Visa allt om Linös Färg Aktiebolag
Visa allt om Linös Färg Aktiebolag

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2016-12 2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12
Nettoomsättning 1 360 10 511 9 858 10 373 10 352 10 614 13 403 13 510 9 991 8 587
Övrig omsättning 2 006 26 4 81 2 80 32 153 17 159
Rörelseresultat (EBIT) 1 733 462 163 382 229 134 -1 093 -31 15 146
Resultat efter finansnetto 1 672 523 244 440 247 33 -1 102 -22 181 152
Årets resultat 1 279 407 235 440 247 33 -1 058 32 177 88
Balansräkningar (tkr)
2016-12 2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 1 495 1 921 1 423 1 322 1 149 117 149 330 300 249
Omsättningstillgångar 1 601 2 507 2 384 2 507 2 336 2 366 2 867 3 407 2 665 2 894
Tillgångar 3 096 4 428 3 807 3 829 3 485 2 483 3 016 3 737 2 966 3 143
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 1 704 1 415 2 221 1 985 1 545 347 314 1 454 1 466 1 317
Obeskattade reserver 0 0 0 0 0 0 0 45 110 106
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 551 555 226 526 691 915 997 247 263 294
Kortfristiga skulder 841 2 458 1 360 1 317 1 249 1 222 1 705 1 991 1 126 1 427
Skulder och eget kapital 3 096 4 428 3 807 3 829 3 485 2 483 3 016 3 737 2 966 3 143
Löner & utdelning (tkr)
2016-12
2015-12
2014-12
2013-12
2012-12
2011-12
2010-12
2009-12
2008-12
2007-12
Löner till styrelse & VD - - 0 - 0 632 614 593 625 288
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - - - - 0
Löner till övriga anställda - 1 168 1 248 1 223 1 360 1 198 2 444 2 624 809 813
Varav resultatlön till övriga anställda - 0 - - - - - - - 0
Sociala kostnader - 595 713 726 760 883 1 206 1 299 751 525
Utdelning till aktieägare 660 990 0 0 0 0 0 83 44 28
Omsättning 3 366 10 537 9 862 10 454 10 354 10 694 13 435 13 663 10 008 8 746
Sedan 2016 behöver företag som redovisar enligt K2 modellen inte uppge lönekostnader i årsredovisningen, därför kan dessa uppgifter saknas.
Nyckeltal
Antal anställda Det totala antalet anställda i företaget. För aktiebolag redovisas ett medelvärde av antalet anställda under den senaste bokslutsperioden. Övriga bolagsformer redovisas antal anställda som ett intervall. 3 3 4 5 5 7 11 10 6 4
Nettoomsättning per anställd (tkr) Nyckeltalet är ofta använt och kan användas för att bedöma ett företags effektivitet. Beräknas: Nettoomsättning dividerat med medelantalet anställda. 453 3 504 2 465 2 075 2 070 1 516 1 218 1 351 1 665 2 147
Personalkostnader per anställd (tkr) Anger ett företags nivå på löner och förmåner till de anställda. Innehåller bruttolöner inkl. sociala avgifter, pensioner samt löneskatt för dessa. Det kan också innehålla friskvård och andra liknande personalförmåner. Du kan alltid hitta en not som förklarar personalkostnader i årsredovisningen. Där brukar du kunna se siffran nedbruten. Detta nyckeltal styrs dock mycket av företagets definition av personalkostnader, löneutveckling och hur man har beräknat medelantalet anställda. Beräknas: Personalkostnader dividerat med medelantalet anställda. 96 594 499 396 430 393 394 459 371 415
Rörelseresultat, EBITDA Rörelseresultat före avskrivningar eller EBITDA (Earnings before interest, taxes, depreciation and amortization) är ett mått på ett företags rörelseresultat före räntor, skatt, amorteringar, avskrivningar och goodwillavskrivningar. Beräknas: Rörelseresultat plus avskrivningar 1 733 491 184 403 236 167 -1 031 64 88 189
Nettoomsättningförändring Visar i procent hur företagets nettoomsättning förändras mellan de senaste bokslutsperioderna. Bra nyckeltal att använda vid t.ex. prospektering av nya kunder. Företag som växer snabbt är ofta investeringsbenägna. Nystartade företag kan ofta ha stora omsättningsökningar under de första åren medan s.k. ""mogna"" företag har en lägre men stabilare tillväxttakt. Beräknas: Senaste årets nettoomsättning dividerat med föregående års nettoomsättning. -87,06% 6,62% -4,96% 0,20% -2,47% -20,81% -0,79% 35,22% 16,35% -
Du Pont-modellen Du Pont-modellen är ett överskådligt sätt att sammanfatta och förklara ett företags lönsamhet. Namnet kommer från det amerikanska företag som först systematiskt använde den. Modellen kallas ibland också för lönsamhetsträdet eller räntabilitetsmodellen. Beräknas: Avkastning på totalt kapital (sysselsatt kapital)= vinstprocent * kapitalets omsättningshastighet 55,98% 13,28% 7,49% 12,90% 9,47% 5,40% -34,58% 0,08% 6,78% 5,50%
Vinstmarginal Nyckeltalet anger i procent företagets vinst i förhållande till nettoomsättning. Man räknar på vinsten innan räntekostnaderna är betalda vilket gör att finansieringen av verksamheten är ovidkommande vid beräkningen av vinstmarginalen. Beräknas: Rörelseresultat plus finansiella intäkter dividerat med nettoomsättning. 127,43% 5,59% 2,89% 4,76% 3,19% 1,26% -7,78% 0,02% 2,01% 2,01%
Bruttovinstmarginal Bruttovinstmarginalen kallas även för bruttovinstprocent. Nyckeltalet används framför allt i handelsföretag och anger hur stor del av varje omsatt hundralapp som blir över för att täcka övriga kostnader. Bruttovinstmarginalen varierar mycket mellan olika branscher beroende på olika pålägg, rabatter, svinn m.m. Beräknas: Omsättning av handelsvaror och tjänster minus inköpsvärdet för sålda handelsvaror och tjänster i procent av nettoomsättning. 37,50% 38,15% 37,45% 37,20% 37,38% 43,68% 41,36% 45,89% 37,58% 35,43%
Rörelsekapital/omsättning 55,88% 0,47% 10,39% 11,47% 10,50% 10,78% 8,67% 10,48% 15,40% 17,08%
Soliditet Ett företags soliditet visar i procent hur stor del av de totala tillgångarna som har kunnat finansieras med eget kapital. Måttet ger en indikation på företagets stabilitet och förmåga att motstå förluster och klara sig på längre sikt. Om företagets tillväxt ökar väldigt mycket så kan en tillfällig försämring av soliditeten vara acceptabel. Varning om företaget både uppvisar försämrad soliditet och dålig tillväxt. Om ett företag ingår i en koncern kan det ha lägre soliditet om kapital har förts upp till moderbolaget t.ex genom ett koncernbidrag. Beräknas enligt: Justerat eget kapital i procent av totala tillgångar. 55,04% 31,96% 58,34% 51,84% 44,33% 13,98% 10,41% 39,80% 52,10% 44,33%
Kassalikviditet Nyckeltalet visar i procent företagets betalningsförmåga på kort sikt. Om kassalikviditeten överstiger 100 procent är det möjligt att betala av de kortfristiga skulderna omgående under förutsättning att omsättningstillgångarna kan omsättas direkt. Beräknas: Omsättningstillgångar exklusive lager och pågående arbeten i procent av de kortfristiga skulderna. 190,37% 61,96% 104,19% 100,23% 92,95% 85,27% 79,82% 92,16% 116,07% 111,21%

Laddar offentliga-varden ...
Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...