Visa allt om SOS Alarm Sverige AB
Visa allt om SOS Alarm Sverige AB

Koncernredovisning

Resultaträkning (tkr)
2017-12 2016-12 2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12
Nettoomsättning 1 082 108 1 016 655 970 276 953 338 869 440 854 335 837 811 822 064 807 863 760 681
Övrig omsättning - - 6 424 - 426 5 815 521 1 267 2 718 3 636
Rörelseresultat (EBIT) 95 165 57 810 1 013 30 181 -1 783 -29 915 9 808 4 423 18 547 13 012
Resultat efter finansnetto 95 902 58 808 1 515 32 738 361 -26 064 14 123 5 605 22 033 18 760
Årets resultat 74 328 45 279 -2 354 28 829 -556 -14 558 9 637 1 947 14 101 11 091
Balansräkningar (tkr)
2017-12 2016-12 2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 274 883 233 100 197 081 227 969 230 231 269 966 280 794 262 086 234 312 213 379
Omsättningstillgångar 321 896 387 678 380 905 389 959 326 021 266 960 261 029 281 297 285 598 283 678
Tillgångar 596 780 620 778 577 986 617 928 556 252 536 926 541 823 543 383 519 910 497 057
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 275 256 197 692 158 049 155 714 148 393 148 950 163 508 161 972 168 445 162 464
Minoritetsintressen 0 4 436 0 6 489 6 383 6 043 6 486 7 437 5 583 3 945
Avsättningar (tkr) 19 811 0 18 431 34 929 19 719 23 607 35 082 33 300 32 119 30 027
Långfristiga skulder 1 671 3 014 3 793 4 290 0 0 0 0 0 4 440
Kortfristiga skulder 300 042 401 410 397 713 416 506 381 757 358 327 336 747 340 674 313 763 296 181
Skulder och eget kapital 596 780 620 778 577 986 617 928 556 252 536 926 541 823 543 383 519 910 497 057
Löner & utdelning (tkr)
2017-12
2016-12
2015-12
2014-12
2013-12
2012-12
2011-12
2010-12
2009-12
2008-12
Löner till styrelse & VD 4 804 4 616 10 041 4 309 4 039 3 723 3 490 2 812 2 232 1 944
Varav tantiem till styrelse & VD - - - 0 - - - - - -
Löner till övriga anställda 469 118 402 195 385 863 355 154 331 190 346 601 321 322 323 834 312 227 294 496
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - - - - - -
Sociala kostnader 179 164 174 070 167 072 149 508 137 093 145 342 134 526 142 534 128 806 119 867
Utdelning till aktieägare 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Omsättning 1 082 108 1 016 655 976 700 953 338 869 866 860 150 838 332 823 331 810 581 764 317
Sedan 2016 behöver företag som redovisar enligt K2 modellen inte uppge lönekostnader i årsredovisningen, därför kan dessa uppgifter saknas.
Nyckeltal
Antal anställda Det totala antalet anställda i företaget. För aktiebolag redovisas ett medelvärde av antalet anställda under den senaste bokslutsperioden. Övriga bolagsformer redovisas antal anställda som ett intervall. 1 003 947 909 848 819 878 827 867 874 821
Nettoomsättning per anställd (tkr) Nyckeltalet är ofta använt och kan användas för att bedöma ett företags effektivitet. Beräknas: Nettoomsättning dividerat med medelantalet anställda. 1 079 1 074 1 067 1 124 1 062 973 1 013 948 924 927
Personalkostnader per anställd (tkr) Anger ett företags nivå på löner och förmåner till de anställda. Innehåller bruttolöner inkl. sociala avgifter, pensioner samt löneskatt för dessa. Det kan också innehålla friskvård och andra liknande personalförmåner. Du kan alltid hitta en not som förklarar personalkostnader i årsredovisningen. Där brukar du kunna se siffran nedbruten. Detta nyckeltal styrs dock mycket av företagets definition av personalkostnader, löneutveckling och hur man har beräknat medelantalet anställda. Beräknas: Personalkostnader dividerat med medelantalet anställda. 650 655 668 658 621 603 600 579 550 554
Rörelseresultat, EBITDA Rörelseresultat före avskrivningar eller EBITDA (Earnings before interest, taxes, depreciation and amortization) är ett mått på ett företags rörelseresultat före räntor, skatt, amorteringar, avskrivningar och goodwillavskrivningar. Beräknas: Rörelseresultat plus avskrivningar 124 377 111 763 72 792 98 594 70 949 36 585 68 283 56 971 72 296 71 187
Nettoomsättningförändring Visar i procent hur företagets nettoomsättning förändras mellan de senaste bokslutsperioderna. Bra nyckeltal att använda vid t.ex. prospektering av nya kunder. Företag som växer snabbt är ofta investeringsbenägna. Nystartade företag kan ofta ha stora omsättningsökningar under de första åren medan s.k. ""mogna"" företag har en lägre men stabilare tillväxttakt. Beräknas: Senaste årets nettoomsättning dividerat med föregående års nettoomsättning. 6,44% 4,78% 1,78% 9,65% 1,77% 1,97% 1,92% 1,76% 6,20% -
Du Pont-modellen Du Pont-modellen är ett överskådligt sätt att sammanfatta och förklara ett företags lönsamhet. Namnet kommer från det amerikanska företag som först systematiskt använde den. Modellen kallas ibland också för lönsamhetsträdet eller räntabilitetsmodellen. Beräknas: Avkastning på totalt kapital (sysselsatt kapital)= vinstprocent * kapitalets omsättningshastighet 16,13% 9,52% 0,43% 5,35% 0,09% -4,82% 2,63% 1,04% 4,33% 3,92%
Vinstmarginal Nyckeltalet anger i procent företagets vinst i förhållande till nettoomsättning. Man räknar på vinsten innan räntekostnaderna är betalda vilket gör att finansieringen av verksamheten är ovidkommande vid beräkningen av vinstmarginalen. Beräknas: Rörelseresultat plus finansiella intäkter dividerat med nettoomsättning. 8,89% 5,82% 0,26% 3,47% 0,05% -3,03% 1,70% 0,69% 2,79% 2,56%
Bruttovinstmarginal Bruttovinstmarginalen kallas även för bruttovinstprocent. Nyckeltalet används framför allt i handelsföretag och anger hur stor del av varje omsatt hundralapp som blir över för att täcka övriga kostnader. Bruttovinstmarginalen varierar mycket mellan olika branscher beroende på olika pålägg, rabatter, svinn m.m. Beräknas: Omsättning av handelsvaror och tjänster minus inköpsvärdet för sålda handelsvaror och tjänster i procent av nettoomsättning. 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 99,93% 99,84% 99,86% 99,70%
Rörelsekapital/omsättning 2,02% -1,35% -1,73% -2,78% -6,41% -10,69% -9,04% -7,22% -3,49% -1,64%
Soliditet Ett företags soliditet visar i procent hur stor del av de totala tillgångarna som har kunnat finansieras med eget kapital. Måttet ger en indikation på företagets stabilitet och förmåga att motstå förluster och klara sig på längre sikt. Om företagets tillväxt ökar väldigt mycket så kan en tillfällig försämring av soliditeten vara acceptabel. Varning om företaget både uppvisar försämrad soliditet och dålig tillväxt. Om ett företag ingår i en koncern kan det ha lägre soliditet om kapital har förts upp till moderbolaget t.ex genom ett koncernbidrag. Beräknas enligt: Justerat eget kapital i procent av totala tillgångar. 46,12% 33,63% 27,34% 25,20% 26,68% 27,74% 30,18% 29,81% 32,40% 32,69%
Kassalikviditet Nyckeltalet visar i procent företagets betalningsförmåga på kort sikt. Om kassalikviditeten överstiger 100 procent är det möjligt att betala av de kortfristiga skulderna omgående under förutsättning att omsättningstillgångarna kan omsättas direkt. Beräknas: Omsättningstillgångar exklusive lager och pågående arbeten i procent av de kortfristiga skulderna. 107,28% 96,58% 95,77% 93,63% 85,40% 74,50% 77,11% 82,24% 90,61% 95,27%

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2017-12 2016-12 2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12
Nettoomsättning 1 056 870 994 503 949 002 933 311 851 504 837 764 812 809 786 170 769 999 730 699
Övrig omsättning - - 6 424 - - 5 815 521 1 267 2 718 3 636
Rörelseresultat (EBIT) 91 209 54 923 -947 29 354 -2 660 -27 832 9 067 -8 826 6 912 13 839
Resultat efter finansnetto 94 865 58 920 4 516 31 910 -828 -23 395 16 126 -7 753 10 730 19 619
Årets resultat 54 204 47 128 19 482 38 407 22 087 -7 768 7 012 -6 027 4 545 -1 076
Balansräkningar (tkr)
2017-12 2016-12 2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 269 224 227 337 189 336 217 676 227 723 270 140 279 840 262 316 234 423 215 532
Omsättningstillgångar 307 195 370 473 362 556 369 195 304 830 246 810 236 899 247 271 258 943 264 398
Tillgångar 576 420 597 810 551 892 586 871 532 553 516 950 516 740 509 587 493 366 479 930
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 202 234 148 029 100 901 81 419 64 094 42 007 49 775 50 862 65 309 68 936
Obeskattade reserver 76 457 50 946 52 539 76 179 89 412 119 474 132 831 125 266 125 266 121 160
Avsättningar (tkr) 2 687 2 864 6 761 18 044 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kortfristiga skulder 295 041 395 970 391 691 411 229 379 047 355 469 334 134 333 459 302 791 289 834
Skulder och eget kapital 576 420 597 810 551 892 586 871 532 553 516 950 516 740 509 587 493 366 479 930
Löner & utdelning (tkr)
2017-12
2016-12
2015-12
2014-12
2013-12
2012-12
2011-12
2010-12
2009-12
2008-12
Löner till styrelse & VD 3 864 3 709 9 152 3 454 3 204 2 921 2 722 2 548 2 112 1 878
Varav tantiem till styrelse & VD - - - 0 - - - - - -
Löner till övriga anställda 457 759 391 137 375 210 344 500 320 860 336 860 309 950 311 954 299 936 282 202
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - - - - - -
Sociala kostnader 174 313 205 085 162 629 145 034 132 688 141 045 129 764 137 691 124 147 115 204
Utdelning till aktieägare 0 0 0 0 0 0 0 8 099 8 420 8 120
Omsättning 1 056 870 994 503 955 426 933 311 851 504 843 579 813 330 787 437 772 717 734 335
Sedan 2016 behöver företag som redovisar enligt K2 modellen inte uppge lönekostnader i årsredovisningen, därför kan dessa uppgifter saknas.
Nyckeltal
Antal anställda Det totala antalet anställda i företaget. För aktiebolag redovisas ett medelvärde av antalet anställda under den senaste bokslutsperioden. Övriga bolagsformer redovisas antal anställda som ett intervall. 947 911 875 813 783 843 785 825 829 777
Nettoomsättning per anställd (tkr) Nyckeltalet är ofta använt och kan användas för att bedöma ett företags effektivitet. Beräknas: Nettoomsättning dividerat med medelantalet anställda. 1 116 1 092 1 085 1 148 1 087 994 1 035 953 929 940
Personalkostnader per anställd (tkr) Anger ett företags nivå på löner och förmåner till de anställda. Innehåller bruttolöner inkl. sociala avgifter, pensioner samt löneskatt för dessa. Det kan också innehålla friskvård och andra liknande personalförmåner. Du kan alltid hitta en not som förklarar personalkostnader i årsredovisningen. Där brukar du kunna se siffran nedbruten. Detta nyckeltal styrs dock mycket av företagets definition av personalkostnader, löneutveckling och hur man har beräknat medelantalet anställda. Beräknas: Personalkostnader dividerat med medelantalet anställda. 671 662 676 666 629 610 611 588 559 563
Rörelseresultat, EBITDA Rörelseresultat före avskrivningar eller EBITDA (Earnings before interest, taxes, depreciation and amortization) är ett mått på ett företags rörelseresultat före räntor, skatt, amorteringar, avskrivningar och goodwillavskrivningar. Beräknas: Rörelseresultat plus avskrivningar 118 669 106 394 67 605 94 781 69 376 -25 133 66 869 43 043 59 958 63 809
Nettoomsättningförändring Visar i procent hur företagets nettoomsättning förändras mellan de senaste bokslutsperioderna. Bra nyckeltal att använda vid t.ex. prospektering av nya kunder. Företag som växer snabbt är ofta investeringsbenägna. Nystartade företag kan ofta ha stora omsättningsökningar under de första åren medan s.k. ""mogna"" företag har en lägre men stabilare tillväxttakt. Beräknas: Senaste årets nettoomsättning dividerat med föregående års nettoomsättning. 6,27% 4,79% 1,68% 9,61% 1,64% 3,07% 3,39% 2,10% 5,38% -
Du Pont-modellen Du Pont-modellen är ett överskådligt sätt att sammanfatta och förklara ett företags lönsamhet. Namnet kommer från det amerikanska företag som först systematiskt använde den. Modellen kallas ibland också för lönsamhetsträdet eller räntabilitetsmodellen. Beräknas: Avkastning på totalt kapital (sysselsatt kapital)= vinstprocent * kapitalets omsättningshastighet 16,50% 9,87% 0,83% 5,45% -0,13% -4,49% 3,15% -1,51% 2,20% 4,17%
Vinstmarginal Nyckeltalet anger i procent företagets vinst i förhållande till nettoomsättning. Man räknar på vinsten innan räntekostnaderna är betalda vilket gör att finansieringen av verksamheten är ovidkommande vid beräkningen av vinstmarginalen. Beräknas: Rörelseresultat plus finansiella intäkter dividerat med nettoomsättning. 9,00% 5,93% 0,48% 3,43% -0,08% -2,77% 2,00% -0,98% 1,41% 2,74%
Bruttovinstmarginal Bruttovinstmarginalen kallas även för bruttovinstprocent. Nyckeltalet används framför allt i handelsföretag och anger hur stor del av varje omsatt hundralapp som blir över för att täcka övriga kostnader. Bruttovinstmarginalen varierar mycket mellan olika branscher beroende på olika pålägg, rabatter, svinn m.m. Beräknas: Omsättning av handelsvaror och tjänster minus inköpsvärdet för sålda handelsvaror och tjänster i procent av nettoomsättning. 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00%
Rörelsekapital/omsättning 1,15% -2,56% -3,07% -4,50% -8,72% -12,97% -11,96% -10,96% -5,69% -3,48%
Soliditet Ett företags soliditet visar i procent hur stor del av de totala tillgångarna som har kunnat finansieras med eget kapital. Måttet ger en indikation på företagets stabilitet och förmåga att motstå förluster och klara sig på längre sikt. Om företagets tillväxt ökar väldigt mycket så kan en tillfällig försämring av soliditeten vara acceptabel. Varning om företaget både uppvisar försämrad soliditet och dålig tillväxt. Om ett företag ingår i en koncern kan det ha lägre soliditet om kapital har förts upp till moderbolaget t.ex genom ett koncernbidrag. Beräknas enligt: Justerat eget kapital i procent av totala tillgångar. 45,43% 31,41% 25,71% 24,00% 25,13% 25,16% 28,58% 28,10% 31,95% 32,54%
Kassalikviditet Nyckeltalet visar i procent företagets betalningsförmåga på kort sikt. Om kassalikviditeten överstiger 100 procent är det möjligt att betala av de kortfristiga skulderna omgående under förutsättning att omsättningstillgångarna kan omsättas direkt. Beräknas: Omsättningstillgångar exklusive lager och pågående arbeten i procent av de kortfristiga skulderna. 104,12% 93,56% 92,56% 89,78% 80,42% 69,43% 70,90% 74,15% 85,52% 91,22%

Laddar koncern ...
Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...
Laddar varumarken ...