Visa allt om Skånebeslag Förvaltning AB
Visa allt om Skånebeslag Förvaltning AB

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2016-12 2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12
Nettoomsättning 2 210 10 760 11 126 10 296 9 131 6 369 7 976 21 213 21 515 23 298
Övrig omsättning - - - - - - - 14 20 -
Rörelseresultat (EBIT) -698 5 107 1 435 2 884 1 419 2 140 2 266 3 435 3 711 4 718
Resultat efter finansnetto 2 303 5 163 1 522 3 077 1 600 2 218 2 287 3 452 3 801 4 670
Årets resultat 3 358 4 960 2 760 3 926 2 713 3 488 2 421 2 100 2 180 2 693
Balansräkningar (tkr)
2016-12 2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 20 447 20 456 20 444 20 656 15 657 16 283 17 456 13 902 10 328 10 565
Omsättningstillgångar 4 438 15 693 17 245 14 183 15 646 10 885 5 528 8 572 8 579 6 708
Tillgångar 24 885 36 148 37 688 34 839 31 303 27 168 22 984 22 473 18 907 17 273
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 17 431 24 073 22 613 22 352 19 927 18 214 15 127 13 106 11 405 9 525
Obeskattade reserver 6 754 7 928 6 705 6 750 6 729 6 387 6 233 5 274 4 714 3 994
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 205 817 5 392 3 211 1 932 32 68 51 0 60
Kortfristiga skulder 495 3 331 2 978 2 526 2 715 2 535 1 557 4 044 2 787 3 694
Skulder och eget kapital 24 885 36 148 37 688 34 839 31 303 27 168 22 984 22 473 18 907 17 273
Löner & utdelning (tkr)
2016-12
2015-12
2014-12
2013-12
2012-12
2011-12
2010-12
2009-12
2008-12
2007-12
Löner till styrelse & VD 0 - - - - - 240 180 0 0
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - 1 900 - - - - -
Löner till övriga anställda 0 1 275 5 050 3 256 1 385 1 139 1 033 2 242 2 145 1 872
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - - - - - -
Sociala kostnader 0 442 1 658 930 1 057 425 477 852 809 687
Utdelning till aktieägare 3 000 10 000 3 500 2 500 1 500 1 000 400 400 400 300
Omsättning 2 210 10 760 11 126 10 296 9 131 6 369 7 976 21 227 21 535 23 298
Sedan 2016 behöver företag som redovisar enligt K2 modellen inte uppge lönekostnader i årsredovisningen, därför kan dessa uppgifter saknas.
Nyckeltal
Antal anställda Det totala antalet anställda i företaget. För aktiebolag redovisas ett medelvärde av antalet anställda under den senaste bokslutsperioden. Övriga bolagsformer redovisas antal anställda som ett intervall. 0 3 3 2 2 2 2 6 6 6
Nettoomsättning per anställd (tkr) Nyckeltalet är ofta använt och kan användas för att bedöma ett företags effektivitet. Beräknas: Nettoomsättning dividerat med medelantalet anställda. - 3 587 3 709 5 148 4 566 3 185 3 988 3 536 3 586 3 883
Personalkostnader per anställd (tkr) Anger ett företags nivå på löner och förmåner till de anställda. Innehåller bruttolöner inkl. sociala avgifter, pensioner samt löneskatt för dessa. Det kan också innehålla friskvård och andra liknande personalförmåner. Du kan alltid hitta en not som förklarar personalkostnader i årsredovisningen. Där brukar du kunna se siffran nedbruten. Detta nyckeltal styrs dock mycket av företagets definition av personalkostnader, löneutveckling och hur man har beräknat medelantalet anställda. Beräknas: Personalkostnader dividerat med medelantalet anställda. - 712 2 301 2 327 2 265 846 880 560 505 443
Rörelseresultat, EBITDA Rörelseresultat före avskrivningar eller EBITDA (Earnings before interest, taxes, depreciation and amortization) är ett mått på ett företags rörelseresultat före räntor, skatt, amorteringar, avskrivningar och goodwillavskrivningar. Beräknas: Rörelseresultat plus avskrivningar 60 6 100 2 442 3 885 2 468 3 090 2 995 3 995 4 328 5 268
Nettoomsättningförändring Visar i procent hur företagets nettoomsättning förändras mellan de senaste bokslutsperioderna. Bra nyckeltal att använda vid t.ex. prospektering av nya kunder. Företag som växer snabbt är ofta investeringsbenägna. Nystartade företag kan ofta ha stora omsättningsökningar under de första åren medan s.k. ""mogna"" företag har en lägre men stabilare tillväxttakt. Beräknas: Senaste årets nettoomsättning dividerat med föregående års nettoomsättning. -79,46% -3,29% 8,06% 12,76% 43,37% -20,15% -62,40% -1,40% -7,65% -
Du Pont-modellen Du Pont-modellen är ett överskådligt sätt att sammanfatta och förklara ett företags lönsamhet. Namnet kommer från det amerikanska företag som först systematiskt använde den. Modellen kallas ibland också för lönsamhetsträdet eller räntabilitetsmodellen. Beräknas: Avkastning på totalt kapital (sysselsatt kapital)= vinstprocent * kapitalets omsättningshastighet 9,25% 14,86% 4,04% 8,84% 5,17% 8,16% 9,95% 15,42% 20,25% 27,66%
Vinstmarginal Nyckeltalet anger i procent företagets vinst i förhållande till nettoomsättning. Man räknar på vinsten innan räntekostnaderna är betalda vilket gör att finansieringen av verksamheten är ovidkommande vid beräkningen av vinstmarginalen. Beräknas: Rörelseresultat plus finansiella intäkter dividerat med nettoomsättning. 104,21% 49,91% 13,68% 29,91% 17,71% 34,82% 28,67% 16,34% 17,80% 20,50%
Bruttovinstmarginal Bruttovinstmarginalen kallas även för bruttovinstprocent. Nyckeltalet används framför allt i handelsföretag och anger hur stor del av varje omsatt hundralapp som blir över för att täcka övriga kostnader. Bruttovinstmarginalen varierar mycket mellan olika branscher beroende på olika pålägg, rabatter, svinn m.m. Beräknas: Omsättning av handelsvaror och tjänster minus inköpsvärdet för sålda handelsvaror och tjänster i procent av nettoomsättning. 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 99,97% 100,00% 78,02% 44,56% 43,68% 41,82%
Rörelsekapital/omsättning 178,42% 114,89% 128,23% 113,22% 141,62% 131,10% 49,79% 21,35% 26,92% 12,94%
Soliditet Ett företags soliditet visar i procent hur stor del av de totala tillgångarna som har kunnat finansieras med eget kapital. Måttet ger en indikation på företagets stabilitet och förmåga att motstå förluster och klara sig på längre sikt. Om företagets tillväxt ökar väldigt mycket så kan en tillfällig försämring av soliditeten vara acceptabel. Varning om företaget både uppvisar försämrad soliditet och dålig tillväxt. Om ett företag ingår i en koncern kan det ha lägre soliditet om kapital har förts upp till moderbolaget t.ex genom ett koncernbidrag. Beräknas enligt: Justerat eget kapital i procent av totala tillgångar. 91,22% 83,70% 73,88% 79,27% 79,50% 84,37% 85,80% 75,61% 78,27% 71,79%
Kassalikviditet Nyckeltalet visar i procent företagets betalningsförmåga på kort sikt. Om kassalikviditeten överstiger 100 procent är det möjligt att betala av de kortfristiga skulderna omgående under förutsättning att omsättningstillgångarna kan omsättas direkt. Beräknas: Omsättningstillgångar exklusive lager och pågående arbeten i procent av de kortfristiga skulderna. 896,57% 471,12% 579,08% 561,48% 576,28% 429,39% 355,04% 190,50% 279,22% 161,15%

Laddar offentliga-varden ...
Laddar koncern ...
Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...