Visa allt om Aktiebolaget Baby-Komfort

Bolagets redovisning

Bisgraf
Tillgångar
Eget kapital & skulder
Kostnader
Intäkter

Lås upp Bisgraf & få bättre insyn med Allabolag PLUS

I samarbete med Bonanza så finns mer detaljerade grafer på det flesta organisationers sidor.

Obs! Siffrorna som visas i grafen normaliseras till 12 månader.

Bokslutet 2020 är 8 månader och har därför blivit justerat uppåt.

Resultaträkning (tkr)
2021-12 2020-12 2020-04 2019-04 2018-04 2017-04 2016-04 2015-04 2014-04 2013-04
Nettoomsättning 4 313 2 785 3 870 4 610 5 983 6 369 6 143 6 147 6 035 6 582
Övrig omsättning 76 65 72 20 0 63 0 0 18 29
Rörelseresultat (EBIT) -1 388 -115 30 48 431 305 173 238 -85 22
Resultat efter finansnetto -1 390 -115 29 46 471 305 173 348 -82 95
Årets resultat -1 390 5 70 75 441 320 200 293 39 148
Balansräkningar (tkr)
2021-12 2020-12 2020-04 2019-04 2018-04 2017-04 2016-04 2015-04 2014-04 2013-04
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 258 258 258 258 453 495 323 367 418 470
Omsättningstillgångar 1 167 2 217 2 402 2 237 2 444 2 733 2 694 2 500 2 964 3 111
Tillgångar 1 425 2 475 2 660 2 495 2 897 3 228 3 017 2 867 3 382 3 581
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 623 2 013 2 008 1 938 2 164 2 323 2 004 1 904 2 211 2 272
Obeskattade reserver 0 0 125 185 236 332 451 548 577 719
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 200 100 0 37 0 0 0 0 0 0
Kortfristiga skulder 601 362 527 335 498 572 562 415 594 591
Skulder och eget kapital 1 425 2 475 2 660 2 495 2 897 3 228 3 017 2 867 3 382 3 581
Löner & utdelning (tkr)
2021-12
2020-12
2020-04
2019-04
2018-04
2017-04
2016-04
2015-04
2014-04
2013-04
Löner till styrelse & VD - - - - - - 0 - - 0
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - - - - -
Löner till övriga anställda - - - - - - 921 942 1 108 1 079
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - - - - - -
Sociala kostnader - - - - - - 596 564 637 629
Utdelning till aktieägare 0 0 0 0 300 600 0 100 600 100
Omsättning 4 389 2 850 3 942 4 630 5 983 6 432 6 143 6 147 6 053 6 611
Sedan 2016 behöver företag som redovisar enligt K2 modellen inte uppge lönekostnader i årsredovisningen, därför kan dessa uppgifter saknas.
Nyckeltal
Antal anställda Det totala antalet anställda i företaget. För aktiebolag redovisas ett medelvärde av antalet anställda under den senaste bokslutsperioden. Övriga bolagsformer redovisas antal anställda som ett intervall. - 3 3 3 3 4 4 4 4 4
Nettoomsättning per anställd (tkr) Nyckeltalet är ofta använt och kan användas för att bedöma ett företags effektivitet. Beräknas: Nettoomsättning dividerat med medelantalet anställda. - 928 1 290 1 537 1 994 1 592 1 536 1 537 1 509 1 646
Personalkostnader per anställd (tkr) Anger ett företags nivå på löner och förmåner till de anställda. Innehåller bruttolöner inkl. sociala avgifter, pensioner samt löneskatt för dessa. Det kan också innehålla friskvård och andra liknande personalförmåner. Du kan alltid hitta en not som förklarar personalkostnader i årsredovisningen. Där brukar du kunna se siffran nedbruten. Detta nyckeltal styrs dock mycket av företagets definition av personalkostnader, löneutveckling och hur man har beräknat medelantalet anställda. Beräknas: Personalkostnader dividerat med medelantalet anställda. - 236 260 342 379 353 380 377 436 427
Rörelseresultat, EBITDA Rörelseresultat före avskrivningar eller EBITDA (Earnings before interest, taxes, depreciation and amortization) är ett mått på ett företags rörelseresultat före räntor, skatt, amorteringar, avskrivningar och goodwillavskrivningar. Beräknas: Rörelseresultat plus avskrivningar -1 388 -115 30 48 473 360 217 289 -34 148
Nettoomsättningförändring Visar i procent hur företagets nettoomsättning förändras mellan de senaste bokslutsperioderna. Bra nyckeltal att använda vid t.ex. prospektering av nya kunder. Företag som växer snabbt är ofta investeringsbenägna. Nystartade företag kan ofta ha stora omsättningsökningar under de första åren medan s.k. ""mogna"" företag har en lägre men stabilare tillväxttakt. Beräknas: Senaste årets nettoomsättning dividerat med föregående års nettoomsättning. 54,87% - -16,05% -22,95% -6,06% 3,68% -0,07% 1,86% -8,31% -
Du Pont-modellen Du Pont-modellen är ett överskådligt sätt att sammanfatta och förklara ett företags lönsamhet. Namnet kommer från det amerikanska företag som först systematiskt använde den. Modellen kallas ibland också för lönsamhetsträdet eller räntabilitetsmodellen. Beräknas: Avkastning på totalt kapital (sysselsatt kapital)= vinstprocent * kapitalets omsättningshastighet -97,40% -4,65% 1,13% 1,96% 16,26% 9,45% 5,77% 12,17% -2,42% 2,68%
Vinstmarginal Nyckeltalet anger i procent företagets vinst i förhållande till nettoomsättning. Man räknar på vinsten innan räntekostnaderna är betalda vilket gör att finansieringen av verksamheten är ovidkommande vid beräkningen av vinstmarginalen. Beräknas: Rörelseresultat plus finansiella intäkter dividerat med nettoomsättning. -32,18% -4,13% 0,78% 1,06% 7,87% 4,79% 2,83% 5,68% -1,36% 1,46%
Bruttovinstmarginal Bruttovinstmarginalen kallas även för bruttovinstprocent. Nyckeltalet används framför allt i handelsföretag och anger hur stor del av varje omsatt hundralapp som blir över för att täcka övriga kostnader. Bruttovinstmarginalen varierar mycket mellan olika branscher beroende på olika pålägg, rabatter, svinn m.m. Beräknas: Omsättning av handelsvaror och tjänster minus inköpsvärdet för sålda handelsvaror och tjänster i procent av nettoomsättning. 28,43% 32,78% 35,92% 42,10% 41,45% 39,55% 41,17% 42,33% 36,44% 34,81%
Rörelsekapital/omsättning 13,12% 66,61% 48,45% 41,26% 32,53% 33,93% 34,71% 33,92% 39,27% 38,29%
Soliditet Ett företags soliditet visar i procent hur stor del av de totala tillgångarna som har kunnat finansieras med eget kapital. Måttet ger en indikation på företagets stabilitet och förmåga att motstå förluster och klara sig på längre sikt. Om företagets tillväxt ökar väldigt mycket så kan en tillfällig försämring av soliditeten vara acceptabel. Varning om företaget både uppvisar försämrad soliditet och dålig tillväxt. Om ett företag ingår i en koncern kan det ha lägre soliditet om kapital har förts upp till moderbolaget t.ex genom ett koncernbidrag. Beräknas enligt: Justerat eget kapital i procent av totala tillgångar. 43,72% 81,33% 79,15% 83,46% 81,05% 79,99% 78,08% 81,32% 78,68% 78,24%
Kassalikviditet Nyckeltalet visar i procent företagets betalningsförmåga på kort sikt. Om kassalikviditeten överstiger 100 procent är det möjligt att betala av de kortfristiga skulderna omgående under förutsättning att omsättningstillgångarna kan omsättas direkt. Beräknas: Omsättningstillgångar exklusive lager och pågående arbeten i procent av de kortfristiga skulderna. 65,56% 142,54% 125,05% 130,45% 90,76% 116,78% 166,19% 185,54% 241,41% 247,72%

Laddar koncern ...
Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...
Laddar handelser ...
Laddar fordon ...
Pssst
Boosta din företagssida på allabolag.se
Med en personlig text samt logga kommer ditt företag sticka ut bland mängden.
Kom igång!