Visa allt om TF Bank AB

Bolagets redovisning

Bisgraf
Tillgångar
Eget kapital & skulder
Kostnader
Intäkter

Lås upp Bisgraf & få bättre insyn med Allabolag PLUS

I samarbete med Bonanza så finns mer detaljerade grafer på det flesta organisationers sidor.

Observera att inte alla bokslut avser 12 månader.

Bokslutet 2008 är 16 månader.

Bokslutet 2007 är 4 månader.

Bokslutet 2005 är 13 månader.

Resultaträkning (tkr)
2010-12 2009-12 2008-12 2007-08 2007-04 2006-04 2005-04 2004-03 2003-03 2002-03
Nettoomsättning 247 441 203 237 214 650 49 381 137 428 140 169 129 742 111 876 98 565 77 879
Övrig omsättning 0 226 0 0 0 5 241 0 0 0 0
Rörelseresultat (EBIT) 99 733 104 463 63 302 27 833 86 690 109 511 82 456 84 176 59 360 47 679
Resultat efter finansnetto 99 733 104 463 63 302 27 833 86 690 109 511 82 456 68 260 59 360 47 679
Årets resultat 74 064 77 400 32 973 14 752 46 466 60 438 45 067 52 980 2 925 2 702
Balansräkningar (tkr)
2010-12 2009-12 2008-12 2007-08 2007-04 2006-04 2005-04 2004-03 2003-03 2002-03
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 12 307 126 297 491 7 281 466 676 846 537 210 366
Omsättningstillgångar 1 066 015 813 837 708 008 511 884 484 588 492 809 468 079 356 567 326 212 47 530
Tillgångar 1 078 322 813 963 708 305 512 375 491 869 493 275 468 755 357 413 326 749 257 896
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 71 964 80 710 82 973 65 020 96 466 110 438 86 808 41 741 37 894 34 969
Obeskattade reserver 93 096 94 671 0 80 127 73 031 51 445 26 118 6 280 11 605 15 690
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 450
Kortfristiga skulder 913 262 638 582 625 332 367 228 322 372 331 392 355 829 309 392 277 250 202 787
Skulder och eget kapital 1 078 322 813 963 708 305 512 375 491 869 493 275 468 755 357 413 326 749 257 896
Löner & utdelning (tkr)
2010-12
2009-12
2008-12
2007-08
2007-04
2006-04
2005-04
2004-03
2003-03
2002-03
Löner till styrelse & VD 1 232 1 556 2 571 359 1 811 1 596 2 250 1 729 1 322 1 350
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - 515 0 0 -
Löner till övriga anställda 9 218 6 921 7 157 1 288 4 331 4 003 2 537 2 854 2 103 2 074
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - - - 0 0 -
Sociala kostnader 4 594 3 524 4 455 1 123 2 911 2 609 2 234 2 122 1 573 1 581
Utdelning till aktieägare 599 27 345 0 15 020 46 466 60 438 36 808 0 0 0
Omsättning 247 441 203 463 214 650 49 381 137 428 145 410 129 742 111 876 98 565 77 879
Sedan 2016 behöver företag som redovisar enligt K2 modellen inte uppge lönekostnader i årsredovisningen, därför kan dessa uppgifter saknas.
Nyckeltal
Antal anställda Det totala antalet anställda i företaget. För aktiebolag redovisas ett medelvärde av antalet anställda under den senaste bokslutsperioden. Övriga bolagsformer redovisas antal anställda som ett intervall. 26 24 22 21 20 19 12 13 12 12
Nettoomsättning per anställd (tkr) Nyckeltalet är ofta använt och kan användas för att bedöma ett företags effektivitet. Beräknas: Nettoomsättning dividerat med medelantalet anställda. 9 517 8 468 9 757 2 351 6 871 7 377 10 812 8 606 8 214 6 490
Personalkostnader per anställd (tkr) Anger ett företags nivå på löner och förmåner till de anställda. Innehåller bruttolöner inkl. sociala avgifter, pensioner samt löneskatt för dessa. Det kan också innehålla friskvård och andra liknande personalförmåner. Du kan alltid hitta en not som förklarar personalkostnader i årsredovisningen. Där brukar du kunna se siffran nedbruten. Detta nyckeltal styrs dock mycket av företagets definition av personalkostnader, löneutveckling och hur man har beräknat medelantalet anställda. Beräknas: Personalkostnader dividerat med medelantalet anställda. 29 507 645 140 - - - - - -
Rörelseresultat, EBITDA Rörelseresultat före avskrivningar eller EBITDA (Earnings before interest, taxes, depreciation and amortization) är ett mått på ett företags rörelseresultat före räntor, skatt, amorteringar, avskrivningar och goodwillavskrivningar. Beräknas: Rörelseresultat plus avskrivningar 99 733 104 498 63 496 27 906 86 899 109 742 82 677 84 379 59 511 47 825
Nettoomsättningförändring Visar i procent hur företagets nettoomsättning förändras mellan de senaste bokslutsperioderna. Bra nyckeltal att använda vid t.ex. prospektering av nya kunder. Företag som växer snabbt är ofta investeringsbenägna. Nystartade företag kan ofta ha stora omsättningsökningar under de första åren medan s.k. ""mogna"" företag har en lägre men stabilare tillväxttakt. Beräknas: Senaste årets nettoomsättning dividerat med föregående års nettoomsättning. 21,75% -5,32% 334,68% - -1,96% 8,04% 15,97% 13,50% 26,56% -
Du Pont-modellen Du Pont-modellen är ett överskådligt sätt att sammanfatta och förklara ett företags lönsamhet. Namnet kommer från det amerikanska företag som först systematiskt använde den. Modellen kallas ibland också för lönsamhetsträdet eller räntabilitetsmodellen. Beräknas: Avkastning på totalt kapital (sysselsatt kapital)= vinstprocent * kapitalets omsättningshastighet 9,25% 12,83% 8,94% 5,43% 17,62% 22,20% 17,59% 23,55% 18,17% 18,49%
Vinstmarginal Nyckeltalet anger i procent företagets vinst i förhållande till nettoomsättning. Man räknar på vinsten innan räntekostnaderna är betalda vilket gör att finansieringen av verksamheten är ovidkommande vid beräkningen av vinstmarginalen. Beräknas: Rörelseresultat plus finansiella intäkter dividerat med nettoomsättning. 40,31% 51,40% 29,49% 56,36% 63,08% 78,13% 63,55% 75,24% 60,22% 61,22%
Bruttovinstmarginal Bruttovinstmarginalen kallas även för bruttovinstprocent. Nyckeltalet används framför allt i handelsföretag och anger hur stor del av varje omsatt hundralapp som blir över för att täcka övriga kostnader. Bruttovinstmarginalen varierar mycket mellan olika branscher beroende på olika pålägg, rabatter, svinn m.m. Beräknas: Omsättning av handelsvaror och tjänster minus inköpsvärdet för sålda handelsvaror och tjänster i procent av nettoomsättning. 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00%
Rörelsekapital/omsättning 61,73% 86,23% 38,52% 292,94% 118,04% 115,16% 86,52% 42,17% 49,67% -199,36%
Soliditet Ett företags soliditet visar i procent hur stor del av de totala tillgångarna som har kunnat finansieras med eget kapital. Måttet ger en indikation på företagets stabilitet och förmåga att motstå förluster och klara sig på längre sikt. Om företagets tillväxt ökar väldigt mycket så kan en tillfällig försämring av soliditeten vara acceptabel. Varning om företaget både uppvisar försämrad soliditet och dålig tillväxt. Om ett företag ingår i en koncern kan det ha lägre soliditet om kapital har förts upp till moderbolaget t.ex genom ett koncernbidrag. Beräknas enligt: Justerat eget kapital i procent av totala tillgångar. 13,04% 18,49% 11,71% 23,95% 30,30% 29,90% 22,53% 12,94% 14,15% 17,94%
Kassalikviditet Nyckeltalet visar i procent företagets betalningsförmåga på kort sikt. Om kassalikviditeten överstiger 100 procent är det möjligt att betala av de kortfristiga skulderna omgående under förutsättning att omsättningstillgångarna kan omsättas direkt. Beräknas: Omsättningstillgångar exklusive lager och pågående arbeten i procent av de kortfristiga skulderna. 116,73% 127,44% 113,22% 139,39% 150,32% 148,71% 131,55% 115,25% 117,66% 23,44%

Laddar koncern ...
Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...
Laddar varumarken ...
Laddar fordon ...
Pssst
Boosta din företagssida på allabolag.se
Med en personlig text samt logga kommer ditt företag sticka ut bland mängden.
Kom igång!