015-06 2014-06 2013-06 2012-06 2011-06 2010-06 2009-04 2008-04
Nettoomsättning 49 944 47 683 47 064 50 458 74 381 74 060 60 162 35 856 2 266 1 387
Övrig omsättning - - - - - - - - 255 -
Rörelseresultat (EBIT) 103 272 293 -431 645 -260 541 226 308 335
Resultat efter finansnetto 70 164 235 -454 621 -276 532 210 295 332
Årets resultat 51 125 213 -173 296 -16 294 98 122 253
Balansräkningar (tkr)
2017-06 2016-06 2015-06 2014-06 2013-06 2012-06 2011-06 2010-06 2009-04 2008-04
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 173 136 252 203 426 654 601 651 870 18
Omsättningstillgångar 8 925 7 325 7 307 7 905 7 545 8 092 7 609 5 690 1 215 457
Tillgångar 9 098 7 461 7 559 8 108 7 971 8 745 8 210 6 340 2 085 475
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 1 111 1 059 934 720 893 597 814 519 422 299
Obeskattade reserver 0 0 0 0 281 71 331 200 125 0
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 160 160 180 180 200 200 0 31 138 0
Kortfristiga skulder 7 827 6 242 6 445 7 207 6 597 7 877 7 066 5 590 1 401 176
Skulder och eget kapital 9 098 7 461 7 559 8 108 7 971 8 745 8 210 6 340 2 085 475
Löner & utdelning (tkr)
2017-06
2016-06
2015-06
2014-06
2013-06
2012-06
2011-06
2010-06
2009-04
2008-04
Löner till styrelse & VD - 0 - - - 378 378 365 262 248
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - - - - -
Löner till övriga anställda - 699 669 580 843 416 262 391 0 0
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - - - - - -
Sociala kostnader - 325 304 287 378 352 303 316 130 123
Utdelning till aktieägare 0 0 0 0 0 0 200 0 0 0
Omsättning 49 944 47 683 47 064 50 458 74 381 74 060 60 162 35 856 2 521 1 387
Sedan 2016 behöver företag som redovisar enligt K2 modellen inte uppge lönekostnader i årsredovisningen, därför kan dessa uppgifter saknas.
Nyckeltal
Antal anställda Det totala antalet anställda i företaget. För aktiebolag redovisas ett medelvärde av antalet anställda under den senaste bokslutsperioden. Övriga bolagsformer redovisas antal anställda som ett intervall. 2 2 2 2 2 2 2 2 1 1
Nettoomsättning per anställd (tkr) Nyckeltalet är ofta använt och kan användas för att bedöma ett företags effektivitet. Beräknas: Nettoomsättning dividerat med medelantalet anställda. 24 972 23 842 23 532 25 229 37 191 37 030 30 081 17 928 2 266 1 387
Personalkostnader per anställd (tkr) Anger ett företags nivå på löner och förmåner till de anställda. Innehåller bruttolöner inkl. sociala avgifter, pensioner samt löneskatt för dessa. Det kan också innehålla friskvård och andra liknande personalförmåner. Du kan alltid hitta en not som förklarar personalkostnader i årsredovisningen. Där brukar du kunna se siffran nedbruten. Detta nyckeltal styrs dock mycket av företagets definition av personalkostnader, löneutveckling och hur man har beräknat medelantalet anställda. Beräknas: Personalkostnader dividerat med medelantalet anställda. 675 627 596 545 717 669 566 679 538 510
Rörelseresultat, EBITDA Rörelseresultat före avskrivningar eller EBITDA (Earnings before interest, taxes, depreciation and amortization) är ett mått på ett företags rörelseresultat före räntor, skatt, amorteringar, avskrivningar och goodwillavskrivningar. Beräknas: Rörelseresultat plus avskrivningar 177 388 404 -243 917 -9 731 445 369 442
Nettoomsättningförändring Visar i procent hur företagets nettoomsättning förändras mellan de senaste bokslutsperioderna. Bra nyckeltal att använda vid t.ex. prospektering av nya kunder. Företag som växer snabbt är ofta investeringsbenägna. Nystartade företag kan ofta ha stora omsättningsökningar under de första åren medan s.k. ""mogna"" företag har en lägre men stabilare tillväxttakt. Beräknas: Senaste årets nettoomsättning dividerat med föregående års nettoomsättning. 4,74% 1,32% -6,73% -32,16% 0,43% 23,10% 67,79% 1 482,35% 63,37% -
Du Pont-modellen Du Pont-modellen är ett överskådligt sätt att sammanfatta och förklara ett företags lönsamhet. Namnet kommer från det amerikanska företag som först systematiskt använde den. Modellen kallas ibland också för lönsamhetsträdet eller räntabilitetsmodellen. Beräknas: Avkastning på totalt kapital (sysselsatt kapital)= vinstprocent * kapitalets omsättningshastighet 1,13% 3,65% 3,89% -5,32% 8,09% -2,97% 6,59% 3,56% 14,82% 70,95%
Vinstmarginal Nyckeltalet anger i procent företagets vinst i förhållande till nettoomsättning. Man räknar på vinsten innan räntekostnaderna är betalda vilket gör att finansieringen av verksamheten är ovidkommande vid beräkningen av vinstmarginalen. Beräknas: Rörelseresultat plus finansiella intäkter dividerat med nettoomsättning. 0,21% 0,57% 0,62% -0,85% 0,87% -0,35% 0,90% 0,63% 13,64% 24,30%
Bruttovinstmarginal Bruttovinstmarginalen kallas även för bruttovinstprocent. Nyckeltalet används framför allt i handelsföretag och anger hur stor del av varje omsatt hundralapp som blir över för att täcka övriga kostnader. Bruttovinstmarginalen varierar mycket mellan olika branscher beroende på olika pålägg, rabatter, svinn m.m. Beräknas: Omsättning av handelsvaror och tjänster minus inköpsvärdet för sålda handelsvaror och tjänster i procent av nettoomsättning. 4,59% 5,51% 4,41% 2,67% 3,91% 2,68% 4,14% 6,60% 45,32% 82,91%
Rörelsekapital/omsättning 2,20% 2,27% 1,83% 1,38% 1,27% 0,29% 0,90% 0,28% -8,21% 20,26%
Soliditet Ett företags soliditet visar i procent hur stor del av de totala tillgångarna som har kunnat finansieras med eget kapital. Måttet ger en indikation på företagets stabilitet och förmåga att motstå förluster och klara sig på längre sikt. Om företagets tillväxt ökar väldigt mycket så kan en tillfällig försämring av soliditeten vara acceptabel. Varning om företaget både uppvisar försämrad soliditet och dålig tillväxt. Om ett företag ingår i en koncern kan det ha lägre soliditet om kapital har förts upp till moderbolaget t.ex genom ett koncernbidrag. Beräknas enligt: Justerat eget kapital i procent av totala tillgångar. 12,21% 14,19% 12,36% 8,88% 13,80% 7,43% 12,89% 10,51% 24,56% 62,95%
Kassalikviditet Nyckeltalet visar i procent företagets betalningsförmåga på kort sikt. Om kassalikviditeten överstiger 100 procent är det möjligt att betala av de kortfristiga skulderna omgående under förutsättning att omsättningstillgångarna kan omsättas direkt. Beräknas: Omsättningstillgångar exklusive lager och pågående arbeten i procent av de kortfristiga skulderna. 109,25% 115,09% 107,25% 103,72% 114,37% 102,73% 107,68% 101,79% 86,72% 259,66%

Obs! boksluten har olika längd.
Siffrorna som visas i grafen normaliseras till 12 månader.

Bokslutet 2010 är 14 månader och har därför blivit justerat nedåt.

Laddar offentliga-varden ...
Laddar koncern ...
Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...
Laddar fordon ...