Visa allt om Snickaregården Glimåkra Aktiebolag
Visa allt om Snickaregården Glimåkra Aktiebolag

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2016-12 2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12
Nettoomsättning 4 383 3 445 3 401 3 057 3 425 3 449 4 654 3 540 4 056 4 250
Övrig omsättning - - 77 - - 40 - 85 59 -
Rörelseresultat (EBIT) 429 54 181 -120 89 -1 358 -10 137 310
Resultat efter finansnetto 429 42 160 -150 76 -8 337 -37 82 270
Årets resultat 265 35 85 1 26 3 179 1 21 125
Balansräkningar (tkr)
2016-12 2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 540 614 653 726 797 872 954 1 042 1 135 973
Omsättningstillgångar 1 271 1 111 1 101 1 009 1 057 857 828 1 301 1 099 990
Tillgångar 1 812 1 725 1 754 1 735 1 854 1 729 1 782 2 343 2 234 1 963
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 993 729 693 609 608 581 678 539 538 617
Obeskattade reserver 215 125 128 78 229 190 202 108 146 94
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 77 495 392 649 503 475 351 954 853 601
Kortfristiga skulder 527 376 540 400 514 484 551 742 697 651
Skulder och eget kapital 1 812 1 725 1 754 1 735 1 854 1 729 1 782 2 343 2 234 1 963
Löner & utdelning (tkr)
2016-12
2015-12
2014-12
2013-12
2012-12
2011-12
2010-12
2009-12
2008-12
2007-12
Löner till styrelse & VD - - - - 0 - 511 421 507 502
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - - - - -
Löner till övriga anställda - 1 349 1 232 1 172 1 307 1 429 1 069 893 1 134 959
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - - - - - -
Sociala kostnader - 622 545 567 586 612 657 568 657 656
Utdelning till aktieägare 500 0 0 0 0 0 100 40 0 100
Omsättning 4 383 3 445 3 478 3 057 3 425 3 489 4 654 3 625 4 115 4 250
Sedan 2016 behöver företag som redovisar enligt K2 modellen inte uppge lönekostnader i årsredovisningen, därför kan dessa uppgifter saknas.
Nyckeltal
Antal anställda Det totala antalet anställda i företaget. För aktiebolag redovisas ett medelvärde av antalet anställda under den senaste bokslutsperioden. Övriga bolagsformer redovisas antal anställda som ett intervall. 5 5 5 5 5 5 7 6 7 7
Nettoomsättning per anställd (tkr) Nyckeltalet är ofta använt och kan användas för att bedöma ett företags effektivitet. Beräknas: Nettoomsättning dividerat med medelantalet anställda. 877 689 680 611 685 690 665 590 579 607
Personalkostnader per anställd (tkr) Anger ett företags nivå på löner och förmåner till de anställda. Innehåller bruttolöner inkl. sociala avgifter, pensioner samt löneskatt för dessa. Det kan också innehålla friskvård och andra liknande personalförmåner. Du kan alltid hitta en not som förklarar personalkostnader i årsredovisningen. Där brukar du kunna se siffran nedbruten. Detta nyckeltal styrs dock mycket av företagets definition av personalkostnader, löneutveckling och hur man har beräknat medelantalet anställda. Beräknas: Personalkostnader dividerat med medelantalet anställda. 443 397 358 351 382 412 322 311 314 306
Rörelseresultat, EBITDA Rörelseresultat före avskrivningar eller EBITDA (Earnings before interest, taxes, depreciation and amortization) är ett mått på ett företags rörelseresultat före räntor, skatt, amorteringar, avskrivningar och goodwillavskrivningar. Beräknas: Rörelseresultat plus avskrivningar 502 126 251 -49 165 81 446 83 221 386
Nettoomsättningförändring Visar i procent hur företagets nettoomsättning förändras mellan de senaste bokslutsperioderna. Bra nyckeltal att använda vid t.ex. prospektering av nya kunder. Företag som växer snabbt är ofta investeringsbenägna. Nystartade företag kan ofta ha stora omsättningsökningar under de första åren medan s.k. ""mogna"" företag har en lägre men stabilare tillväxttakt. Beräknas: Senaste årets nettoomsättning dividerat med föregående års nettoomsättning. 27,23% 1,29% 11,25% -10,74% -0,70% -25,89% 31,47% -12,72% -4,56% -
Du Pont-modellen Du Pont-modellen är ett överskådligt sätt att sammanfatta och förklara ett företags lönsamhet. Namnet kommer från det amerikanska företag som först systematiskt använde den. Modellen kallas ibland också för lönsamhetsträdet eller räntabilitetsmodellen. Beräknas: Avkastning på totalt kapital (sysselsatt kapital)= vinstprocent * kapitalets omsättningshastighet 23,68% 3,13% 10,38% -6,92% 4,80% -0,06% 20,09% -0,43% 6,13% 15,84%
Vinstmarginal Nyckeltalet anger i procent företagets vinst i förhållande till nettoomsättning. Man räknar på vinsten innan räntekostnaderna är betalda vilket gör att finansieringen av verksamheten är ovidkommande vid beräkningen av vinstmarginalen. Beräknas: Rörelseresultat plus finansiella intäkter dividerat med nettoomsättning. 9,79% 1,57% 5,35% -3,93% 2,60% -0,03% 7,69% -0,28% 3,38% 7,32%
Bruttovinstmarginal Bruttovinstmarginalen kallas även för bruttovinstprocent. Nyckeltalet används framför allt i handelsföretag och anger hur stor del av varje omsatt hundralapp som blir över för att täcka övriga kostnader. Bruttovinstmarginalen varierar mycket mellan olika branscher beroende på olika pålägg, rabatter, svinn m.m. Beräknas: Omsättning av handelsvaror och tjänster minus inköpsvärdet för sålda handelsvaror och tjänster i procent av nettoomsättning. 82,30% 82,26% 80,42% 81,26% 82,95% 84,17% 76,71% 72,37% 77,34% 81,86%
Rörelsekapital/omsättning 16,97% 21,34% 16,50% 19,92% 15,85% 10,81% 5,95% 15,79% 9,91% 7,98%
Soliditet Ett företags soliditet visar i procent hur stor del av de totala tillgångarna som har kunnat finansieras med eget kapital. Måttet ger en indikation på företagets stabilitet och förmåga att motstå förluster och klara sig på längre sikt. Om företagets tillväxt ökar väldigt mycket så kan en tillfällig försämring av soliditeten vara acceptabel. Varning om företaget både uppvisar försämrad soliditet och dålig tillväxt. Om ett företag ingår i en koncern kan det ha lägre soliditet om kapital har förts upp till moderbolaget t.ex genom ett koncernbidrag. Beräknas enligt: Justerat eget kapital i procent av totala tillgångar. 64,06% 47,91% 45,20% 38,61% 41,90% 41,70% 46,40% 26,40% 28,79% 34,88%
Kassalikviditet Nyckeltalet visar i procent företagets betalningsförmåga på kort sikt. Om kassalikviditeten överstiger 100 procent är det möjligt att betala av de kortfristiga skulderna omgående under förutsättning att omsättningstillgångarna kan omsättas direkt. Beräknas: Omsättningstillgångar exklusive lager och pågående arbeten i procent av de kortfristiga skulderna. 157,87% 133,51% 100,93% 117,50% 95,14% 69,42% 66,06% 80,05% 64,71% 54,99%

Laddar offentliga-varden ...
Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...
Laddar fordon ...