Visa allt om Falk Lack AB

Bolagets redovisning

Bisgraf
Tillgångar
Eget kapital & skulder
Kostnader
Intäkter

Lås upp Bisgraf & få bättre insyn med Allabolag PLUS

I samarbete med Bonanza så finns mer detaljerade grafer på det flesta organisationers sidor.

Resultaträkning (tkr)
2021-12 2020-12 2019-12 2018-12 2017-12 2016-12 2015-12 2014-12 2013-12 2012-12
Nettoomsättning 53 479 49 555 61 414 60 945 55 784 49 094 46 482 44 940 38 744 36 662
Övrig omsättning 1 673 2 256 0 93 677 410 77 300 47 0
Rörelseresultat (EBIT) 3 841 4 226 2 029 -3 575 2 218 2 220 1 410 2 373 831 1 768
Resultat efter finansnetto 3 833 4 224 2 026 -3 576 2 216 2 221 1 410 2 377 870 1 805
Årets resultat 2 285 2 531 1 617 -508 1 283 1 450 686 1 784 711 1 187
Balansräkningar (tkr)
2021-12 2020-12 2019-12 2018-12 2017-12 2016-12 2015-12 2014-12 2013-12 2012-12
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 60 114 200 213 224 361 640 1 089 1 721 2 150
Omsättningstillgångar 25 770 24 171 18 057 16 658 20 197 16 104 13 280 14 057 10 869 11 381
Tillgångar 25 829 24 285 18 257 16 871 20 422 16 465 13 920 15 147 12 590 13 531
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 14 144 11 860 9 329 7 712 9 020 7 736 6 286 7 600 5 817 7 606
Obeskattade reserver 2 485 1 543 549 0 2 054 1 504 1 156 641 547 617
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kortfristiga skulder 9 200 10 883 8 379 9 159 9 348 7 224 6 478 6 905 6 227 5 309
Skulder och eget kapital 25 829 24 285 18 257 16 871 20 422 16 465 13 920 15 147 12 590 13 531
Löner & utdelning (tkr)
2021-12
2020-12
2019-12
2018-12
2017-12
2016-12
2015-12
2014-12
2013-12
2012-12
Löner till styrelse & VD - - - - - - - - - 0
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - - - - -
Löner till övriga anställda - - - - - - 17 567 16 476 14 448 13 926
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - - - - - -
Sociala kostnader - - - - - - 6 336 4 892 4 943 4 616
Utdelning till aktieägare 0 0 0 0 800 0 0 2 000 0 2 500
Omsättning 55 152 51 811 61 414 61 038 56 461 49 504 46 559 45 240 38 791 36 662
Sedan 2016 behöver företag som redovisar enligt K2 modellen inte uppge lönekostnader i årsredovisningen, därför kan dessa uppgifter saknas.
Nyckeltal
Antal anställda Det totala antalet anställda i företaget. För aktiebolag redovisas ett medelvärde av antalet anställda under den senaste bokslutsperioden. Övriga bolagsformer redovisas antal anställda som ett intervall. 57 52 60 61 57 55 55 49 45 41
Nettoomsättning per anställd (tkr) Nyckeltalet är ofta använt och kan användas för att bedöma ett företags effektivitet. Beräknas: Nettoomsättning dividerat med medelantalet anställda. 938 953 1 024 999 979 893 845 917 861 894
Personalkostnader per anställd (tkr) Anger ett företags nivå på löner och förmåner till de anställda. Innehåller bruttolöner inkl. sociala avgifter, pensioner samt löneskatt för dessa. Det kan också innehålla friskvård och andra liknande personalförmåner. Du kan alltid hitta en not som förklarar personalkostnader i årsredovisningen. Där brukar du kunna se siffran nedbruten. Detta nyckeltal styrs dock mycket av företagets definition av personalkostnader, löneutveckling och hur man har beräknat medelantalet anställda. Beräknas: Personalkostnader dividerat med medelantalet anställda. 482 507 553 530 488 459 440 443 434 454
Rörelseresultat, EBITDA Rörelseresultat före avskrivningar eller EBITDA (Earnings before interest, taxes, depreciation and amortization) är ett mått på ett företags rörelseresultat före räntor, skatt, amorteringar, avskrivningar och goodwillavskrivningar. Beräknas: Rörelseresultat plus avskrivningar 3 896 4 312 2 122 -3 459 2 402 2 662 2 081 3 005 1 632 2 589
Nettoomsättningförändring Visar i procent hur företagets nettoomsättning förändras mellan de senaste bokslutsperioderna. Bra nyckeltal att använda vid t.ex. prospektering av nya kunder. Företag som växer snabbt är ofta investeringsbenägna. Nystartade företag kan ofta ha stora omsättningsökningar under de första åren medan s.k. ""mogna"" företag har en lägre men stabilare tillväxttakt. Beräknas: Senaste årets nettoomsättning dividerat med föregående års nettoomsättning. 7,92% -19,31% 0,77% 9,25% 13,63% 5,62% 3,43% 15,99% 5,68% -
Du Pont-modellen Du Pont-modellen är ett överskådligt sätt att sammanfatta och förklara ett företags lönsamhet. Namnet kommer från det amerikanska företag som först systematiskt använde den. Modellen kallas ibland också för lönsamhetsträdet eller räntabilitetsmodellen. Beräknas: Avkastning på totalt kapital (sysselsatt kapital)= vinstprocent * kapitalets omsättningshastighet 14,87% 17,40% 11,11% -21,19% 10,86% 13,50% 10,14% 15,84% 6,98% 13,40%
Vinstmarginal Nyckeltalet anger i procent företagets vinst i förhållande till nettoomsättning. Man räknar på vinsten innan räntekostnaderna är betalda vilket gör att finansieringen av verksamheten är ovidkommande vid beräkningen av vinstmarginalen. Beräknas: Rörelseresultat plus finansiella intäkter dividerat med nettoomsättning. 7,18% 8,53% 3,30% -5,87% 3,98% 4,53% 3,04% 5,34% 2,27% 4,95%
Bruttovinstmarginal Bruttovinstmarginalen kallas även för bruttovinstprocent. Nyckeltalet används framför allt i handelsföretag och anger hur stor del av varje omsatt hundralapp som blir över för att täcka övriga kostnader. Bruttovinstmarginalen varierar mycket mellan olika branscher beroende på olika pålägg, rabatter, svinn m.m. Beräknas: Omsättning av handelsvaror och tjänster minus inköpsvärdet för sålda handelsvaror och tjänster i procent av nettoomsättning. 75,56% 76,27% 76,13% 71,81% 74,94% 76,82% 76,66% 78,21% 75,11% 74,61%
Rörelsekapital/omsättning 30,98% 26,81% 15,76% 12,30% 19,45% 18,09% 14,63% 15,91% 11,98% 16,56%
Soliditet Ett företags soliditet visar i procent hur stor del av de totala tillgångarna som har kunnat finansieras med eget kapital. Måttet ger en indikation på företagets stabilitet och förmåga att motstå förluster och klara sig på längre sikt. Om företagets tillväxt ökar väldigt mycket så kan en tillfällig försämring av soliditeten vara acceptabel. Varning om företaget både uppvisar försämrad soliditet och dålig tillväxt. Om ett företag ingår i en koncern kan det ha lägre soliditet om kapital har förts upp till moderbolaget t.ex genom ett koncernbidrag. Beräknas enligt: Justerat eget kapital i procent av totala tillgångar. 62,26% 53,79% 53,44% 45,71% 52,01% 54,11% 51,64% 53,48% 49,59% 59,57%
Kassalikviditet Nyckeltalet visar i procent företagets betalningsförmåga på kort sikt. Om kassalikviditeten överstiger 100 procent är det möjligt att betala av de kortfristiga skulderna omgående under förutsättning att omsättningstillgångarna kan omsättas direkt. Beräknas: Omsättningstillgångar exklusive lager och pågående arbeten i procent av de kortfristiga skulderna. 251,73% 200,96% 184,74% 158,26% 191,12% 190,78% 173,39% 179,10% 148,03% 185,14%

Laddar koncern ...
Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...
Laddar handelser ...
Laddar fordon ...
Pssst
Boosta din företagssida på allabolag.se
Med en personlig text samt logga kommer ditt företag sticka ut bland mängden.
Kom igång!