Visa allt om Demosthenes Aktiebolag

Bolagets redovisning

Bisgraf
Tillgångar
Eget kapital & skulder
Kostnader
Intäkter

Lås upp Bisgraf & få bättre insyn med Allabolag PLUS

I samarbete med Bonanza så finns mer detaljerade grafer på det flesta organisationers sidor.

Resultaträkning (tkr)
2021-12 2020-12 2019-12 2018-12 2017-12 2016-12 2015-12 2014-12 2013-12 2012-12
Nettoomsättning 1 080 911 882 1 024 872 528 758 1 047 1 319 1 216
Övrig omsättning 254 189 51 36 82 177 1 12 3 619
Rörelseresultat (EBIT) 46 -5 -708 -1 800 -879 -346 -13 275 238 449
Resultat efter finansnetto 7 683 5 607 -165 -2 573 7 146 3 554 -36 258 210 418
Årets resultat 5 920 4 080 -121 -2 540 7 168 3 998 -33 226 440 261
Balansräkningar (tkr)
2021-12 2020-12 2019-12 2018-12 2017-12 2016-12 2015-12 2014-12 2013-12 2012-12
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 26 193 20 974 14 004 14 273 15 544 12 872 7 638 7 529 7 624 7 645
Omsättningstillgångar 9 680 7 851 9 834 10 088 11 602 7 610 936 1 079 1 101 1 458
Tillgångar 35 873 28 825 23 838 24 360 27 146 20 482 8 574 8 608 8 725 9 103
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 32 768 27 030 23 529 23 822 26 532 19 526 6 757 6 940 6 864 6 574
Obeskattade reserver 2 028 943 13 57 89 112 598 601 642 1 006
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 0 0 0 0 0 0 925 903 900 900
Kortfristiga skulder 1 077 852 296 482 524 844 293 164 319 623
Skulder och eget kapital 35 873 28 825 23 838 24 360 27 146 20 482 8 574 8 608 8 725 9 103
Löner & utdelning (tkr)
2021-12
2020-12
2019-12
2018-12
2017-12
2016-12
2015-12
2014-12
2013-12
2012-12
Löner till styrelse & VD - - - - - - - - - 0
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - - - - -
Löner till övriga anställda - - - - - - 304 279 396 306
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - - - - - -
Sociala kostnader - - - - - - 91 109 124 89
Utdelning till aktieägare 187 183 178 172 170 162 174 150 150 150
Omsättning 1 334 1 100 933 1 060 954 705 759 1 059 1 322 1 835
Sedan 2016 behöver företag som redovisar enligt K2 modellen inte uppge lönekostnader i årsredovisningen, därför kan dessa uppgifter saknas.
Nyckeltal
Antal anställda Det totala antalet anställda i företaget. För aktiebolag redovisas ett medelvärde av antalet anställda under den senaste bokslutsperioden. Övriga bolagsformer redovisas antal anställda som ett intervall. 1 1 1 1 2 1 1 2 3 2
Nettoomsättning per anställd (tkr) Nyckeltalet är ofta använt och kan användas för att bedöma ett företags effektivitet. Beräknas: Nettoomsättning dividerat med medelantalet anställda. 1 080 911 882 1 024 436 528 758 524 440 608
Personalkostnader per anställd (tkr) Anger ett företags nivå på löner och förmåner till de anställda. Innehåller bruttolöner inkl. sociala avgifter, pensioner samt löneskatt för dessa. Det kan också innehålla friskvård och andra liknande personalförmåner. Du kan alltid hitta en not som förklarar personalkostnader i årsredovisningen. Där brukar du kunna se siffran nedbruten. Detta nyckeltal styrs dock mycket av företagets definition av personalkostnader, löneutveckling och hur man har beräknat medelantalet anställda. Beräknas: Personalkostnader dividerat med medelantalet anställda. 344 355 534 528 288 235 227 115 134 144
Rörelseresultat, EBITDA Rörelseresultat före avskrivningar eller EBITDA (Earnings before interest, taxes, depreciation and amortization) är ett mått på ett företags rörelseresultat före räntor, skatt, amorteringar, avskrivningar och goodwillavskrivningar. Beräknas: Rörelseresultat plus avskrivningar 118 75 77 -721 -666 -246 71 346 305 520
Nettoomsättningförändring Visar i procent hur företagets nettoomsättning förändras mellan de senaste bokslutsperioderna. Bra nyckeltal att använda vid t.ex. prospektering av nya kunder. Företag som växer snabbt är ofta investeringsbenägna. Nystartade företag kan ofta ha stora omsättningsökningar under de första åren medan s.k. ""mogna"" företag har en lägre men stabilare tillväxttakt. Beräknas: Senaste årets nettoomsättning dividerat med föregående års nettoomsättning. 18,55% 3,29% -13,87% 17,43% 65,15% -30,34% -27,60% -20,62% 8,47% -
Du Pont-modellen Du Pont-modellen är ett överskådligt sätt att sammanfatta och förklara ett företags lönsamhet. Namnet kommer från det amerikanska företag som först systematiskt använde den. Modellen kallas ibland också för lönsamhetsträdet eller räntabilitetsmodellen. Beräknas: Avkastning på totalt kapital (sysselsatt kapital)= vinstprocent * kapitalets omsättningshastighet 22,94% 19,45% -0,69% -2,90% 28,04% 17,40% -0,14% 3,19% 2,73% 4,95%
Vinstmarginal Nyckeltalet anger i procent företagets vinst i förhållande till nettoomsättning. Man räknar på vinsten innan räntekostnaderna är betalda vilket gör att finansieringen av verksamheten är ovidkommande vid beräkningen av vinstmarginalen. Beräknas: Rörelseresultat plus finansiella intäkter dividerat med nettoomsättning. 761,85% 615,48% -18,59% -68,95% 872,94% 675,00% -1,58% 26,27% 18,04% 37,09%
Bruttovinstmarginal Bruttovinstmarginalen kallas även för bruttovinstprocent. Nyckeltalet används framför allt i handelsföretag och anger hur stor del av varje omsatt hundralapp som blir över för att täcka övriga kostnader. Bruttovinstmarginalen varierar mycket mellan olika branscher beroende på olika pålägg, rabatter, svinn m.m. Beräknas: Omsättning av handelsvaror och tjänster minus inköpsvärdet för sålda handelsvaror och tjänster i procent av nettoomsättning. 96,57% 98,02% 97,28% 97,56% 98,28% 92,99% 82,32% 97,61% 89,92% 92,52%
Rörelsekapital/omsättning 796,57% 768,28% 1 081,41% 938,09% 1 270,41% 1 281,44% 84,83% 87,39% 59,29% 68,67%
Soliditet Ett företags soliditet visar i procent hur stor del av de totala tillgångarna som har kunnat finansieras med eget kapital. Måttet ger en indikation på företagets stabilitet och förmåga att motstå förluster och klara sig på längre sikt. Om företagets tillväxt ökar väldigt mycket så kan en tillfällig försämring av soliditeten vara acceptabel. Varning om företaget både uppvisar försämrad soliditet och dålig tillväxt. Om ett företag ingår i en koncern kan det ha lägre soliditet om kapital har förts upp till moderbolaget t.ex genom ett koncernbidrag. Beräknas enligt: Justerat eget kapital i procent av totala tillgångar. 95,75% 96,32% 98,75% 97,97% 97,99% 95,76% 84,25% 86,07% 84,41% 80,36%
Kassalikviditet Nyckeltalet visar i procent företagets betalningsförmåga på kort sikt. Om kassalikviditeten överstiger 100 procent är det möjligt att betala av de kortfristiga skulderna omgående under förutsättning att omsättningstillgångarna kan omsättas direkt. Beräknas: Omsättningstillgångar exklusive lager och pågående arbeten i procent av de kortfristiga skulderna. 898,33% 919,01% 3 314,86% 2 087,76% 2 208,97% 898,58% 309,22% 645,12% 335,42% 226,81%

Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...
Laddar handelser ...
Laddar fordon ...
Pssst
Boosta din företagssida på allabolag.se
Med en personlig text samt logga kommer ditt företag sticka ut bland mängden.
Kom igång!