Visa allt om SVEA H AB

Koncernredovisning

Bisgraf
Tillgångar
Eget kapital & skulder
Kostnader
Intäkter

Lås upp Bisgraf & få bättre insyn med Allabolag PLUS

I samarbete med Bonanza så finns mer detaljerade grafer på det flesta organisationers sidor.

Resultaträkning (tkr)
2021-12 2020-12 2019-12 2017-12 2016-12 2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12
Nettoomsättning 211 024 163 080 128 843 184 418 140 657 118 999 119 774 100 277 148 597 88 252
Övrig omsättning 4 526 1 553 1 768 1 247 1 469 1 476 320 406 2 212 4 687
Rörelseresultat (EBIT) 3 717 11 283 183 12 812 5 721 1 249 1 408 -2 151 5 403 3 691
Resultat efter finansnetto 7 048 10 831 -98 12 448 5 405 938 982 -1 097 4 929 3 478
Årets resultat 7 155 8 553 -550 9 695 4 349 685 211 -926 2 755 3 252
Balansräkningar (tkr)
2021-12 2020-12 2019-12 2017-12 2016-12 2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 46 016 36 751 24 342 23 325 19 666 18 959 16 806 16 185 16 055 14 706
Omsättningstillgångar 70 279 43 222 36 490 45 762 38 230 30 778 38 540 26 804 29 658 24 393
Tillgångar 116 295 79 973 60 833 69 087 57 897 49 736 55 345 42 989 45 713 39 099
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 48 640 36 463 28 009 26 481 18 786 14 437 13 753 13 450 14 272 11 517
Minoritetsintressen 12 0 0 0 0 65 64 64 60 0
Avsättningar (tkr) 6 324 4 992 4 453 3 643 2 332 1 778 1 549 951 2 335 461
Långfristiga skulder 25 030 14 339 8 367 10 200 7 787 8 371 3 294 3 183 3 726 3 974
Kortfristiga skulder 36 288 24 179 20 003 28 763 28 992 25 085 36 685 25 342 25 320 23 148
Skulder och eget kapital 116 295 79 973 60 833 69 087 57 897 49 736 55 345 42 989 45 713 39 099
Löner & utdelning (tkr)
2021-12
2020-12
2019-12
2017-12
2016-12
2015-12
2014-12
2013-12
2012-12
2011-12
Löner till styrelse & VD 603 684 620 586 580 560 546 566 653 623
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - - - - -
Löner till övriga anställda 29 953 24 680 23 521 26 712 23 717 21 785 22 526 20 336 17 333 16 322
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - - - - - -
Sociala kostnader 9 850 9 996 9 545 10 604 9 673 8 409 7 626 7 966 5 923 6 143
Utdelning till aktieägare 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Omsättning 215 550 164 633 130 611 185 665 142 126 120 475 120 094 100 683 150 809 92 939
Sedan 2016 behöver företag som redovisar enligt K2 modellen inte uppge lönekostnader i årsredovisningen, därför kan dessa uppgifter saknas.
Nyckeltal
Antal anställda Det totala antalet anställda i företaget. För aktiebolag redovisas ett medelvärde av antalet anställda under den senaste bokslutsperioden. Övriga bolagsformer redovisas antal anställda som ett intervall. 69 64 64 68 67 62 69 64 60 58
Nettoomsättning per anställd (tkr) Nyckeltalet är ofta använt och kan användas för att bedöma ett företags effektivitet. Beräknas: Nettoomsättning dividerat med medelantalet anställda. 3 058 2 548 2 013 2 712 2 099 1 919 1 736 1 567 2 477 1 522
Personalkostnader per anställd (tkr) Anger ett företags nivå på löner och förmåner till de anställda. Innehåller bruttolöner inkl. sociala avgifter, pensioner samt löneskatt för dessa. Det kan också innehålla friskvård och andra liknande personalförmåner. Du kan alltid hitta en not som förklarar personalkostnader i årsredovisningen. Där brukar du kunna se siffran nedbruten. Detta nyckeltal styrs dock mycket av företagets definition av personalkostnader, löneutveckling och hur man har beräknat medelantalet anställda. Beräknas: Personalkostnader dividerat med medelantalet anställda. 651 577 555 599 546 523 477 452 422 408
Rörelseresultat, EBITDA Rörelseresultat före avskrivningar eller EBITDA (Earnings before interest, taxes, depreciation and amortization) är ett mått på ett företags rörelseresultat före räntor, skatt, amorteringar, avskrivningar och goodwillavskrivningar. Beräknas: Rörelseresultat plus avskrivningar 9 239 16 213 4 800 16 990 9 296 4 620 4 623 383 7 747 6 536
Nettoomsättningförändring Visar i procent hur företagets nettoomsättning förändras mellan de senaste bokslutsperioderna. Bra nyckeltal att använda vid t.ex. prospektering av nya kunder. Företag som växer snabbt är ofta investeringsbenägna. Nystartade företag kan ofta ha stora omsättningsökningar under de första åren medan s.k. ""mogna"" företag har en lägre men stabilare tillväxttakt. Beräknas: Senaste årets nettoomsättning dividerat med föregående års nettoomsättning. 29,40% 26,57% - 31,11% 18,20% -0,65% 19,44% -32,52% 68,38% -
Du Pont-modellen Du Pont-modellen är ett överskådligt sätt att sammanfatta och förklara ett företags lönsamhet. Namnet kommer från det amerikanska företag som först systematiskt använde den. Modellen kallas ibland också för lönsamhetsträdet eller räntabilitetsmodellen. Beräknas: Avkastning på totalt kapital (sysselsatt kapital)= vinstprocent * kapitalets omsättningshastighet 6,46% 14,11% 0,31% 18,55% 9,93% 2,60% 2,64% -1,71% 11,86% 9,64%
Vinstmarginal Nyckeltalet anger i procent företagets vinst i förhållande till nettoomsättning. Man räknar på vinsten innan räntekostnaderna är betalda vilket gör att finansieringen av verksamheten är ovidkommande vid beräkningen av vinstmarginalen. Beräknas: Rörelseresultat plus finansiella intäkter dividerat med nettoomsättning. 3,56% 6,92% 0,14% 6,95% 4,09% 1,09% 1,22% -0,73% 3,65% 4,27%
Bruttovinstmarginal Bruttovinstmarginalen kallas även för bruttovinstprocent. Nyckeltalet används framför allt i handelsföretag och anger hur stor del av varje omsatt hundralapp som blir över för att täcka övriga kostnader. Bruttovinstmarginalen varierar mycket mellan olika branscher beroende på olika pålägg, rabatter, svinn m.m. Beräknas: Omsättning av handelsvaror och tjänster minus inköpsvärdet för sålda handelsvaror och tjänster i procent av nettoomsättning. 28,18% 37,06% 36,58% 36,55% 38,29% 38,33% 39,34% 36,87% 27,20% 38,21%
Rörelsekapital/omsättning 16,11% 11,68% 12,80% 9,22% 6,57% 4,78% 1,55% 1,46% 2,92% 1,41%
Soliditet Ett företags soliditet visar i procent hur stor del av de totala tillgångarna som har kunnat finansieras med eget kapital. Måttet ger en indikation på företagets stabilitet och förmåga att motstå förluster och klara sig på längre sikt. Om företagets tillväxt ökar väldigt mycket så kan en tillfällig försämring av soliditeten vara acceptabel. Varning om företaget både uppvisar försämrad soliditet och dålig tillväxt. Om ett företag ingår i en koncern kan det ha lägre soliditet om kapital har förts upp till moderbolaget t.ex genom ett koncernbidrag. Beräknas enligt: Justerat eget kapital i procent av totala tillgångar. 41,82% 45,59% 46,04% 38,33% 32,45% 29,03% 24,85% 31,29% 31,22% 29,46%
Kassalikviditet Nyckeltalet visar i procent företagets betalningsförmåga på kort sikt. Om kassalikviditeten överstiger 100 procent är det möjligt att betala av de kortfristiga skulderna omgående under förutsättning att omsättningstillgångarna kan omsättas direkt. Beräknas: Omsättningstillgångar exklusive lager och pågående arbeten i procent av de kortfristiga skulderna. 187,76% 169,40% 171,58% 154,50% 127,27% 118,80% 101,98% 100,78% 113,31% 101,99%

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2021-12 2020-12 2019-12 2018-12 2017-12 2016-12 2015-12 2014-12 2013-12 2012-12
Nettoomsättning 1 764 2 137 1 996 1 726 988 987 442 850 1 615 7 212
Övrig omsättning 0 0 0 0 0 0 137 557 0 2 198
Rörelseresultat (EBIT) -201 221 110 -191 -194 11 -621 287 174 686
Resultat efter finansnetto 17 443 4 221 110 1 802 4 325 117 2 481 280 12 491
Årets resultat 18 517 4 773 44 2 043 6 108 849 -1 207 61 12 491
Balansräkningar (tkr)
2021-12 2020-12 2019-12 2018-12 2017-12 2016-12 2015-12 2014-12 2013-12 2012-12
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 19 552 16 918 9 344 5 402 5 151 4 939 4 708 9 449 9 039 14 625
Omsättningstillgångar 16 452 3 757 4 917 12 307 11 612 5 286 4 861 17 291 16 881 796
Tillgångar 36 004 20 676 14 261 17 709 16 763 10 226 9 569 26 740 25 920 15 421
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 33 642 15 126 10 452 10 408 14 117 10 009 9 160 10 366 10 269 10 257
Obeskattade reserver 420 0 817 817 817 0 0 0 0 0
Avsättningar (tkr) 1 691 1 290 1 125 0 0 0 0 21 0 0
Långfristiga skulder 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kortfristiga skulder 251 4 260 1 867 6 483 1 829 217 410 16 352 15 652 5 164
Skulder och eget kapital 36 004 20 676 14 261 17 709 16 763 10 226 9 569 26 740 25 920 15 421
Löner & utdelning (tkr)
2021-12
2020-12
2019-12
2018-12
2017-12
2016-12
2015-12
2014-12
2013-12
2012-12
Löner till styrelse & VD 603 684 620 569 586 580 560 546 566 653
Varav tantiem till styrelse & VD - - - 0 - - - - - -
Löner till övriga anställda 0 0 0 454 0 0 - 0 - 0
Varav resultatlön till övriga anställda - - - 0 - - - - - -
Sociala kostnader 17 224 374 0 409 296 393 144 361 430
Utdelning till aktieägare 0 0 0 0 0 2 000 0 0 0 0
Omsättning 1 764 2 137 1 996 1 726 988 987 579 1 407 1 615 9 410
Sedan 2016 behöver företag som redovisar enligt K2 modellen inte uppge lönekostnader i årsredovisningen, därför kan dessa uppgifter saknas.
Nyckeltal
Antal anställda Det totala antalet anställda i företaget. För aktiebolag redovisas ett medelvärde av antalet anställda under den senaste bokslutsperioden. Övriga bolagsformer redovisas antal anställda som ett intervall. 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
Nettoomsättning per anställd (tkr) Nyckeltalet är ofta använt och kan användas för att bedöma ett företags effektivitet. Beräknas: Nettoomsättning dividerat med medelantalet anställda. 1 764 2 137 1 996 1 726 988 987 442 850 1 615 7 212
Personalkostnader per anställd (tkr) Anger ett företags nivå på löner och förmåner till de anställda. Innehåller bruttolöner inkl. sociala avgifter, pensioner samt löneskatt för dessa. Det kan också innehålla friskvård och andra liknande personalförmåner. Du kan alltid hitta en not som förklarar personalkostnader i årsredovisningen. Där brukar du kunna se siffran nedbruten. Detta nyckeltal styrs dock mycket av företagets definition av personalkostnader, löneutveckling och hur man har beräknat medelantalet anställda. Beräknas: Personalkostnader dividerat med medelantalet anställda. 1 379 1 093 1 065 1 141 1 062 901 986 764 1 015 1 166
Rörelseresultat, EBITDA Rörelseresultat före avskrivningar eller EBITDA (Earnings before interest, taxes, depreciation and amortization) är ett mått på ett företags rörelseresultat före räntor, skatt, amorteringar, avskrivningar och goodwillavskrivningar. Beräknas: Rörelseresultat plus avskrivningar -14 405 293 -17 -194 11 -523 584 513 889
Nettoomsättningförändring Visar i procent hur företagets nettoomsättning förändras mellan de senaste bokslutsperioderna. Bra nyckeltal att använda vid t.ex. prospektering av nya kunder. Företag som växer snabbt är ofta investeringsbenägna. Nystartade företag kan ofta ha stora omsättningsökningar under de första åren medan s.k. ""mogna"" företag har en lägre men stabilare tillväxttakt. Beräknas: Senaste årets nettoomsättning dividerat med föregående års nettoomsättning. -17,45% 7,06% 15,64% 74,70% 0,10% 123,30% -48,00% -47,37% -77,61% -
Du Pont-modellen Du Pont-modellen är ett överskådligt sätt att sammanfatta och förklara ett företags lönsamhet. Namnet kommer från det amerikanska företag som först systematiskt använde den. Modellen kallas ibland också för lönsamhetsträdet eller räntabilitetsmodellen. Beräknas: Avkastning på totalt kapital (sysselsatt kapital)= vinstprocent * kapitalets omsättningshastighet 48,45% 20,41% 0,77% 10,22% 25,81% 1,15% 26,22% 1,48% 0,67% 4,46%
Vinstmarginal Nyckeltalet anger i procent företagets vinst i förhållande till nettoomsättning. Man räknar på vinsten innan räntekostnaderna är betalda vilket gör att finansieringen av verksamheten är ovidkommande vid beräkningen av vinstmarginalen. Beräknas: Rörelseresultat plus finansiella intäkter dividerat med nettoomsättning. 988,83% 197,52% 5,51% 104,81% 437,85% 11,96% 567,65% 46,71% 10,77% 9,54%
Bruttovinstmarginal Bruttovinstmarginalen kallas även för bruttovinstprocent. Nyckeltalet används framför allt i handelsföretag och anger hur stor del av varje omsatt hundralapp som blir över för att täcka övriga kostnader. Bruttovinstmarginalen varierar mycket mellan olika branscher beroende på olika pålägg, rabatter, svinn m.m. Beräknas: Omsättning av handelsvaror och tjänster minus inköpsvärdet för sålda handelsvaror och tjänster i procent av nettoomsättning. 100,00% 99,11% 89,48% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 2,80%
Rörelsekapital/omsättning 918,42% -23,54% 152,81% 337,43% 990,18% 513,58% 1 007,01% 110,47% 76,10% -60,57%
Soliditet Ett företags soliditet visar i procent hur stor del av de totala tillgångarna som har kunnat finansieras med eget kapital. Måttet ger en indikation på företagets stabilitet och förmåga att motstå förluster och klara sig på längre sikt. Om företagets tillväxt ökar väldigt mycket så kan en tillfällig försämring av soliditeten vara acceptabel. Varning om företaget både uppvisar försämrad soliditet och dålig tillväxt. Om ett företag ingår i en koncern kan det ha lägre soliditet om kapital har förts upp till moderbolaget t.ex genom ett koncernbidrag. Beräknas enligt: Justerat eget kapital i procent av totala tillgångar. 94,35% 73,16% 77,76% 62,37% 88,02% 97,88% 95,73% 38,77% 39,62% 66,51%
Kassalikviditet Nyckeltalet visar i procent företagets betalningsförmåga på kort sikt. Om kassalikviditeten överstiger 100 procent är det möjligt att betala av de kortfristiga skulderna omgående under förutsättning att omsättningstillgångarna kan omsättas direkt. Beräknas: Omsättningstillgångar exklusive lager och pågående arbeten i procent av de kortfristiga skulderna. 6 554,58% 88,19% 263,36% 189,83% 634,88% 2 435,94% 1 185,61% 105,74% 107,85% 15,41%

Laddar koncern ...
Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...
Laddar handelser ...
Pssst
Boosta din företagssida på allabolag.se
Med en personlig text samt logga kommer ditt företag sticka ut bland mängden.
Kom igång!