Visa allt om Ekstrands Jord & Grus AB

Bolagets redovisning

Bisgraf
Tillgångar
Eget kapital & skulder
Kostnader
Intäkter

Lås upp Bisgraf & få bättre insyn med Allabolag PLUS

I samarbete med Bonanza så finns mer detaljerade grafer på det flesta organisationers sidor.

Resultaträkning (tkr)
2022-06 2021-06 2020-06 2019-06 2018-06 2017-06 2016-06 2015-06 2014-06 2013-06
Nettoomsättning 21 122 25 554 19 465 17 236 14 665 12 337 12 243 13 199 10 794 9 694
Övrig omsättning 220 575 55 633 746 756 300 324 466 616
Rörelseresultat (EBIT) 1 814 7 826 4 310 3 671 2 432 1 847 789 1 452 1 571 539
Resultat efter finansnetto 1 764 7 765 4 232 3 613 2 370 1 805 729 1 378 1 519 439
Årets resultat 1 434 4 909 2 120 2 065 1 157 1 364 487 1 169 828 351
Balansräkningar (tkr)
2022-06 2021-06 2020-06 2019-06 2018-06 2017-06 2016-06 2015-06 2014-06 2013-06
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 8 706 10 845 12 552 8 584 9 159 7 425 8 621 6 456 7 838 5 914
Omsättningstillgångar 17 914 19 348 12 322 12 464 9 970 7 972 5 630 6 619 4 847 3 880
Tillgångar 26 620 30 192 24 874 21 047 19 129 15 397 14 251 13 075 12 685 9 795
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 7 893 8 959 5 051 4 381 4 816 4 160 3 296 2 809 1 641 813
Obeskattade reserver 10 720 10 776 9 267 7 741 6 778 5 895 5 840 5 738 5 862 5 410
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 1 307 1 951 2 809 2 306 3 250 2 286 2 929 1 850 3 163 873
Kortfristiga skulder 6 701 8 506 7 747 6 619 4 284 3 057 2 187 2 678 2 021 2 699
Skulder och eget kapital 26 620 30 192 24 874 21 047 19 129 15 397 14 251 13 075 12 685 9 795
Löner & utdelning (tkr)
2022-06
2021-06
2020-06
2019-06
2018-06
2017-06
2016-06
2015-06
2014-06
2013-06
Löner till styrelse & VD - - - - - - - - - -
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - - - - -
Löner till övriga anställda - - - - - - 1 668 1 592 1 558 1 921
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - - - - - -
Sociala kostnader - - - - - - 542 506 584 701
Utdelning till aktieägare 0 2 500 1 000 1 450 2 500 500 500 0 0 0
Omsättning 21 342 26 129 19 520 17 869 15 411 13 093 12 543 13 523 11 260 10 310
Sedan 2016 behöver företag som redovisar enligt K2 modellen inte uppge lönekostnader i årsredovisningen, därför kan dessa uppgifter saknas.
Nyckeltal
Antal anställda Det totala antalet anställda i företaget. För aktiebolag redovisas ett medelvärde av antalet anställda under den senaste bokslutsperioden. Övriga bolagsformer redovisas antal anställda som ett intervall. 6 6 6 6 5 5 4 4 4 5
Nettoomsättning per anställd (tkr) Nyckeltalet är ofta använt och kan användas för att bedöma ett företags effektivitet. Beräknas: Nettoomsättning dividerat med medelantalet anställda. 3 520 4 259 3 244 2 873 2 933 2 467 3 061 3 300 2 699 1 939
Personalkostnader per anställd (tkr) Anger ett företags nivå på löner och förmåner till de anställda. Innehåller bruttolöner inkl. sociala avgifter, pensioner samt löneskatt för dessa. Det kan också innehålla friskvård och andra liknande personalförmåner. Du kan alltid hitta en not som förklarar personalkostnader i årsredovisningen. Där brukar du kunna se siffran nedbruten. Detta nyckeltal styrs dock mycket av företagets definition av personalkostnader, löneutveckling och hur man har beräknat medelantalet anställda. Beräknas: Personalkostnader dividerat med medelantalet anställda. 602 566 545 541 587 476 562 531 539 517
Rörelseresultat, EBITDA Rörelseresultat före avskrivningar eller EBITDA (Earnings before interest, taxes, depreciation and amortization) är ett mått på ett företags rörelseresultat före räntor, skatt, amorteringar, avskrivningar och goodwillavskrivningar. Beräknas: Rörelseresultat plus avskrivningar 4 127 10 211 6 301 5 186 4 143 3 615 2 441 2 834 2 671 1 823
Nettoomsättningförändring Visar i procent hur företagets nettoomsättning förändras mellan de senaste bokslutsperioderna. Bra nyckeltal att använda vid t.ex. prospektering av nya kunder. Företag som växer snabbt är ofta investeringsbenägna. Nystartade företag kan ofta ha stora omsättningsökningar under de första åren medan s.k. ""mogna"" företag har en lägre men stabilare tillväxttakt. Beräknas: Senaste årets nettoomsättning dividerat med föregående års nettoomsättning. -17,34% 31,28% 12,93% 17,53% 18,87% 0,77% -7,24% 22,28% 11,35% -
Du Pont-modellen Du Pont-modellen är ett överskådligt sätt att sammanfatta och förklara ett företags lönsamhet. Namnet kommer från det amerikanska företag som först systematiskt använde den. Modellen kallas ibland också för lönsamhetsträdet eller räntabilitetsmodellen. Beräknas: Avkastning på totalt kapital (sysselsatt kapital)= vinstprocent * kapitalets omsättningshastighet 6,81% 25,92% 17,33% 17,44% 12,71% 12,00% 5,55% 11,13% 12,40% 5,51%
Vinstmarginal Nyckeltalet anger i procent företagets vinst i förhållande till nettoomsättning. Man räknar på vinsten innan räntekostnaderna är betalda vilket gör att finansieringen av verksamheten är ovidkommande vid beräkningen av vinstmarginalen. Beräknas: Rörelseresultat plus finansiella intäkter dividerat med nettoomsättning. 8,59% 30,63% 22,14% 21,30% 16,58% 14,98% 6,46% 11,02% 14,57% 5,57%
Bruttovinstmarginal Bruttovinstmarginalen kallas även för bruttovinstprocent. Nyckeltalet används framför allt i handelsföretag och anger hur stor del av varje omsatt hundralapp som blir över för att täcka övriga kostnader. Bruttovinstmarginalen varierar mycket mellan olika branscher beroende på olika pålägg, rabatter, svinn m.m. Beräknas: Omsättning av handelsvaror och tjänster minus inköpsvärdet för sålda handelsvaror och tjänster i procent av nettoomsättning. 85,20% 84,41% 90,44% 89,02% 86,14% 85,06% 84,77% 84,30% 90,43% 93,00%
Rörelsekapital/omsättning 53,09% 42,43% 23,50% 33,91% 38,77% 39,84% 28,12% 29,86% 26,18% 12,18%
Soliditet Ett företags soliditet visar i procent hur stor del av de totala tillgångarna som har kunnat finansieras med eget kapital. Måttet ger en indikation på företagets stabilitet och förmåga att motstå förluster och klara sig på längre sikt. Om företagets tillväxt ökar väldigt mycket så kan en tillfällig försämring av soliditeten vara acceptabel. Varning om företaget både uppvisar försämrad soliditet och dålig tillväxt. Om ett företag ingår i en koncern kan det ha lägre soliditet om kapital har förts upp till moderbolaget t.ex genom ett koncernbidrag. Beräknas enligt: Justerat eget kapital i procent av totala tillgångar. 61,06% 57,51% 49,37% 49,50% 52,81% 56,88% 55,09% 55,71% 48,98% 49,01%
Kassalikviditet Nyckeltalet visar i procent företagets betalningsförmåga på kort sikt. Om kassalikviditeten överstiger 100 procent är det möjligt att betala av de kortfristiga skulderna omgående under förutsättning att omsättningstillgångarna kan omsättas direkt. Beräknas: Omsättningstillgångar exklusive lager och pågående arbeten i procent av de kortfristiga skulderna. 226,59% 198,11% 110,86% 170,74% 207,49% 225,68% 219,34% 230,84% 186,49% 94,11%

Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...
Laddar handelser ...
Laddar fordon ...
Pssst
Boosta din företagssida på allabolag.se
Med en personlig text samt logga kommer ditt företag sticka ut bland mängden.
Kom igång!