Visa allt om Ventur Tekniska Aktiebolag

Bolagets redovisning

Bisgraf
Tillgångar
Eget kapital & skulder
Kostnader
Intäkter

Lås upp Bisgraf & få bättre insyn med Allabolag PLUS

I samarbete med Bonanza så finns mer detaljerade grafer på det flesta organisationers sidor.

Resultaträkning (tkr)
2022-12 2021-12 2020-12 2019-12 2018-12 2017-12 2016-12 2015-12 2014-12 2013-12
Nettoomsättning 76 554 73 226 57 102 75 623 109 046 97 313 81 227 84 020 81 975 77 044
Övrig omsättning 1 197 609 382 892 657 749 0 98 0 0
Rörelseresultat (EBIT) 11 072 11 270 6 243 9 441 13 323 11 840 9 654 8 917 10 135 8 963
Resultat efter finansnetto 11 286 11 440 6 381 9 570 13 361 11 841 9 658 8 918 10 168 9 030
Årets resultat 14 185 8 397 5 769 7 484 9 598 8 808 6 877 6 309 8 049 7 461
Balansräkningar (tkr)
2022-12 2021-12 2020-12 2019-12 2018-12 2017-12 2016-12 2015-12 2014-12 2013-12
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 1 361 1 656 2 106 1 900 12 433 2 379 2 681 3 056 3 248 3 553
Omsättningstillgångar 34 992 38 818 35 864 31 531 31 264 31 010 26 856 27 112 27 531 26 670
Tillgångar 36 353 40 474 37 970 33 431 43 697 33 388 29 537 30 168 30 778 30 223
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 14 899 9 114 6 417 8 647 11 163 9 565 7 757 8 380 9 571 8 522
Obeskattade reserver 13 160 19 940 19 150 20 170 20 190 19 170 18 650 17 840 17 050 17 290
Avsättningar (tkr) 0 0 0 50 46 55 44 41 18 26
Långfristiga skulder 0 2 500 5 833 0 0 0 0 0 0 0
Kortfristiga skulder 8 294 8 920 6 570 4 563 12 298 4 598 3 087 3 907 4 140 4 385
Skulder och eget kapital 36 353 40 474 37 970 33 431 43 697 33 388 29 537 30 168 30 778 30 223
Löner & utdelning (tkr)
2022-12
2021-12
2020-12
2019-12
2018-12
2017-12
2016-12
2015-12
2014-12
2013-12
Löner till styrelse & VD - - - - - - 1 416 1 440 1 405 1 312
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - 364 386 386 -
Löner till övriga anställda - - - - - - 7 331 7 162 7 818 7 787
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - - - - - -
Sociala kostnader - - - - - - 3 742 3 541 3 261 3 252
Utdelning till aktieägare 14 000 0 5 700 8 000 10 000 8 000 7 000 7 500 7 500 7 000
Omsättning 77 751 73 835 57 484 76 515 109 703 98 062 81 227 84 118 81 975 77 044
Sedan 2016 behöver företag som redovisar enligt K2 modellen inte uppge lönekostnader i årsredovisningen, därför kan dessa uppgifter saknas.
Nyckeltal
Antal anställda Det totala antalet anställda i företaget. För aktiebolag redovisas ett medelvärde av antalet anställda under den senaste bokslutsperioden. Övriga bolagsformer redovisas antal anställda som ett intervall. 16 15 17 18 18 18 20 21 21 22
Nettoomsättning per anställd (tkr) Nyckeltalet är ofta använt och kan användas för att bedöma ett företags effektivitet. Beräknas: Nettoomsättning dividerat med medelantalet anställda. 4 785 4 882 3 359 4 201 6 058 5 406 4 061 4 001 3 904 3 502
Personalkostnader per anställd (tkr) Anger ett företags nivå på löner och förmåner till de anställda. Innehåller bruttolöner inkl. sociala avgifter, pensioner samt löneskatt för dessa. Det kan också innehålla friskvård och andra liknande personalförmåner. Du kan alltid hitta en not som förklarar personalkostnader i årsredovisningen. Där brukar du kunna se siffran nedbruten. Detta nyckeltal styrs dock mycket av företagets definition av personalkostnader, löneutveckling och hur man har beräknat medelantalet anställda. Beräknas: Personalkostnader dividerat med medelantalet anställda. 809 828 701 717 726 727 636 587 604 568
Rörelseresultat, EBITDA Rörelseresultat före avskrivningar eller EBITDA (Earnings before interest, taxes, depreciation and amortization) är ett mått på ett företags rörelseresultat före räntor, skatt, amorteringar, avskrivningar och goodwillavskrivningar. Beräknas: Rörelseresultat plus avskrivningar 11 531 11 720 6 646 9 810 13 714 12 174 10 029 9 311 10 553 9 337
Nettoomsättningförändring Visar i procent hur företagets nettoomsättning förändras mellan de senaste bokslutsperioderna. Bra nyckeltal att använda vid t.ex. prospektering av nya kunder. Företag som växer snabbt är ofta investeringsbenägna. Nystartade företag kan ofta ha stora omsättningsökningar under de första åren medan s.k. ""mogna"" företag har en lägre men stabilare tillväxttakt. Beräknas: Senaste årets nettoomsättning dividerat med föregående års nettoomsättning. 4,54% 28,24% -24,49% -30,65% 12,06% 19,80% -3,32% 2,49% 6,40% -
Du Pont-modellen Du Pont-modellen är ett överskådligt sätt att sammanfatta och förklara ett företags lönsamhet. Namnet kommer från det amerikanska företag som först systematiskt använde den. Modellen kallas ibland också för lönsamhetsträdet eller räntabilitetsmodellen. Beräknas: Avkastning på totalt kapital (sysselsatt kapital)= vinstprocent * kapitalets omsättningshastighet 31,28% 28,57% 17,25% 29,18% 30,94% 35,46% 32,70% 29,56% 33,04% 29,88%
Vinstmarginal Nyckeltalet anger i procent företagets vinst i förhållande till nettoomsättning. Man räknar på vinsten innan räntekostnaderna är betalda vilket gör att finansieringen av verksamheten är ovidkommande vid beräkningen av vinstmarginalen. Beräknas: Rörelseresultat plus finansiella intäkter dividerat med nettoomsättning. 14,85% 15,79% 11,47% 12,90% 12,40% 12,17% 11,89% 10,62% 12,40% 11,72%
Bruttovinstmarginal Bruttovinstmarginalen kallas även för bruttovinstprocent. Nyckeltalet används framför allt i handelsföretag och anger hur stor del av varje omsatt hundralapp som blir över för att täcka övriga kostnader. Bruttovinstmarginalen varierar mycket mellan olika branscher beroende på olika pålägg, rabatter, svinn m.m. Beräknas: Omsättning av handelsvaror och tjänster minus inköpsvärdet för sålda handelsvaror och tjänster i procent av nettoomsättning. 37,26% 38,46% 40,34% 36,96% 29,56% 30,47% 33,33% 33,25% 33,97% 35,68%
Rörelsekapital/omsättning 34,87% 40,83% 51,30% 35,66% 17,39% 27,14% 29,26% 27,62% 28,53% 28,93%
Soliditet Ett företags soliditet visar i procent hur stor del av de totala tillgångarna som har kunnat finansieras med eget kapital. Måttet ger en indikation på företagets stabilitet och förmåga att motstå förluster och klara sig på längre sikt. Om företagets tillväxt ökar väldigt mycket så kan en tillfällig försämring av soliditeten vara acceptabel. Varning om företaget både uppvisar försämrad soliditet och dålig tillväxt. Om ett företag ingår i en koncern kan det ha lägre soliditet om kapital har förts upp till moderbolaget t.ex genom ett koncernbidrag. Beräknas enligt: Justerat eget kapital i procent av totala tillgångar. 69,22% 60,95% 56,24% 72,93% 61,59% 73,43% 75,51% 73,90% 74,31% 72,82%
Kassalikviditet Nyckeltalet visar i procent företagets betalningsförmåga på kort sikt. Om kassalikviditeten överstiger 100 procent är det möjligt att betala av de kortfristiga skulderna omgående under förutsättning att omsättningstillgångarna kan omsättas direkt. Beräknas: Omsättningstillgångar exklusive lager och pågående arbeten i procent av de kortfristiga skulderna. 342,72% 376,28% 456,41% 535,74% 204,16% 535,86% 670,17% 557,49% 534,90% 494,98%

Laddar koncern ...
Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...
Laddar handelser ...
Laddar fordon ...
Pssst
Boosta din företagssida på allabolag.se
Med en personlig text samt logga kommer ditt företag sticka ut bland mängden.
Kom igång!