Visa allt om Länstrafiken i Norrbotten Aktiebolag
Visa allt om Länstrafiken i Norrbotten Aktiebolag

Koncernredovisning

Resultaträkning (tkr)
2017-12 2016-12 2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12
Nettoomsättning 510 819 475 998 425 126 403 034 400 978 404 090 402 563 391 527 324 461 315 483
Övrig omsättning 5 484 3 145 806 996 367 186 221 207 364 166
Rörelseresultat (EBIT) 279 -1 699 69 -54 -379 -1 394 -1 618 -201 -2 417 -12 364
Resultat efter finansnetto 100 -1 940 -55 -5 -147 -516 -695 31 -174 -9 640
Årets resultat 26 -957 8 -3 -161 -519 -484 -48 -268 -9 674
Balansräkningar (tkr)
2017-12 2016-12 2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 21 978 27 026 24 541 21 901 18 140 17 910 19 554 20 757 22 733 24 989
Omsättningstillgångar 135 579 117 012 135 967 127 325 125 380 98 103 98 930 95 642 51 811 57 502
Tillgångar 157 557 144 038 160 508 149 226 143 520 116 013 118 484 116 398 74 544 82 491
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 27 796 29 041 29 998 30 182 30 031 30 192 30 711 31 195 31 243 31 511
Minoritetsintressen 0 -771 192 0 188 224 221 433 354 260
Avsättningar (tkr) 38 0 0 49 51 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 3 724 4 478 2 818 3 322 0 0 0 83 258 358
Kortfristiga skulder 125 999 111 290 127 500 115 673 113 250 85 596 87 551 84 687 42 688 50 361
Skulder och eget kapital 157 557 144 038 160 508 149 226 143 520 116 013 118 484 116 398 74 544 82 491
Löner & utdelning (tkr)
2017-12
2016-12
2015-12
2014-12
2013-12
2012-12
2011-12
2010-12
2009-12
2008-12
Löner till styrelse & VD 53 76 65 93 - 941 1 082 1 043 1 040 1 109
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - 0 - - - -
Löner till övriga anställda 14 007 32 434 27 375 26 746 22 138 21 178 19 557 18 861 17 566 17 507
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - 0 - - - -
Sociala kostnader 12 538 12 269 10 503 8 619 8 612 8 560 9 371 7 332 7 419 7 071
Utdelning till aktieägare 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Omsättning 516 303 479 143 425 932 404 030 401 345 404 276 402 784 391 734 324 825 315 649
Sedan 2016 behöver företag som redovisar enligt K2 modellen inte uppge lönekostnader i årsredovisningen, därför kan dessa uppgifter saknas.
Nyckeltal
Antal anställda Det totala antalet anställda i företaget. För aktiebolag redovisas ett medelvärde av antalet anställda under den senaste bokslutsperioden. Övriga bolagsformer redovisas antal anställda som ett intervall. 98 101 88 79 76 69 65 64 61 62
Nettoomsättning per anställd (tkr) Nyckeltalet är ofta använt och kan användas för att bedöma ett företags effektivitet. Beräknas: Nettoomsättning dividerat med medelantalet anställda. 5 212 4 713 4 831 5 102 5 276 5 856 6 193 6 118 5 319 5 088
Personalkostnader per anställd (tkr) Anger ett företags nivå på löner och förmåner till de anställda. Innehåller bruttolöner inkl. sociala avgifter, pensioner samt löneskatt för dessa. Det kan också innehålla friskvård och andra liknande personalförmåner. Du kan alltid hitta en not som förklarar personalkostnader i årsredovisningen. Där brukar du kunna se siffran nedbruten. Detta nyckeltal styrs dock mycket av företagets definition av personalkostnader, löneutveckling och hur man har beräknat medelantalet anställda. Beräknas: Personalkostnader dividerat med medelantalet anställda. 478 459 374 466 416 441 457 424 429 427
Rörelseresultat, EBITDA Rörelseresultat före avskrivningar eller EBITDA (Earnings before interest, taxes, depreciation and amortization) är ett mått på ett företags rörelseresultat före räntor, skatt, amorteringar, avskrivningar och goodwillavskrivningar. Beräknas: Rörelseresultat plus avskrivningar 7 829 4 020 38 897 4 198 2 384 1 536 1 437 2 983 759 -8 722
Nettoomsättningförändring Visar i procent hur företagets nettoomsättning förändras mellan de senaste bokslutsperioderna. Bra nyckeltal att använda vid t.ex. prospektering av nya kunder. Företag som växer snabbt är ofta investeringsbenägna. Nystartade företag kan ofta ha stora omsättningsökningar under de första åren medan s.k. ""mogna"" företag har en lägre men stabilare tillväxttakt. Beräknas: Senaste årets nettoomsättning dividerat med föregående års nettoomsättning. 7,32% 11,97% 5,48% 0,51% -0,77% 0,38% 2,82% 20,67% 2,85% -
Du Pont-modellen Du Pont-modellen är ett överskådligt sätt att sammanfatta och förklara ett företags lönsamhet. Namnet kommer från det amerikanska företag som först systematiskt använde den. Modellen kallas ibland också för lönsamhetsträdet eller räntabilitetsmodellen. Beräknas: Avkastning på totalt kapital (sysselsatt kapital)= vinstprocent * kapitalets omsättningshastighet 0,23% -1,14% 0,10% 0,11% -0,10% -0,44% -0,57% 0,05% -0,21% -11,64%
Vinstmarginal Nyckeltalet anger i procent företagets vinst i förhållande till nettoomsättning. Man räknar på vinsten innan räntekostnaderna är betalda vilket gör att finansieringen av verksamheten är ovidkommande vid beräkningen av vinstmarginalen. Beräknas: Rörelseresultat plus finansiella intäkter dividerat med nettoomsättning. 0,07% -0,35% 0,04% 0,04% -0,04% -0,13% -0,17% 0,02% -0,05% -3,04%
Bruttovinstmarginal Bruttovinstmarginalen kallas även för bruttovinstprocent. Nyckeltalet används framför allt i handelsföretag och anger hur stor del av varje omsatt hundralapp som blir över för att täcka övriga kostnader. Bruttovinstmarginalen varierar mycket mellan olika branscher beroende på olika pålägg, rabatter, svinn m.m. Beräknas: Omsättning av handelsvaror och tjänster minus inköpsvärdet för sålda handelsvaror och tjänster i procent av nettoomsättning. 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00%
Rörelsekapital/omsättning 1,88% 1,20% 1,99% 2,89% 3,03% 3,10% 2,83% 2,80% 2,81% 2,26%
Soliditet Ett företags soliditet visar i procent hur stor del av de totala tillgångarna som har kunnat finansieras med eget kapital. Måttet ger en indikation på företagets stabilitet och förmåga att motstå förluster och klara sig på längre sikt. Om företagets tillväxt ökar väldigt mycket så kan en tillfällig försämring av soliditeten vara acceptabel. Varning om företaget både uppvisar försämrad soliditet och dålig tillväxt. Om ett företag ingår i en koncern kan det ha lägre soliditet om kapital har förts upp till moderbolaget t.ex genom ett koncernbidrag. Beräknas enligt: Justerat eget kapital i procent av totala tillgångar. 17,64% 20,16% 18,69% 20,23% 20,92% 26,02% 25,92% 26,80% 41,91% 38,20%
Kassalikviditet Nyckeltalet visar i procent företagets betalningsförmåga på kort sikt. Om kassalikviditeten överstiger 100 procent är det möjligt att betala av de kortfristiga skulderna omgående under förutsättning att omsättningstillgångarna kan omsättas direkt. Beräknas: Omsättningstillgångar exklusive lager och pågående arbeten i procent av de kortfristiga skulderna. 107,60% 105,14% 106,64% 110,07% 110,71% 114,61% 113,00% 112,94% 121,37% 114,18%

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2017-12 2016-12 2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12
Nettoomsättning 467 803 433 897 387 357 366 776 361 014 363 166 364 061 352 276 287 197 275 481
Övrig omsättning 4 786 2 759 723 603 276 71 157 108 251 166
Rörelseresultat (EBIT) 113 50 -114 -35 -229 -802 -899 -254 -2 908 -12 772
Resultat efter finansnetto 64 -27 -71 203 24 184 92 45 -599 -9 830
Årets resultat 0 0 0 0 0 0 0 0 -599 -9 830
Balansräkningar (tkr)
2017-12 2016-12 2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 18 834 23 170 19 253 22 529 23 241 23 315 24 876 25 229 26 576 27 559
Omsättningstillgångar 131 019 114 082 131 211 115 904 112 824 89 114 89 379 84 397 41 311 47 900
Tillgångar 149 853 137 252 150 464 138 433 136 065 112 429 114 255 109 626 67 887 75 459
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 30 710 30 710 30 710 31 245 31 245 31 332 31 847 32 104 32 229 32 587
Obeskattade reserver 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Avsättningar (tkr) 245 181 208 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 823 1 179 0 0 0 0 0 0 0 0
Kortfristiga skulder 118 075 105 182 119 546 107 188 104 820 81 097 82 408 77 522 35 658 42 871
Skulder och eget kapital 149 853 137 252 150 464 138 433 136 065 112 429 114 255 109 626 67 887 75 459
Löner & utdelning (tkr)
2017-12
2016-12
2015-12
2014-12
2013-12
2012-12
2011-12
2010-12
2009-12
2008-12
Löner till styrelse & VD 9 9 - - 0 900 999 974 985 635
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - - - - -
Löner till övriga anställda 14 007 13 582 11 322 11 213 10 209 10 435 9 982 9 539 9 340 9 205
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - - - - - -
Sociala kostnader 5 644 5 519 4 643 4 116 4 547 4 717 5 968 3 844 4 419 3 777
Utdelning till aktieägare 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Omsättning 472 589 436 656 388 080 367 379 361 290 363 237 364 218 352 384 287 448 275 647
Sedan 2016 behöver företag som redovisar enligt K2 modellen inte uppge lönekostnader i årsredovisningen, därför kan dessa uppgifter saknas.
Nyckeltal
Antal anställda Det totala antalet anställda i företaget. För aktiebolag redovisas ett medelvärde av antalet anställda under den senaste bokslutsperioden. Övriga bolagsformer redovisas antal anställda som ett intervall. 48 46 40 35 37 35 34 34 34 34
Nettoomsättning per anställd (tkr) Nyckeltalet är ofta använt och kan användas för att bedöma ett företags effektivitet. Beräknas: Nettoomsättning dividerat med medelantalet anställda. 9 746 9 433 9 684 10 479 9 757 10 376 10 708 10 361 8 447 8 102
Personalkostnader per anställd (tkr) Anger ett företags nivå på löner och förmåner till de anställda. Innehåller bruttolöner inkl. sociala avgifter, pensioner samt löneskatt för dessa. Det kan också innehålla friskvård och andra liknande personalförmåner. Du kan alltid hitta en not som förklarar personalkostnader i årsredovisningen. Där brukar du kunna se siffran nedbruten. Detta nyckeltal styrs dock mycket av företagets definition av personalkostnader, löneutveckling och hur man har beräknat medelantalet anställda. Beräknas: Personalkostnader dividerat med medelantalet anställda. 430 435 331 456 413 465 497 415 432 408
Rörelseresultat, EBITDA Rörelseresultat före avskrivningar eller EBITDA (Earnings before interest, taxes, depreciation and amortization) är ett mått på ett företags rörelseresultat före räntor, skatt, amorteringar, avskrivningar och goodwillavskrivningar. Beräknas: Rörelseresultat plus avskrivningar 6 203 3 754 16 533 2 653 2 130 1 384 1 212 1 889 -684 -10 151
Nettoomsättningförändring Visar i procent hur företagets nettoomsättning förändras mellan de senaste bokslutsperioderna. Bra nyckeltal att använda vid t.ex. prospektering av nya kunder. Företag som växer snabbt är ofta investeringsbenägna. Nystartade företag kan ofta ha stora omsättningsökningar under de första åren medan s.k. ""mogna"" företag har en lägre men stabilare tillväxttakt. Beräknas: Senaste årets nettoomsättning dividerat med föregående års nettoomsättning. 7,81% 12,01% 5,61% 1,60% -0,59% -0,25% 3,35% 22,66% 4,25% -
Du Pont-modellen Du Pont-modellen är ett överskådligt sätt att sammanfatta och förklara ett företags lönsamhet. Namnet kommer från det amerikanska företag som först systematiskt använde den. Modellen kallas ibland också för lönsamhetsträdet eller räntabilitetsmodellen. Beräknas: Avkastning på totalt kapital (sysselsatt kapital)= vinstprocent * kapitalets omsättningshastighet 0,08% 0,05% -0,04% 0,17% 0,02% 0,17% 0,08% 0,05% -0,88% -13,02%
Vinstmarginal Nyckeltalet anger i procent företagets vinst i förhållande till nettoomsättning. Man räknar på vinsten innan räntekostnaderna är betalda vilket gör att finansieringen av verksamheten är ovidkommande vid beräkningen av vinstmarginalen. Beräknas: Rörelseresultat plus finansiella intäkter dividerat med nettoomsättning. 0,03% 0,01% -0,02% 0,06% 0,01% 0,05% 0,03% 0,02% -0,21% -3,57%
Bruttovinstmarginal Bruttovinstmarginalen kallas även för bruttovinstprocent. Nyckeltalet används framför allt i handelsföretag och anger hur stor del av varje omsatt hundralapp som blir över för att täcka övriga kostnader. Bruttovinstmarginalen varierar mycket mellan olika branscher beroende på olika pålägg, rabatter, svinn m.m. Beräknas: Omsättning av handelsvaror och tjänster minus inköpsvärdet för sålda handelsvaror och tjänster i procent av nettoomsättning. 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00%
Rörelsekapital/omsättning 2,77% 2,05% 3,01% 2,38% 2,22% 2,21% 1,91% 1,95% 1,97% 1,83%
Soliditet Ett företags soliditet visar i procent hur stor del av de totala tillgångarna som har kunnat finansieras med eget kapital. Måttet ger en indikation på företagets stabilitet och förmåga att motstå förluster och klara sig på längre sikt. Om företagets tillväxt ökar väldigt mycket så kan en tillfällig försämring av soliditeten vara acceptabel. Varning om företaget både uppvisar försämrad soliditet och dålig tillväxt. Om ett företag ingår i en koncern kan det ha lägre soliditet om kapital har förts upp till moderbolaget t.ex genom ett koncernbidrag. Beräknas enligt: Justerat eget kapital i procent av totala tillgångar. 20,49% 22,37% 20,41% 22,57% 22,96% 27,87% 27,87% 29,29% 47,47% 43,19%
Kassalikviditet Nyckeltalet visar i procent företagets betalningsförmåga på kort sikt. Om kassalikviditeten överstiger 100 procent är det möjligt att betala av de kortfristiga skulderna omgående under förutsättning att omsättningstillgångarna kan omsättas direkt. Beräknas: Omsättningstillgångar exklusive lager och pågående arbeten i procent av de kortfristiga skulderna. 110,96% 108,46% 109,76% 108,13% 107,64% 109,89% 108,46% 108,87% 115,85% 111,73%

Laddar koncern ...
Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...
Laddar fordon ...