Visa allt om Ekhammars Lantbruk Aktiebolag

Bolagets redovisning

Bisgraf
Tillgångar
Eget kapital & skulder
Kostnader
Intäkter

Lås upp Bisgraf & få bättre insyn med Allabolag PLUS

I samarbete med Bonanza så finns mer detaljerade grafer på det flesta organisationers sidor.

Observera att inte alla bokslut avser 12 månader.

Bokslutet 2017 är 18 månader.

Resultaträkning (tkr)
2021-12 2020-12 2019-12 2018-12 2017-12 2016-06 2015-06 2014-06 2013-06 2012-06
Nettoomsättning 6 001 4 841 3 108 4 009 7 872 6 149 3 644 3 097 3 637 5 396
Övrig omsättning 29 665 489 23 505 0 0 0 461 156
Rörelseresultat (EBIT) -769 -4 543 -1 042 -4 432 1 170 859 -1 770 -2 246 580 -245
Resultat efter finansnetto 86 161 96 650 35 917 26 291 33 941 5 228 3 002 1 153 3 856 3 335
Årets resultat 57 629 64 348 25 761 15 916 22 302 2 719 1 646 804 1 962 1 985
Balansräkningar (tkr)
2021-12 2020-12 2019-12 2018-12 2017-12 2016-06 2015-06 2014-06 2013-06 2012-06
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 142 394 83 482 61 008 33 191 26 543 21 990 21 726 21 572 24 415 19 003
Omsättningstillgångar 124 683 97 364 27 211 27 531 19 051 15 427 10 985 6 728 4 194 7 443
Tillgångar 267 077 180 845 88 218 60 721 45 594 37 417 32 711 28 300 28 609 26 446
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 176 415 118 786 54 438 28 677 22 760 25 158 22 439 20 792 19 989 18 027
Obeskattade reserver 62 267 45 184 25 544 19 649 13 746 6 946 5 206 4 316 4 205 3 015
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kortfristiga skulder 28 394 16 876 8 237 12 395 9 088 5 313 5 066 3 191 4 415 5 404
Skulder och eget kapital 267 077 180 845 88 218 60 721 45 594 37 417 32 711 28 300 28 609 26 446
Löner & utdelning (tkr)
2021-12
2020-12
2019-12
2018-12
2017-12
2016-06
2015-06
2014-06
2013-06
2012-06
Löner till styrelse & VD - - - - - - - - - -
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - - - - -
Löner till övriga anställda - - - - - 746 705 705 700 638
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - - - - - -
Sociala kostnader - - - - - 290 238 310 258 241
Utdelning till aktieägare 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Omsättning 6 030 5 506 3 597 4 032 8 377 6 149 3 644 3 097 4 098 5 552
Sedan 2016 behöver företag som redovisar enligt K2 modellen inte uppge lönekostnader i årsredovisningen, därför kan dessa uppgifter saknas.
Nyckeltal
Antal anställda Det totala antalet anställda i företaget. För aktiebolag redovisas ett medelvärde av antalet anställda under den senaste bokslutsperioden. Övriga bolagsformer redovisas antal anställda som ett intervall. 2 2 2 2 2 2 2 3 2 2
Nettoomsättning per anställd (tkr) Nyckeltalet är ofta använt och kan användas för att bedöma ett företags effektivitet. Beräknas: Nettoomsättning dividerat med medelantalet anställda. 3 001 2 421 1 554 2 005 3 936 3 075 1 822 1 032 1 819 2 698
Personalkostnader per anställd (tkr) Anger ett företags nivå på löner och förmåner till de anställda. Innehåller bruttolöner inkl. sociala avgifter, pensioner samt löneskatt för dessa. Det kan också innehålla friskvård och andra liknande personalförmåner. Du kan alltid hitta en not som förklarar personalkostnader i årsredovisningen. Där brukar du kunna se siffran nedbruten. Detta nyckeltal styrs dock mycket av företagets definition av personalkostnader, löneutveckling och hur man har beräknat medelantalet anställda. Beräknas: Personalkostnader dividerat med medelantalet anställda. 322 420 440 531 839 519 475 341 486 441
Rörelseresultat, EBITDA Rörelseresultat före avskrivningar eller EBITDA (Earnings before interest, taxes, depreciation and amortization) är ett mått på ett företags rörelseresultat före räntor, skatt, amorteringar, avskrivningar och goodwillavskrivningar. Beräknas: Rörelseresultat plus avskrivningar 840 -2 978 121 -3 412 2 612 1 468 -1 116 -1 587 1 194 244
Nettoomsättningförändring Visar i procent hur företagets nettoomsättning förändras mellan de senaste bokslutsperioderna. Bra nyckeltal att använda vid t.ex. prospektering av nya kunder. Företag som växer snabbt är ofta investeringsbenägna. Nystartade företag kan ofta ha stora omsättningsökningar under de första åren medan s.k. ""mogna"" företag har en lägre men stabilare tillväxttakt. Beräknas: Senaste årets nettoomsättning dividerat med föregående års nettoomsättning. 23,96% 55,76% -22,47% -49,07% 28,02% 68,74% 17,66% -14,85% -32,60% -
Du Pont-modellen Du Pont-modellen är ett överskådligt sätt att sammanfatta och förklara ett företags lönsamhet. Namnet kommer från det amerikanska företag som först systematiskt använde den. Modellen kallas ibland också för lönsamhetsträdet eller räntabilitetsmodellen. Beräknas: Avkastning på totalt kapital (sysselsatt kapital)= vinstprocent * kapitalets omsättningshastighet 32,26% 53,45% 40,81% 43,31% 74,46% 13,98% 9,20% 4,10% 13,48% 12,63%
Vinstmarginal Nyckeltalet anger i procent företagets vinst i förhållande till nettoomsättning. Man räknar på vinsten innan räntekostnaderna är betalda vilket gör att finansieringen av verksamheten är ovidkommande vid beräkningen av vinstmarginalen. Beräknas: Rörelseresultat plus finansiella intäkter dividerat med nettoomsättning. 1 435,78% 1 996,74% 1 158,27% 655,92% 431,25% 85,05% 82,57% 37,49% 106,02% 61,90%
Bruttovinstmarginal Bruttovinstmarginalen kallas även för bruttovinstprocent. Nyckeltalet används framför allt i handelsföretag och anger hur stor del av varje omsatt hundralapp som blir över för att täcka övriga kostnader. Bruttovinstmarginalen varierar mycket mellan olika branscher beroende på olika pålägg, rabatter, svinn m.m. Beräknas: Omsättning av handelsvaror och tjänster minus inköpsvärdet för sålda handelsvaror och tjänster i procent av nettoomsättning. 75,69% 62,98% 87,74% 64,95% 91,92% 75,31% 80,52% 76,65% 88,37% 60,75%
Rörelsekapital/omsättning 1 604,55% 1 662,63% 610,49% 377,55% 126,56% 164,48% 162,43% 114,21% -6,08% 37,79%
Soliditet Ett företags soliditet visar i procent hur stor del av de totala tillgångarna som har kunnat finansieras med eget kapital. Måttet ger en indikation på företagets stabilitet och förmåga att motstå förluster och klara sig på längre sikt. Om företagets tillväxt ökar väldigt mycket så kan en tillfällig försämring av soliditeten vara acceptabel. Varning om företaget både uppvisar försämrad soliditet och dålig tillväxt. Om ett företag ingår i en koncern kan det ha lägre soliditet om kapital har förts upp till moderbolaget t.ex genom ett koncernbidrag. Beräknas enligt: Justerat eget kapital i procent av totala tillgångar. 84,24% 85,17% 84,29% 72,47% 73,43% 81,72% 81,01% 85,37% 80,70% 76,57%
Kassalikviditet Nyckeltalet visar i procent företagets betalningsförmåga på kort sikt. Om kassalikviditeten överstiger 100 procent är det möjligt att betala av de kortfristiga skulderna omgående under förutsättning att omsättningstillgångarna kan omsättas direkt. Beräknas: Omsättningstillgångar exklusive lager och pågående arbeten i procent av de kortfristiga skulderna. 438,15% 575,36% 320,03% 219,90% 204,23% 288,22% 214,82% 206,80% 91,46% 135,18%

Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...
Laddar handelser ...
Laddar fordon ...
Pssst
Boosta din företagssida på allabolag.se
Med en personlig text samt logga kommer ditt företag sticka ut bland mängden.
Kom igång!