Visa allt om BIRKA CRUISES AB
Visa allt om BIRKA CRUISES AB

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2017-12 2016-12 2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12
Nettoomsättning 692 339 697 450 692 992 697 250 703 480 710 220 720 080 767 220 524 757 111 807
Övrig omsättning - - - - 30 - - - - -
Rörelseresultat (EBIT) 13 846 -4 871 -6 520 -11 465 -10 122 -7 014 -10 665 2 474 7 448 1 902
Resultat efter finansnetto 15 218 -5 110 -10 424 -14 526 -12 763 -11 265 -11 281 -632 5 363 2 234
Årets resultat 16 478 -4 015 -9 354 -13 516 -11 715 -10 185 -10 206 -302 3 686 1 882
Balansräkningar (tkr)
2017-12 2016-12 2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 649 1 298 1 984 2 657 3 975 4 718 5 238 1 939 869 2 381
Omsättningstillgångar 105 439 72 032 77 528 79 740 86 203 77 988 79 797 68 983 88 408 19 281
Tillgångar 106 088 73 330 79 512 82 398 90 178 82 707 85 035 70 921 89 277 21 662
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 16 728 250 245 249 245 260 245 5 131 5 433 3 629
Obeskattade reserver 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kortfristiga skulder 89 360 73 080 79 267 82 149 89 933 82 447 84 790 65 791 83 844 18 033
Skulder och eget kapital 106 088 73 330 79 512 82 398 90 178 82 707 85 035 70 921 89 277 21 662
Löner & utdelning (tkr)
2017-12
2016-12
2015-12
2014-12
2013-12
2012-12
2011-12
2010-12
2009-12
2008-12
Löner till styrelse & VD 1 273 1 233 1 212 1 164 474 1 265 1 226 1 167 967 1 047
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - - - - -
Löner till övriga anställda 18 115 17 740 21 409 18 879 19 258 18 868 17 284 16 282 16 290 15 446
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - - - - - -
Sociala kostnader 8 514 8 081 8 219 7 926 7 706 8 388 7 848 7 198 6 995 6 602
Utdelning till aktieägare 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 882
Omsättning 692 339 697 450 692 992 697 250 703 510 710 220 720 080 767 220 524 757 111 807
Sedan 2016 behöver företag som redovisar enligt K2 modellen inte uppge lönekostnader i årsredovisningen, därför kan dessa uppgifter saknas.
Nyckeltal
Antal anställda Det totala antalet anställda i företaget. För aktiebolag redovisas ett medelvärde av antalet anställda under den senaste bokslutsperioden. Övriga bolagsformer redovisas antal anställda som ett intervall. 51 50 63 55 57 58 56 55 57 54
Nettoomsättning per anställd (tkr) Nyckeltalet är ofta använt och kan användas för att bedöma ett företags effektivitet. Beräknas: Nettoomsättning dividerat med medelantalet anställda. 13 575 13 949 11 000 12 677 12 342 12 245 12 859 13 949 9 206 2 071
Personalkostnader per anställd (tkr) Anger ett företags nivå på löner och förmåner till de anställda. Innehåller bruttolöner inkl. sociala avgifter, pensioner samt löneskatt för dessa. Det kan också innehålla friskvård och andra liknande personalförmåner. Du kan alltid hitta en not som förklarar personalkostnader i årsredovisningen. Där brukar du kunna se siffran nedbruten. Detta nyckeltal styrs dock mycket av företagets definition av personalkostnader, löneutveckling och hur man har beräknat medelantalet anställda. Beräknas: Personalkostnader dividerat med medelantalet anställda. 717 738 633 692 670 683 653 657 504 492
Rörelseresultat, EBITDA Rörelseresultat före avskrivningar eller EBITDA (Earnings before interest, taxes, depreciation and amortization) är ett mått på ett företags rörelseresultat före räntor, skatt, amorteringar, avskrivningar och goodwillavskrivningar. Beräknas: Rörelseresultat plus avskrivningar 14 495 -4 069 -4 984 -9 709 -8 538 -5 509 -9 397 3 253 9 089 4 022
Nettoomsättningförändring Visar i procent hur företagets nettoomsättning förändras mellan de senaste bokslutsperioderna. Bra nyckeltal att använda vid t.ex. prospektering av nya kunder. Företag som växer snabbt är ofta investeringsbenägna. Nystartade företag kan ofta ha stora omsättningsökningar under de första åren medan s.k. ""mogna"" företag har en lägre men stabilare tillväxttakt. Beräknas: Senaste årets nettoomsättning dividerat med föregående års nettoomsättning. -0,73% 0,64% -0,61% -0,89% -0,95% -1,37% -6,14% 46,20% 369,34% -
Du Pont-modellen Du Pont-modellen är ett överskådligt sätt att sammanfatta och förklara ett företags lönsamhet. Namnet kommer från det amerikanska företag som först systematiskt använde den. Modellen kallas ibland också för lönsamhetsträdet eller räntabilitetsmodellen. Beräknas: Avkastning på totalt kapital (sysselsatt kapital)= vinstprocent * kapitalets omsättningshastighet 14,76% -4,00% -7,51% -12,80% -9,69% -7,81% -8,06% 8,42% 13,65% 10,32%
Vinstmarginal Nyckeltalet anger i procent företagets vinst i förhållande till nettoomsättning. Man räknar på vinsten innan räntekostnaderna är betalda vilket gör att finansieringen av verksamheten är ovidkommande vid beräkningen av vinstmarginalen. Beräknas: Rörelseresultat plus finansiella intäkter dividerat med nettoomsättning. 2,26% -0,42% -0,86% -1,51% -1,24% -0,91% -0,95% 0,78% 2,32% 2,00%
Bruttovinstmarginal Bruttovinstmarginalen kallas även för bruttovinstprocent. Nyckeltalet används framför allt i handelsföretag och anger hur stor del av varje omsatt hundralapp som blir över för att täcka övriga kostnader. Bruttovinstmarginalen varierar mycket mellan olika branscher beroende på olika pålägg, rabatter, svinn m.m. Beräknas: Omsättning av handelsvaror och tjänster minus inköpsvärdet för sålda handelsvaror och tjänster i procent av nettoomsättning. 74,58% 74,82% 74,81% 75,38% 75,60% 76,11% 74,94% 74,08% 75,96% 100,00%
Rörelsekapital/omsättning 2,32% -0,15% -0,25% -0,35% -0,53% -0,63% -0,69% 0,42% 0,87% 1,12%
Soliditet Ett företags soliditet visar i procent hur stor del av de totala tillgångarna som har kunnat finansieras med eget kapital. Måttet ger en indikation på företagets stabilitet och förmåga att motstå förluster och klara sig på längre sikt. Om företagets tillväxt ökar väldigt mycket så kan en tillfällig försämring av soliditeten vara acceptabel. Varning om företaget både uppvisar försämrad soliditet och dålig tillväxt. Om ett företag ingår i en koncern kan det ha lägre soliditet om kapital har förts upp till moderbolaget t.ex genom ett koncernbidrag. Beräknas enligt: Justerat eget kapital i procent av totala tillgångar. 15,77% 0,34% 0,31% 0,30% 0,27% 0,31% 0,29% 7,23% 6,09% 16,75%
Kassalikviditet Nyckeltalet visar i procent företagets betalningsförmåga på kort sikt. Om kassalikviditeten överstiger 100 procent är det möjligt att betala av de kortfristiga skulderna omgående under förutsättning att omsättningstillgångarna kan omsättas direkt. Beräknas: Omsättningstillgångar exklusive lager och pågående arbeten i procent av de kortfristiga skulderna. 87,08% 67,94% 70,59% 70,30% 69,81% 72,18% 73,92% 85,55% 85,80% 106,92%

Laddar koncern ...
Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...
Laddar varumarken ...
Laddar fordon ...