Visa allt om Fynda Fastighets AB

Bolagets redovisning

Bisgraf
Tillgångar
Eget kapital & skulder
Kostnader
Intäkter

Lås upp Bisgraf & få bättre insyn med Allabolag PLUS

I samarbete med Bonanza så finns mer detaljerade grafer på det flesta organisationers sidor.

Resultaträkning (tkr)
2022-08 2021-08 2020-08 2019-08 2018-08 2017-08 2016-08 2015-08 2014-08 2013-08
Nettoomsättning 4 854 4 111 4 069 4 522 5 645 10 669 12 757 15 594 18 132 19 776
Övrig omsättning 0 47 0 0 24 3 898 4 236 4 022 3 890 4 176
Rörelseresultat (EBIT) 923 698 647 705 615 1 604 2 215 3 014 2 421 2 398
Resultat efter finansnetto 600 616 506 572 483 1 480 2 124 2 917 2 177 2 071
Årets resultat 478 653 573 516 326 1 005 382 2 103 1 713 1 436
Balansräkningar (tkr)
2022-08 2021-08 2020-08 2019-08 2018-08 2017-08 2016-08 2015-08 2014-08 2013-08
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 21 532 22 646 22 649 23 346 23 449 23 779 22 542 21 965 22 594 23 347
Omsättningstillgångar 2 815 1 568 1 873 1 590 2 076 3 646 6 385 4 494 5 228 5 447
Tillgångar 24 347 24 214 24 521 24 936 25 524 27 425 28 927 26 459 27 822 28 794
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 9 535 9 056 8 403 7 830 7 314 6 988 9 638 12 656 13 103 11 390
Obeskattade reserver 3 344 3 351 3 576 3 808 3 900 3 840 3 653 3 927 3 715 3 755
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 11 020 11 144 11 798 12 476 13 549 14 715 11 531 6 644 7 418 9 490
Kortfristiga skulder 448 663 745 823 761 1 883 4 104 3 232 3 585 4 159
Skulder och eget kapital 24 347 24 214 24 521 24 936 25 524 27 425 28 927 26 459 27 822 28 794
Löner & utdelning (tkr)
2022-08
2021-08
2020-08
2019-08
2018-08
2017-08
2016-08
2015-08
2014-08
2013-08
Löner till styrelse & VD 0 0 0 0 - - 0 - - -
Varav tantiem till styrelse & VD 0 0 0 0 - - - - - -
Löner till övriga anställda 0 0 0 0 - - 1 385 1 596 1 783 2 192
Varav resultatlön till övriga anställda 0 0 0 0 - - - - - -
Sociala kostnader 0 0 0 0 - - 538 595 656 756
Utdelning till aktieägare 0 0 0 0 0 0 3 655 3 400 2 550 0
Omsättning 4 854 4 158 4 069 4 522 5 669 14 567 16 993 19 616 22 022 23 952
Sedan 2016 behöver företag som redovisar enligt K2 modellen inte uppge lönekostnader i årsredovisningen, därför kan dessa uppgifter saknas.
Nyckeltal
Antal anställda Det totala antalet anställda i företaget. För aktiebolag redovisas ett medelvärde av antalet anställda under den senaste bokslutsperioden. Övriga bolagsformer redovisas antal anställda som ett intervall. - - - 0 1 5 5 6 6 7
Nettoomsättning per anställd (tkr) Nyckeltalet är ofta använt och kan användas för att bedöma ett företags effektivitet. Beräknas: Nettoomsättning dividerat med medelantalet anställda. - - - - 5 645 2 134 2 551 2 599 3 022 2 825
Personalkostnader per anställd (tkr) Anger ett företags nivå på löner och förmåner till de anställda. Innehåller bruttolöner inkl. sociala avgifter, pensioner samt löneskatt för dessa. Det kan också innehålla friskvård och andra liknande personalförmåner. Du kan alltid hitta en not som förklarar personalkostnader i årsredovisningen. Där brukar du kunna se siffran nedbruten. Detta nyckeltal styrs dock mycket av företagets definition av personalkostnader, löneutveckling och hur man har beräknat medelantalet anställda. Beräknas: Personalkostnader dividerat med medelantalet anställda. - - - - 687 455 386 366 408 422
Rörelseresultat, EBITDA Rörelseresultat före avskrivningar eller EBITDA (Earnings before interest, taxes, depreciation and amortization) är ett mått på ett företags rörelseresultat före räntor, skatt, amorteringar, avskrivningar och goodwillavskrivningar. Beräknas: Rörelseresultat plus avskrivningar 2 037 1 762 1 643 1 636 1 492 2 289 2 785 3 643 3 174 3 151
Nettoomsättningförändring Visar i procent hur företagets nettoomsättning förändras mellan de senaste bokslutsperioderna. Bra nyckeltal att använda vid t.ex. prospektering av nya kunder. Företag som växer snabbt är ofta investeringsbenägna. Nystartade företag kan ofta ha stora omsättningsökningar under de första åren medan s.k. ""mogna"" företag har en lägre men stabilare tillväxttakt. Beräknas: Senaste årets nettoomsättning dividerat med föregående års nettoomsättning. 18,07% 1,03% -10,02% -19,89% -47,09% -16,37% -18,19% -14,00% -8,31% -
Du Pont-modellen Du Pont-modellen är ett överskådligt sätt att sammanfatta och förklara ett företags lönsamhet. Namnet kommer från det amerikanska företag som först systematiskt använde den. Modellen kallas ibland också för lönsamhetsträdet eller räntabilitetsmodellen. Beräknas: Avkastning på totalt kapital (sysselsatt kapital)= vinstprocent * kapitalets omsättningshastighet 3,79% 2,88% 2,64% 2,83% 2,41% 5,85% 7,66% 11,39% 8,71% 8,34%
Vinstmarginal Nyckeltalet anger i procent företagets vinst i förhållande till nettoomsättning. Man räknar på vinsten innan räntekostnaderna är betalda vilket gör att finansieringen av verksamheten är ovidkommande vid beräkningen av vinstmarginalen. Beräknas: Rörelseresultat plus finansiella intäkter dividerat med nettoomsättning. 19,02% 16,98% 15,90% 15,59% 10,89% 15,04% 17,36% 19,33% 13,36% 12,14%
Bruttovinstmarginal Bruttovinstmarginalen kallas även för bruttovinstprocent. Nyckeltalet används framför allt i handelsföretag och anger hur stor del av varje omsatt hundralapp som blir över för att täcka övriga kostnader. Bruttovinstmarginalen varierar mycket mellan olika branscher beroende på olika pålägg, rabatter, svinn m.m. Beräknas: Omsättning av handelsvaror och tjänster minus inköpsvärdet för sålda handelsvaror och tjänster i procent av nettoomsättning. 100,00% 100,00% 100,00% 98,41% 82,66% 42,39% 36,67% 38,96% 36,70% 35,76%
Rörelsekapital/omsättning 48,76% 22,01% 27,72% 16,96% 23,29% 16,52% 17,88% 8,09% 9,06% 6,51%
Soliditet Ett företags soliditet visar i procent hur stor del av de totala tillgångarna som har kunnat finansieras med eget kapital. Måttet ger en indikation på företagets stabilitet och förmåga att motstå förluster och klara sig på längre sikt. Om företagets tillväxt ökar väldigt mycket så kan en tillfällig försämring av soliditeten vara acceptabel. Varning om företaget både uppvisar försämrad soliditet och dålig tillväxt. Om ett företag ingår i en koncern kan det ha lägre soliditet om kapital har förts upp till moderbolaget t.ex genom ett koncernbidrag. Beräknas enligt: Justerat eget kapital i procent av totala tillgångar. 49,88% 48,19% 45,64% 43,31% 40,57% 36,40% 43,17% 59,41% 57,51% 49,17%
Kassalikviditet Nyckeltalet visar i procent företagets betalningsförmåga på kort sikt. Om kassalikviditeten överstiger 100 procent är det möjligt att betala av de kortfristiga skulderna omgående under förutsättning att omsättningstillgångarna kan omsättas direkt. Beräknas: Omsättningstillgångar exklusive lager och pågående arbeten i procent av de kortfristiga skulderna. 628,35% 236,50% 251,41% 193,20% 272,80% 151,94% 100,95% 65,04% 63,93% 69,37%

Laddar koncern ...
Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...
Laddar handelser ...
Pssst
Boosta din företagssida på allabolag.se
Med en personlig text samt logga kommer ditt företag sticka ut bland mängden.
Kom igång!