Visa allt om Allbox & BHB AB

Bolagets redovisning

Bisgraf
Tillgångar
Eget kapital & skulder
Kostnader
Intäkter

Lås upp Bisgraf & få bättre insyn med Allabolag PLUS

I samarbete med Bonanza så finns mer detaljerade grafer på det flesta organisationers sidor.

Resultaträkning (tkr)
2021-12 2020-12 2019-12 2018-12 2017-12 2016-12 2015-12 2014-12 2013-12 2012-12
Nettoomsättning 132 504 97 555 104 771 100 946 88 880 85 543 82 281 101 211 86 296 86 772
Övrig omsättning 2 658 2 309 1 671 2 173 2 417 2 065 1 624 1 925 1 125 1 196
Rörelseresultat (EBIT) 9 340 7 144 8 004 1 816 975 1 260 759 4 417 2 724 1 377
Resultat efter finansnetto 9 038 6 688 6 961 777 33 575 60 3 566 1 931 364
Årets resultat 5 319 3 609 3 887 116 46 1 385 446 -40 -84 635
Balansräkningar (tkr)
2021-12 2020-12 2019-12 2018-12 2017-12 2016-12 2015-12 2014-12 2013-12 2012-12
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 15 921 17 384 16 963 7 871 7 864 6 093 6 138 5 587 5 278 6 108
Omsättningstillgångar 47 092 32 776 32 024 42 636 37 758 36 102 32 766 46 073 39 163 37 266
Tillgångar 63 012 50 160 48 988 50 507 45 622 42 195 38 905 51 660 44 441 43 374
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 19 310 13 991 10 382 6 495 6 379 6 333 4 948 4 502 4 473 4 557
Obeskattade reserver 7 772 5 434 3 691 1 668 1 049 1 049 2 264 2 764 4 360 5 954
Avsättningar (tkr) 129 122 107 103 96 77 58 38 0 0
Långfristiga skulder 3 341 4 030 3 811 3 486 3 898 3 172 2 349 1 940 3 185 5 205
Kortfristiga skulder 32 460 26 584 30 996 38 754 34 200 31 563 29 286 42 415 32 422 27 657
Skulder och eget kapital 63 012 50 160 48 988 50 507 45 622 42 195 38 905 51 660 44 441 43 374
Löner & utdelning (tkr)
2021-12
2020-12
2019-12
2018-12
2017-12
2016-12
2015-12
2014-12
2013-12
2012-12
Löner till styrelse & VD - - 580 590 670 1 296 1 228 1 279 1 276 591
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - 0 - - - - 0
Löner till övriga anställda 18 473 16 444 17 038 18 884 17 968 16 926 15 815 16 358 14 549 15 177
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - 0 - - - - 0
Sociala kostnader 7 054 5 718 6 865 7 765 7 488 7 013 6 431 6 228 5 940 5 631
Utdelning till aktieägare 7 000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Omsättning 135 162 99 864 106 442 103 119 91 297 87 608 83 905 103 136 87 421 87 968
Sedan 2016 behöver företag som redovisar enligt K2 modellen inte uppge lönekostnader i årsredovisningen, därför kan dessa uppgifter saknas.
Nyckeltal
Antal anställda Det totala antalet anställda i företaget. För aktiebolag redovisas ett medelvärde av antalet anställda under den senaste bokslutsperioden. Övriga bolagsformer redovisas antal anställda som ett intervall. 53 50 55 57 58 58 58 53 51 52
Nettoomsättning per anställd (tkr) Nyckeltalet är ofta använt och kan användas för att bedöma ett företags effektivitet. Beräknas: Nettoomsättning dividerat med medelantalet anställda. 2 500 1 951 1 905 1 771 1 532 1 475 1 419 1 910 1 692 1 669
Personalkostnader per anställd (tkr) Anger ett företags nivå på löner och förmåner till de anställda. Innehåller bruttolöner inkl. sociala avgifter, pensioner samt löneskatt för dessa. Det kan också innehålla friskvård och andra liknande personalförmåner. Du kan alltid hitta en not som förklarar personalkostnader i årsredovisningen. Där brukar du kunna se siffran nedbruten. Detta nyckeltal styrs dock mycket av företagets definition av personalkostnader, löneutveckling och hur man har beräknat medelantalet anställda. Beräknas: Personalkostnader dividerat med medelantalet anställda. 485 447 452 484 460 442 411 456 435 419
Rörelseresultat, EBITDA Rörelseresultat före avskrivningar eller EBITDA (Earnings before interest, taxes, depreciation and amortization) är ett mått på ett företags rörelseresultat före räntor, skatt, amorteringar, avskrivningar och goodwillavskrivningar. Beräknas: Rörelseresultat plus avskrivningar 10 473 8 216 8 904 2 646 1 622 1 847 1 345 5 049 3 676 2 575
Nettoomsättningförändring Visar i procent hur företagets nettoomsättning förändras mellan de senaste bokslutsperioderna. Bra nyckeltal att använda vid t.ex. prospektering av nya kunder. Företag som växer snabbt är ofta investeringsbenägna. Nystartade företag kan ofta ha stora omsättningsökningar under de första åren medan s.k. ""mogna"" företag har en lägre men stabilare tillväxttakt. Beräknas: Senaste årets nettoomsättning dividerat med föregående års nettoomsättning. 35,82% -6,89% 3,79% 13,58% 3,90% 3,96% -18,70% 17,28% -0,55% -
Du Pont-modellen Du Pont-modellen är ett överskådligt sätt att sammanfatta och förklara ett företags lönsamhet. Namnet kommer från det amerikanska företag som först systematiskt använde den. Modellen kallas ibland också för lönsamhetsträdet eller räntabilitetsmodellen. Beräknas: Avkastning på totalt kapital (sysselsatt kapital)= vinstprocent * kapitalets omsättningshastighet 14,82% 14,27% 16,34% 3,61% 2,15% 3,03% 2,04% 8,71% 6,29% 3,41%
Vinstmarginal Nyckeltalet anger i procent företagets vinst i förhållande till nettoomsättning. Man räknar på vinsten innan räntekostnaderna är betalda vilket gör att finansieringen av verksamheten är ovidkommande vid beräkningen av vinstmarginalen. Beräknas: Rörelseresultat plus finansiella intäkter dividerat med nettoomsättning. 7,05% 7,34% 7,64% 1,81% 1,10% 1,49% 0,97% 4,45% 3,24% 1,70%
Bruttovinstmarginal Bruttovinstmarginalen kallas även för bruttovinstprocent. Nyckeltalet används framför allt i handelsföretag och anger hur stor del av varje omsatt hundralapp som blir över för att täcka övriga kostnader. Bruttovinstmarginalen varierar mycket mellan olika branscher beroende på olika pålägg, rabatter, svinn m.m. Beräknas: Omsättning av handelsvaror och tjänster minus inköpsvärdet för sålda handelsvaror och tjänster i procent av nettoomsättning. 35,70% 43,02% 43,71% 38,52% 42,85% 44,26% 42,60% 38,77% 41,70% 42,48%
Rörelsekapital/omsättning 11,04% 6,35% 0,98% 3,85% 4,00% 5,31% 4,23% 3,61% 7,81% 11,07%
Soliditet Ett företags soliditet visar i procent hur stor del av de totala tillgångarna som har kunnat finansieras med eget kapital. Måttet ger en indikation på företagets stabilitet och förmåga att motstå förluster och klara sig på längre sikt. Om företagets tillväxt ökar väldigt mycket så kan en tillfällig försämring av soliditeten vara acceptabel. Varning om företaget både uppvisar försämrad soliditet och dålig tillväxt. Om ett företag ingår i en koncern kan det ha lägre soliditet om kapital har förts upp till moderbolaget t.ex genom ett koncernbidrag. Beräknas enligt: Justerat eget kapital i procent av totala tillgångar. 40,27% 36,34% 27,07% 15,44% 15,78% 16,95% 17,26% 12,89% 17,72% 20,62%
Kassalikviditet Nyckeltalet visar i procent företagets betalningsförmåga på kort sikt. Om kassalikviditeten överstiger 100 procent är det möjligt att betala av de kortfristiga skulderna omgående under förutsättning att omsättningstillgångarna kan omsättas direkt. Beräknas: Omsättningstillgångar exklusive lager och pågående arbeten i procent av de kortfristiga skulderna. 90,48% 91,10% 67,03% 73,73% 81,33% 86,39% 79,18% 84,92% 85,17% 98,15%

Laddar koncern ...
Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...
Laddar handelser ...
Laddar fordon ...
Pssst
Boosta din företagssida på allabolag.se
Med en personlig text samt logga kommer ditt företag sticka ut bland mängden.
Kom igång!