Visa allt om Salt & Mortel i Marstrand AB

Bolagets redovisning

Tillgångar
Eget kapital & skulder
Kostnader
Intäkter
Bisgraf

Lås upp Bisgraf & få bättre insyn med Allabolag PLUS

I samarbete med Bonanza så finns mer detaljerade grafer på det flesta organisationers sidor.

Logga in
Resultaträkning (tkr)
2019-12 2018-12 2017-12 2016-12 2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12
Nettoomsättning 51 745 42 988 33 993 51 384 78 524 33 785 24 447 33 117 33 432 18 816
Övrig omsättning 92 5 212 - 9 - 30 238 246 1
Rörelseresultat (EBIT) 2 359 -2 047 -1 525 2 668 6 077 -23 942 1 531 1 385 215
Resultat efter finansnetto 2 363 -2 026 -1 485 2 695 6 106 58 986 1 464 1 483 353
Årets resultat 529 59 68 1 633 368 58 485 660 777 173
Balansräkningar (tkr)
2019-12 2018-12 2017-12 2016-12 2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 2 791 2 791 0 0 7 37 0 3 5 8
Omsättningstillgångar 14 278 11 476 8 207 18 608 17 347 9 581 10 046 10 503 11 293 3 122
Tillgångar 17 070 14 267 8 207 18 608 17 354 9 618 10 046 10 506 11 298 3 129
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 2 266 1 737 1 678 3 110 1 476 1 109 2 051 1 766 1 306 649
Obeskattade reserver 380 0 0 1 875 1 315 1 315 1 315 1 014 565 170
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 3 999 3 155 2 790 4 797 6 099 0 0 0 0 0
Kortfristiga skulder 10 425 9 375 3 739 8 826 8 463 7 195 6 680 7 726 9 427 2 310
Skulder och eget kapital 17 070 14 267 8 207 18 608 17 354 9 618 10 046 10 506 11 298 3 129
Löner & utdelning (tkr)
2019-12
2018-12
2017-12
2016-12
2015-12
2014-12
2013-12
2012-12
2011-12
2010-12
Löner till styrelse & VD - - - - - - 0 - 1 332 360
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - - - - -
Löner till övriga anställda - - - - 5 702 3 573 1 489 1 390 0 355
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - - - - - -
Sociala kostnader - - - - 3 065 1 394 727 1 197 632 305
Utdelning till aktieägare 0 0 0 1 500 0 0 0 200 200 0
Omsättning 51 837 42 993 34 205 51 384 78 533 33 785 24 477 33 355 33 678 18 817
Sedan 2016 behöver företag som redovisar enligt K2 modellen inte uppge lönekostnader i årsredovisningen, därför kan dessa uppgifter saknas.
Nyckeltal
Antal anställda Det totala antalet anställda i företaget. För aktiebolag redovisas ett medelvärde av antalet anställda under den senaste bokslutsperioden. Övriga bolagsformer redovisas antal anställda som ett intervall. 9 10 12 13 14 8 3 3 3 2
Nettoomsättning per anställd (tkr) Nyckeltalet är ofta använt och kan användas för att bedöma ett företags effektivitet. Beräknas: Nettoomsättning dividerat med medelantalet anställda. 5 749 4 299 2 833 3 953 5 609 4 223 8 149 11 039 11 144 9 408
Personalkostnader per anställd (tkr) Anger ett företags nivå på löner och förmåner till de anställda. Innehåller bruttolöner inkl. sociala avgifter, pensioner samt löneskatt för dessa. Det kan också innehålla friskvård och andra liknande personalförmåner. Du kan alltid hitta en not som förklarar personalkostnader i årsredovisningen. Där brukar du kunna se siffran nedbruten. Detta nyckeltal styrs dock mycket av företagets definition av personalkostnader, löneutveckling och hur man har beräknat medelantalet anställda. Beräknas: Personalkostnader dividerat med medelantalet anställda. 0 0 0 0 626 621 739 862 655 525
Rörelseresultat, EBITDA Rörelseresultat före avskrivningar eller EBITDA (Earnings before interest, taxes, depreciation and amortization) är ett mått på ett företags rörelseresultat före räntor, skatt, amorteringar, avskrivningar och goodwillavskrivningar. Beräknas: Rörelseresultat plus avskrivningar 2 359 -2 047 -1 525 2 668 6 077 -23 945 1 531 1 385 219
Nettoomsättningförändring Visar i procent hur företagets nettoomsättning förändras mellan de senaste bokslutsperioderna. Bra nyckeltal att använda vid t.ex. prospektering av nya kunder. Företag som växer snabbt är ofta investeringsbenägna. Nystartade företag kan ofta ha stora omsättningsökningar under de första åren medan s.k. ""mogna"" företag har en lägre men stabilare tillväxttakt. Beräknas: Senaste årets nettoomsättning dividerat med föregående års nettoomsättning. 20,37% 26,46% -33,85% -34,56% 132,42% 38,20% -26,18% -0,94% 77,68% -
Du Pont-modellen Du Pont-modellen är ett överskådligt sätt att sammanfatta och förklara ett företags lönsamhet. Namnet kommer från det amerikanska företag som först systematiskt använde den. Modellen kallas ibland också för lönsamhetsträdet eller räntabilitetsmodellen. Beräknas: Avkastning på totalt kapital (sysselsatt kapital)= vinstprocent * kapitalets omsättningshastighet 13,90% -14,17% -18,06% 14,55% 35,23% 0,68% 9,85% 14,65% 13,16% 11,63%
Vinstmarginal Nyckeltalet anger i procent företagets vinst i förhållande till nettoomsättning. Man räknar på vinsten innan räntekostnaderna är betalda vilket gör att finansieringen av verksamheten är ovidkommande vid beräkningen av vinstmarginalen. Beräknas: Rörelseresultat plus finansiella intäkter dividerat med nettoomsättning. 4,58% -4,70% -4,36% 5,27% 7,79% 0,19% 4,05% 4,65% 4,45% 1,93%
Bruttovinstmarginal Bruttovinstmarginalen kallas även för bruttovinstprocent. Nyckeltalet används framför allt i handelsföretag och anger hur stor del av varje omsatt hundralapp som blir över för att täcka övriga kostnader. Bruttovinstmarginalen varierar mycket mellan olika branscher beroende på olika pålägg, rabatter, svinn m.m. Beräknas: Omsättning av handelsvaror och tjänster minus inköpsvärdet för sålda handelsvaror och tjänster i procent av nettoomsättning. 21,10% 18,73% 26,99% 25,88% 22,63% 21,92% 19,54% 17,10% 16,21% 10,73%
Rörelsekapital/omsättning 7,45% 4,89% 13,14% 19,04% 11,31% 7,06% 13,77% 8,39% 5,58% 4,32%
Soliditet Ett företags soliditet visar i procent hur stor del av de totala tillgångarna som har kunnat finansieras med eget kapital. Måttet ger en indikation på företagets stabilitet och förmåga att motstå förluster och klara sig på längre sikt. Om företagets tillväxt ökar väldigt mycket så kan en tillfällig försämring av soliditeten vara acceptabel. Varning om företaget både uppvisar försämrad soliditet och dålig tillväxt. Om ett företag ingår i en koncern kan det ha lägre soliditet om kapital har förts upp till moderbolaget t.ex genom ett koncernbidrag. Beräknas enligt: Justerat eget kapital i procent av totala tillgångar. 15,01% 12,17% 20,45% 24,57% 14,42% 22,19% 30,63% 23,92% 15,25% 24,75%
Kassalikviditet Nyckeltalet visar i procent företagets betalningsförmåga på kort sikt. Om kassalikviditeten överstiger 100 procent är det möjligt att betala av de kortfristiga skulderna omgående under förutsättning att omsättningstillgångarna kan omsättas direkt. Beräknas: Omsättningstillgångar exklusive lager och pågående arbeten i procent av de kortfristiga skulderna. 133,32% 114,59% 174,46% 191,23% 194,22% 112,13% 150,39% 135,94% 119,79% 135,15%

Laddar koncern ...
Laddar valuation ...
Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...
Laddar handelser ...
Laddar fordon ...