Visa allt om Systemair Aktiebolag
Visa allt om Systemair Aktiebolag

Koncernredovisning

Resultaträkning (tkr)
2018-04 2017-04 2016-04 2015-04 2014-04 2013-04 2012-04 2011-04 2010-04 2009-04
Nettoomsättning 7 301 200 6 863 600 6 112 500 5 882 200 5 295 800 4 551 000 3 996 900 3 467 300 3 218 600 3 333 100
Övrig omsättning 116 900 119 600 80 300 92 700 76 000 61 500 55 900 59 200 39 800 84 100
Rörelseresultat (EBIT) 349 600 439 000 344 100 376 800 316 900 365 200 319 800 367 000 274 700 341 000
Resultat efter finansnetto 333 200 410 200 307 300 380 400 508 200 330 600 296 600 338 500 243 000 301 300
Årets resultat 230 100 294 200 207 200 309 800 438 700 241 000 215 500 274 900 191 500 237 600
Balansräkningar (tkr)
2018-04 2017-04 2016-04 2015-04 2014-04 2013-04 2012-04 2011-04 2010-04 2009-04
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 2 938 600 2 498 700 2 265 200 2 307 800 1 971 800 1 993 700 1 392 500 1 150 800 1 075 100 990 500
Omsättningstillgångar 3 256 400 2 862 500 2 537 200 2 382 400 2 011 600 1 881 000 1 707 300 1 461 000 1 310 100 1 410 900
Tillgångar 6 195 000 5 361 200 4 802 400 4 690 200 3 983 400 3 874 700 3 099 800 2 611 800 2 385 200 2 401 400
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 2 620 300 2 381 300 2 108 200 2 082 200 1 880 900 1 576 000 1 399 000 1 268 100 1 151 600 1 022 100
Minoritetsintressen 0 0 0 0 0 0 100 100 16 100 18 500
Avsättningar (tkr) 164 900 0 0 261 000 213 900 0 132 200 100 100 86 300 80 000
Långfristiga skulder 801 300 578 400 435 400 245 400 285 600 740 800 185 400 205 300 295 800 314 500
Kortfristiga skulder 2 608 500 2 401 500 2 258 800 2 101 600 1 603 000 1 557 900 1 383 100 1 038 200 835 400 966 300
Skulder och eget kapital 6 195 000 5 361 200 4 802 400 4 690 200 3 983 400 3 874 700 3 099 800 2 611 800 2 385 200 2 401 400
Löner & utdelning (tkr)
2018-04
2017-04
2016-04
2015-04
2014-04
2013-04
2012-04
2011-04
2010-04
2009-04
Löner till styrelse & VD - 76 700 66 400 59 200 55 300 47 100 42 600 40 700 43 000 43 300
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - - - - 0
Löner till övriga anställda - 1 500 000 1 311 300 1 138 100 1 058 700 827 000 717 100 627 800 582 600 580 100
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - - - - - 0
Sociala kostnader - 408 000 370 800 327 500 284 700 220 100 194 900 167 500 155 700 155 900
Utdelning till aktieägare 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Omsättning 7 418 100 6 983 200 6 192 800 5 974 900 5 371 800 4 612 500 4 052 800 3 526 500 3 258 400 3 417 200
Sedan 2016 behöver företag som redovisar enligt K2 modellen inte uppge lönekostnader i årsredovisningen, därför kan dessa uppgifter saknas.
Nyckeltal
Antal anställda Det totala antalet anställda i företaget. För aktiebolag redovisas ett medelvärde av antalet anställda under den senaste bokslutsperioden. Övriga bolagsformer redovisas antal anställda som ett intervall. 5 249 4 907 4 613 4 385 4 042 3 395 2 839 2 430 2 013 1 925
Nettoomsättning per anställd (tkr) Nyckeltalet är ofta använt och kan användas för att bedöma ett företags effektivitet. Beräknas: Nettoomsättning dividerat med medelantalet anställda. 1 391 1 399 1 325 1 341 1 310 1 341 1 408 1 427 1 599 1 731
Personalkostnader per anställd (tkr) Anger ett företags nivå på löner och förmåner till de anställda. Innehåller bruttolöner inkl. sociala avgifter, pensioner samt löneskatt för dessa. Det kan också innehålla friskvård och andra liknande personalförmåner. Du kan alltid hitta en not som förklarar personalkostnader i årsredovisningen. Där brukar du kunna se siffran nedbruten. Detta nyckeltal styrs dock mycket av företagets definition av personalkostnader, löneutveckling och hur man har beräknat medelantalet anställda. Beräknas: Personalkostnader dividerat med medelantalet anställda. 0 404 379 348 346 322 336 344 388 405
Rörelseresultat, EBITDA Rörelseresultat före avskrivningar eller EBITDA (Earnings before interest, taxes, depreciation and amortization) är ett mått på ett företags rörelseresultat före räntor, skatt, amorteringar, avskrivningar och goodwillavskrivningar. Beräknas: Rörelseresultat plus avskrivningar 349 600 625 700 512 300 547 900 471 600 481 800 420 000 459 100 363 200 421 900
Nettoomsättningförändring Visar i procent hur företagets nettoomsättning förändras mellan de senaste bokslutsperioderna. Bra nyckeltal att använda vid t.ex. prospektering av nya kunder. Företag som växer snabbt är ofta investeringsbenägna. Nystartade företag kan ofta ha stora omsättningsökningar under de första åren medan s.k. ""mogna"" företag har en lägre men stabilare tillväxttakt. Beräknas: Senaste årets nettoomsättning dividerat med föregående års nettoomsättning. 6,38% 12,29% 3,92% 11,07% 16,37% 13,86% 15,27% 7,73% -3,44% -
Du Pont-modellen Du Pont-modellen är ett överskådligt sätt att sammanfatta och förklara ett företags lönsamhet. Namnet kommer från det amerikanska företag som först systematiskt använde den. Modellen kallas ibland också för lönsamhetsträdet eller räntabilitetsmodellen. Beräknas: Avkastning på totalt kapital (sysselsatt kapital)= vinstprocent * kapitalets omsättningshastighet 5,71% 8,25% 7,23% 8,59% 14,16% 9,46% 10,40% 14,19% 11,24% 15,79%
Vinstmarginal Nyckeltalet anger i procent företagets vinst i förhållande till nettoomsättning. Man räknar på vinsten innan räntekostnaderna är betalda vilket gör att finansieringen av verksamheten är ovidkommande vid beräkningen av vinstmarginalen. Beräknas: Rörelseresultat plus finansiella intäkter dividerat med nettoomsättning. 4,85% 6,44% 5,68% 6,85% 10,65% 8,05% 8,07% 10,69% 8,33% 11,38%
Bruttovinstmarginal Bruttovinstmarginalen kallas även för bruttovinstprocent. Nyckeltalet används framför allt i handelsföretag och anger hur stor del av varje omsatt hundralapp som blir över för att täcka övriga kostnader. Bruttovinstmarginalen varierar mycket mellan olika branscher beroende på olika pålägg, rabatter, svinn m.m. Beräknas: Omsättning av handelsvaror och tjänster minus inköpsvärdet för sålda handelsvaror och tjänster i procent av nettoomsättning. 33,06% 34,40% 34,39% 34,42% 33,75% 35,76% 37,32% 39,16% 37,81% 37,32%
Rörelsekapital/omsättning 8,87% 6,72% 4,55% 4,77% 7,72% 7,10% 8,11% 12,19% 14,75% 13,34%
Soliditet Ett företags soliditet visar i procent hur stor del av de totala tillgångarna som har kunnat finansieras med eget kapital. Måttet ger en indikation på företagets stabilitet och förmåga att motstå förluster och klara sig på längre sikt. Om företagets tillväxt ökar väldigt mycket så kan en tillfällig försämring av soliditeten vara acceptabel. Varning om företaget både uppvisar försämrad soliditet och dålig tillväxt. Om ett företag ingår i en koncern kan det ha lägre soliditet om kapital har förts upp till moderbolaget t.ex genom ett koncernbidrag. Beräknas enligt: Justerat eget kapital i procent av totala tillgångar. 42,30% 44,42% 43,90% 44,39% 47,22% 40,67% 45,13% 48,55% 48,28% 42,56%
Kassalikviditet Nyckeltalet visar i procent företagets betalningsförmåga på kort sikt. Om kassalikviditeten överstiger 100 procent är det möjligt att betala av de kortfristiga skulderna omgående under förutsättning att omsättningstillgångarna kan omsättas direkt. Beräknas: Omsättningstillgångar exklusive lager och pågående arbeten i procent av de kortfristiga skulderna. 71,19% 70,46% 63,40% 64,39% 68,05% 70,03% 67,96% 82,26% 95,75% 88,30%

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2018-04 2017-04 2016-04 2015-04 2014-04 2013-04 2012-04 2011-04 2010-04 2009-04
Nettoomsättning 106 900 96 100 87 300 948 200 1 041 700 946 800 939 200 875 100 820 700 914 500
Övrig omsättning 2 400 2 600 14 900 44 900 46 100 47 700 31 800 16 100 16 100 52 400
Rörelseresultat (EBIT) -133 700 -90 000 -54 400 2 900 12 000 34 500 45 200 53 300 53 800 74 900
Resultat efter finansnetto -58 700 143 500 474 700 321 800 506 700 182 700 178 200 193 300 322 600 156 800
Årets resultat 27 000 195 300 529 100 311 300 509 700 161 900 128 300 189 800 303 600 146 300
Balansräkningar (tkr)
2018-04 2017-04 2016-04 2015-04 2014-04 2013-04 2012-04 2011-04 2010-04 2009-04
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 2 652 700 2 351 600 2 146 400 2 136 500 1 958 900 2 139 400 1 537 500 1 223 600 1 034 900 942 200
Omsättningstillgångar 1 337 800 1 265 100 1 264 300 1 078 200 894 700 699 600 723 300 757 800 691 400 732 100
Tillgångar 3 990 500 3 616 700 3 410 700 3 214 700 2 853 600 2 839 000 2 260 800 1 981 400 1 726 300 1 674 300
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 1 865 500 1 942 500 1 849 600 1 426 400 1 267 800 892 400 743 500 701 400 651 100 393 300
Obeskattade reserver 5 100 5 500 5 700 38 300 35 900 63 300 92 700 98 000 121 200 117 800
Avsättningar (tkr) 0 526 200 1 900 3 200 3 200 2 800 1 500 1 400 1 100 1 000
Långfristiga skulder 959 400 0 334 600 353 600 493 300 743 300 571 200 493 500 526 700 537 100
Kortfristiga skulder 1 160 500 1 142 500 1 218 900 1 393 200 1 053 400 1 137 200 851 900 687 100 426 200 625 100
Skulder och eget kapital 3 990 500 3 616 700 3 410 700 3 214 700 2 853 600 2 839 000 2 260 800 1 981 400 1 726 300 1 674 300
Löner & utdelning (tkr)
2018-04
2017-04
2016-04
2015-04
2014-04
2013-04
2012-04
2011-04
2010-04
2009-04
Löner till styrelse & VD 5 500 4 500 4 900 3 800 3 900 3 900 3 800 3 500 3 100 2 800
Varav tantiem till styrelse & VD - - 0 - - - - - - 0
Löner till övriga anställda 33 100 31 000 29 800 161 400 161 800 153 500 149 300 137 100 120 900 129 200
Varav resultatlön till övriga anställda - - 0 - - - - - - 0
Sociala kostnader 10 200 21 900 17 000 67 600 68 800 63 200 59 100 57 700 50 100 55 100
Utdelning till aktieägare 104 000 104 000 104 000 104 000 156 000 780 000 65 000 91 000 65 000 39 000
Omsättning 109 300 98 700 102 200 993 100 1 087 800 994 500 971 000 891 200 836 800 966 900
Sedan 2016 behöver företag som redovisar enligt K2 modellen inte uppge lönekostnader i årsredovisningen, därför kan dessa uppgifter saknas.
Nyckeltal
Antal anställda Det totala antalet anställda i företaget. För aktiebolag redovisas ett medelvärde av antalet anställda under den senaste bokslutsperioden. Övriga bolagsformer redovisas antal anställda som ett intervall. 47 45 42 396 422 399 399 386 325 366
Nettoomsättning per anställd (tkr) Nyckeltalet är ofta använt och kan användas för att bedöma ett företags effektivitet. Beräknas: Nettoomsättning dividerat med medelantalet anställda. 2 274 2 136 2 079 2 394 2 468 2 373 2 354 2 267 2 525 2 499
Personalkostnader per anställd (tkr) Anger ett företags nivå på löner och förmåner till de anställda. Innehåller bruttolöner inkl. sociala avgifter, pensioner samt löneskatt för dessa. Det kan också innehålla friskvård och andra liknande personalförmåner. Du kan alltid hitta en not som förklarar personalkostnader i årsredovisningen. Där brukar du kunna se siffran nedbruten. Detta nyckeltal styrs dock mycket av företagets definition av personalkostnader, löneutveckling och hur man har beräknat medelantalet anställda. Beräknas: Personalkostnader dividerat med medelantalet anställda. 1 038 1 276 1 231 588 556 553 532 514 536 511
Rörelseresultat, EBITDA Rörelseresultat före avskrivningar eller EBITDA (Earnings before interest, taxes, depreciation and amortization) är ett mått på ett företags rörelseresultat före räntor, skatt, amorteringar, avskrivningar och goodwillavskrivningar. Beräknas: Rörelseresultat plus avskrivningar -127 900 -86 000 -51 300 25 700 36 200 58 600 66 300 72 400 74 000 93 800
Nettoomsättningförändring Visar i procent hur företagets nettoomsättning förändras mellan de senaste bokslutsperioderna. Bra nyckeltal att använda vid t.ex. prospektering av nya kunder. Företag som växer snabbt är ofta investeringsbenägna. Nystartade företag kan ofta ha stora omsättningsökningar under de första åren medan s.k. ""mogna"" företag har en lägre men stabilare tillväxttakt. Beräknas: Senaste årets nettoomsättning dividerat med föregående års nettoomsättning. 11,24% 10,08% -90,79% -8,98% 10,02% 0,81% 7,32% 6,63% -10,26% -
Du Pont-modellen Du Pont-modellen är ett överskådligt sätt att sammanfatta och förklara ett företags lönsamhet. Namnet kommer från det amerikanska företag som först systematiskt använde den. Modellen kallas ibland också för lönsamhetsträdet eller räntabilitetsmodellen. Beräknas: Avkastning på totalt kapital (sysselsatt kapital)= vinstprocent * kapitalets omsättningshastighet -1,13% 4,28% 14,33% 10,43% 18,95% 8,08% 9,50% 10,80% 19,90% 14,21%
Vinstmarginal Nyckeltalet anger i procent företagets vinst i förhållande till nettoomsättning. Man räknar på vinsten innan räntekostnaderna är betalda vilket gör att finansieringen av verksamheten är ovidkommande vid beräkningen av vinstmarginalen. Beräknas: Rörelseresultat plus finansiella intäkter dividerat med nettoomsättning. -42,28% 161,19% 559,91% 35,37% 51,92% 24,23% 22,86% 24,44% 41,85% 26,01%
Bruttovinstmarginal Bruttovinstmarginalen kallas även för bruttovinstprocent. Nyckeltalet används framför allt i handelsföretag och anger hur stor del av varje omsatt hundralapp som blir över för att täcka övriga kostnader. Bruttovinstmarginalen varierar mycket mellan olika branscher beroende på olika pålägg, rabatter, svinn m.m. Beräknas: Omsättning av handelsvaror och tjänster minus inköpsvärdet för sålda handelsvaror och tjänster i procent av nettoomsättning. 100,00% 100,00% 100,00% 28,29% 23,05% 24,28% 25,31% 26,82% 28,11% 28,43%
Rörelsekapital/omsättning 165,86% 127,58% 52,00% -33,22% -15,23% -46,22% -13,69% 8,08% 32,31% 11,70%
Soliditet Ett företags soliditet visar i procent hur stor del av de totala tillgångarna som har kunnat finansieras med eget kapital. Måttet ger en indikation på företagets stabilitet och förmåga att motstå förluster och klara sig på längre sikt. Om företagets tillväxt ökar väldigt mycket så kan en tillfällig försämring av soliditeten vara acceptabel. Varning om företaget både uppvisar försämrad soliditet och dålig tillväxt. Om ett företag ingår i en koncern kan det ha lägre soliditet om kapital har förts upp till moderbolaget t.ex genom ett koncernbidrag. Beräknas enligt: Justerat eget kapital i procent av totala tillgångar. 46,85% 53,83% 54,36% 45,30% 45,41% 33,08% 35,91% 39,04% 42,89% 28,56%
Kassalikviditet Nyckeltalet visar i procent företagets betalningsförmåga på kort sikt. Om kassalikviditeten överstiger 100 procent är det möjligt att betala av de kortfristiga skulderna omgående under förutsättning att omsättningstillgångarna kan omsättas direkt. Beräknas: Omsättningstillgångar exklusive lager och pågående arbeten i procent av de kortfristiga skulderna. 115,28% 110,73% 103,72% 65,37% 68,38% 50,28% 70,54% 91,70% 137,92% 97,50%

Laddar koncern ...
Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...
Laddar varumarken ...
Laddar fordon ...