Visa allt om FLEXiMID Aktiebolag
Visa allt om FLEXiMID Aktiebolag

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2016-06 2015-06 2014-06 2013-06 2012-06 2011-06 2010-06 2009-06 2008-06 2007-06
Nettoomsättning 104 663 1 100 1 145 1 301 1 507 1 465 1 493 2 452 3 196
Övrig omsättning 159 141 67 47 41 32 157 173 112 140
Rörelseresultat (EBIT) -30 19 251 148 52 340 81 258 498 320
Resultat efter finansnetto -61 -159 111 207 -65 469 61 262 550 319
Årets resultat -20 -115 122 222 -20 322 14 193 392 173
Balansräkningar (tkr)
2016-06 2015-06 2014-06 2013-06 2012-06 2011-06 2010-06 2009-06 2008-06 2007-06
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 1 876 1 883 2 333 2 180 2 383 1 751 1 751 1 751 1 751 1 781
Omsättningstillgångar 911 1 051 856 1 007 770 1 312 996 1 026 1 203 590
Tillgångar 2 786 2 934 3 189 3 186 3 153 3 063 2 747 2 777 2 954 2 371
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 2 488 2 508 2 623 2 502 2 280 2 300 1 978 1 964 1 862 1 559
Obeskattade reserver 210 258 353 443 522 607 550 541 554 555
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kortfristiga skulder 89 168 213 242 351 157 219 272 539 257
Skulder och eget kapital 2 786 2 934 3 189 3 186 3 153 3 063 2 747 2 777 2 954 2 371
Löner & utdelning (tkr)
2016-06
2015-06
2014-06
2013-06
2012-06
2011-06
2010-06
2009-06
2008-06
2007-06
Löner till styrelse & VD 90 - - - 0 0 32 15 24 24
Varav tantiem till styrelse & VD 0 - - - - - - - - -
Löner till övriga anställda 0 315 270 270 270 270 252 246 245 289
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - - - - - -
Sociala kostnader 21 67 48 58 58 58 58 59 70 64
Utdelning till aktieägare 0 0 0 0 0 0 0 0 91 89
Omsättning 263 804 1 167 1 192 1 342 1 539 1 622 1 666 2 564 3 336
Sedan 2016 behöver företag som redovisar enligt K2 modellen inte uppge lönekostnader i årsredovisningen, därför kan dessa uppgifter saknas.
Nyckeltal
Antal anställda Det totala antalet anställda i företaget. För aktiebolag redovisas ett medelvärde av antalet anställda under den senaste bokslutsperioden. Övriga bolagsformer redovisas antal anställda som ett intervall. 1 1 1 1 1 1 2 2 2 2
Nettoomsättning per anställd (tkr) Nyckeltalet är ofta använt och kan användas för att bedöma ett företags effektivitet. Beräknas: Nettoomsättning dividerat med medelantalet anställda. 104 663 1 100 1 145 1 301 1 507 733 747 1 226 1 598
Personalkostnader per anställd (tkr) Anger ett företags nivå på löner och förmåner till de anställda. Innehåller bruttolöner inkl. sociala avgifter, pensioner samt löneskatt för dessa. Det kan också innehålla friskvård och andra liknande personalförmåner. Du kan alltid hitta en not som förklarar personalkostnader i årsredovisningen. Där brukar du kunna se siffran nedbruten. Detta nyckeltal styrs dock mycket av företagets definition av personalkostnader, löneutveckling och hur man har beräknat medelantalet anställda. Beräknas: Personalkostnader dividerat med medelantalet anställda. 117 396 323 328 337 335 175 166 174 192
Rörelseresultat, EBITDA Rörelseresultat före avskrivningar eller EBITDA (Earnings before interest, taxes, depreciation and amortization) är ett mått på ett företags rörelseresultat före räntor, skatt, amorteringar, avskrivningar och goodwillavskrivningar. Beräknas: Rörelseresultat plus avskrivningar -23 26 251 148 52 340 81 258 528 333
Nettoomsättningförändring Visar i procent hur företagets nettoomsättning förändras mellan de senaste bokslutsperioderna. Bra nyckeltal att använda vid t.ex. prospektering av nya kunder. Företag som växer snabbt är ofta investeringsbenägna. Nystartade företag kan ofta ha stora omsättningsökningar under de första åren medan s.k. ""mogna"" företag har en lägre men stabilare tillväxttakt. Beräknas: Senaste årets nettoomsättning dividerat med föregående års nettoomsättning. -84,31% -39,73% -3,93% -11,99% -13,67% 2,87% -1,88% -39,11% -23,28% -
Du Pont-modellen Du Pont-modellen är ett överskådligt sätt att sammanfatta och förklara ett företags lönsamhet. Namnet kommer från det amerikanska företag som först systematiskt använde den. Modellen kallas ibland också för lönsamhetsträdet eller räntabilitetsmodellen. Beräknas: Avkastning på totalt kapital (sysselsatt kapital)= vinstprocent * kapitalets omsättningshastighet -0,79% 0,95% 8,22% 6,47% 2,03% 15,31% 5,10% 9,43% 18,58% 13,54%
Vinstmarginal Nyckeltalet anger i procent företagets vinst i förhållande till nettoomsättning. Man räknar på vinsten innan räntekostnaderna är betalda vilket gör att finansieringen av verksamheten är ovidkommande vid beräkningen av vinstmarginalen. Beräknas: Rörelseresultat plus finansiella intäkter dividerat med nettoomsättning. -21,15% 4,22% 23,82% 17,99% 4,92% 31,12% 9,56% 17,55% 22,39% 10,04%
Bruttovinstmarginal Bruttovinstmarginalen kallas även för bruttovinstprocent. Nyckeltalet används framför allt i handelsföretag och anger hur stor del av varje omsatt hundralapp som blir över för att täcka övriga kostnader. Bruttovinstmarginalen varierar mycket mellan olika branscher beroende på olika pålägg, rabatter, svinn m.m. Beräknas: Omsättning av handelsvaror och tjänster minus inköpsvärdet för sålda handelsvaror och tjänster i procent av nettoomsättning. 75,96% 95,63% 73,91% 68,38% 54,57% 60,92% 46,14% 53,52% 51,59% 37,30%
Rörelsekapital/omsättning 790,38% 133,18% 58,45% 66,81% 32,21% 76,64% 53,04% 50,50% 27,08% 10,42%
Soliditet Ett företags soliditet visar i procent hur stor del av de totala tillgångarna som har kunnat finansieras med eget kapital. Måttet ger en indikation på företagets stabilitet och förmåga att motstå förluster och klara sig på längre sikt. Om företagets tillväxt ökar väldigt mycket så kan en tillfällig försämring av soliditeten vara acceptabel. Varning om företaget både uppvisar försämrad soliditet och dålig tillväxt. Om ett företag ingår i en koncern kan det ha lägre soliditet om kapital har förts upp till moderbolaget t.ex genom ett koncernbidrag. Beräknas enligt: Justerat eget kapital i procent av totala tillgångar. 95,18% 92,34% 90,89% 88,78% 84,51% 89,70% 86,76% 84,75% 76,54% 82,61%
Kassalikviditet Nyckeltalet visar i procent företagets betalningsförmåga på kort sikt. Om kassalikviditeten överstiger 100 procent är det möjligt att betala av de kortfristiga skulderna omgående under förutsättning att omsättningstillgångarna kan omsättas direkt. Beräknas: Omsättningstillgångar exklusive lager och pågående arbeten i procent av de kortfristiga skulderna. 1 023,60% 625,60% 401,88% 416,12% 219,37% 835,67% 454,79% 377,21% 223,19% 229,57%

Laddar offentliga-varden ...
Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...
Laddar varumarken ...