Visa allt om SOS Alarm Sverige AB

Koncernredovisning

Bisgraf
Tillgångar
Eget kapital & skulder
Kostnader
Intäkter

Lås upp Bisgraf & få bättre insyn med Allabolag PLUS

I samarbete med Bonanza så finns mer detaljerade grafer på det flesta organisationers sidor.

Resultaträkning (tkr)
2021-12 2020-12 2019-12 2017-12 2016-12 2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12
Nettoomsättning 1 365 223 1 312 616 1 257 394 1 082 108 1 016 655 970 276 953 338 869 440 854 335 837 811
Övrig omsättning 9 084 11 456 0 0 0 6 424 0 426 5 815 521
Rörelseresultat (EBIT) -32 547 65 341 33 490 95 165 57 810 1 013 30 181 -1 783 -29 915 9 808
Resultat efter finansnetto -37 068 68 441 35 923 95 902 58 808 1 515 32 738 361 -26 064 14 123
Årets resultat -30 411 53 355 27 945 74 328 45 279 -2 354 28 829 -556 -14 558 9 637
Balansräkningar (tkr)
2021-12 2020-12 2019-12 2017-12 2016-12 2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 863 048 371 075 358 589 274 883 233 100 197 081 227 969 230 231 269 966 280 794
Omsättningstillgångar 288 395 375 209 347 046 321 896 387 678 380 905 389 959 326 021 266 960 261 029
Tillgångar 1 151 443 746 283 705 636 596 780 620 778 577 986 617 928 556 252 536 926 541 823
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 314 873 384 816 329 036 275 256 197 692 158 049 155 714 148 393 148 950 163 508
Minoritetsintressen 3 385 0 4 226 0 4 436 0 6 489 6 383 6 043 6 486
Avsättningar (tkr) 0 46 949 45 846 19 811 0 18 431 34 929 19 719 23 607 35 082
Långfristiga skulder 446 921 0 0 1 671 3 014 3 793 4 290 0 0 0
Kortfristiga skulder 389 648 314 518 326 528 300 042 401 410 397 713 416 506 381 757 358 327 336 747
Skulder och eget kapital 1 151 443 746 283 705 636 596 780 620 778 577 986 617 928 556 252 536 926 541 823
Löner & utdelning (tkr)
2021-12
2020-12
2019-12
2017-12
2016-12
2015-12
2014-12
2013-12
2012-12
2011-12
Löner till styrelse & VD 5 534 4 658 5 281 4 804 4 616 10 041 4 309 4 039 3 723 3 490
Varav tantiem till styrelse & VD 0 0 - - - - 0 - - -
Löner till övriga anställda 952 108 515 595 478 995 469 118 402 195 385 863 355 154 331 190 346 601 321 322
Varav resultatlön till övriga anställda 0 0 - - - - - - - -
Sociala kostnader 237 950 216 861 205 244 179 164 174 070 167 072 149 508 137 093 145 342 134 526
Utdelning till aktieägare 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Omsättning 1 374 307 1 324 072 1 257 394 1 082 108 1 016 655 976 700 953 338 869 866 860 150 838 332
Sedan 2016 behöver företag som redovisar enligt K2 modellen inte uppge lönekostnader i årsredovisningen, därför kan dessa uppgifter saknas.
Nyckeltal
Antal anställda Det totala antalet anställda i företaget. För aktiebolag redovisas ett medelvärde av antalet anställda under den senaste bokslutsperioden. Övriga bolagsformer redovisas antal anställda som ett intervall. 1 164 1 171 1 096 1 003 947 909 848 819 878 827
Nettoomsättning per anställd (tkr) Nyckeltalet är ofta använt och kan användas för att bedöma ett företags effektivitet. Beräknas: Nettoomsättning dividerat med medelantalet anställda. 1 173 1 121 1 147 1 079 1 074 1 067 1 124 1 062 973 1 013
Personalkostnader per anställd (tkr) Anger ett företags nivå på löner och förmåner till de anställda. Innehåller bruttolöner inkl. sociala avgifter, pensioner samt löneskatt för dessa. Det kan också innehålla friskvård och andra liknande personalförmåner. Du kan alltid hitta en not som förklarar personalkostnader i årsredovisningen. Där brukar du kunna se siffran nedbruten. Detta nyckeltal styrs dock mycket av företagets definition av personalkostnader, löneutveckling och hur man har beräknat medelantalet anställda. Beräknas: Personalkostnader dividerat med medelantalet anställda. 711 666 672 650 655 668 658 621 603 600
Rörelseresultat, EBITDA Rörelseresultat före avskrivningar eller EBITDA (Earnings before interest, taxes, depreciation and amortization) är ett mått på ett företags rörelseresultat före räntor, skatt, amorteringar, avskrivningar och goodwillavskrivningar. Beräknas: Rörelseresultat plus avskrivningar 61 300 93 869 71 527 124 377 111 763 72 792 98 594 70 949 36 585 68 283
Nettoomsättningförändring Visar i procent hur företagets nettoomsättning förändras mellan de senaste bokslutsperioderna. Bra nyckeltal att använda vid t.ex. prospektering av nya kunder. Företag som växer snabbt är ofta investeringsbenägna. Nystartade företag kan ofta ha stora omsättningsökningar under de första åren medan s.k. ""mogna"" företag har en lägre men stabilare tillväxttakt. Beräknas: Senaste årets nettoomsättning dividerat med föregående års nettoomsättning. 4,01% 4,39% - 6,44% 4,78% 1,78% 9,65% 1,77% 1,97% -
Du Pont-modellen Du Pont-modellen är ett överskådligt sätt att sammanfatta och förklara ett företags lönsamhet. Namnet kommer från det amerikanska företag som först systematiskt använde den. Modellen kallas ibland också för lönsamhetsträdet eller räntabilitetsmodellen. Beräknas: Avkastning på totalt kapital (sysselsatt kapital)= vinstprocent * kapitalets omsättningshastighet -2,50% 9,27% 5,11% 16,13% 9,52% 0,43% 5,35% 0,09% -4,82% 2,63%
Vinstmarginal Nyckeltalet anger i procent företagets vinst i förhållande till nettoomsättning. Man räknar på vinsten innan räntekostnaderna är betalda vilket gör att finansieringen av verksamheten är ovidkommande vid beräkningen av vinstmarginalen. Beräknas: Rörelseresultat plus finansiella intäkter dividerat med nettoomsättning. -2,11% 5,27% 2,87% 8,89% 5,82% 0,26% 3,47% 0,05% -3,03% 1,70%
Bruttovinstmarginal Bruttovinstmarginalen kallas även för bruttovinstprocent. Nyckeltalet används framför allt i handelsföretag och anger hur stor del av varje omsatt hundralapp som blir över för att täcka övriga kostnader. Bruttovinstmarginalen varierar mycket mellan olika branscher beroende på olika pålägg, rabatter, svinn m.m. Beräknas: Omsättning av handelsvaror och tjänster minus inköpsvärdet för sålda handelsvaror och tjänster i procent av nettoomsättning. 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 99,93%
Rörelsekapital/omsättning -7,42% 4,62% 1,63% 2,02% -1,35% -1,73% -2,78% -6,41% -10,69% -9,04%
Soliditet Ett företags soliditet visar i procent hur stor del av de totala tillgångarna som har kunnat finansieras med eget kapital. Måttet ger en indikation på företagets stabilitet och förmåga att motstå förluster och klara sig på längre sikt. Om företagets tillväxt ökar väldigt mycket så kan en tillfällig försämring av soliditeten vara acceptabel. Varning om företaget både uppvisar försämrad soliditet och dålig tillväxt. Om ett företag ingår i en koncern kan det ha lägre soliditet om kapital har förts upp till moderbolaget t.ex genom ett koncernbidrag. Beräknas enligt: Justerat eget kapital i procent av totala tillgångar. 27,35% 51,56% 46,63% 46,12% 33,63% 27,34% 25,20% 26,68% 27,74% 30,18%
Kassalikviditet Nyckeltalet visar i procent företagets betalningsförmåga på kort sikt. Om kassalikviditeten överstiger 100 procent är det möjligt att betala av de kortfristiga skulderna omgående under förutsättning att omsättningstillgångarna kan omsättas direkt. Beräknas: Omsättningstillgångar exklusive lager och pågående arbeten i procent av de kortfristiga skulderna. 74,01% 119,30% 106,28% 107,28% 96,58% 95,77% 93,63% 85,40% 74,50% 77,11%

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2021-12 2020-12 2019-12 2018-12 2017-12 2016-12 2015-12 2014-12 2013-12 2012-12
Nettoomsättning 1 333 401 1 280 996 1 223 716 1 176 528 1 056 870 994 503 949 002 933 311 851 504 837 764
Övrig omsättning 7 125 10 556 0 0 0 0 6 424 0 0 5 815
Rörelseresultat (EBIT) -39 439 58 149 28 777 76 089 91 209 54 923 -947 29 354 -2 660 -27 832
Resultat efter finansnetto -31 580 65 437 34 624 80 499 94 865 58 920 4 516 31 910 -828 -23 395
Årets resultat 9 537 45 043 24 944 44 622 54 204 47 128 19 482 38 407 22 087 -7 768
Balansräkningar (tkr)
2021-12 2020-12 2019-12 2018-12 2017-12 2016-12 2015-12 2014-12 2013-12 2012-12
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 365 896 367 903 354 356 327 310 269 224 227 337 189 336 217 676 227 723 270 140
Omsättningstillgångar 281 367 357 359 332 112 364 020 307 195 370 473 362 556 369 195 304 830 246 810
Tillgångar 647 264 725 262 686 468 691 330 576 420 597 810 551 892 586 871 532 553 516 950
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 255 721 283 844 238 801 246 856 202 234 148 029 100 901 81 419 64 094 42 007
Obeskattade reserver 66 530 110 018 102 392 100 418 76 457 50 946 52 539 76 179 89 412 119 474
Avsättningar (tkr) 2 921 23 200 23 142 24 023 2 687 2 864 6 761 18 044 0 0
Långfristiga skulder 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kortfristiga skulder 322 092 308 200 322 133 320 033 295 041 395 970 391 691 411 229 379 047 355 469
Skulder och eget kapital 647 264 725 262 686 468 691 330 576 420 597 810 551 892 586 871 532 553 516 950
Löner & utdelning (tkr)
2021-12
2020-12
2019-12
2018-12
2017-12
2016-12
2015-12
2014-12
2013-12
2012-12
Löner till styrelse & VD 4 684 4 485 4 281 3 887 3 864 3 709 9 152 3 454 3 204 2 921
Varav tantiem till styrelse & VD 0 0 0 - - - - 0 - -
Löner till övriga anställda 526 876 492 410 462 579 484 852 457 759 391 137 375 210 344 500 320 860 336 860
Varav resultatlön till övriga anställda 0 0 0 - - - - - - -
Sociala kostnader 228 188 208 421 205 244 185 429 174 313 205 085 162 629 145 034 132 688 141 045
Utdelning till aktieägare 0 0 0 33 000 0 0 0 0 0 0
Omsättning 1 340 526 1 291 552 1 223 716 1 176 528 1 056 870 994 503 955 426 933 311 851 504 843 579
Sedan 2016 behöver företag som redovisar enligt K2 modellen inte uppge lönekostnader i årsredovisningen, därför kan dessa uppgifter saknas.
Nyckeltal
Antal anställda Det totala antalet anställda i företaget. För aktiebolag redovisas ett medelvärde av antalet anställda under den senaste bokslutsperioden. Övriga bolagsformer redovisas antal anställda som ett intervall. 1 095 1 171 1 096 973 947 911 875 813 783 843
Nettoomsättning per anställd (tkr) Nyckeltalet är ofta använt och kan användas för att bedöma ett företags effektivitet. Beräknas: Nettoomsättning dividerat med medelantalet anställda. 1 218 1 094 1 117 1 209 1 116 1 092 1 085 1 148 1 087 994
Personalkostnader per anställd (tkr) Anger ett företags nivå på löner och förmåner till de anställda. Innehåller bruttolöner inkl. sociala avgifter, pensioner samt löneskatt för dessa. Det kan också innehålla friskvård och andra liknande personalförmåner. Du kan alltid hitta en not som förklarar personalkostnader i årsredovisningen. Där brukar du kunna se siffran nedbruten. Detta nyckeltal styrs dock mycket av företagets definition av personalkostnader, löneutveckling och hur man har beräknat medelantalet anställda. Beräknas: Personalkostnader dividerat med medelantalet anställda. 722 638 649 692 671 662 676 666 629 610
Rörelseresultat, EBITDA Rörelseresultat före avskrivningar eller EBITDA (Earnings before interest, taxes, depreciation and amortization) är ett mått på ett företags rörelseresultat före räntor, skatt, amorteringar, avskrivningar och goodwillavskrivningar. Beräknas: Rörelseresultat plus avskrivningar -1 874 85 545 65 636 102 564 118 669 106 394 67 605 94 781 69 376 -25 133
Nettoomsättningförändring Visar i procent hur företagets nettoomsättning förändras mellan de senaste bokslutsperioderna. Bra nyckeltal att använda vid t.ex. prospektering av nya kunder. Företag som växer snabbt är ofta investeringsbenägna. Nystartade företag kan ofta ha stora omsättningsökningar under de första åren medan s.k. ""mogna"" företag har en lägre men stabilare tillväxttakt. Beräknas: Senaste årets nettoomsättning dividerat med föregående års nettoomsättning. 4,09% 4,68% 4,01% 11,32% 6,27% 4,79% 1,68% 9,61% 1,64% -
Du Pont-modellen Du Pont-modellen är ett överskådligt sätt att sammanfatta och förklara ett företags lönsamhet. Namnet kommer från det amerikanska företag som först systematiskt använde den. Modellen kallas ibland också för lönsamhetsträdet eller räntabilitetsmodellen. Beräknas: Avkastning på totalt kapital (sysselsatt kapital)= vinstprocent * kapitalets omsättningshastighet -4,86% 9,12% 5,07% 11,67% 16,50% 9,87% 0,83% 5,45% -0,13% -4,49%
Vinstmarginal Nyckeltalet anger i procent företagets vinst i förhållande till nettoomsättning. Man räknar på vinsten innan räntekostnaderna är betalda vilket gör att finansieringen av verksamheten är ovidkommande vid beräkningen av vinstmarginalen. Beräknas: Rörelseresultat plus finansiella intäkter dividerat med nettoomsättning. -2,36% 5,16% 2,84% 6,86% 9,00% 5,93% 0,48% 3,43% -0,08% -2,77%
Bruttovinstmarginal Bruttovinstmarginalen kallas även för bruttovinstprocent. Nyckeltalet används framför allt i handelsföretag och anger hur stor del av varje omsatt hundralapp som blir över för att täcka övriga kostnader. Bruttovinstmarginalen varierar mycket mellan olika branscher beroende på olika pålägg, rabatter, svinn m.m. Beräknas: Omsättning av handelsvaror och tjänster minus inköpsvärdet för sålda handelsvaror och tjänster i procent av nettoomsättning. 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00%
Rörelsekapital/omsättning -3,05% 3,84% 0,82% 3,74% 1,15% -2,56% -3,07% -4,50% -8,72% -12,97%
Soliditet Ett företags soliditet visar i procent hur stor del av de totala tillgångarna som har kunnat finansieras med eget kapital. Måttet ger en indikation på företagets stabilitet och förmåga att motstå förluster och klara sig på längre sikt. Om företagets tillväxt ökar väldigt mycket så kan en tillfällig försämring av soliditeten vara acceptabel. Varning om företaget både uppvisar försämrad soliditet och dålig tillväxt. Om ett företag ingår i en koncern kan det ha lägre soliditet om kapital har förts upp till moderbolaget t.ex genom ett koncernbidrag. Beräknas enligt: Justerat eget kapital i procent av totala tillgångar. 47,53% 50,97% 46,42% 47,04% 45,43% 31,41% 25,71% 24,00% 25,13% 25,16%
Kassalikviditet Nyckeltalet visar i procent företagets betalningsförmåga på kort sikt. Om kassalikviditeten överstiger 100 procent är det möjligt att betala av de kortfristiga skulderna omgående under förutsättning att omsättningstillgångarna kan omsättas direkt. Beräknas: Omsättningstillgångar exklusive lager och pågående arbeten i procent av de kortfristiga skulderna. 87,36% 115,95% 103,10% 113,74% 104,12% 93,56% 92,56% 89,78% 80,42% 69,43%

Laddar koncern ...
Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...
Laddar handelser ...
Laddar varumarken ...
Laddar fordon ...
Pssst
Boosta din företagssida på allabolag.se
Med en personlig text samt logga kommer ditt företag sticka ut bland mängden.
Kom igång!