Visa allt om Ackes Åkeri Aktiebolag
Visa allt om Ackes Åkeri Aktiebolag

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2016-12 2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12
Nettoomsättning 5 693 5 136 5 371 5 607 5 677 5 773 5 229 4 736 5 152 4 986
Övrig omsättning 10 - - 8 117 - 5 425 - -
Rörelseresultat (EBIT) -348 -369 -185 -303 -201 -335 -299 492 390 278
Resultat efter finansnetto -360 -377 -188 -313 -211 -277 -290 496 421 295
Årets resultat -360 -88 4 1 4 0 0 2 257 215
Balansräkningar (tkr)
2016-12 2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 1 603 2 040 2 201 2 652 3 181 2 289 2 643 3 116 2 122 2 504
Omsättningstillgångar 980 1 042 943 824 891 1 252 1 148 1 009 2 003 1 392
Tillgångar 2 582 3 082 3 144 3 476 4 072 3 541 3 791 4 125 4 125 3 896
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 1 179 1 539 1 627 1 623 1 622 1 618 1 618 1 678 2 026 1 769
Obeskattade reserver 0 0 289 481 799 1 014 1 291 1 587 1 111 1 048
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 402 606 400 556 629 0 0 0 350 400
Kortfristiga skulder 1 001 937 828 816 1 023 909 882 860 637 680
Skulder och eget kapital 2 582 3 082 3 144 3 476 4 072 3 541 3 791 4 125 4 125 3 896
Löner & utdelning (tkr)
2016-12
2015-12
2014-12
2013-12
2012-12
2011-12
2010-12
2009-12
2008-12
2007-12
Löner till styrelse & VD - 0 - - - 238 285 294 355 341
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - - 0 - -
Löner till övriga anställda 0 1 432 1 411 1 510 1 464 1 232 1 225 1 026 906 974
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - - - 0 - -
Sociala kostnader 0 474 414 520 502 519 496 469 439 530
Utdelning till aktieägare 0 0 0 0 0 0 0 60 350 0
Omsättning 5 703 5 136 5 371 5 615 5 794 5 773 5 234 5 161 5 152 4 986
Sedan 2016 behöver företag som redovisar enligt K2 modellen inte uppge lönekostnader i årsredovisningen, därför kan dessa uppgifter saknas.
Nyckeltal
Antal anställda Det totala antalet anställda i företaget. För aktiebolag redovisas ett medelvärde av antalet anställda under den senaste bokslutsperioden. Övriga bolagsformer redovisas antal anställda som ett intervall. 5 5 5 5 5 5 5 5 4 4
Nettoomsättning per anställd (tkr) Nyckeltalet är ofta använt och kan användas för att bedöma ett företags effektivitet. Beräknas: Nettoomsättning dividerat med medelantalet anställda. 1 139 1 027 1 074 1 121 1 135 1 155 1 046 947 1 288 1 247
Personalkostnader per anställd (tkr) Anger ett företags nivå på löner och förmåner till de anställda. Innehåller bruttolöner inkl. sociala avgifter, pensioner samt löneskatt för dessa. Det kan också innehålla friskvård och andra liknande personalförmåner. Du kan alltid hitta en not som förklarar personalkostnader i årsredovisningen. Där brukar du kunna se siffran nedbruten. Detta nyckeltal styrs dock mycket av företagets definition av personalkostnader, löneutveckling och hur man har beräknat medelantalet anställda. Beräknas: Personalkostnader dividerat med medelantalet anställda. 444 410 396 436 420 422 423 379 450 485
Rörelseresultat, EBITDA Rörelseresultat före avskrivningar eller EBITDA (Earnings before interest, taxes, depreciation and amortization) är ett mått på ett företags rörelseresultat före räntor, skatt, amorteringar, avskrivningar och goodwillavskrivningar. Beräknas: Rörelseresultat plus avskrivningar 153 128 393 226 286 118 210 1 073 860 887
Nettoomsättningförändring Visar i procent hur företagets nettoomsättning förändras mellan de senaste bokslutsperioderna. Bra nyckeltal att använda vid t.ex. prospektering av nya kunder. Företag som växer snabbt är ofta investeringsbenägna. Nystartade företag kan ofta ha stora omsättningsökningar under de första åren medan s.k. ""mogna"" företag har en lägre men stabilare tillväxttakt. Beräknas: Senaste årets nettoomsättning dividerat med föregående års nettoomsättning. 10,85% -4,38% -4,21% -1,23% -1,66% 10,40% 10,41% -8,07% 3,33% -
Du Pont-modellen Du Pont-modellen är ett överskådligt sätt att sammanfatta och förklara ett företags lönsamhet. Namnet kommer från det amerikanska företag som först systematiskt använde den. Modellen kallas ibland också för lönsamhetsträdet eller räntabilitetsmodellen. Beräknas: Avkastning på totalt kapital (sysselsatt kapital)= vinstprocent * kapitalets omsättningshastighet -13,01% -11,52% -5,41% -8,31% -4,64% -7,79% -7,65% 12,15% 10,25% 7,62%
Vinstmarginal Nyckeltalet anger i procent företagets vinst i förhållande till nettoomsättning. Man räknar på vinsten innan räntekostnaderna är betalda vilket gör att finansieringen av verksamheten är ovidkommande vid beräkningen av vinstmarginalen. Beräknas: Rörelseresultat plus finansiella intäkter dividerat med nettoomsättning. -5,90% -6,91% -3,17% -5,15% -3,33% -4,78% -5,55% 10,58% 8,21% 5,96%
Bruttovinstmarginal Bruttovinstmarginalen kallas även för bruttovinstprocent. Nyckeltalet används framför allt i handelsföretag och anger hur stor del av varje omsatt hundralapp som blir över för att täcka övriga kostnader. Bruttovinstmarginalen varierar mycket mellan olika branscher beroende på olika pålägg, rabatter, svinn m.m. Beräknas: Omsättning av handelsvaror och tjänster minus inköpsvärdet för sålda handelsvaror och tjänster i procent av nettoomsättning. 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00%
Rörelsekapital/omsättning -0,37% 2,04% 2,14% 0,14% -2,33% 5,94% 5,09% 3,15% 26,51% 14,28%
Soliditet Ett företags soliditet visar i procent hur stor del av de totala tillgångarna som har kunnat finansieras med eget kapital. Måttet ger en indikation på företagets stabilitet och förmåga att motstå förluster och klara sig på längre sikt. Om företagets tillväxt ökar väldigt mycket så kan en tillfällig försämring av soliditeten vara acceptabel. Varning om företaget både uppvisar försämrad soliditet och dålig tillväxt. Om ett företag ingår i en koncern kan det ha lägre soliditet om kapital har förts upp till moderbolaget t.ex genom ett koncernbidrag. Beräknas enligt: Justerat eget kapital i procent av totala tillgångar. 45,66% 49,94% 58,92% 57,49% 54,29% 66,80% 67,78% 69,03% 68,51% 64,77%
Kassalikviditet Nyckeltalet visar i procent företagets betalningsförmåga på kort sikt. Om kassalikviditeten överstiger 100 procent är det möjligt att betala av de kortfristiga skulderna omgående under förutsättning att omsättningstillgångarna kan omsättas direkt. Beräknas: Omsättningstillgångar exklusive lager och pågående arbeten i procent av de kortfristiga skulderna. 97,90% 111,21% 113,89% 100,98% 87,10% 137,73% 130,16% 117,33% 314,44% 204,71%

Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...
Laddar fordon ...