Visa allt om Länstrafiken i Norrbotten Aktiebolag

Bolagets redovisning

Bisgraf
Tillgångar
Eget kapital & skulder
Kostnader
Intäkter

Lås upp Bisgraf & få bättre insyn med Allabolag PLUS

I samarbete med Bonanza så finns mer detaljerade grafer på det flesta organisationers sidor.

Resultaträkning (tkr)
2022-12 2021-12 2020-12 2019-12 2018-12 2017-12 2016-12 2015-12 2014-12 2013-12
Nettoomsättning 542 016 479 202 460 050 510 894 483 881 467 803 433 897 387 357 366 776 361 014
Övrig omsättning 24 520 18 424 18 288 4 057 6 758 4 786 2 759 723 603 276
Rörelseresultat (EBIT) -123 -3 671 -3 234 13 952 9 462 113 50 -114 -35 -229
Resultat efter finansnetto 37 -3 962 -3 230 1 502 -11 64 -27 -71 203 24
Årets resultat 0 -3 260 -3 180 -10 000 0 0 0 0 0 0
Balansräkningar (tkr)
2022-12 2021-12 2020-12 2019-12 2018-12 2017-12 2016-12 2015-12 2014-12 2013-12
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 10 497 9 217 7 514 7 773 14 822 18 834 23 170 19 253 22 529 23 241
Omsättningstillgångar 60 598 52 766 66 345 148 288 152 495 131 019 114 082 131 211 115 904 112 824
Tillgångar 71 095 61 983 73 859 156 061 167 317 149 853 137 252 150 464 138 433 136 065
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 10 000 10 000 17 768 20 710 30 710 30 710 30 710 30 710 31 245 31 245
Obeskattade reserver 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Avsättningar (tkr) 0 148 798 230 233 245 181 208 0 0
Långfristiga skulder 0 0 0 0 458 823 1 179 0 0 0
Kortfristiga skulder 61 095 51 835 55 293 135 121 135 916 118 075 105 182 119 546 107 188 104 820
Skulder och eget kapital 71 095 61 983 73 859 156 061 167 317 149 853 137 252 150 464 138 433 136 065
Löner & utdelning (tkr)
2022-12
2021-12
2020-12
2019-12
2018-12
2017-12
2016-12
2015-12
2014-12
2013-12
Löner till styrelse & VD 1 160 1 080 779 426 9 9 9 - - 0
Varav tantiem till styrelse & VD 0 0 - - - - - - - -
Löner till övriga anställda 16 901 17 020 18 610 15 977 14 748 14 007 13 582 11 322 11 213 10 209
Varav resultatlön till övriga anställda 0 0 - - - - - - - -
Sociala kostnader 7 454 7 510 7 106 6 330 6 009 5 644 5 519 4 643 4 116 4 547
Utdelning till aktieägare 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Omsättning 566 536 497 626 478 338 514 951 490 639 472 589 436 656 388 080 367 379 361 290
Sedan 2016 behöver företag som redovisar enligt K2 modellen inte uppge lönekostnader i årsredovisningen, därför kan dessa uppgifter saknas.
Nyckeltal
Antal anställda Det totala antalet anställda i företaget. För aktiebolag redovisas ett medelvärde av antalet anställda under den senaste bokslutsperioden. Övriga bolagsformer redovisas antal anställda som ett intervall. 48 46 51 47 47 48 46 40 35 37
Nettoomsättning per anställd (tkr) Nyckeltalet är ofta använt och kan användas för att bedöma ett företags effektivitet. Beräknas: Nettoomsättning dividerat med medelantalet anställda. 11 292 10 417 9 021 10 870 10 295 9 746 9 433 9 684 10 479 9 757
Personalkostnader per anställd (tkr) Anger ett företags nivå på löner och förmåner till de anställda. Innehåller bruttolöner inkl. sociala avgifter, pensioner samt löneskatt för dessa. Det kan också innehålla friskvård och andra liknande personalförmåner. Du kan alltid hitta en not som förklarar personalkostnader i årsredovisningen. Där brukar du kunna se siffran nedbruten. Detta nyckeltal styrs dock mycket av företagets definition av personalkostnader, löneutveckling och hur man har beräknat medelantalet anställda. Beräknas: Personalkostnader dividerat med medelantalet anställda. 555 595 548 510 465 430 435 331 456 413
Rörelseresultat, EBITDA Rörelseresultat före avskrivningar eller EBITDA (Earnings before interest, taxes, depreciation and amortization) är ett mått på ett företags rörelseresultat före räntor, skatt, amorteringar, avskrivningar och goodwillavskrivningar. Beräknas: Rörelseresultat plus avskrivningar 373 -2 716 -862 19 438 15 772 6 203 3 754 16 533 2 653 2 130
Nettoomsättningförändring Visar i procent hur företagets nettoomsättning förändras mellan de senaste bokslutsperioderna. Bra nyckeltal att använda vid t.ex. prospektering av nya kunder. Företag som växer snabbt är ofta investeringsbenägna. Nystartade företag kan ofta ha stora omsättningsökningar under de första åren medan s.k. ""mogna"" företag har en lägre men stabilare tillväxttakt. Beräknas: Senaste årets nettoomsättning dividerat med föregående års nettoomsättning. 13,11% 4,16% -9,95% 5,58% 3,44% 7,81% 12,01% 5,61% 1,60% -
Du Pont-modellen Du Pont-modellen är ett överskådligt sätt att sammanfatta och förklara ett företags lönsamhet. Namnet kommer från det amerikanska företag som först systematiskt använde den. Modellen kallas ibland också för lönsamhetsträdet eller räntabilitetsmodellen. Beräknas: Avkastning på totalt kapital (sysselsatt kapital)= vinstprocent * kapitalets omsättningshastighet 0,05% -5,92% -4,37% 0,98% 0,02% 0,08% 0,05% -0,04% 0,17% 0,02%
Vinstmarginal Nyckeltalet anger i procent företagets vinst i förhållande till nettoomsättning. Man räknar på vinsten innan räntekostnaderna är betalda vilket gör att finansieringen av verksamheten är ovidkommande vid beräkningen av vinstmarginalen. Beräknas: Rörelseresultat plus finansiella intäkter dividerat med nettoomsättning. 0,01% -0,77% -0,70% 0,30% 0,01% 0,03% 0,01% -0,02% 0,06% 0,01%
Bruttovinstmarginal Bruttovinstmarginalen kallas även för bruttovinstprocent. Nyckeltalet används framför allt i handelsföretag och anger hur stor del av varje omsatt hundralapp som blir över för att täcka övriga kostnader. Bruttovinstmarginalen varierar mycket mellan olika branscher beroende på olika pålägg, rabatter, svinn m.m. Beräknas: Omsättning av handelsvaror och tjänster minus inköpsvärdet för sålda handelsvaror och tjänster i procent av nettoomsättning. 100,00% 3,76% 5,60% 10,44% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00%
Rörelsekapital/omsättning -0,09% 0,19% 2,40% 2,58% 3,43% 2,77% 2,05% 3,01% 2,38% 2,22%
Soliditet Ett företags soliditet visar i procent hur stor del av de totala tillgångarna som har kunnat finansieras med eget kapital. Måttet ger en indikation på företagets stabilitet och förmåga att motstå förluster och klara sig på längre sikt. Om företagets tillväxt ökar väldigt mycket så kan en tillfällig försämring av soliditeten vara acceptabel. Varning om företaget både uppvisar försämrad soliditet och dålig tillväxt. Om ett företag ingår i en koncern kan det ha lägre soliditet om kapital har förts upp till moderbolaget t.ex genom ett koncernbidrag. Beräknas enligt: Justerat eget kapital i procent av totala tillgångar. 14,07% 16,13% 24,06% 13,27% 18,35% 20,49% 22,37% 20,41% 22,57% 22,96%
Kassalikviditet Nyckeltalet visar i procent företagets betalningsförmåga på kort sikt. Om kassalikviditeten överstiger 100 procent är det möjligt att betala av de kortfristiga skulderna omgående under förutsättning att omsättningstillgångarna kan omsättas direkt. Beräknas: Omsättningstillgångar exklusive lager och pågående arbeten i procent av de kortfristiga skulderna. 99,19% 101,80% 119,99% 109,74% 112,20% 110,96% 108,46% 109,76% 108,13% 107,64%

Laddar koncern ...
Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...
Laddar handelser ...
Laddar fordon ...
Pssst
Boosta din företagssida på allabolag.se
Med en personlig text samt logga kommer ditt företag sticka ut bland mängden.
Kom igång!