Visa allt om Nalles AB
Visa allt om Nalles AB

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2017-04 2016-04 2015-04 2014-04 2013-04 2012-04 2011-04 2010-04 2009-04 2008-04
Nettoomsättning 10 468 13 487 20 083 17 342 19 243 15 020 14 829 12 415 9 779 16 329
Övrig omsättning 21 - - - - - - - - 146
Rörelseresultat (EBIT) 708 -177 737 507 -269 -998 959 1 962 -2 812 -1 378
Resultat efter finansnetto 597 -373 516 238 -554 -1 269 651 1 651 -3 096 -1 790
Årets resultat 597 -373 516 238 -554 -1 269 651 1 651 -2 812 3
Balansräkningar (tkr)
2017-04 2016-04 2015-04 2014-04 2013-04 2012-04 2011-04 2010-04 2009-04 2008-04
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 0 0 11 48 302 375 449 525 346 417
Omsättningstillgångar 14 718 14 234 14 838 13 897 13 356 13 880 14 953 13 914 12 419 15 842
Tillgångar 14 718 14 234 14 849 13 945 13 659 14 255 15 402 14 439 12 764 16 259
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 3 463 2 866 3 239 2 723 2 485 3 040 4 309 3 658 2 007 4 819
Obeskattade reserver 0 0 0 0 0 0 0 0 0 285
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 10 739 10 661 10 524 10 369 10 279 10 313 10 118 9 910 9 760 9 621
Kortfristiga skulder 516 707 1 086 852 894 902 975 871 997 1 534
Skulder och eget kapital 14 718 14 234 14 849 13 945 13 659 14 255 15 402 14 439 12 764 16 259
Löner & utdelning (tkr)
2017-04
2016-04
2015-04
2014-04
2013-04
2012-04
2011-04
2010-04
2009-04
2008-04
Löner till styrelse & VD - - - 211 0 169 169 162 200 182
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - - - - -
Löner till övriga anställda - 191 216 0 222 41 48 31 65 113
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - - - - - -
Sociala kostnader - 84 87 89 88 127 127 69 152 167
Utdelning till aktieägare 700 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Omsättning 10 489 13 487 20 083 17 342 19 243 15 020 14 829 12 415 9 779 16 475
Sedan 2016 behöver företag som redovisar enligt K2 modellen inte uppge lönekostnader i årsredovisningen, därför kan dessa uppgifter saknas.
Nyckeltal
Antal anställda Det totala antalet anställda i företaget. För aktiebolag redovisas ett medelvärde av antalet anställda under den senaste bokslutsperioden. Övriga bolagsformer redovisas antal anställda som ett intervall. 1 1 1 1 1 1 1 1 1 2
Nettoomsättning per anställd (tkr) Nyckeltalet är ofta använt och kan användas för att bedöma ett företags effektivitet. Beräknas: Nettoomsättning dividerat med medelantalet anställda. 10 468 13 487 20 083 17 342 19 243 15 020 14 829 12 415 9 779 8 165
Personalkostnader per anställd (tkr) Anger ett företags nivå på löner och förmåner till de anställda. Innehåller bruttolöner inkl. sociala avgifter, pensioner samt löneskatt för dessa. Det kan också innehålla friskvård och andra liknande personalförmåner. Du kan alltid hitta en not som förklarar personalkostnader i årsredovisningen. Där brukar du kunna se siffran nedbruten. Detta nyckeltal styrs dock mycket av företagets definition av personalkostnader, löneutveckling och hur man har beräknat medelantalet anställda. Beräknas: Personalkostnader dividerat med medelantalet anställda. 303 275 303 300 310 337 346 263 418 231
Rörelseresultat, EBITDA Rörelseresultat före avskrivningar eller EBITDA (Earnings before interest, taxes, depreciation and amortization) är ett mått på ett företags rörelseresultat före räntor, skatt, amorteringar, avskrivningar och goodwillavskrivningar. Beräknas: Rörelseresultat plus avskrivningar 708 -177 737 530 -196 -924 1 036 2 018 -2 741 -1 307
Nettoomsättningförändring Visar i procent hur företagets nettoomsättning förändras mellan de senaste bokslutsperioderna. Bra nyckeltal att använda vid t.ex. prospektering av nya kunder. Företag som växer snabbt är ofta investeringsbenägna. Nystartade företag kan ofta ha stora omsättningsökningar under de första åren medan s.k. ""mogna"" företag har en lägre men stabilare tillväxttakt. Beräknas: Senaste årets nettoomsättning dividerat med föregående års nettoomsättning. -22,38% -32,84% 15,81% -9,88% 28,12% 1,29% 19,44% 26,96% -40,11% -
Du Pont-modellen Du Pont-modellen är ett överskådligt sätt att sammanfatta och förklara ett företags lönsamhet. Namnet kommer från det amerikanska företag som först systematiskt använde den. Modellen kallas ibland också för lönsamhetsträdet eller räntabilitetsmodellen. Beräknas: Avkastning på totalt kapital (sysselsatt kapital)= vinstprocent * kapitalets omsättningshastighet 4,81% -1,24% 4,97% 3,66% -1,88% -6,85% 6,27% 13,59% -21,87% -8,27%
Vinstmarginal Nyckeltalet anger i procent företagets vinst i förhållande till nettoomsättning. Man räknar på vinsten innan räntekostnaderna är betalda vilket gör att finansieringen av verksamheten är ovidkommande vid beräkningen av vinstmarginalen. Beräknas: Rörelseresultat plus finansiella intäkter dividerat med nettoomsättning. 6,76% -1,31% 3,67% 2,95% -1,34% -6,50% 6,51% 15,80% -28,55% -8,24%
Bruttovinstmarginal Bruttovinstmarginalen kallas även för bruttovinstprocent. Nyckeltalet används framför allt i handelsföretag och anger hur stor del av varje omsatt hundralapp som blir över för att täcka övriga kostnader. Bruttovinstmarginalen varierar mycket mellan olika branscher beroende på olika pålägg, rabatter, svinn m.m. Beräknas: Omsättning av handelsvaror och tjänster minus inköpsvärdet för sålda handelsvaror och tjänster i procent av nettoomsättning. 11,39% 2,19% 6,27% 6,03% 1,50% -2,88% 10,64% 21,91% -20,56% -4,32%
Rörelsekapital/omsättning 135,67% 100,30% 68,48% 75,22% 64,76% 86,40% 94,26% 105,06% 116,80% 87,62%
Soliditet Ett företags soliditet visar i procent hur stor del av de totala tillgångarna som har kunnat finansieras med eget kapital. Måttet ger en indikation på företagets stabilitet och förmåga att motstå förluster och klara sig på längre sikt. Om företagets tillväxt ökar väldigt mycket så kan en tillfällig försämring av soliditeten vara acceptabel. Varning om företaget både uppvisar försämrad soliditet och dålig tillväxt. Om ett företag ingår i en koncern kan det ha lägre soliditet om kapital har förts upp till moderbolaget t.ex genom ett koncernbidrag. Beräknas enligt: Justerat eget kapital i procent av totala tillgångar. 23,53% 20,13% 21,81% 19,53% 18,19% 21,33% 27,98% 25,33% 15,72% 30,90%
Kassalikviditet Nyckeltalet visar i procent företagets betalningsförmåga på kort sikt. Om kassalikviditeten överstiger 100 procent är det möjligt att betala av de kortfristiga skulderna omgående under förutsättning att omsättningstillgångarna kan omsättas direkt. Beräknas: Omsättningstillgångar exklusive lager och pågående arbeten i procent av de kortfristiga skulderna. 152,91% 334,23% 97,97% 169,84% 205,82% 428,49% 420,51% 150,63% 273,22% 172,03%

Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...
Laddar varumarken ...
Laddar fordon ...