Visa allt om Albert Petterssons Fastighets Aktiebolag

Bolagets redovisning

Bisgraf
Tillgångar
Eget kapital & skulder
Kostnader
Intäkter

Lås upp Bisgraf & få bättre insyn med Allabolag PLUS

I samarbete med Bonanza så finns mer detaljerade grafer på det flesta organisationers sidor.

Resultaträkning (tkr)
2021-12 2020-12 2019-12 2018-12 2017-12 2016-12 2015-12 2014-12 2013-12 2012-12
Nettoomsättning 862 771 723 726 622 574 572 570 543 531
Övrig omsättning 14 6 2 2 32 9 0 0 22 0
Rörelseresultat (EBIT) 328 -447 361 236 -826 -45 -740 103 289 196
Resultat efter finansnetto 276 -520 315 199 -857 -64 -749 95 279 177
Årets resultat 276 -520 315 199 -857 -61 -544 73 167 92
Balansräkningar (tkr)
2021-12 2020-12 2019-12 2018-12 2017-12 2016-12 2015-12 2014-12 2013-12 2012-12
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 3 943 4 001 3 199 3 053 3 090 1 229 1 261 1 294 1 326 1 397
Omsättningstillgångar 641 262 418 363 328 126 110 247 176 113
Tillgångar 4 584 4 263 3 617 3 415 3 418 1 355 1 371 1 541 1 502 1 511
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 1 292 1 016 1 535 1 221 1 022 279 340 884 847 680
Obeskattade reserver 0 0 0 0 0 0 3 208 209 147
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 2 669 2 669 1 469 2 089 2 172 248 273 297 312 418
Kortfristiga skulder 623 578 612 105 224 827 754 153 134 267
Skulder och eget kapital 4 584 4 263 3 617 3 415 3 418 1 355 1 371 1 541 1 502 1 511
Löner & utdelning (tkr)
2021-12
2020-12
2019-12
2018-12
2017-12
2016-12
2015-12
2014-12
2013-12
2012-12
Löner till styrelse & VD - - 0 0 0 0 0 0 - -
Varav tantiem till styrelse & VD - - 0 0 0 - - - - -
Löner till övriga anställda - - 0 0 0 0 0 0 - -
Varav resultatlön till övriga anställda - - 0 0 0 - - - - -
Sociala kostnader - - 0 0 0 0 0 0 - -
Utdelning till aktieägare 0 0 0 0 0 0 0 0 36 0
Omsättning 876 777 725 728 654 583 572 570 565 531
Sedan 2016 behöver företag som redovisar enligt K2 modellen inte uppge lönekostnader i årsredovisningen, därför kan dessa uppgifter saknas.
Nyckeltal
Antal anställda Det totala antalet anställda i företaget. För aktiebolag redovisas ett medelvärde av antalet anställda under den senaste bokslutsperioden. Övriga bolagsformer redovisas antal anställda som ett intervall. 1 1 1 1 1 1 1 1 - -
Nettoomsättning per anställd (tkr) Nyckeltalet är ofta använt och kan användas för att bedöma ett företags effektivitet. Beräknas: Nettoomsättning dividerat med medelantalet anställda. 862 771 723 726 622 574 572 570 - -
Personalkostnader per anställd (tkr) Anger ett företags nivå på löner och förmåner till de anställda. Innehåller bruttolöner inkl. sociala avgifter, pensioner samt löneskatt för dessa. Det kan också innehålla friskvård och andra liknande personalförmåner. Du kan alltid hitta en not som förklarar personalkostnader i årsredovisningen. Där brukar du kunna se siffran nedbruten. Detta nyckeltal styrs dock mycket av företagets definition av personalkostnader, löneutveckling och hur man har beräknat medelantalet anställda. Beräknas: Personalkostnader dividerat med medelantalet anställda. - - - - - - - - - -
Rörelseresultat, EBITDA Rörelseresultat före avskrivningar eller EBITDA (Earnings before interest, taxes, depreciation and amortization) är ett mått på ett företags rörelseresultat före räntor, skatt, amorteringar, avskrivningar och goodwillavskrivningar. Beräknas: Rörelseresultat plus avskrivningar 386 -389 399 273 -787 -12 -707 136 322 238
Nettoomsättningförändring Visar i procent hur företagets nettoomsättning förändras mellan de senaste bokslutsperioderna. Bra nyckeltal att använda vid t.ex. prospektering av nya kunder. Företag som växer snabbt är ofta investeringsbenägna. Nystartade företag kan ofta ha stora omsättningsökningar under de första åren medan s.k. ""mogna"" företag har en lägre men stabilare tillväxttakt. Beräknas: Senaste årets nettoomsättning dividerat med föregående års nettoomsättning. 11,80% 6,64% -0,41% 16,72% 8,36% 0,35% 0,35% 4,97% 2,26% -
Du Pont-modellen Du Pont-modellen är ett överskådligt sätt att sammanfatta och förklara ett företags lönsamhet. Namnet kommer från det amerikanska företag som först systematiskt använde den. Modellen kallas ibland också för lönsamhetsträdet eller räntabilitetsmodellen. Beräknas: Avkastning på totalt kapital (sysselsatt kapital)= vinstprocent * kapitalets omsättningshastighet 7,16% -10,49% 9,98% 6,91% -24,17% -3,32% -53,98% 6,68% 19,24% 12,97%
Vinstmarginal Nyckeltalet anger i procent företagets vinst i förhållande till nettoomsättning. Man räknar på vinsten innan räntekostnaderna är betalda vilket gör att finansieringen av verksamheten är ovidkommande vid beräkningen av vinstmarginalen. Beräknas: Rörelseresultat plus finansiella intäkter dividerat med nettoomsättning. 38,05% -57,98% 49,93% 32,51% -132,80% -7,84% -129,37% 18,07% 53,22% 36,91%
Bruttovinstmarginal Bruttovinstmarginalen kallas även för bruttovinstprocent. Nyckeltalet används framför allt i handelsföretag och anger hur stor del av varje omsatt hundralapp som blir över för att täcka övriga kostnader. Bruttovinstmarginalen varierar mycket mellan olika branscher beroende på olika pålägg, rabatter, svinn m.m. Beräknas: Omsättning av handelsvaror och tjänster minus inköpsvärdet för sålda handelsvaror och tjänster i procent av nettoomsättning. 50,00% -44,10% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 97,79% 100,00%
Rörelsekapital/omsättning 2,09% -40,99% -26,83% 35,54% 16,72% -122,13% -112,59% 16,49% 7,73% -29,00%
Soliditet Ett företags soliditet visar i procent hur stor del av de totala tillgångarna som har kunnat finansieras med eget kapital. Måttet ger en indikation på företagets stabilitet och förmåga att motstå förluster och klara sig på längre sikt. Om företagets tillväxt ökar väldigt mycket så kan en tillfällig försämring av soliditeten vara acceptabel. Varning om företaget både uppvisar försämrad soliditet och dålig tillväxt. Om ett företag ingår i en koncern kan det ha lägre soliditet om kapital har förts upp till moderbolaget t.ex genom ett koncernbidrag. Beräknas enligt: Justerat eget kapital i procent av totala tillgångar. 28,18% 23,83% 42,44% 35,75% 29,90% 20,59% 24,97% 67,89% 67,25% 52,17%
Kassalikviditet Nyckeltalet visar i procent företagets betalningsförmåga på kort sikt. Om kassalikviditeten överstiger 100 procent är det möjligt att betala av de kortfristiga skulderna omgående under förutsättning att omsättningstillgångarna kan omsättas direkt. Beräknas: Omsättningstillgångar exklusive lager och pågående arbeten i procent av de kortfristiga skulderna. 102,89% 45,33% 68,30% 345,71% 146,43% 15,24% 14,59% 135,95% 88,06% 16,10%

Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...
Laddar handelser ...
Laddar fordon ...
Pssst
Boosta din företagssida på allabolag.se
Med en personlig text samt logga kommer ditt företag sticka ut bland mängden.
Kom igång!