Visa allt om Vängåvans Bok & Papper Aktiebolag
Visa allt om Vängåvans Bok & Papper Aktiebolag

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2016-04 2015-04 2014-04 2013-04 2012-04 2011-04 2010-04 2009-04 2008-04 2007-04
Nettoomsättning 12 334 9 729 10 181 11 132 11 423 11 442 13 325 15 444 16 704 16 321
Övrig omsättning 1 303 1 477 1 496 1 443 1 284 1 254 1 290 37 25 24
Rörelseresultat (EBIT) 1 657 790 455 231 122 -99 321 1 180 1 694 1 803
Resultat efter finansnetto 2 322 792 463 243 -624 -91 325 1 216 1 747 1 843
Årets resultat 647 -14 -7 -8 -771 -17 -1 -3 -4 1 346
Balansräkningar (tkr)
2016-04 2015-04 2014-04 2013-04 2012-04 2011-04 2010-04 2009-04 2008-04 2007-04
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 389 505 525 533 567 1 359 1 417 1 363 1 398 1 472
Omsättningstillgångar 10 503 9 257 8 941 9 127 8 995 8 985 9 378 9 765 9 656 10 149
Tillgångar 10 892 9 763 9 466 9 660 9 562 10 344 10 795 11 128 11 053 11 621
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 7 479 6 832 6 846 6 853 6 861 7 632 7 649 7 650 7 653 7 656
Obeskattade reserver 0 0 0 0 11 18 326 324 329 350
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kortfristiga skulder 3 413 2 931 2 620 2 807 2 690 2 694 2 820 3 154 3 071 3 615
Skulder och eget kapital 10 892 9 763 9 466 9 660 9 562 10 344 10 795 11 128 11 053 11 621
Löner & utdelning (tkr)
2016-04
2015-04
2014-04
2013-04
2012-04
2011-04
2010-04
2009-04
2008-04
2007-04
Löner till styrelse & VD - 0 - - 0 455 462 375 0 0
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - - - - -
Löner till övriga anställda 2 420 1 942 2 547 2 660 2 548 2 108 2 482 2 555 2 424 2 286
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - - - - - -
Sociala kostnader 793 788 883 908 922 948 1 083 1 065 912 851
Utdelning till aktieägare 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Omsättning 13 637 11 206 11 677 12 575 12 707 12 696 14 615 15 481 16 729 16 345
Sedan 2016 behöver företag som redovisar enligt K2 modellen inte uppge lönekostnader i årsredovisningen, därför kan dessa uppgifter saknas.
Nyckeltal
Antal anställda Det totala antalet anställda i företaget. För aktiebolag redovisas ett medelvärde av antalet anställda under den senaste bokslutsperioden. Övriga bolagsformer redovisas antal anställda som ett intervall. 8 8 8 9 9 9 10 11 0 10
Nettoomsättning per anställd (tkr) Nyckeltalet är ofta använt och kan användas för att bedöma ett företags effektivitet. Beräknas: Nettoomsättning dividerat med medelantalet anställda. 1 542 1 216 1 273 1 237 1 269 1 271 1 333 1 404 - 1 632
Personalkostnader per anställd (tkr) Anger ett företags nivå på löner och förmåner till de anställda. Innehåller bruttolöner inkl. sociala avgifter, pensioner samt löneskatt för dessa. Det kan också innehålla friskvård och andra liknande personalförmåner. Du kan alltid hitta en not som förklarar personalkostnader i årsredovisningen. Där brukar du kunna se siffran nedbruten. Detta nyckeltal styrs dock mycket av företagets definition av personalkostnader, löneutveckling och hur man har beräknat medelantalet anställda. Beräknas: Personalkostnader dividerat med medelantalet anställda. 429 393 416 395 393 396 410 302 - 311
Rörelseresultat, EBITDA Rörelseresultat före avskrivningar eller EBITDA (Earnings before interest, taxes, depreciation and amortization) är ett mått på ett företags rörelseresultat före räntor, skatt, amorteringar, avskrivningar och goodwillavskrivningar. Beräknas: Rörelseresultat plus avskrivningar 1 665 810 490 265 163 -38 394 1 243 1 768 1 885
Nettoomsättningförändring Visar i procent hur företagets nettoomsättning förändras mellan de senaste bokslutsperioderna. Bra nyckeltal att använda vid t.ex. prospektering av nya kunder. Företag som växer snabbt är ofta investeringsbenägna. Nystartade företag kan ofta ha stora omsättningsökningar under de första åren medan s.k. ""mogna"" företag har en lägre men stabilare tillväxttakt. Beräknas: Senaste årets nettoomsättning dividerat med föregående års nettoomsättning. 26,78% -4,44% -8,54% -2,55% -0,17% -14,13% -13,72% -7,54% 2,35% -
Du Pont-modellen Du Pont-modellen är ett överskådligt sätt att sammanfatta och förklara ett företags lönsamhet. Namnet kommer från det amerikanska företag som först systematiskt använde den. Modellen kallas ibland också för lönsamhetsträdet eller räntabilitetsmodellen. Beräknas: Avkastning på totalt kapital (sysselsatt kapital)= vinstprocent * kapitalets omsättningshastighet 21,31% 8,12% 4,89% 2,53% 1,45% -0,88% 3,03% 10,94% 15,81% 15,87%
Vinstmarginal Nyckeltalet anger i procent företagets vinst i förhållande till nettoomsättning. Man räknar på vinsten innan räntekostnaderna är betalda vilket gör att finansieringen av verksamheten är ovidkommande vid beräkningen av vinstmarginalen. Beräknas: Rörelseresultat plus finansiella intäkter dividerat med nettoomsättning. 18,82% 8,15% 4,55% 2,19% 1,22% -0,80% 2,45% 7,88% 10,46% 11,30%
Bruttovinstmarginal Bruttovinstmarginalen kallas även för bruttovinstprocent. Nyckeltalet används framför allt i handelsföretag och anger hur stor del av varje omsatt hundralapp som blir över för att täcka övriga kostnader. Bruttovinstmarginalen varierar mycket mellan olika branscher beroende på olika pålägg, rabatter, svinn m.m. Beräknas: Omsättning av handelsvaror och tjänster minus inköpsvärdet för sålda handelsvaror och tjänster i procent av nettoomsättning. 49,49% 47,91% 44,65% 41,76% 42,19% 41,18% 42,57% 43,02% 42,77% 42,78%
Rörelsekapital/omsättning 57,48% 65,02% 62,09% 56,77% 55,20% 54,98% 49,22% 42,81% 39,42% 40,03%
Soliditet Ett företags soliditet visar i procent hur stor del av de totala tillgångarna som har kunnat finansieras med eget kapital. Måttet ger en indikation på företagets stabilitet och förmåga att motstå förluster och klara sig på längre sikt. Om företagets tillväxt ökar väldigt mycket så kan en tillfällig försämring av soliditeten vara acceptabel. Varning om företaget både uppvisar försämrad soliditet och dålig tillväxt. Om ett företag ingår i en koncern kan det ha lägre soliditet om kapital har förts upp till moderbolaget t.ex genom ett koncernbidrag. Beräknas enligt: Justerat eget kapital i procent av totala tillgångar. 68,67% 69,98% 72,32% 70,94% 71,84% 73,91% 73,08% 70,84% 71,38% 68,05%
Kassalikviditet Nyckeltalet visar i procent företagets betalningsförmåga på kort sikt. Om kassalikviditeten överstiger 100 procent är det möjligt att betala av de kortfristiga skulderna omgående under förutsättning att omsättningstillgångarna kan omsättas direkt. Beräknas: Omsättningstillgångar exklusive lager och pågående arbeten i procent av de kortfristiga skulderna. 251,48% 249,13% 261,22% 239,26% 239,11% 234,37% 238,12% 226,92% 227,91% 202,32%

Laddar offentliga-varden ...
Laddar koncern ...
Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...